English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Mus siv kev txhawb thiab kev pab nyob rau thaum muaj Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS)


Hu lossis ntaus ntawv xa hauv xovtooj mus rau 211, 24 teev hauv ib hnub


Mus siv kev pab rau kev khomob, chaw so, khoom noj thiab lwm yam kev pab uas muaj rau cov pejxeem xiam oob qhab thiab muaj hnub nyoog siab siv thaum peb tshaj tawm tias peb yuav muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS) nyob rau ntawm thaj tsam koj nyob.


211 Hu 211 lossis ntaus "PSPS" xa hauv xovtooj mus rau 211211, 24 teev hauv ib hnub, xya hnub hauv ib limpiam. Qhov kev pab dawb ntawm no, nrog kev koomtes los ntawm PG&E, yuav mus pab nrhiav tau cov kev pab rau kev khomob thiab kev pab rau pejxeem nyob hauv lub nroog rau koj siv thaum muaj kev kaw hluav taws xob PSPS, thaum muaj cov kev puam tsuaj loj uas tsim los ntawm lub ntuj thiab lwm yam xwmceev. Qhov kev pab yog muaj hais ua lus Askiv, lus Mev, lus Suav Cantonese, lus Suav Mandarin thiab muaj cov kws txhais lus ze li ntawm 200 yam lus.


Xyuas kom meej tias koj yeej txais tau cov lus ceebtoom txog PSPS


Yog thaum twg ua tau, peb yuav muaj lus ceebtoom rau koj paub yog thaum twg peb muaj tej yam dabtsi tshwmsim uas yuav muaj kev cuam tshuam rau koj txoj kev siv hluav taws xob - suav nrog rau kev kaw hluav taws xob rau pejxeem txoj kev nyabxeeb. Xyuas kom meej tias tus email, tus xovtooj, yam lus uas koj xav kom peb siv los nrog koj sibtham thiab qhov chaw nyob uas nyob hauv koj tus online askhauj yeej yog cov uas koj tseem siv. Mus muab koj tus xovtooj thiab email hloov rau tus koj niaj hnub siv tam sim no.


PSPS Chaw Nyob Lus Ceebtoom Rau Cov Neeg Uas Tsis Muaj Npe Nyob Hauv Ib Tus PG&E Askhauj (Account)


Tau txais ib tsab xov tooj hu tuaj ntawm PG&E yog tau tua hluav taws xob vim tej zaum yuav pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov. Mus kawm ntxiv tam sim no.


Kev pab rau kev ntxiv roj, Wi-Fi thiab lwm yam


PG&E yeej qhib cov chaw Community Resource Centers nyob rau ntawm cov thaj chaw uas muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob. Tag nrho cov chaw Community Resource Centers yeej ua raws nraim li lub xeev thiab lub nroog cov lus qhia kom ua los mus tiv thaiv txoj kev sibkis ntawm tus kabmob COVID-19. Cov chaw no muaj chav dej thiab chaw ntxuav tes uas cov neeg xiam oob qhab siv tau (ADA-accessible), chaw ntxiv roj rau cov khoom khomob, chaw ntxiv roj rau khoom siv, Wi-Fi, dej haus thiab khoom txom ncauj. Cov chaw no los kuj muaj cua txias lossis cua sov, rooj zaum thiab dej khov (ice).

Yog tias koj yog ib tus neeg uas yuav tsum tau siv hluav taws xob rau vim muaj mob thiab/lossis vim nws yog ib yam uas koj yuav tsum tau siv koj thiaj li yuav nyob tau koj tus kheej.


Qhov Kev Pabcuam Medical Baseline Program


Qhov Kev Pabcuam Medical Baseline Program muaj kev pab rau cov pejxeem siv hluav xob uas yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv vim lawv muaj tej yam mob. Qhov kev pabcuam no muaj ob yam kev pab:‎


  • Ib tus nqi pheej yig me ntsis nyob rau ntawm koj daim nqi roj thiab hluav taws xob txhua hli (muaj roj thiab hluav taws xob ntxiv rau siv uas muaj tus nqi pheej yig tshaj plaws).
  • Muaj lus tshaj tawm ntau ntxiv ua ntej cov kev kaw hluav taws xob PSPS, suav nrog rau kev muaj neeg hu xovtooj tuaj hais qhia thiab tuaj kho qhov rooj.

Mus nug saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam Medical Baseline program.

MUS THOV HNUB NO

Portable Battery Program


PG&E Qhov Portable Battery Program (PBP) muab cov roj sam hluav taws xob hom uas nqa tau mus los uas tsis tau them nqi rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog raws li tus qauv hauv qab no:


Kev tsim nyog tau txais cov kev pab ntxiv muaj xws li kev tso siab rau cov cuab yeej siv kho mob uas siv hluav taws xob los pab rau kev ua hauj lwm txhawm rau pab cawm txoj sia. Ua hauj lwm hauv kev sib koom tes nrog Cov Koom Haum Txum Nyob Rau Hauv Zej Zos (Community Based Organizations (CBOs)), PG&E tau txheeb xyuas cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais qhov txheej txheem pab cuam no thiab tsis tau txais ib lub roj sam hluav taws xob nyob rau xyoo 2020. Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tau pov thawj tias muaj cai tsim nyog yuav tau txais cov ntawv xa tuaj ntawm PG&E thiab kev tiv tauj ncaj qha tuaj ntawm CBOs.


Cov CBOs tab tom nthuav tawm tshaj qhia thawj zaug rau txhua tus neeg siv qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog raws li tus qauv txhawm rau los sab laj txog cov kev npaj kom txhij rau kis uas muaj xwm txheej kub ntxhov ceev thiab ntsuam xyuas lawv cov kev xav tau los ntawm ib daim ntawv ua kev tshuaj ntsuam xyuas. Raws li cov txiaj ntsig kev soj ntsuam xyuas tau los, cov CBOs yuav txiav txim siab tias cov neeg qhua siv hluav taws xob twg thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais cov roj sam hluav taws xob. Tom qab ntawd ces cov CBOs yuav xa cov roj sam hluav taws xob mus rau lub tsev ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog no, teeb cov roj sam hluav taws xob, thiab qhia rau cov neeg hluav siv hluav taws xob txog kev ua hauj lwm thiab kev tswj cov cuab yeej siv li cas thiaj li yuav muaj kev nyab xeeb. Cov kev xa Lub Roj Sam Hluav Taws Xob yuav tau ua nyob li ntawm Lub Rau Hlis Ntuj mus txog rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj xyoo 2021.


Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tau txais cov roj sam hluav taws xob hauv xyoo 2020 yuav tsum sam hluav taws xob rau lawv cov roj sam hluav taws xob uas nqa tau mus los thiab rov qab tshuaj xyuas saib lawv qhov phiaj xwm rau kis muaj xwm txheej kub ntxov ceev. Yog tias koj muaj lus nug txog koj lub roj sam hluav taws xob hom nqa tau mus los, koj tuaj yeem tiv tauj mus rau lub CBO uas ua hauj lwm rau koj lub nroog hauv cov npe hauv qab no.

Yog tias koj tsis muaj tej yam uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam ntawm no, tiamsis yeej muaj kev xiam oob qhab lossis yuav tsum tau muaj tej yam kev pab koj thiaj li yuav nyob tau koj tus kheej, thov mus saib cov kev pab uas lub koomhaum California Foundation for Independent Living Centers muaj nyob hauv qab no.

California Foundation for Independent Living Centers


Hauv kev sib koom tes nrog PG&E, California Foundation for Independent Living Centers yuav tswj hwm qhov txheej txheem pab cuam Disability Disaster Access & Resources (DDAR), uas muab cov khoom siv rau cov neeg uas cia siab tos ntsoov rau qhov kev siv hluav taws xob pab rau cov kev xav tau kev kho mob qee yam thaum sij hawm muaj cov xwm txheej.


Qhov Txheej Txheem Pab Cuam DDAR yuav txiav txim siab seb leej twg thiaj yuav tsim nyog rau cov peev txheej los ntawm qhov txheej txheem kev txais nkag los rau hauv qhov kev pab no. Cov kev tsim nyog muaj xws li cov neeg muaj qhov xiam oob qhab thiab cov neeg mob ntev tsis txawj zoo uas xav tau hluav taws xob los pab rau kev ua neej nyob ywj pheej ntawm lawv tus kheej. Cov khoom siv uas tau hais hauv qhov txheej txheem pab cuam yuav muaj xws li cov roj teeb sam hluav taws xob cia uas nqa tau mus los, tej chaw nyob tsev so, kev muab tsheb thauj mus los uas nkag tau yooj yim, thiab cov npav yuav (vouchers) koom noj.


Cov neeg qhua siv hluav taws xob tuaj yeem thov ncaj qha mus rau ntawm disabilitydisasteraccess.org los sis yuav tuaj yeem tiv tauj mus rau Lub Chaw Disability Disaster Access & Resources Center uas muab cov kev pab nyob hauv koj lub cheeb nroog.


Kev koom tes nrog Lub Chaw Disability Disaster Access & Resources Center rau kev pab txhawb nqa yuav tsum tau siv sij hawm yog li ntawd peb thiaj qhia kom tiv tauj mus rau lub chaw muab kev pab hauv koj cheeb tsam chaw nyob ua ntej qhov xwm txheej PSPS yuav tshwm sim. Thaum cov chaw muab kev pab no tuaj yeem muab kev pab rau kis xwm txheej kub ntxhov ceev, lawv yuav tsis qhib 24 xuaj moos nyob rau ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Cov xuaj moos ua hauj lwm li ib txwm yog hnub Monday - Friday, 8:30 teev sawv ntxov – 4 teev tsaus ntuj.


Yog tias koj tab tom ntsib ib qho xwm txheej kub ntxov ceev uas yuav tsim kev puas tsuaj rau lub neej txoj sia tau, ces thov hu kiag mus rau tus nab npawb xov tooj 9-1-1.


Lub koom haum no tseem pab koj npaj rau cov xwm txheej PSPS no nrog rau kev npaj rau kis muaj xwm txheej kub ntxhov ceev thiab kev tshawb fawb thiab kev pab kev sau npe rau hauv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Medical Baseline. Nkag mus saib California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access & Resources txhawm rau kom nkag cuag tau cov peev txheej kev npaj rau cov kev puas tsuaj no.

Yog tias koj xav tau kev pab saum nyiaj txiag


Qhov kev pabcuam California Alternate Rates for Energy (CARE) thiab Family Electric Rate Assistance (FERA)


Cov neeg uas tau nyiaj tsawg txog qhov tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yuav tau txais ib qho nqi txo hauv txhua lub hlis nyob hauv lawv daim nqi roj thiab hluav taws xob los ntawm qhov kev pabcuam CARE thiab FERA.


Mus nug saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam CARE lossis FERA.


Cov chaw pab khoom noj


Yog tias koj tej khoom noj tsis zoo noj tag lawm vim ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS, cov chaw pab khoom no yuav pab khoom noj rau koj tsev neeg thaum tab tom muaj ib qho PSPS nyob hauv koj lub nroog, thiab tseem yuav pab ntev li peb hnub tom qab rov qab qhib hluav taws xob tag lawm.

Yog tias koj yog ib tus neeg xiam oob qhab lossis ib tus neeg uas muaj hnub nyoog siab lawm


Meals on Wheels


Lub koomhaum Meals on Wheels muaj zaub mov rau cov neeg laus uas tawm tsis tau mus qhov twg noj nyob hauv lawv lub tsev. Yog tias koj nyob hauv ib lub nroog uas muaj ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS, thiab koj yeej twb tau txais zaub mov noj los ntawm lub koomhaum Meals on Wheels lawm, lawv yuav muab ib pluag mov ntxiv hauv ib hnub rau koj noj thaum tab tom muaj qhov kev kaw hluav taws xob PSPS.


Yuav kom tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam no, koj yuav tsum muaj hnub nyoog 60 xyoo lossis laus dua (lossis yog tus pojniam lossis tus txiv ntawm ib tus neeg uas muaj hnub nyoog 60 xyoo lossis laus dua), uas yeej ntxim yuav tsis muaj khoom noj txaus rau lub cev thiab yeej mus noj mov nyob ntawm ib lub chaw Meals on Wheels Center tsis tau. Nug mus rau lub koomhaum Meals on Wheels nyob hauv koj lub nroog tam sim no saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam.

Yog tias koj xav kom muaj neeg pab txhais lus


Yog tias koj lossis lwm cov neeg koj paub xav kom muaj neeg pab txhais lus koj lossis lawv thiaj li yuav nkag siab thiab npaj tau rau ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS, lub chaw muaj kev pab txhais lus thiab cov koomhaum nrog koomtes uas muaj npe nyob hauv qab no yuav muaj neeg los pab. Yuav muaj neeg pab txhais lus ntau tshaj li 200 yam lus. Hu 1-866-743-6589 yog xav paub ntxiv.


Yog xav tau ntaub ntawv luam ua lwm yam ntaub ntawv, xws li luam ua cov ntsiaj ntawv loj kom pom tseeb, luam ua ntawv siv tes plhw (Braille), lossis kaw ua suab lus, thov sau ib tsab email mus rau PG&E ntawm CIACMC@pge.com thiab muab koj lub npe, koj qhov chaw nyob, thiab koj tus xovtooj sau rau hauv.

Ntaub ntawv qhia txog kev nyabxeeb rau thaum muaj Hav Zoov Kub Hnyiab


Mus siv Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab (Wildfire Safety Toolkit) uas muaj hais ua ntau yam lus, los mus pab koj lossis cov neeg koj hlub tshua npaj rau cov kev kaw hluav taws xob PSPS. Cov ntaub ntawv ntawm no yog muaj cov ntaub ntawv uas yuav pab tau koj los mus npaj rau cov Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb, xws li cov ntawv teev lus tseeb thiab cov daim teev npe thov qhov kev pabcuam Medical Baseline Program uas neeg yuav muab luam tau tawm.