Mus koom PG&E ib qho kev qhia nyob rau saum huabcua mus kawm txog kev nyabxeeb thaum muaj hav zoo kub nyiab


PG&E tab tom muaj ib co kev qhia ua ntuzus nyob saum huabcua rau cov tib neeg uas xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Muaj Kev Nyabxeeb. Cov kev sib sau saum huabcua (virtual gatherings) no yuav pub pejxeem txhua tus los mus kawm ntxiv txog txoj kev ceev kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub nyiab thiab kev npaj rau thaum muaj xwmceev, los mus ntsib cov neeg sawv cev PG&E, nug thiab sib qhia saib lawv xav li cas.


LUS QHIA NTXIV: PG&E los kuj tab tom npaj ib co kev sibtham tim tsej tim muag nyob rau ntawm ib ncig uas peb muaj neeg xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Nyiab. Vim cov kev txwv ntawm kev muaj cov kev sib sau ua ke tim ntsej tim muag los tiv thaiv qhov sibkis ntawm tus kabmob COVID-19, peb tau muab tag nrho cov rooj sibtham nrog pejxeem ncua tseg tag lawm.


Rau cov tib neeg uas mus koom tsis tau qhov kev qhia nyob saum huabcua thaum peb tab tom qhia, peb yeej muaj cov ntaub ntawv uas peb siv los qhia thiab ib zaj yeeb yaj kiab ntawm peb cov kev qhia yav tag nyob hauv qab no rau nej mus saib. Mus xyuas cov kev qhia peb muaj yav tag los.


Thov rov qab los xyuas tsis tseg mus rau yav tom ntej los mus xyuas cov caij nyoog tshiab rau peb cov rooj sibtham nrog pejxeem thiab cov kev qhia nyob saum huabcua.


Nyob rau lub sij hawm no tsis tau muaj cov kev taw qhia tshawb nrhiav ua kev qhia kawm paub (webinars) uas yuav los txog tom ntej nod.

Cov kev qhia uas twb muaj tag los lawm


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
Counties Served: Cov Nroog Uas Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Webinar Presentation: Cov Lus Qhia Hauv Qhov Webinar
Webinar Video Recording: Qhov Webinar Uas Muab Kaw Ua Yeeb Yaj Kiab
View the presentation: Mus xyuas cov lus qhia
View the recording: Mus xyuas qhov yeeb yaj kiab
Coming soon: Yuav muaj sai sai tom ntej no

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

09/23/21

Corralitos/Watsonville Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/23/21

San Lorenzo Valley Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/29/21

El Dorado County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/30/21

Tuolumne County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/04/21

Madera County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/05/21

San Mateo County Community Meeting

10/06/21

Napa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/07/21

Lake County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/12/21

San Luis Obispo and Santa Barbara County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/18/21

Amador, Calaveras and Mariposa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/19/21

Placer, Nevada and Sierra County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/20/21

Marin and Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/28/21

Santa Cruz Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

11/02/21

All County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

Cov Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab

PG&E tau koom tes nrog lub nroog thiab lub chaw tribal Offices of Emergency Services los mus sib pab qhia Cov Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab. Lub homphiaj ntawm cov kev qhia no yog los muab cov ntsiab lus hauv cov kev npaj hais txog PG&E cov dejnum uas peb ua los pab kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab thiab los kho peb cov PSPS rau xyoo 2020.


Cov lus thiab ntaub ntawv uas peb muab coj los sib qhia nyob rau ntawn cov rooj sibtham ntawm no yog cov uas peb muaj nyob rau hauv qab no.


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
County Served: Cov Nroog Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Working Session Presentation: Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab
View the Presentation: Mus xyuas cov lus qhia

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare