Mus koom PG&E ib qho kev qhia nyob rau saum huabcua mus kawm txog kev nyabxeeb thaum muaj hav zoo kub nyiab


PG&E tab tom muaj ib co kev qhia ua ntuzus nyob saum huabcua rau cov tib neeg uas xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Muaj Kev Nyabxeeb. Cov kev sib sau saum huabcua (virtual gatherings) no yuav pub pejxeem txhua tus los mus kawm ntxiv txog txoj kev ceev kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub nyiab thiab kev npaj rau thaum muaj xwmceev, los mus ntsib cov neeg sawv cev PG&E, nug thiab sib qhia saib lawv xav li cas.


Rau cov tib neeg uas mus koom tsis tau qhov kev qhia nyob saum huabcua thaum peb tab tom qhia, peb yeej muaj cov ntaub ntawv uas peb siv los qhia thiab ib zaj yeeb yaj kiab ntawm peb cov kev qhia yav tag nyob hauv qab no rau nej mus saib. Mus xyuas cov kev qhia peb muaj yav tag los.


LUS QHIA NTXIV: PG&E los kuj tab tom npaj ib co kev sibtham tim tsej tim muag nyob rau ntawm ib ncig uas peb muaj neeg xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Nyiab. Vim cov kev txwv ntawm kev muaj cov kev sib sau ua ke tim ntsej tim muag los tiv thaiv qhov sibkis ntawm tus kabmob COVID-19, peb tau muab tag nrho cov rooj sibtham nrog pejxeem ncua tseg tag lawm.


Thov rov qab los xyuas tsis tseg mus rau yav tom ntej los mus xyuas cov caij nyoog tshiab rau peb cov rooj sibtham nrog pejxeem thiab cov kev qhia nyob saum huabcua.
Cov kev qhia nyob rau saum huabcua uas tseem yuav muaj yav tom ntej


LUS QHIA NTXIV: Thov caw txhua tus neeg siv hluav taws xob mus koom cov kev qhia uas peb muab teev tseg rau hauv qab no. Cov neeg siv hluav taws xob yuav nkag tau mus xyuas qhov kev qhia li ntawm 30 feeb ua ntej qhov kev qhia yuav pib. Peb xav hais rau cov neeg uas lawv tsis muaj internet kom lawv mus siv qhov kev hu xovtooj dawb mus koom (muaj lus qhia ntxiv nyob hauv qab no) los mus mloog qhov kev qhia thiab hnov PG&E cov neeg paub txog qhov kev qhia ntawd hais lus.


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
Time: Lub Sijhawm
Event: Qhov Kev Kawm
Counties Served: Cov Nroog Uas Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Details: Cov Ntsiab Lus
Wildfire Safety Regional Webinar: Cov Kev Qhia Rau Saum Huabcua Los Ua Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab
Virtual Safety Town Hall: Qhov Kev Nrog Pejxeem Sibtham Saum Huabcua Txog Kev Nyabxeeb
Sign up: Sau npe mus koom
Join Webinar: Mus Koom Qhov Kev Qhia Saum Huabcua
Toll-Free Attendee Dial-In: Hu Xovtooj Dawb Mus Koom
Conference ID: Tus ID Mus Koom Qhov Kev Qhia
Check back for a link to join this event: Rov qab los xyuas dua lwm lub sijhawm rau ib qhov ntawv txuas mus koom (link) qhov kev qhia saum huabcua no

DateTimeEventCounties ServedDetails

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

Cov kev qhia uas twb muaj tag los lawm


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
Counties Served: Cov Nroog Uas Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Webinar Presentation: Cov Lus Qhia Hauv Qhov Webinar
Webinar Video Recording: Qhov Webinar Uas Muab Kaw Ua Yeeb Yaj Kiab
View the presentation: Mus xyuas cov lus qhia
View the recording: Mus xyuas qhov yeeb yaj kiab
Coming soon: Yuav muaj sai sai tom ntej no

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/21/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

02/22/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

03/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

03/09/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

03/14/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

03/30/23

Napa, Marin

04/13/23

Santa Cruz, San Luis Obispo

04/18/23

Santa Clara

04/20/23

Nevada, Solano, Yolo

04/27/23

Tehama, Lassen, Shasta

05/04/23

Amador, Calaveras, Madera, Mariposa, Merced, Tuolumne, Fresno

05/16/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

05/18/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

05/23/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

05/30/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

06/07/23

Access and Functional Needs customers

06/08/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

06/22/23

Alpine, San Joaquin, Stanislaus

06/27/23

All customers

07/11/23

Fresno, Madera, Merced, Tulare, Kings, Kern

Coming soon

07/13/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/19/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/20/23

In-Language Webinar - Chinese

Coming soon

07/25/23

Access and Functional Needs customers

07/26/23

All customers

07/27/23

In-Language Wildfire Safety Webinar - Russian

Coming soon

08/01/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

08/02/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

08/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

08/09/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

08/10/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

08/17/23

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Alameda County

08/24/23

In-Language Webinar - Tagalog

Coming soon

09/12/23

Community-Based Organizations

Coming soon

09/13/23

In-Language Webinar - Hmong

Coming soon

Cov Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab

PG&E tau koom tes nrog lub nroog thiab lub chaw tribal Offices of Emergency Services los mus sib pab qhia Cov Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab. Lub homphiaj ntawm cov kev qhia no yog los muab cov ntsiab lus hauv cov kev npaj hais txog PG&E cov dejnum uas peb ua los pab kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab thiab los kho peb cov PSPS rau xyoo 2020.


Cov lus thiab ntaub ntawv uas peb muab coj los sib qhia nyob rau ntawn cov rooj sibtham ntawm no yog cov uas peb muaj nyob rau hauv qab no.