Kev nyabxeeb ua ntej


Ua raws li peb cov lus pom zoo rau cov dejnum koj yuav ua tau tam sim no thiab mus kawm ntxiv tias PG&E tab tom ua dabtsi los tiv thaiv thiab npaj rau txoj kev muaj hav zoo kub nyiab.