Pab txhawb nqa ua ntej, nyob rau thaum sij hawm thiab tom qab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws


lub cim (icon) chaw muab kev pab cuam fab kev kho mob Nrhiav txoj kev siv hluav taws xob txuas ntxiv, txoj kev nkag cuag tau tsheb thauj xa neeg mus los, txoj kev hloov pauv zaub mov noj thiab lwm yam kev pab txhawb nqa rau cov neeg xiam oob khab thiab cov neeg laus nyob rau thaum muaj qhov xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) nyob rau hauv koj cheeb tsam.


Cov chaw muab kev pab cuam feem thib peb los ntawm lub nroog: koj tuaj yeem nrhiav cov chaw muab kev pab cuam thiab txoj kev pab cuam feem thib peb uas muaj siv nyob ze koj raws txoj kev txheeb saib hauv Txoj Kev Pab Txhawb Nqa thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam ntawm Lub Nroog.

Cov chaw muab kev pab cuam no, muaj siv ua ntau hom lus, tuaj yeem pab koj los sis ib tug neeg twg uas koj hlub kom los npaj rau qhov xwm txheej PSPS. Nrog rau cov chaw muab kev pab cuam PSPS, phau ntawv qhia kev paj kom txij rau thaum muaj xwm txheej ceev thiab daim ntawv thov uas luam tawm tau rau qhov Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline Program).

Hloov cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab

Hloov koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj tshiab

Thuam uas tsim nyog, peb yuav muab ib daim ntawv ceeb toom ua ntej rau tus neeg qhua siv hluav taws xob hais txog cov kev tsis muaj hluav taws xob siv uas yuav cuam tshuam rau hauv lawv cov kev pab cuam siv hluav taws xob—muaj xam nrog rau cov kev xav tau uas tsim nyog rau txoj kev nquag tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws. Xyuas kom paub tseeb hais tias tam sim no koj tus email, tus nab npawb xov tooj, cov kev nyiam txog hom lus thiab qhov chaw nyob xa ntawv nyob rau hauv koj tus as khauj online lawm.


Txhawm rau hloov pauv koj cov kev nyiam txog hom lus tshiab rau cov kev ceeb toom qhia paub xwm txheej PSPS, ua raws li peb phau ntawv qhia raws txheej kauj ruam zuj zus (PDF, 303 KB).


HLOOV KOJ COV NTAUB NTAWV QHIA PAUB TXOG CHAW TIV TAUJ TSHIAB KIAG TAM SIM NO
Cov kev ceeb toom txhua yam

Cov Kev Ceeb Toom Rau Qhov Chaw Nyob Txog Xwm Txheej PSPS rau Tus Tswv Tuav Tswj Tus As Khauj uas Tsis Yog-PG&E

Yog tias koj tsis yog tus tswv tuav tswj tus as khauj rau qhov chaw nyob, koj kuj tseem tuaj yeem tau txais kev ceeb toom tau thaum muaj kev tshaj qhia txog xwm txheej PSPS nyob rau hauv cheeb tsam ntawd. Tau txais kev hu los sis sau ntawv hauv xov tooj los ntawm PG&E yog yuav tsum tau tua hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv hluav taws kub hav zoov. LUS CIM TSEG: Cov tswv tuav tswj as khauj yuav tau txais cov kev ceeb toom txog xwm txheej PSPS yam av tas naus mav rau hauv lawv qhov (cov) chaw nyob.


KAWM PAUB NTAU NTXIV TXOG COV KEV CEEB TOOM QHIA PAUB RAU QHOV CHAW NYOB
tshaj qhia nws lub cim (icon)

Kev pab txhawb nqa fab kev txhais lus

Yog tias koj los sis lwm tus uas koj paub xav tau kev pab txhais lus kom nkag siab thiab npaj rau qhov xwm txheej PSPS, cov chaw muab kev pab cuam txhais lus thiab cov khub koom tes uas raug teev qhia los nram qab no yuav siv tau rau txoj kev pab txhawb nqa ntawd. Txoj kev pab txhawb nqa ntau ntxiv muaj siv ua ntau tshaj li 250 hom lus. Hu rau 1-866-743-6589 txhawm rau kawm paub ntau ntxiv.


Txog rau ntawm cov ntaub ntawv qhia paub uas sau ua lwm hom ntawv, xws li ntawv luam tawm uas pom tus niam ntawv loj, Ntawv Su Uas Cov Neeg Tsis Pom Kev Siv Tau (Braille) los sis suab lus, thov xa email mus thov rau ntawm PG&E ntawm CIACMC@pge.com thiab qhia koj lub npe, chaw nyob xa ntawv thiab tus xov tooj.

CA Koom Haum rau Cov Chaw Pab Kev Ua Neej Ywj Pheej (ASL)

 

CA Koom Haum rau Cov Chaw Pab Kev Ua Neej Ywj Pheej (ASL)

1ntawm1
 
kev pab fab kev kho mob

Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline Program)

Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline Program), kuj tseem hu tau tias Qhov Nyiaj Pab Rau Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline Allowance), yog ib qho txheej txheem pab cuam muab kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv vaj tsev uas xav tau qee yam kev kho mob nkeeg. Qhov txheej txheem pab cuam no muaj xam nrog rau:

  • Txoj kev sib faib phuv ntxiv ntawm hluav taws xob txhua lub hli nyob rau tus nqi qis tshaj plaws uas muaj siv nyob rau ntawm tus neeg qhua siv hluav taws xob’ tus qib.
  • Cov kev ceeb toom tshwj xeeb ntxiv ua ntej ntawm PSPS, yog yam uas tej zaum yuav muaj xam nrog rau cov kev hu xov tooj ntxiv los sis qhov kev nias lub tswb qhov rooj.

KUAJ XYUAS SEB KOJ PUAS MUAJ CAI TSIM NYOG TAU TXAIS KEV PAB RAU QHOV TXHEEJ TXHEEM PAB CUAM LUB HAUV PAUS FAB KEV KHO MOB (MEDICAL BASELINE PROGRAM)

UA NTAWV THOV RAU KIAG HNUB NO
pab pawg neeg qhua siv hluav taws xob

Xwm txheej Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Tau Kev Txhom Nyem (Vulnerable Customer Status)

Yog tias koj los sis ib tug neeg ntawm koj lub tsev muaj mob los sis muaj kev mob nkeeg hnyav qhov ntawd tuaj yeem rais ua kev puas tsuaj txog rau lub neej txoj sia tau yog koj twb tso tseg qhov kev pab cuam ntawd lawm, ces koj yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej tias yog ib tug neeg qhua siv hluav taws xob uas tau txom kev nyem. Cov neeg qhuav siv hluav taws xob uas ua pov thawj rau yus tus kheej tias yog ib tug neeg qhua siv hluav taws xob uas tau kev txom nyem yuav tau txais cov kev ceeb toom ntxiv nyob rau hauv qhov zoo tshaj plaws ntawm PSPS, yog yam uas tej zaum yuav muaj xam nrog rau cov kev hu xov tooj ntxiv los sis qhov kev nias lub tswb qhov rooj.


Thov rau Qhov Xwm txheej Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Tau Kev Txhom Nyem (Vulnerable Customer Status)
CARE thiab FERA

Cov Qib Muab Ntaus Nqi Sib Pauj rau Hluav Taws Xob Hauv Xeev California (California Alternate Rates for Energy (CARE)) thiab Tus Qib Kev Pab Pab Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg (Family Electric Rate Assistance (FERA))

Cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsim nyog tuaj yeem tau txais txoj kev txo nqi txhua hli nyob rau ntawm lawv cov nqi hluav taws xob nrog rau cov txheej txheem pab cuam CARE thiab FERA.


Kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau CARE los sis FERA
lub cim (icon) kuaj xyuas txhua yam

Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau & Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access Resources)

Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau & Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Qhab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access Resources, DDAR) yog txoj kev koom tes ntawm PG&E thiab Lub Koom Haum Pab Cuam rau Cov Chaw Nyob Ywj Pheej Hauv Xeev California (California Foundation for Independent Living Centers, CFILC). Raws qhov txheej txheem pab cuam, cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab uas siv cov tshuab hluav taws xob rau fab kev kho mob tuaj yeem nkag cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam txhawm rau txo txoj kev cuam tshuam ntawm kev tua hluav taws xob. Cov neeg koom nrog uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws qhov txheej txheem kev txais DDAR. Raws lwm tus qauv tshau, cov neeg uas tsim nyog tau txais kev pab yog cov neeg muaj qhov xiam oob khab thiab cov neeg mob ntev tsis txawj zoo uas xav tau hluav taws xob los pab rau kev ua neej nyob ywj pheej ntawm lawv tus kheej.


Raws li lawv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau & Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Qhab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access Resources Program), CFILC muab txoj kev pab ntxiv nyob rau thaum lub sij hawm muaj PSPS rau cov neeg uas vam khom hluav taws xob los siv rau fab kev kho mob los sis cov kev xav tau rau txoj kev ua neej nyob yam ywj pheej. Cov neeg koom nrog uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yuav tuaj yeem nkag cuag tau rau cov roj hluav taws xob npaj cia siv uas yog hom nqa mus los tau thiab lwm cov chaw muab kev pab cuam xws li nyiaj pab rau cov nqi zaub mov noj, kev nkag cuag tau rau lub chaw muab kev pab cuam txog kev siv tsheb thauj xa mus los, thiab cov kev nyob tom tsev tos qhua loj thaum sij hawm muaj cov xwm txheej PSPS. Tej zaum yuav tau muab cov roj hluav taws xob npaj cia siv uas yog hom nqa mus los tau los ntawm kev thov nyiaj pab, xauj-rau-tus kheej los sis kev ua ntawv thov qiv nyiaj.


Kev koom tes nrog Lub Chaw Nkag Cuag Tau Rau & Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access Resource Center) rau kev pab txhawb yuav tsum tau siv sij hawm yog li ntawd peb thiaj qhia koj kom los tiv tauj mus rau lub chaw muab kev pab hauv koj cheeb tsam chaw nyob ua ntej qhov xwm txheej PSPS yuav tshwm sim. Thaum cov chaw muab kev pab no tuaj yeem muab kev pab rau kis xwm txheej ceev lawm, lawv yua’v tsis qhib 24 teev nyob rau ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Cov teev sij hawm ua hauj lwm li ib txwm yog Hnub Monday - Hnub Friday, 8:30 teev sawv ntxov – 4 teev tsaus ntuj. Yog tias ko’j tseem tab tom ntsib ib qho xwm txheej ceev uas puas tsuaj txog rau lub neej txoj sia, ces thov hu kiag mus rau 911.


Cov Chaw Pab Cuam DDAR kuj tseem tuaj yeem pab koj npaj txhij rau cov xwm txheej PSPS nrog rau txoj kev npaj thiab muab kev kawm rau thaum muaj xwm txheej ceev thiab txhawb pab rau txoj kev tso npe nkag hauv Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline Program). Mus saib rau ntawm CFILC txhawm rau kom nkag cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam cov neeg xiam oob khab los ntawm kev liam sim.

lub cim (icon) kev txuag hluav taws xob

Portable Battery Program

PG&E li Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hom Nqa Mus Los Tau (Portable Battery Program, PBP) muab cov roj hluav taws xob npaj cia siv txhawm rau txo cov kev cuam tshuam ntawm qhov xwm txheej PSPS nyob rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas vam khom rau cov cuab yeej fab kev kho mob. Cov khub koom lag luam ntawm qhov txheej txheem pab cuam yuav tiv tauj rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab kom los lis txoj kev ntsuam xyuas hauv xov tooj los sis hauv email. Txoj kev soj ntsuam no yuav ntsuam xyuas txog tus neeg qhua siv hluav taws xob cov kev npaj kom txhij rau xwm txheej ceev thiab cov ntaub ntawv qhia paub txog qhov cuab yeej fab kev kho mob txhawm rau kom haum rau tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawd nrog rau kev ua kom muaj lub roj zoo tshaj plaws los siv rau lawv cov kev xav tau.


Cov kev cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab muaj xws li:


  • Tau sau npe rau hauv qhov txheej txheem pab cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline program), thiab
  • Nyob rau hauv High Fire-Threat Districts (HFTD) raws li tau tshab txhais tseg los ntawm qhov CPUC Fire Map no los sis tau muaj kev paub zoo txog PSPS li ntawm ob los sis ntau dua ntawd txij li xyoo 2020 los.

Cov kev cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntxiv muaj xws li kev vam khom rau cov cuab yeej siv kho mob uas siv hluav taws xob los pab rau kev ua hauj lwm txhawm rau pab cawm txoj sia.


Rub daim ntawv qhia txog qhov txuam thawj tseeb ntawm qhov Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hom Nqa Mus Los Tau tawm los (PDF, 190 KB)

Yog hais tias koj ua tsis tau raws li cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txog rau Portable Battery Program tab sis mas ho vam khom kev siv hluav taws xob rau cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob thiab ntawm kev ua neej nyob ywj pheej, thov mus saib rau ntawm Disability Disaster Access & Resources Program cov peev txheej tau teev tseg saum toj no.

lub cim (icon) cov nyiaj tau txais rov qab los ntawm kev them nqi

Txheej Txheem Pab Cuam Nthuav Dav Lub Chaw Tsim Hluav Taws Xob Ntxiv thiab Them Nyiaj Rov Qab Roj Hluav Taws Xob (Expanded Generator and Battery Rebate Program)

PG&E tseem tab tom muab nyiaj tau txais rov qab rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab nyob rau ntawm txoj kev muas lub chaw tsim hluav taws xob los sis lub roj uas tsim nyog los npaj rau cov kev tsis muaj hluav taws xob siv. Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog, cov neeg qhua siv hluav taws xob yuav tsum txheeb xyuas txhua yam ntawm cov cai tseev kom ua no:


✔ Muaj tus as khauj PG&E uas tseem niaj hnub siv
✔ Nyob rau hauv Cheeb Tsam Muaj Kev Txaus Ntshai Txog Hluav Taws Kub Hnyiab Loj Heev Theem 2 los sis Theem 3
✔ Ncav cuag tau raws li ib qhov ntawm cov qauv tshau nram qab no:


    • Lawv vam khom rau txoj kev nqus dej hauv qhov dej txhawm rau siv raws li lawv cov kev xav tau (xws li, qhov chaw pab cuam uas tsis muaj nyob rau hauv daim duab qhia chaw ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Dej CA),
    • Yog cov neeg qhua siv hluav taws xob uas yog Lub Hauv Paus Ntawm Fab Kev Kho Mob (Medical Baseline) uas tsis muaj cia tsim nyog rau peb li Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hom Nqa Mus Los Tau los sis
    • Yog lub chaw lag luam tseem ceeb uas me heev ntawm txoj kev saib xyuas kho mob uas tsis yog kev muaj mob hnyav (lub khw muag khoom noj, lub khw muag khoom yooj yim, lub chaw kho tsiaj, lub chaw kho hniav, lub chaw kuaj mob xwm txheej maj rawm, cov tswv tsev nyob koom vaj loog ntawm vaj ua si) nrog qhov khoom siv uas tau teev los hauv PG&E’ Daim Ntawv Teev Khoom Siv Uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab (XLSX, 51 KB).

Raws li hauv qhov txheej txheem pab cuam no, peb yuav muab nyiaj tau txais rov qab txog li $300 txog rau $1,000 rau txhua tus neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li tus nqi ntawm qhov khoom siv ntawm lub khw muag khoom me. Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas koom hauv PG&E’ li Txheej Txheem Pab Cuam CARE los sis FERA tuaj yeem tau txais ntxiv li $200 yog tias tus nqi nyiaj tau txais rov qab tag nrho (yam uas suav nrog rau tus nqi qib siv tau) tsis tshaj li tus nqi muas ntawm ’qhov khoom siv uas muaj cai tsim nyog tau txais.


Kawm paub ntau ntxiv txog peb li Txheej Txheem Pab Cuam Lub Chaw Tsim Hluav Taws Xob Ntxiv thiab Them Nyiaj Rov Qab Roj Hluav Taws Xob (Generator and Battery Rebate Program)
lub cim (icon) daim phiaj ntsia hluav taws xob

Txoj kev sam hluav taws xob rau cov cuab yeej siv, Wi-Fi thiab lwm txoj kev pab txhawb

PG&E qhib Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers) nyob rau hauv cov cheeb tsam uas raug teeb meem cuam tshuam los ntawm PSPS. Txhua Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos yuav ua raws li cov qauv cai ntawm lub xeev thiab lub nroog los tawm tsam tus kab mob COVID-19. Cov chaw nod yuav muab ib tsab cai ADA-kev nkag cuag tau chav dej thiab lub chaw ntxuav tes, kev sam hluav taws xob rau cov cuab yeej fab kev kho mob, kev sam hluav taws xob rau cov cuab yeej siv, Wi-Fi, cov taub dej haus thiab khoom txom ncauj. Cov chaw uas nyob sab hauv tsev kuj tseem muaj es txias los sis tuab cua kub, lub chaw zauv thiab dej khov.

Cov kev pab cuam txog kev pab txhawb nqa los ntawm lub nroog


Nrhiav tias seb muaj cov chaw muab kev pab cuam zaub mov, kev siv tsheb thauj xa neeg mus los thiab tsev tos qhua loj uas yog feem thib peb (tsis yog-PG&E) twg uas siv tau nyob ze koj.

Cov txhab khoom noj

Yog tias koj ntsib rau txoj kev plam zaub mov noj vim yog qhov xwm txheej PSPS, txoj kev koom cov txhab khoom noj nyob hauv koj lub nroog yuav muab cov zaub noj rau koj tsev neeg nyob rau thaum muaj qhov xwm txheej PSPS thiab rau peb hnub tom qab ntawd.

Txoj Kev Pab Cuam Xa Zaub Mov Txog Chaw (Meals on Wheels) – rau cov neeg xiam oob khab los sis cov neeg laus

Txoj Kev Pab Cuam Xa Zaub Mov Txog Chaw (Meals on Wheels) muab cov khoom noj khoom haus muaj thaj zoo rau cov neeg laus mus tsis tau qhov twg nyob rau tom lawv lub tsev. Yog koj nyob rau hauv lub nroog uas raug cuam tshuam los ntawm qhov xwm txheej PSPS, thiab twb yeej tau koom nyob rau hauv Txoj Kev Pab Cuam Xa Zaub Mov Txog Chaw (Meals on Wheels) lawm, koj ’yuav tau txais ntau dua ib pluas mov tauj hnub nyob rau txhua hnub thaum muaj qhov xwm txheej PSPS tshwm sim.


Txhawm rau kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawd koj yuav tsum muaj hnub nyoog 60 xyoo los sis laus dua (los sis tus txij nkawm ntawm tus neeg uas muaj hnub nyoog 60 xyoo los sis laus dua), muaj kev pheej hmoo rau ntawm kev muaj mob nkeeg thiab tsis tuaj yeem mus nqa pluas mov noj ntawm Lub Chaw Pab Cuam Xa Zaub Mov Txog Chaw (Meals on Wheels Center) tau. Tiv tauj rau koj Txoj Kev Pab Cuam Xa Zaub Mov Txog Chaw (Meals on Wheels) hauv zos kiag tam sim no, txhawm rau txheeb saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab.

Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access and Resources, DDAR)

Txoj kev koom tes nrog PG&E, Lub Koom Haum Pab Cuam rau Cov Chaw Nyob Ywj Pheej Hauv Xeev California (California Foundation for Independent Living Centers, CFILC) tswj xyuas qhov txheej txheem pab cuam Kev Nkag Cuag Tau Rau & Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access and Resources, DDAR). Nyob rau thaum muaj cov xwm txheej PSPS tshwm sim, DDAR muab cov chaw muab kev pab cuam rau cov neeg uas vam khom hluav taws xob los siv rau fab kev kho mob los sis cov kev xav tau rau txoj kev ua neej nyob yam ywj pheej.


Qhov Txheej Txheem Pab Cuam DDAR yuav txiav txim siab seb leej twg thiaj yuav tsim nyog rau cov chaw muab kev pab cuam raws li lawv qhov txheej txheem kev pab no. Raws lwm tus qauv tshau, cov neeg uas tsim nyog tau txais kev pab yog cov neeg muaj qhov xiam oob khab thiab cov neeg mob ntev tsis txawj zoo uas xav tau hluav taws xob rau cov neeg siv raws txheej zus los pab rau kev ua neej nyob ywj pheej ntawm lawv tus kheej. Cov chaw muab kev pab cuam raws qhov txheej txheem pab cuam muaj xam nrog rau cov roj hluav taws xob npaj cia siv uas yog hom nqa mus los tau, cov kev pab cuam mus so hauv tsev tos qhua loj, kev nkag cuag tau tsheb thauj xa neeg mus los thiab cov npav yuav (vouchers) koom noj.


Cov neeg qhua siv hluav taws xob tuaj yeem thov ncaj qha mus rau ntawm disabilitydisasteraccess.org los sis yuav tuaj yeem tiv tauj mus rau Lub Chaw Muab Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau & Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Khab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access Resources Center) uas ua hauj lwm rau hauv koj lub nroog.

211Hu los sis sau ntawv hauv xov tooj rau 211, tau thoob plaws hauv 24 teev (xuaj moos) nyob rau ib hnub

Koj tuaj yeem tau txais txoj kev pab txhawb nqa thiab nkag cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev xav tau tseem ceeb. Qhov no muaj xam nrog rau Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws. Qhov kev pab cuam kev hu thaib sau ntawv hauv xov tooj dawb, yog kev zais ntiag tug uas muaj siv tau 24/7 rau txhua cov pej xeem hauv Xeev California. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv, thov mus saib tau rau ntawm 211.org los sis hu rau 211.