Kev pab rau peb cov neeg siv hluav taws xob


Txij li thaum muaj qhov hav zoov kub nyiab tsim los ntawm lub ntuj uas rau muaj kev puas ntsoog loj no los, peb lub homphiaj tseemceeb tshaj yeej yog – thiab yeej tseem yuav yog peb lub homphiaj mus ntxiv – kev nyabxeeb thiab kev noj qab nyob zoo ntawm peb cov qhua siv hluav taws xob thiab cov zejzos uas tau ntsib kev puam tsuaj. Peb yeej paub cov kev txom nyem uas nej sawvdaws tab tom ntsib tam sim no, thiab nkag siab tias nqi hluav taws xob yeej tsis yog ib yam uas nej yuav xav txog thaum nej tseem tab tom los soj ntsuam cov teebmeem hav zoov kub nyiab. Los mus pab kom nej lub nra sib mes ntsis, peb yeej npaj muaj ib co kev pab los rau sawvdaws siv.Kev pab rau kev them nqi hluav taws xob

PG&E yeej muaj cov lus tswjhwm los mus pab peb cov neeg siv hluav taws xob hais txog kev them nuj nqis thiab kev tshuav nuj nqis thaum muaj ib qho kev puam tsuaj loj. Ib feem ntawm cov lus tswjhwm ntawm no yog qhov uas peb yuav ua zoo li nram qab no:

 • Tso tseg txoj kev xam nqi uas siv qhov kev kwv yees tias neeg siv hluav taws xob ntau npaum li cas thaum lub sijhawm tsis muaj neeg nyob hauv lub tsev/kem tsev vim qhov teebmeem hav zoov kub nyiab
 • Tsis txhob xam nqi hluav taws xob rau cov tsev lossis lagluam uas twb kub nyiab tag them mus ntxiv lawm
 • Muab tus nqi uas yuav tau them txhua hli (monthly access charge) lossis cov nqi qis tshaj (minimum charges) uas yuav tau them coj los xam raws li qhov tias tau muaj neeg nyob hauv lub tsev pes tsawg hnub nyob rau lub hlis ntawd


Kev pab rau kev tshuav nqi

Peb yeej mobsiab los mus npaj roj (gas) thiab hluav taws xob rau nej siv, txawm tias nej yuav them taus lossis them tsis taus. Peb los yeej yuav zam tag nhro cov nqi qhib lossis nqi kaw roj (gas) thiab hluav taws xob thiab yuav zam qhov nyiaj uas cov neeg siv yuav tsum tau muab rau peb tuav los mus npaj them nqi hluav taws xob yog nej them tsis taus yav tom ntej.

 • Muaj ntau txoj kev them nqi rau neeg xai
 • Muab txoj kev kaw hluav taws xob vim tsis them nqi siv thiab lwm yam nqi ncua tseg, zam cov nyiaj muab rau peb tuav ua ntej thiab cov nqi them lig rau cov pejxeem sib hluav taws xob

Kev pab uas muab saib raws kev tsim nyog los ntawm cov nyiaj yim neeg tau los

Rau cov neeg uas tsim nyog siv tau qhov kev pab, peb muaj ib qho kev pab ntxiv uas tsim los pab lawv txuag nyiaj hauv lawv qhov nqi hluav taws xob.

 • Ncua tag nrho cov kev tshawbxyuas kev siv hluav taws xob li ib txwm siv thiab kev siv hluav taws xob ntau rau txoj kev tsim nyog siv qhov kev pabcuam California Alternate Rates for Energy (CARE) Program nyob rau hauv cov nroog loj (counties) uas muaj kev puam tsuaj los ntawm qhov muaj hav zoov kub nyiab.
  • Cov yim neeg uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam CARE Program yuav txuag tau nyiaj li 20% lossis ntau tshaj ntawd rau ib hlis hauv lawv qhov nqi roj thiab hluav taws xob.
  • Hais mus rau txhua lub koomhaum uas muaj kev mus hais kom pejxeem paub, cov koomhaum uas pab muab cov neeg siv hluav taws xob uas tsis paub txog qhov kev pabcuam thiab khwv tau nyiaj tsawg coj los nkag rau hauv qhov kev pabcuam CARE, nyob rau hauv cov nroog loj (counties) uas muaj kev puam tsuaj los mus pab hais qhia rau cov neeg kom lawv paub txog cov kev hloov hauv qhov kev tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam ntawm no.
  • Koomtes nrog lub koomhaum tuav qhov kev pabcuam thaum muaj xwmceev uas tau nyiaj los ntawm cov neeg siv hluav taws xob los mus pab rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg thiab muab qhov nyiaj uas yuav muab pab nce nyob rau hauv 12 lub hlis txuas ntxiv tom ntej no rau cov neeg siv hluav taws xob uas ntsib qhov teebmeem hav zoov kub nyiab.
  • Qhia tias yuav muab qhov kev pabcuam energy saving assistance siv li cas coj los pab cov qhua siv hluav taws xob uas ntsib qhov teebmeem hav zoov kub nyiab.
  • PG&E npaj los muab txhua yam uas neeg yuav tsum muaj thiaj li yuav siv tau qhov kev pabcuam Energy Savings Assistance (ESA) Program kho dua tshiab los ntawm txoj kev pub cov pejxeem siv hluav taws xob los mus lees paub tus kheej tias lawv yeej tau nyiaj tsawg txog li qhov tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yog tias tus neeg siv hluav taws xob yeej nyob hauv ib lub nroog loj (county) uas tau muab hais tias yog ib lub nroog ntsib qhov teebmeem hav zoov kub nyiab thiab lawv yeej muaj ib yam zoo li hauv qab no:
   • Tus neeg siv hluav taws xob hais tias lawv ua cov ntaub ntawv uas yuav siv tau los ua povthawj rau cov nyiaj tau los poob tag lawm vim qhov teebmeem hav zoov kub nyiab.
   • Tus neeg siv hluav taws xob hais tias cov tib neeg uas qhov teebmeem hav zoov kub nyiab ua rau lawv tsis muaj vajtse nyob yeej nyob hauv yim neeg.The customer states that they lost documentation necessary for income verification as a result of the disaster.
 • Qhov kev pabcuam Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH) – Npaj muaj nyiaj pab rau cov qhua siv hluav taws xob uas tsim nyog siv tau qhov kev pab nyob rau cov sijhawm uas lawv raug kev txom nyem. Cov qhua siv hluav taws xob uas ntsib qhov teebmeem hav zoov kub nyiab no yeej muaj feem los mus tau nyiaj pab ntau txog li $600.
 • Qhov kev pabcuam Medical Baseline – Npaj muaj nyiaj pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas yuav tsum tau muaj roj thiab hluav taws xob siv vim lawv muaj ib co mob uas tsim nyog siv tau qhov kev pab.
 • Pib los ntawm kev xa koj daim ntawv thov mus rau PG&E Interconnection Portal.


Cov kev pabcuam uas muaj rau koj siv yog thaum twg koj npaj tau

 • Kev qhib roj (gas) thiab hluav taws xob ceev – Los mus pab kom koj khiav tsev tau sai, peb yuav qhib ib tus askhauj tshiab rau koj sai thiab yog koj lub tsev uas koj yuav mus nyob yeej tseem tsis tau muaj roj (gas) thiab hluav taws xob siv, peb yuav qhib rau hnub tom qab ntawm hnub peb qhib koj tus askhauj yog tias nws yeej yog ib hnub ua dej ua num. Hu peb ntawm 1-800-743-5000 los mus pib txoj kev qhib ib tus askhauj.
 • Cov kev them nqi muaj rau cov qhua xaiv – Tom qab koj pib rov muaj roj (gas) thiab hluav taws xob siv lawm, peb yeej muaj cov kev them nqi uas muaj ntau txoj kev rau koj xaiv los them los mus txhawb koj nyob rau cov sijhawm muaj kev nyuaj siab no. Yuav mus teev ib txoj kev npaj los them nqi roj thiab hluav taws xob, hu peb ntawm 1-800-743-5000.