English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Mus siv kev txhawb thiab kev pab nyob rau thaum muaj Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS)


Hu lossis ntaus ntawv xa hauv xovtooj mus rau 211, 24 teev hauv ib hnub


Mus siv kev pab rau kev khomob, chaw so, khoom noj thiab lwm yam kev pab uas muaj rau cov pejxeem xiam oob qhab thiab muaj hnub nyoog siab siv thaum peb tshaj tawm tias peb yuav muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS) nyob rau ntawm thaj tsam koj nyob.


211 Hu 211 lossis ntaus "PSPS" xa hauv xovtooj mus rau 211211, 24 teev hauv ib hnub, xya hnub hauv ib limpiam. Qhov kev pab dawb ntawm no, nrog kev koomtes los ntawm PG&E, yuav mus pab nrhiav tau cov kev pab rau kev khomob thiab kev pab rau pejxeem nyob hauv lub nroog rau koj siv thaum muaj kev kaw hluav taws xob PSPS, thaum muaj cov kev puam tsuaj loj uas tsim los ntawm lub ntuj thiab lwm yam xwmceev. Qhov kev pab yog muaj hais ua lus Askiv, lus Mev, lus Suav Cantonese, lus Suav Mandarin thiab muaj cov kws txhais lus ze li ntawm 200 yam lus.


Xyuas kom meej tias koj yeej txais tau cov lus ceebtoom txog PSPS


Yog thaum twg ua tau, peb yuav muaj lus ceebtoom rau koj paub yog thaum twg peb muaj tej yam dabtsi tshwmsim uas yuav muaj kev cuam tshuam rau koj txoj kev siv hluav taws xob - suav nrog rau kev kaw hluav taws xob rau pejxeem txoj kev nyabxeeb. Xyuas kom meej tias tus email, tus xovtooj, yam lus uas koj xav kom peb siv los nrog koj sibtham thiab qhov chaw nyob uas nyob hauv koj tus online askhauj yeej yog cov uas koj tseem siv. Mus muab koj tus xovtooj thiab email hloov rau tus koj niaj hnub siv tam sim no.


PSPS Chaw Nyob Lus Ceebtoom Rau Cov Neeg Uas Tsis Muaj Npe Nyob Hauv Ib Tus PG&E Askhauj (Account)


Tau txais ib tsab xov tooj hu tuaj ntawm PG&E yog tau tua hluav taws xob vim tej zaum yuav pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov. Mus kawm ntxiv tam sim no.


Kev pab rau kev ntxiv roj, Wi-Fi thiab lwm yam


PG&E yeej qhib cov chaw Community Resource Centers nyob rau ntawm cov thaj chaw uas muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob. Tag nrho cov chaw Community Resource Centers yeej ua raws nraim li lub xeev thiab lub nroog cov lus qhia kom ua los mus tiv thaiv txoj kev sibkis ntawm tus kabmob COVID-19. Cov chaw no muaj chav dej thiab chaw ntxuav tes uas cov neeg xiam oob qhab siv tau (ADA-accessible), chaw ntxiv roj rau cov khoom khomob, chaw ntxiv roj rau khoom siv, Wi-Fi, dej haus thiab khoom txom ncauj. Cov chaw no los kuj muaj cua txias lossis cua sov, rooj zaum thiab dej khov (ice).

Yog tias koj yog ib tus neeg uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau vim muaj mob thiab/lossis vim nws yog ib yam uas koj yuav tsum tau siv koj thiaj li yuav nyob tau koj tus kheej.


Qhov Kev Pabcuam Medical Baseline Program


Qhov Kev Pabcuam Medical Baseline Program muaj kev pab rau cov pejxeem siv hluav xob uas yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv vim lawv muaj tej yam mob. Qhov kev pabcuam no muaj ob yam kev pab:‎


  • Ib tus nqi pheej yig me ntsis nyob rau ntawm koj daim nqi roj thiab hluav taws xob txhua hli (muaj roj thiab hluav taws xob ntxiv rau siv uas muaj tus nqi pheej yig tshaj plaws).
  • Muaj lus tshaj tawm ntau ntxiv ua ntej cov kev kaw hluav taws xob PSPS, suav nrog rau kev muaj neeg hu xovtooj tuaj hais qhia thiab tuaj kho qhov rooj.

Mus nug saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam Medical Baseline program.

MUS THOV HNUB NO

Qhov Kev Pabcuam Rau Cov Roj Teeb Uas Nqa Tau


Qhov Kev Pabcuam Rau Cov Roj Teeb Uas Nqa Tau (Portable Battery Program) yuav kaw rau Lub Kaum Ob Hlis, Tim 31, 2020 uas yog dhau lub caij muaj PSPS ntau tshaj. Yog PG&E yuav tau muaj ib qho PSPS thaum tsis yog lub caij uas muaj PSPS ntau tshaj, cov chaw California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) yeej tseem yuav muaj kev pab suav nrog rau tsev so thiab roj teeb rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab (thov mus saib cov ntsiab lus rau qhov kev pabcuam nyob hauv qab no). Qhov Kev Pabcuam Rau Cov Roj Teeb Uas Nqa Tau yuav rov qab qhib hauv xyoo 2021, ua ntej txog lub caij muaj PSPS ntau tshaj yuav pib. Peb yuav muab cov ntaub ntawv qhia txog qhov kev pabcuam hauv xyoo 2021 coj mus tso rau hauv lub vassab (website) ua ntej peb yuav rov qab qhib qhov kev pabcuam.


Qhov Kev Pabcuam Rau Cov Roj Teeb Uas Nqa Tau (PBP) muaj cov roj teeb dawb uas nqa tau rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas muaj tej yam zoo li nram qab no:

  • siv qhov kev pabcuam Medical Baseline Program, thiab
  • siv qhov kev pabcuam California Alternate Rates for Energy(CARE) lossis Tus Nqi Siv Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg Family Electric Rate Assistance (FERA), thiab
  • nyob rau ntawm cov cheeb tsam uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab (HFTD) zoo li teev tseg rau hauv CPUC Daim Duab Qhia Cov Thaj Chaw Uas Ntxim Yuav Muaj Hluav Taws Kub Hnyiab (CPUC Fire Map).

Lwm yam uas yuav tsum tau muaj ntxiv thiaj li yuav siv tau qhov kev pabcuam yog qhov yuav tsum tau siv ib yam khoom khomob uas yuav tau siv hluav taws xob los mus tuav txoj sia. Koomtes nrog cov Koomhaum Pab Pejxeem (CBOs), PG&E tau nrhiav pom tias muaj kwv yees li 10,500 tus neeg siv roj thiab hluav taws xob uas ntxim yuav tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam ntawm no.


Cov koomhaum CBOs tab tom mus nrog 10,500 tus neeg siv roj thiab hluav taws xob sibtham thawj zaug los mus nug saib lawv yuav tsum tau muaj cov kev pab zoo li cas los siv thiab thaum muab cov lus teb uas lawv nug tau coj los saib, cov koomhaum CBO mam li txiav txim saib cov neeg siv roj thiab hluav taws xob twg yog cov tsim nyog tau txais cov roj teeb. Cov koomhaum CBOs mam li thauj cov roj teeb mus rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas tsim nyog tau txais cov roj teeb nyob ntawm lawv lub tsev, thiab mam li qhia kom lawv paub tias yuav siv thiab tu yam khoom ntawd li cas thiaj li yuav muaj kev nyabxeeb. Kev thauj cov roj teeb mus rau cov neeg yuav muaj nyob rau thaum Lub Cuaj Hli mus txog Lub Kaum Ib Hlis 2020.

Yog tias koj tsis muaj tej yam uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam ntawm no, tiamsis yeej muaj kev xiam oob qhab lossis yuav tsum tau muaj tej yam kev pab koj thiaj li yuav nyob tau koj tus kheej, thov mus saib cov kev pab uas lub koomhaum California Foundation for Independent Living Centers muaj nyob hauv qab no.

CA Foundation for Independent Living Centers (CA Lub Koomhaum Rau Cov Chaw Uas Cov Neeg Laus Pab Tau Lawv Tus Kheej Mus Nyob)


Cov chaw California Foundation for Independent Living Centers npaj muaj kev pab ntau yam rau cov neeg uas yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv vim muaj mob lossis yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv lawv thiaj li yuav nyob tau lawv tus kheej thaum muaj cov kev kaw hluav taws xob PSPS. Yog thaum twg koj tsim nyog siv tau, koj yuav tau txais cov roj teeb uas nqa tau coj los siv rau thaum tsis muaj hluav taws xob lawm thiab lwm yam kev pab zoo li cov khoom siv los pab txoj kev txuaslus, thiab cov ntawv them nqi tsev so thiab khoom noj los ntawm ib lub chaw Independent Living Center nyob hauv koj lub nroog.


Tej zaum cov chaw ntawm no los kuj tseem yuav pab them cov nqi thauj mus thiab los rau ntawm PG&E cov chaw Community Resource Centers.


Kev mus nrhiav cov kev pab nyob hauv cov chaw Independent Living Centers yuav siv sijhawm ntev; yog li ntawd, peb pom zoo kom koj nug mus rau lub chaw ILC nyob hauv lawv lub nroog ua ntej ntawm ib qho PSPS. Txawm tias cov chaw no yeej npaj muaj kev pab rau thaum muaj xwmceev los, lawv yeej tsis qhib 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib limpiam. Cov sijhawm uas lawv ib txwm qhib yog hnub Monday - hnub Friday, 8:30 a.m. – 4 p.m.


Yog tias koj muaj ib yam xwmceev uas yuav ua tau rau koj tuag taus, thov hu 911.


Lub koomhaum no los kuj tseem yuav pab koj npaj rau cov kev kaw hluav taws xob PSPS ntawm no uas yog kev npaj rau thaum muaj xwmceev thiab kev qhia txog kev muaj xwmceev thiab kev pab mus sau npe siv qhov kev pabcuam Medical Baseline Program. Mus xyuas ntawm California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access and Resources los mus saib cov ntaub ntawv qhia txog kev npaj rau cov kev puam tsuaj loj ntawm no.

Yog tias koj xav tau kev pab saum nyiaj txiag


Qhov kev pabcuam California Alternate Rates for Energy (CARE) thiab Family Electric Rate Assistance (FERA)


Cov neeg uas tau nyiaj tsawg txog qhov tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yuav tau txais ib qho nqi txo hauv txhua lub hlis nyob hauv lawv daim nqi roj thiab hluav taws xob los ntawm qhov kev pabcuam CARE thiab FERA.


Mus nug saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam CARE lossis FERA. 


Cov chaw pab khoom noj


Yog tias koj tej khoom noj tsis zoo noj tag lawm vim ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS, cov chaw pab khoom no yuav pab khoom noj rau koj tsev neeg thaum tab tom muaj ib qho PSPS nyob hauv koj lub nroog, thiab tseem yuav pab ntev li peb hnub tom qab rov qab qhib hluav taws xob tag lawm.

Yog tias koj yog ib tus neeg xiam oob qhab lossis ib tus neeg uas muaj hnub nyoog siab lawm


Meals on Wheels


Lub koomhaum Meals on Wheels muaj zaub mov rau cov neeg laus uas tawm tsis tau mus qhov twg noj nyob hauv lawv lub tsev. Yog tias koj nyob hauv ib lub nroog uas muaj ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS, thiab koj yeej twb tau txais zaub mov noj los ntawm lub koomhaum Meals on Wheels lawm, lawv yuav muab ib pluag mov ntxiv hauv ib hnub rau koj noj thaum tab tom muaj qhov kev kaw hluav taws xob PSPS.


Yuav kom tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam no, koj yuav tsum muaj hnub nyoog 60 xyoo lossis laus dua (lossis yog tus pojniam lossis tus txiv ntawm ib tus neeg uas muaj hnub nyoog 60 xyoo lossis laus dua), uas yeej ntxim yuav tsis muaj khoom noj txaus rau lub cev thiab yeej mus noj mov nyob ntawm ib lub chaw Meals on Wheels Center tsis tau. Nug mus rau lub koomhaum Meals on Wheels nyob hauv koj lub nroog tam sim no saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam.

Yog tias koj xav kom muaj neeg pab txhais lus


Yog tias koj lossis lwm cov neeg koj paub xav kom muaj neeg pab txhais lus koj lossis lawv thiaj li yuav nkag siab thiab npaj tau rau ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS, lub chaw muaj kev pab txhais lus thiab cov koomhaum nrog koomtes uas muaj npe nyob hauv qab no yuav muaj neeg los pab. Yuav muaj neeg pab txhais lus ntau tshaj li 200 yam lus. Hu 1-866-743-6589 yog xav paub ntxiv.


Yog xav tau ntaub ntawv luam ua lwm yam ntaub ntawv, xws li luam ua cov ntsiaj ntawv loj kom pom tseeb, luam ua ntawv siv tes plhw (Braille), lossis kaw ua suab lus, thov sau ib tsab email mus rau PG&E ntawm CIACMC@pge.com thiab muab koj lub npe, koj qhov chaw nyob, thiab koj tus xovtooj sau rau hauv.

Ntaub ntawv qhia txog kev nyabxeeb rau thaum muaj Hav Zoov Kub Hnyiab


Mus siv Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab (Wildfire Safety Toolkit) uas muaj hais ua ntau yam lus, los mus pab koj lossis cov neeg koj hlub tshua npaj rau cov kev kaw hluav taws xob PSPS. Cov ntaub ntawv ntawm no yog muaj cov ntaub ntawv uas yuav pab tau koj los mus npaj rau cov Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb, xws li cov ntawv teev lus tseeb thiab cov daim teev npe thov qhov kev pabcuam Medical Baseline Program uas neeg yuav muab luam tau tawm.