Kev pab txhawb nqa ntsig txog Public Safety Power Shutoff


lub cim (icon) chaw muab kev pab cuam fab kev kho mob Peb ua hauj lwm txhua hnub txhawm rau muab txoj kev pab cuam uas nyab xeeb thiab ntseeg siab tau. Yog thaum kawg txoj hau kev los tswj kom koj nyob nyab xeeb, peb yuav tau tua hluav taws xob nyob rau thaum muaj cua loj txhawm rau tiv thaiv hluav taws kub hav zoov. Qhov no hu tias Public Safety Power Shutoff (PSPS).


Kuj tseem muaj txoj kev txhawb pab ntxiv yog tias koj los sis ib tus neeg hauv koj lub tsev vam khom siv hluav taws xob txhawm rau kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb. Peb muab cov kev pab cuam ntxiv los ua kom koj muaj kev nyab xeeb ua ntej, nyob rau thaum thiab tom qab muaj xwm txheej PSPS, suav nrog rau cov kev qhia paub thiab kev ceeb toom ntxiv.Nrhiav cov chaw muab kev pab cuam nyob rau hauv koj lub nroog 

Cov ntaub ntawv qhia kev pab cuam muaj ua ntau hom lus txhawm rau kom pab tau koj npaj txhij rau PSPS.

Hloov cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab

Tau txais cov kev ceeb toom txog xwm txheej PSPS ntxiv


Cov kev ceeb toom no yuav raug xa tuaj ua ntej muaj xwm txheej Public Safety Power Shutoff (PSPS) raws kev hu xov tooj, kev sau ntawv hauv xov tooj thiab email. Cov neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline los sis Self-Identified Vulnerable uas yog cov tsis tau teb tej zaum yuav tau txais cov kev ceeb toom PSPS ntxiv, xws li kev hu xov tooj ntxiv nyob rau txhua teev thiab cov kev tuaj khob qhov rooj. Qhov no yog txhawm rau kom ntseeg tau tias lawv paub tau txog xwm txheej PSPS thiab tuaj yeem npaj txhij lawm.


Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau los txheeb xyuas thiab hloov kho cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab kom peb thiaj tuaj yeem tiv tauj tau rau koj.


Yog tias koj li kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb yuav ntsib kev phom sij yog tias tua hluav taws xob, cia li qhia kiag rau PG&E paub. Muaj cov kev pab cuam los txhawb pab koj thiab xyuas kom ntseeg tau tias koj tau txais cov kev ceeb toom txog PSPS ntxiv thaum tsim nyog lawm.Ua ntawv thov nkag rau Medical Baseline Program

Ua ntawv thov rau Vulnerable Customer Status
Cov kev ceeb toom txhua yam

Txais cov kev ceeb toom qhia paub txog lub chaw nyob


Cov kev ceeb toom qhia paub txog lub chaw nyob tuaj yeem ceeb toom rau koj txog xwm txheej PSPS ntawm txhua qhov chaw nyob uas’ tseem ceeb rau koj los sis tus neeg koj hlub. Koj tsis tas yuav yog tus tswv tuav tswj tus as khauj rau qhov chaw nyob ntawd.Sau Npe Nkag Rau Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob
kev txhawb pab fab kev kho mob

Medical Baseline Program


Yog tias koj vam khom siv hluav taws xob los rau qee cov kev xav tau fab kev kho mob, tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medical Baseline Program. Nws muaj xws li:


 • Txoj kev muab faib them hluav taws xob txhua hli ntxiv nyob rau tus nqi qis tshaj plaws uas muaj nyob rau ntawm koj tus nqi tam sim no.
 • Cov kev ceeb toom ntxiv ua ntej ntawm Public Safety Power Shutoff (PSPS). Cov no yuav suav cov kev hu xov tooj ntxiv rau los sis kev tuaj khob qhov rooj kiag txhawm rau kom paub tseeb tias koj tuaj yeem npaj txhij lawm thiab nyob tau yam nyab xeeb lug.


Ua ntawv thov nkag rau Medical Baseline Program
lub cim (icon) kev txuag hluav taws xob

Portable Battery Program


Yog tias koj yog tus neeg siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline, tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais lub roj hluav taws xob npaj cia siv hom nqa tau mus los. Lub roj hluav taws xob npaj cia siv hom nqa tau mus los tuaj yeem pab ua kom cov cuab yeej muaj hluav taws xob siv tau nyob rau kis uas hluav taws xob tuag.Kawm paub ntau ntxiv txog Portable Battery Program
lub cim (icon) cov nyiaj tau txais rov qab los ntawm kev them nqi

Generator and Battery Rebate Program


Txhawm rau pab txo qhov cuam tshuam ntawm PSPS rau cov neeg siv hluav taws xob, peb xav ua kom muaj txoj kev nkag cuag tau rau lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv kom ntau zog tuaj. Yog tias koj muaj cai tsim nyog rau qhov txheej txheem pab cuam no, peb’ yuav muab nyiaj tau txais rov qab li $300 rau koj ntawm lub tshuab hluav taws xob los sis lub roj hluav taws xob.Thov rau nyiaj tau txais rov qab ntawm lub tshuab hluav taws xob los sis Lub Roj Hluav Taws Xob

Self-Generation Incentive Program


Self-Generation Incentive Program (SGIP) muaj peev xwm pab koj txuag tau cov lab npauv khaws hluav taws xob kom zoo. SGIP muab cov nyiaj tau txais rov qab rau kev khaws cia lub roj sam hluav taws xob nqa mus los tau (battery). Kev khaws cia lub roj sam hluav taws xob nqa mus los tau (battery) muaj peev xwm yog ib feem tseem ceeb ntawm koj qhov phiaj xwm kev npaj yog hais tias hluav taws xob tuag lawm.Kawm paub ntau ntxiv hais txog SGIP thiab ua ntawv thov tau
lub cim (icon) tshuaj xyuas txhua yam

Disability Disaster Access and Resources Program


The Disability Disaster Access and Resources (DDAR) Program yog txoj kev koom tes ntawm PG&E thiab California Foundation for Independent Living Centers. Yog tias koj muaj cov kev xav tau fab kev kho mob thiab kev nyob yam ywj pheej, qhov txheej txheem pab cuam no yuav pab tau koj. DDAR tuaj yeem pab koj:


 • Tsim txoj kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev
 • Sau npe nkag rau Medical Baseline Program
 • Thov rau cov roj hluav taws xob npaj cia siv hom nqa tau mus los
 • Nrhiav cov kev caij tsheb thauj mus los thiab cov kev so nyob rau tom tsev tos qhua raws-ADA thaum muaj xwm txheej PSPS tshwm sim


Kawm paub ntau ntxiv txog DDAR Program thiab thov hauv online
211Kev Sib Koom Tes 211


Txhawm rau muab txoj kev txhawb pab thaum nws yog qhov uas xav tau tshaj plaws, peb koom tes nrog California Network ntawm 211s. 211 yog qhov kev pab cuam pub dawb, tsis pub lwm tus paub, 24/7 uas tuaj yeem pab koj nrhiav txoj kev txhawb pab tau hauv zos thaum lub sij hawm muaj Public Safety Power Shutoff (PSPS). 211 kuj tseem tuaj yeem pab muab kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev.


Community Resource Centers


Community Resource Centers (CRC) muab ib qho chaw uas nyab xeeb los mus tshawb nrhiav cov khoom siv thiab txais cov ntaub ntawv qhia txog kev hloov pauv tshiab nyob rau lub sij hawm ua ib qho Public Safety Power Shutoff. Tej zaum cov chaw (centers) yuav muab:


 • ADA-uas muaj kev nkag cuag tau rau cov chav so
 • Kev xaj roj hluav taws xob rau cov cuab yeej
 • Wi-Fi
 • Cov khoom noj txom ncauj thiab dej ntim ua fwj
 • Es (air conditioning) thiab/los sis cua sov (rau cov chaw uas nyob rau ntawm lub chaw rau kev ua si sab hauv tsev nkaus xwb)
 • Cov pam thiab ntau yam ntxiv


Tshawb nrhiav ib lub chaw CRC uas nyob ze rau ntawm koj

Kev Caij Tsheb Mus Los mus rau ntawm Community Resource Centers

Yog hais tias koj xav kom muaj kev nkag cuag tau rau kev siv tsheb thauj xa neeg mus los mus rau ntawm ib lub chaw CRC, cov khub koom lag luam no muaj peev xwm pab tau koj:Koj muaj peev xwm hu rau 211 txhawm rau thov kev pab tshawb nrhiav kev siv tsheb thauj xa mus los hauv cheeb tsam zej zos. Los sis, yog hais tias koj tau sau npe rau hauv DDAR Program lawm, lawv kuj yeej tseem muaj peev xwm pab tau koj tib si.

Kev hloov pauv khoom noj thiab zaub mov noj

Cov khoom noj hauv koj lub tub txias los sis lub tub yees tuaj yeem lwj yog tias koj li hluav taws xob tuag. Yog tias koj tau ntsib rau kis muaj khoom noj pov tseg thaum lub sij hawm muaj xwm txheej Public Safety Power Shutoff (PSPS), peb’ tseem nyob rawv ntawm no los muab kev txhawb pab. Peb koom tes nrog:


 • Cov txhab khoom noj hauv zos txhawm rau los muab cov kev pauv khoom noj nyob rau thaum muaj xwm txheej PSPS thiab siv tau ntev txog li peb hnub tom qab hluav taws xob rov qab tuaj. Yuav muaj khoom noj rau pauv kom txog ntua thaum tag nrog. Tej zaum qee lub txhab khoom noj yuav muaj ncua ciaj ciam txwv raws nyiaj khwv tau los.
 • Meals on Wheels txhawm rau muab cov pluas mov noj pub rau cov neeg laus uas muaj cai tsim nyog. Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog rau qhov kev pab cuam no, koj yuav tsum yog tus neeg muaj hnub nyoog 60 xyoo los sis tshaj saud, los sis yog tus txij nkawm ntawm ib tug neeg muaj hnub nyoog 60 xyoo los sis tshaj saud. Tsis tas li ntawd koj yuav tsum muaj teeb meem rau kev noj zaub mov tsis txaus thiab tsis tuaj yeem mus rau tom lub chaw Meals on Wheels tau. Yog tias koj twb yeej koom nrog qhov txheej txheem pab cuam lawm thiab keev tau ntsib PSPS los dua, koj yuav tau txais pluas mov noj ntxiv rau txhua hnub uas muaj xwm txheej PSPS.


Tso npe nkag rau Meals on Wheels

Nrhiav ib Lub Txhab Khoom Noj Hauv Zos los sis Lub Chaw Meals on Wheels

Nrhiav Cov Tswv Yim Qhia Ntxiv Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Khoom Noj Thaum Hluav Taws Xob Tuag

CWSP Food Bank Fact Sheet (PDF, 143 KB)

Cov kev mus nyob thiab cov kev txo nqi ntawm lub tsev tos qhua

Yog tias koj tau ntsib xwm txheej Public Safety Power Shutoff (PSPS), tej zaum koj yuav tau txais kev txo nqi rau txoj kev mus nyob hauv tsev tos qhua. Yog tias koj nyob hauv Disability Disaster Access and Resources Program (DDAR), tiv tauj rau lawv hais txog kev yuav tau txais txoj kev mus nyob hauv tsev tos qhua. Yog tias koj tsis tsim nyog rau DDAR Program, cov tsev tos qhua nram qab no yuav muab kev txo nqi rau koj yog tias koj ntsib xwm txheej PSPS:Tej zaum txoj kev muaj neeg puv thiab tsis puv ntawd yuav sib txawv nyob rau ntawm lub caij nyoog thiab tsis tuaj yeem lav tau. PG&E tsis yog tuam txhab ncau nrog rau cov tsev tos qhua no thiab yuav tsis lav paub txog cov kev nyob rau hauv tsev tos qhua.

Txais cov ntaub ntawv qhia paub ua koj hom lus


Muaj cov ntaub ntawv qhia paub txog Public Safety Power Shutoff ua 16 hom lus


Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus kom nkag siab thiab npaj kom txhij rau xwm txheej PSPS, ces muaj cov chaw muab kev pab txhais lus thiab cov kev koom tes nram qab no los txhawb pab tau. Peb cov neeg koom tes kuj tseem tuaj yeem pab txhais lus ua ntau dua 240 hom lus tau. Hu rau 1-866-743-6589 yog xav paub ntau ntxiv.


Txog rau ntawm cov lus qhia paub sau ua lwm hom ntaub ntawv, xws li ntawv luam tawm uas pom tus niam ntawv loj, Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau (Braille) los sis suab lus, thov xa email mus thov rau ntawm PG&E ntawm CIACMC@pge.com Thov qhia koj lub npe, chaw nyob xa ntawv thiab tus xov tooj.

California Foundation for Independent Living Centers (ASL)