English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Mus koom PG&E ib qho kev qhia nyob rau saum huabcua mus kawm txog kev nyabxeeb thaum muaj hav zoo kub nyiab


PG&E tab tom muaj ib co kev qhia ua ntuzus nyob saum huabcua rau cov tib neeg uas xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Muaj Kev Nyabxeeb. Cov kev sib sau saum huabcua (virtual gatherings) no yuav pub pejxeem txhua tus los mus kawm ntxiv txog txoj kev ceev kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj hav zoov kub nyiab thiab kev npaj rau thaum muaj xwmceev, los mus ntsib cov neeg sawv cev PG&E, nug thiab sib qhia saib lawv xav li cas.


LUS QHIA NTXIV: PG&E los kuj tab tom npaj ib co kev sibtham tim tsej tim muag nyob rau ntawm ib ncig uas peb muaj neeg xav paub ntxiv txog peb Qhov Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Nyiab. Vim cov kev txwv ntawm kev muaj cov kev sib sau ua ke tim ntsej tim muag los tiv thaiv qhov sibkis ntawm tus kabmob COVID-19, peb tau muab tag nrho cov rooj sibtham nrog pejxeem ncua tseg tag lawm.


For anyone who is not able to join a live webinar, we've made our presentations and a video recording of our webinar available below. View past presentations.


Thov rov qab los xyuas tsis tseg mus rau yav tom ntej los mus xyuas cov caij nyoog tshiab rau peb cov rooj sibtham nrog pejxeem thiab cov kev qhia nyob saum huabcua.
Cov kev qhia nyob rau saum huabcua uas tseem yuav muaj yav tom ntej


LUS QHIA NTXIV: All webinars will take place from 5:30 to 7 p.m. All customers are invited to join any event listed here. Customers may access the webinar up to 30 minutes before it starts. Participants who do not have access to internet are highly encouraged to use the toll-free dial-in feature to listen to the presentation and hear from PG&E subject matter experts.

Hnub TimCov Nroog Uas Peb Muaj Neeg Siv Hluav Taws XobCov Ntsiab Lus

TBD

Cov kev qhia uas twb muaj tag los lawm

Hnub TimCov Nroog Uas Peb Muaj Neeg Siv Hluav Taws XobWebinar PresentationWebinar Video Recording

04/29/20

Butte, Plumas, Lassen

05/06/20

Sonoma, Napa

05/13/20

Placer, Nevada, Sierra, Yuba

05/20/20

Colusa, Yolo, Solano

05/27/20

Amador, Calaveras, El Dorado

06/03/20

San Mateo, Santa Clara

06/10/20

Alameda, Contra Costa, Marin

06/17/20

Lake, Mendocino

06/24/20

Santa Cruz, Monterey, San Benito

07/01/20

Humboldt, Trinity, Siskiyou

07/08/20

Glenn, Shasta, Tehama

07/15/20

Alpine, Mariposa, Tuolumne

07/22/20

Merced, San Joaquin, Stanislaus

07/29/20

San Luis Obispo, Santa Barbara

08/05/20

Tulare, Madera, Fresno, Kern

08/06/20

K-12 School Webinar

08/12/20

All-Customer Webinar

08/13/20

K-12 School Webinar

08/26/20

All-Customer Webinar and Safety Town Hall

08/31/20

Chinese-Language Webinar

Coming Soon

09/02/20

Spanish-Language Webinar

Coming Soon

Wildfire Safety Working Sessions

PG&E partnered with county and tribal Offices of Emergency Services to co-host Wildfire Safety Working Sessions. The purpose of the sessions was to provide local agencies with detailed plans regarding PG&E’s wildfire safety work and PSPS improvements for 2020.


The presentations that were shared during these meetings are available below.

DateCOUNTY SERVEDWORKING SESSION PRESENTATION

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare

Cov yeeb yaj kiab


LOS MUS QHIB ZAJ YEEB YAJ KIAB NTAWM QHOV KEV QHIA SAUM HUABCUA THAUM LUB XYA HLI 2019 SAIB HAIS TXOG QHOV KEV PABCUAM LOS CEEV KOM ZEJZOS MUAJ KEV NYABXEEB THAUM MUAJ HAV ZOO KUB NYIAB

Mus xyuas zaj yeeb yaj kiab uas cov lus piav txog qhov kev qhia nrog
Mus rub daim ntawv teev cov lus siv hauv qhov kev qhia coj los nyeem (transcript) (PDF, 222 KB)


LOS MUS QHIB ZAJ YEEB YAJ KIAB NTAWM QHOV KEV QHIA SAUM HUABCUA THAUM LUB YIM HLI 2019 SAIB HAIS TXOG QHOV KEV PABCUAM RAU ZEJZOS LOS TIV THAIV QHOV KEV MUAJ HAV ZOO KUB NYIAB UAS MUAJ LUS TXHAIS UA LUS PIAV TES (AMERICAN SIGN LANGUAGE)

Webinar presentation is also avaiable in the languges belowشاهد النقاش عبر الانترنت الخاص ببرنامج سلامة المجتمع من حرائق الغابات 2020 (PPT, 81.1 MB)

     حمّل النسخة العربي (PDF, 515 KB)به آموزش تصویری مرحله به مرحله ایمن سازی آتش سوزی مخرب ۲۰۲۰ به زبان فارسی نگاه کنید (PPT, 73.6 MB)

     نسخه را اینجا دریافت کنید (PDF, 449 KB)2020年コミュニティー・ワイルドファイヤー・セイフティ・プログラムのウェビナーを日本語で見る。 (PPT, 127.4 MB)

     原稿をダウンロードする。 (PDF, 227 KB)2020 ਕਮਿਨਿਟੀ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਬਿਨਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ (PPT, 73.0 MB)

     ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 370 KB)មើល សិក្ខាសាលាសិក្ខាសាលាស្តីពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍(សន្និសីទនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងសហគមន៍) ឆ្នាំ 2020 ជាភាសាខ្មែរ (PPT, 84.5 MB)

     ទាញយកឯកសារប្រតិចារិក (PDF, 338 KB)Saib cov 2020 lub zej lub zos hluav taws kub kev nyab xeeb kev pab cuam sib tham saum lub vas xob nyob rau hauv (PPT, 44.0 MB)

     Rub saum vas xob los cov ntawv tshaj tawm (PDF, 584 KB)