Peb yeej nyob ntawm no los pab sawvdaws


Los mus kawm ntxiv txog kev rov qab qhib hluav taws xob, nyiaj txiag pab thiab txoj kev rov qab tsim kho txhua yam ua puas tag lawm.


Kev rov qab qhib roj thiab hluav taws xob tom qab ib qho hav zoov kub nyiab

Tom qab PG&E cov neeg ua haujlwm tau txais kev tso lus los ntawm cov neeg pab pejxeem thaum muaj xwmceev rau lawv nkag mus rau hauv ib thaj chaw lawm, lawv mam li pib txoj kev soj ntsuam, kho thiab rov qab qhib hluav taws xob.


  • Yog thaum twg muaj kev nyabxeeb lawm, thawj kauj ruam yog mus soj ntsuam tias saib muaj dabtsi puas. Feem ntau, kauj raum no yog muaj nyob hauv 12 mus rau 24 teev.
  • PG&E cov neeg ua haujlwm yuav mus rau ntawm thaj chaw los mus kho cov khoom xa hluav taws xob cov ncej (poles), ncej hlau muaj ntau ceg (towers) thiab xov hluav taws xob (conductor) los mus ua kom thaj chaw tsis txhob muaj teebmeem siv tau hluav taws xob.
  • Tom qab peb paub tias yuav siv sijhawm ntev npaum li cas los kho peb cov khoom uas yuav tsum tau kho, peb yuav teev ib lub sijhawm kwv yees tias yuav rov qab qhib hluav taws xob thaum twg thiab yuav muab tshaj tawm mus rau peb cov neeg siv hluav taws xob paub.
  • Yog tias ib lub tsev lossis lagluam puas ntau dhau lawm uas yuav tsis muaj kev nyabxeeb yog peb qhib hluav taws xob rau, tus neeg siv hluav taws xob yuav tsum tau kho tag tso.

Tom qab PG&E cov neeg ua haujlwm tau txais kev tso lus los ntawm cov neeg pab pejxeem thaum muaj xwmceev rau lawv nkag mus rau hauv ib thaj chaw lawm, lawv mam li pib mus npaj kev soj ntsuam txhua yam ntawm txoj kev xa roj.


  • Cov kev soj ntsuam yuav pib sai thiab ntau zaug yeej soj ntsuam tag li hauv 24 teev.
  • Peb yuav tsum tau tshem cov pa nyob hauv cov kav roj ua ntej peb yuav rov qab tso roj mus rau hauv cov kav roj thiab mam li cia roj khiav mus rau ntawm cov tsev thiab lagluam.
  • Txoj kev tshem pa tawm hauv cov kav roj yuav tsum kom muaj ib tus kws kho roj tuaj xyuas ntawm lub tsev lossis lagluam los soj ntsuam saib lub tshuab ceev kev siv roj (gas meter) puas muaj teebmeem dabtsi.
  • Tom qab ntawd, PG&E cov neeg ua haujlwm yuav tsum tau mus rau ntawm txhua lub tsev lossis lagluam zaum ob los mus qhib lub tshuab ceev kev sib roj, kuaj xyuas saib puas muaj teebmeem dabtsi thiab mam li kis cov teeb xeeb. Yuav tsum muaj cov neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm txhua lub tsev lossis lagluam peb thiaj li yuav ua tau qhov dejnum no.
  • Tub ceevxwm mam li txiav txim tias thaum twg neeg thiaj li yuav rov qab mus nyob tau hauv lawv cov tsev.
  • Yog koj rov qab mus rau hauv koj lub tsev tiamsis tsis muaj roj, hu PG&E ntawm 1-800-743-5000. Peb yuav sib zog los ua kom koj muaj roj siv sai li sai tau.

MUS KAWM NTXIV TXOG KEV NYABXEEB RAU ROJ

Nug kom PG&E tus neeg muab nws daim npav ua haujlwm rau koj saib


General VerifyLos ua ib lo lus ceebtoom, peb cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg peb ntiav sab nraum tuaj pab haujlwm yeej muaj ib daim npav PG&E thiab yeej zoo siab muab rau koj saib. Nug kom muab daim npav rau koj saib ua ntej koj yuav cia ib tus neeg uas nws hais tias nws ua haujlwm rau PG&E nkag mus rau hauv koj lub tsev. Yog tias ib tus neeg uas nws hais tias nws ua haujlwm rau PG&E yeej muaj ib daim npav tiamsis koj tseem tsis ntseeg thiab no, hu PG&E tus xovtooj pab neeg siv hluav taws xob ntawm 1-800-743-5000 los mus nug kom paub meej tias saib PG&E puas tau tso neeg tuaj ua haujlwm nyob ntawm ib ncig koj nyob.

Ntaub ntawv lossis kev pab rau pejxeem tom gab ib qho hav zoov kub nyiab

Money in hand

Kev muab nyiaj txiaj pab

Nug kom paub cov kev pab uas muaj rau koj siv, suav nrog rau: kev zam nqi, kev xam nqi, cov kev pabcuam uas saib raws li cov nyiaj koj tau los thiab kev rov qhib roj thiab hluav taws xob.

Home

Kev rov qab los tau rau hauv tsev tsis muaj teebmeem

Mus nrhiav tswvyim txog kev nyabxeeb rau hluav taws xob thiab roj los mus tiv thaiv koj tsev neeg thiab koj lub tsev.

Sun

Kev ua kom koj lub tsev sov tsis tas yuav muaj roj los siv

Yog tias koj lub tshuab cua sov siv roj tiamsis tam sim no koj tsis muaj roj siv lawm, mus xyuas peb cov tswvyim hais txog kev nyabxeeb rau kev siv lwm yam khoom los ua kom koj lub tsev sov.

Koj puas xav tau kev pab los mus ua dua ib lub tsev lossis ib lub chaw lagluam tom qab ib qho hav zoov kub nyiab?

 

Peb phab dejnum Building and Renovation Services Department dhia haujlwm ncaj qha nrog cov neeg siv hluav taws xob uas ntsib teebmeem los ntawm hav zoov kub nyiab. Nws tseemceeb tias koj yuav tsum nug mus rau PG&E kom ntxov li ntxov tau yog koj xav tau kev pab los kho lossis los rov qab muab koj lub tsev lossis lub chaw lagluam ua dua tshiab.

 

Hluav taws xob siv ib ntu thaum tseem muab lub tsev ua dua tshiab thiab hluav taws xob siv ntev ntev mus tom qab ua tiav lawm

 

Electrical plug Hu 1-877-743-7782 lossis xa ntawv thov ntawm "Your Projects" los pib txoj kev thov.

 

Kev thov hluav taws xob yog ib txoj kev thov muaj ntau kauj ruam uas siv sijhawm. Cov ntaub ntawv nram qab no qhia PG&E thiab tus neeg siv hluav taws xob cov haujlwm.


MUS RUB PHAU MENYUAM NTAWV HAIS TXOG KEV ROV MUAB TEJ VAJTSE KHO DUA TSHIAB TOM QAB MUAJ IB QHOV KEV PUAM TSUAJ LOJ LOS NTAWM LUB NTUJ (PDF, 218 KB)

MUS RUB IB DAIM NTAWV QHIA COV NTSIAB LUS NTAWM TXOJ KEV THOV COV HLUAV TAWS XOB SIV IB NTU & SIV NTEV NTEV MUS (PDF, 438 KB)

MUS RUB DAIM NTAWV QHIA TXOG TXOJ KEV SIV HLUAV TAWS XOB (PDF, 155 KB)

MUS SAIB COV LUS NUG UAS NEEG NQUAG MUAJ HAIS TXOG PG&E COV KEV PAB RAU KEV ROV MUAB TSEV LOSSIS CHAW LAGLUAM UA DUA TSHIAB THIAB KEV KHO