Nrhiav kev los nyob nyabxeeb los ntawm PG&E txoj kev pab

Nyob ntawm PG&E, nws yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas yuav tseemceeb tshaj kev nyabxeeb. Peb xav kom koj muab kev nyabxeeb coj los ua qhov kev txhawjxeeb tseemceeb rau koj ib yam thiab.

Npaj rau lub caij muaj hav zoov kub hnyiab

Npaj rau lub caij muaj hav zoov kub hnyiab

Mus nrhiav ntaub ntawv qhia txog kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab, kev npaj thiab kev pab rau kev muaj hav zoov kub hnyiab.

Kev tiv thaiv kom txhob muaj teebmeem kev nyabxeeb los ntawm ntoo

Kev tiv thaiv kom txhob muaj teebmeem kev nyabxeeb los ntawm ntoo

Cov ntoo uas vau lossis hlav mus rau ntawm cov xov hluav taws xob yuav ua tau kom muaj hluav taws xob tuag lossis muaj teebmeem loj. Peb npaj muaj ntau yam ntaub ntawv thiab kev pab los mus tiv thaiv kom hluav taws xob tsis txhob tuag thiab kom tsis txhob muaj cov teebmeem uas neeg ua yuam kev.

Nyob nyabxeeb thaum muaj kev puam tsuaj loj

Nyob nyabxeeb thaum muaj kev puam tsuaj loj

Cov kev puam tsuaj tsim los ntawm lub ntuj (natural disasters) yeej ua tau kom muaj kev puas ntsoog loj heev. Kawm kom paub tias koj yuav ua li cas los mus tiv thaiv koj tus kheej thiab koj tsev neeg thaum muaj ib qho xwmceev.

Learn about digging and yard safety

Kawm txog kev nyabxeeb rau thaum khawb av thiab tu tog vaj tog tsev

Mus nrhiav kom paub tias yuav ua li cas thiaj li yuav tsis khawb raug cov xov faus hauv av. Mus kawm kom paub yim tej nroj tsuag ib ncig ntawm cov xov hluav taws xob thiab nrhiav kom paub tias yam ntoo dabtsi thiaj li yog yam yuav haum rau lub chaw koj xav cog.

Stay safe with electricity

Txav deb cov xov hluav taws xob

Kawm cov cai rau kev nyabxeeb thaum ua haujlwm ze cov xov hluav taws xob. Paub tias peb yuav pab tau li cas.

Nyob nyabxeeb nrog roj

Nyob nyabxeeb nrog roj

Mus xyuas saib PG&E tab tom ua dabtsi, thiab kawm saib dabtsis yog yam koj tsim nyog ua.

Mus nrhiav kawm kom paub tias peb txoj kev siv los tsim hluav taws xob ua haujlwm li cas

Kawm txog peb cov chaw uas tsim hluawv taws xob, roj, hlawv taws xob tsim los ntawm dej (hydroelectric), hluav taws xob tsim los ntawm nuclear (nuclear power) thiab cov khoom ntsuas sab hluav taws xob (frequency systems).

Nrhiav lwm cov ntaub ntawv coj los kawm ntxiv

Mus saib cov kev kawm ntxiv uas PG&E npaj muaj rau cov menyuam kawm ntawv, cov xibhwb, cov niamtxiv thiab lwm cov neeg.

Mus nrhiav ntaub ntawv qhia txog PG&E's Public Safety Demonstration Board Program

Mus nrhiav ntaub ntawv qhia txog PG&E's Public Safety Demonstration Board Program

Txais kev qhia dawb txog kev nyabxeeb los ntawm ib tus kws paub zoo txog kev nyabxeeb.

MUS XYUAS LUS QHIA NTXIV TXOG KEV HAUB NTXIAS THIAB COV TSWVYIM LOS TIV THAIV

Tiv Thaiv Cov Kev Haub Ntxias Nyiaj

Nco ntsoov tias nws muaj cov neeg haub ntxias nyiaj uas yuav dag tias lawv ua haujlwm rau PG&E thiab hais kom koj pub lawv nkag los rau hauv koj lub tsev, nrog rau cov emails thiab cov tsab xovtooj sau lossis hu tuaj nug txog koj tej ntaub ntawv lossis tuaj sau nyiaj them nqi rau PG&E.