Npaj ib pob khoom uas muaj cov khoom yuav tau siv

Npaj khoom kom txaus siv ntev li ib limpiam. Muab cov khoom ntim rau ib lub thawv uas dej nkag tsis tau thiab muab cia rau ntawm ib qho chaw uas ib tus neeg yuav mus muab tau yoojyim. Txawm tias koj yuav nyob twb ywm hauv tsev lossis yuav tau khiav tawm ntawm tsev mus, thaum muaj ib yam teebmeem loj tshwm sim, tej zaum koj yuav tau muab kom tau koj cov khoom siv no ceev. Ntawm no yog cov khoom uas koj yuav tsum tau muaj.

Khoom noj thiab dej

Dej haus

1 nkas loos dej rau ib tus tib neeg rau ib hnub

Khoom noj

Cov khoom noj uas lwj tsis taus thiab muab ua tau los noj yoojyim thaum tsis muaj hluav taws xob

Khoom siv (tools) thiab tais diav

Ib yam khoom qhib kas poom uas tsis siv hluav taws xob thiab diav rawg, diav thiab riam

Khoom noj rau menyuam ab thiab tsiaj

Nco ntsoov npaj khoom noj rau txhua tus neeg nyob hauv koj yim neeg

Khoom siv (Equipment)

Teeb tsom

Tsis txhob taws tswm ciab

Npaj roj teeb ntau

Npaj ob khub ntau tshaj qhov yuav siv

Ib lub xov tooj cua

Ib lub xov tooj cua tshaj xovxwm huabcua uas siv roj teeb lossis siv tes ntswj

Xov Tooj Ntawm Tes

Npaj ib lub txiv roj uas nqa tau nrog koj

Khoom Siv Kho Mob & Tu Tus Kheej

Khoom lossis tshuaj tu tib neeg raug mob

Tshuaj pleev tua kabmob (antibiotic) thiab ntaub qhwv qhov txhab, khoom txias thiab ntau yam ntxiv

Tshuaj thiab iav qhov muag

Tshuaj muaj ntawv siv thiab tsis tag muaj ntawv siv

Pam vov thiab khaub ncaws hnav

Pam vov, khaub ncaws sov, cov khau uas khov thiab cov hnab looj tes uas tuab

Khoom siv hauv chav dej tawm rooj

Xab npum, txhua hniav, tshuaj txhuam hniav, ntaub so pob tw, cov khoom siv zoo li no

Khoom rau cov menyuam ua si

Khoom ua si, cov phau ntawv, games thiab phaib

Nyiaj ntsuab thiab credit cards

Yog ua tau, muab ib qho nyiaj tsawg kawg los yog li $100 tseg cia tau siv

Cov ntaub ntawv tseemceeb

Cov IDs luam, ntaub ntawv kho mob, ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv rau tsiaj thiab tsev neeg cov duab

Lwm yam khoom uas tseem ceeb

Ntawv so tes, hnab ntim khoom pov tseg, ib yam khoom siv uas siv tau ntau yam nrog ib rab riam

Nco ntsoov muab koj pob koom uas npaj tseg cia tau siv rau thaum muaj ib yam xwmceev coj los txheebxyuas li ib xyoo ib zaug and muab cov tag lossis yuav tag sijhawm hloov rau cov tshiab.