English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Mus koom PG&E ib qho kev qhia nyob rau saum huabcua mus kawm txog kev nyabxeeb thaum muaj hav zoo kub nyiab


PG&E tab tom muaj ib co kev qhia ua ntuzus nyob saum huabcua rau cov tib neeg uas xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Muaj Kev Nyabxeeb. Cov kev sib sau saum huabcua (virtual gatherings) no yuav pub pejxeem txhua tus los mus kawm ntxiv txog txoj kev ceev kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub nyiab thiab kev npaj rau thaum muaj xwmceev, los mus ntsib cov neeg sawv cev PG&E, nug thiab sib qhia saib lawv xav li cas.


LUS QHIA NTXIV: PG&E los kuj tab tom npaj ib co kev sibtham tim tsej tim muag nyob rau ntawm ib ncig uas peb muaj neeg xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Nyiab. Vim cov kev txwv ntawm kev muaj cov kev sib sau ua ke tim ntsej tim muag los tiv thaiv qhov sibkis ntawm tus kabmob COVID-19, peb tau muab tag nrho cov rooj sibtham nrog pejxeem ncua tseg tag lawm.


Rau cov tib neeg uas mus koom tsis tau qhov kev qhia nyob saum huabcua thaum peb tab tom qhia, peb yeej muaj cov ntaub ntawv uas peb siv los qhia thiab ib zaj yeeb yaj kiab ntawm peb cov kev qhia yav tag nyob hauv qab no rau nej mus saib. Mus xyuas cov kev qhia peb muaj yav tag los.


Thov rov qab los xyuas tsis tseg mus rau yav tom ntej los mus xyuas cov caij nyoog tshiab rau peb cov rooj sibtham nrog pejxeem thiab cov kev qhia nyob saum huabcua.
Cov kev qhia nyob rau saum huabcua uas tseem yuav muaj yav tom ntej


LUS QHIA NTXIV: Thov caw txhua tus neeg siv hluav taws xob mus koom cov kev qhia uas peb muab teev tseg rau hauv qab no. Cov neeg siv hluav taws xob yuav nkag tau mus xyuas qhov kev qhia li ntawm 30 feeb ua ntej qhov kev qhia yuav pib. Peb xav hais rau cov neeg uas lawv tsis muaj internet kom lawv mus siv qhov kev hu xovtooj dawb mus koom (muaj lus qhia ntxiv nyob hauv qab no) los mus mloog qhov kev qhia thiab hnov PG&E cov neeg paub txog qhov kev qhia ntawd hais lus.


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
Time: Lub Sijhawm
Event: Qhov Kev Kawm
Counties Served: Cov Nroog Uas Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Details: Cov Ntsiab Lus
Wildfire Safety Regional Webinar: Cov Kev Qhia Rau Saum Huabcua Los Ua Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab
Virtual Safety Town Hall: Qhov Kev Nrog Pejxeem Sibtham Saum Huabcua Txog Kev Nyabxeeb
Sign up: Sau npe mus koom
Join Webinar: Mus Koom Qhov Kev Qhia Saum Huabcua
Toll-Free Attendee Dial-In: Hu Xovtooj Dawb Mus Koom
Conference ID: Tus ID Mus Koom Qhov Kev Qhia
Check back for a link to join this event: Rov qab los xyuas dua lwm lub sijhawm rau ib qhov ntawv txuas mus koom (link) qhov kev qhia saum huabcua no

DateTimeEventCounties ServedDetails

05/13/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 3560416

05/19/21

12:00 - 1:30 p.m.

Virtual Safety Town Hall

El Dorado, Placer

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 4697161

05/20/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Shasta

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 8974778

05/26/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 8080444

06/02/21

12:00 - 1:30 p.m.

Virtual Safety Town Hall

All Customers

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 2735534

06/03/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Butte

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 7285152

06/10/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Colusa, Glenn, Placer, Yuba

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 4738625

06/17/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Lake

Coming soon

06/24/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Napa

Coming soon

06/30/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Marin, Sonoma

Coming soon

07/08/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Alameda, Contra Costa, San Mateo

Coming soon

07/15/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Santa Clara, Santa Cruz

Coming soon

07/22/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Merced, San Joaquin, Stanislaus

Coming soon

07/29/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

Coming soon

*Cov hnub uas muaj Cov Kev Qhia Rau Saum Huabcua Nyob Rau Tej Cheeb Tsam Los Ua Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab yuav muaj pauv.Cov kev qhia uas twb muaj tag los lawm


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
Counties Served: Cov Nroog Uas Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Webinar Presentation: Cov Lus Qhia Hauv Qhov Webinar
Webinar Video Recording: Qhov Webinar Uas Muab Kaw Ua Yeeb Yaj Kiab
View the presentation: Mus xyuas cov lus qhia
View the recording: Mus xyuas qhov yeeb yaj kiab
Coming soon: Yuav muaj sai sai tom ntej no

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

04/29/20

Butte, Plumas, Lassen

05/06/20

Sonoma, Napa

05/13/20

Placer, Nevada, Sierra, Yuba

05/20/20

Colusa, Yolo, Solano

05/27/20

Amador, Calaveras, El Dorado

06/03/20

San Mateo, Santa Clara

06/10/20

Alameda, Contra Costa, Marin

06/17/20

Lake, Mendocino

06/24/20

Santa Cruz, Monterey, San Benito

07/01/20

Humboldt, Trinity, Siskiyou

07/08/20

Glenn, Shasta, Tehama

07/15/20

Alpine, Mariposa, Tuolumne

07/22/20

Merced, San Joaquin, Stanislaus

07/29/20

San Luis Obispo, Santa Barbara

08/05/20

Tulare, Madera, Fresno, Kern

08/06/20

K-12 School Webinar

08/12/20

All-Customer Webinar

08/13/20

K-12 School Webinar

08/26/20

All-Customer Webinar and Safety Town Hall

08/31/20

Chinese-Language Webinar

09/02/20

Spanish-Language Webinar

12/16/20

Virtual Safety Town Hall

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

Coming Soon

Coming Soon

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

Coming Soon

Coming Soon

Cov Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab

PG&E tau koom tes nrog lub nroog thiab lub chaw tribal Offices of Emergency Services los mus sib pab qhia Cov Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab. Lub homphiaj ntawm cov kev qhia no yog los muab cov ntsiab lus hauv cov kev npaj hais txog PG&E cov dejnum uas peb ua los pab kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab thiab los kho peb cov PSPS rau xyoo 2020.


Cov lus thiab ntaub ntawv uas peb muab coj los sib qhia nyob rau ntawn cov rooj sibtham ntawm no yog cov uas peb muaj nyob rau hauv qab no.


Nyob ntawm lub rooj teev lus

Date: Hnub Tim
County Served: Cov Nroog Peb Npaj Hluav Taws Xob Rau Neeg Siv
Working Session Presentation: Kev Qhia Txog Cov Dejnum Uas PG&E Ua Los Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab
View the Presentation: Mus xyuas cov lus qhia

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare