Npaj ua ntej sub koj thiaj li paub tias yuav ua li cas rau thaum muaj cov xwm ceev

Xyuas kom meej tias koj yim neeg yeej paub tias yuav ua li cas thaum muaj cov huabcua phem, muaj cov kev puam tsuaj loj los ntawm lub ntuj (natural disasters) lossis lwm yam uas yuav ua tau neeg raug mob lossis ua tau kom muaj kev puam tsuaj.

Npaj thiab muab txoj kev uas koj npaj tau ntawd coj los xyaum

Xyuas kom meej tias txhua tus neeg nyob hauv koj yim neeg yeej paub tias yuav ua li cas thaum muaj cov xwmceev. Nco ntsoov tias tej zaum sawsdaws yuav tsis nyob ua ib ke thaum muaj qhov xwmceev. Siv cov tswvyim nram qab no los mus ceev kom muaj kev nyabxeeb:

 • Npaj ob txoj hauv kev los mus khiav tawm hauv koj lub tsev. Tej zaum koj ib txoj kev khiav tawm twb ho raug thaiv tag lawm thaum muaj ib yam xwmceev. Npaj los kho kom txhua tus neeg mus tau rau ntawm cov hauv kev khiav tawm, tshwjxeeb tshaj yog npaj rau cov neeg xiam oob qhab (disabled) lossis cov neeg laus uas muaj hnub nyoog siab lawm. Qhia kom cov menyuam yaus nyob hauv koj yim neeg yeej paub tias lawv yuav ua li cas thaum muaj ib yam xwmceev.
  Mus xyuas kom paub koj cov chaw khiav tawm thaum muaj ib yam xwmceev yog tias koj nyob rau hauv ib koog tsev kem (apartment complex).
 • Tsis txhob qhib lossis tua hluav taws xob, tsis txhob siv cov tshuab siv hauv tsev (appliances), cov khoom electronics lossis xovtooj thaum khiav tawm. Cov khoom electronics yuav ua tau kom tawm txim taws thiab kis tau taws rau cov roj (gas) uas tau dim pa tawm.
 • Nco ntsoov koj cov ntsiaj thaum npaj rau cov xwmceev. Xyaum koj cov tsiaj tib si. Qhov kev xyaum yuav pab ua kom cov tsiaj yoog tau txoj hlua cab lossis lub tawb nqa nyob rau cov sijhawm muaj kev ntxhov siab. Nrhiav kom paub tias cov chaw tu dev thiab miv, cov chaw txais tsiaj mus so lossis cov kws kho tsiaj twg yog cov yuav kam txais koj cov tsiaj rau thaum muaj ib yam xwmceev. Tej zaum cov chaw txais tsiaj uas pejxeem siv yuav tsis kam txais vim lawv ntshai koj cov tsiaj ho muaj mob thiab lwm teebmeem. THOV NCO NTSOOV: Txoj cai no tsis yog ib txoj uas siv rau cov tsiaj coj ke (service animals).
 • Npaj ib lub chaw rau koj tsev neeg rov qab los sib ntsib tom qab khiav tawm hauv tsev mus lawm. Npaj ib lub chaw thib ob los sib ntsib rau cov sijhawm uas siv tsis tau thawj lub chaw.
 • Muab koj qhov kev npaj rau cov xwmceev coj los xyaum ntau ntau zaug. Thaum muaj ib yam xwm ceev, koj yuav xav tsis tau dabtsi. Muab koj qhov kev npaj los xyaum nrog cov neeg nyob hauv koj yim neeg tsis tseg sub lawv thiaj li yuav paub tias yuav ua li cas.
 • Muab koj qhov kev npaj coj los nrog txhua tus neeg hauv koj yim neeg sibtham txhua txhua peb mus rau 6 lub hlis twg.

 

Muab koj lub tsev coj los soj ntsuam xyuas

Siv cov tswvyim nram qab los pab xyuas kom meej tias koj thaj av thiab lub tsev yeej npaj tau rau cov xwmceev lawm:

 • Paub tias thaum twg thiab yuav kaw koj cov hluav taws xob thiab roj li cas ntawm qhov chaw kaw loj. Mus kawm kom koj paub tua koj cov hluav taws xob. Mus xyuas ntawm Qhib thiab Tua Koj Cov Hluav Taws Xob. Mus kawm kom koj paub kaw koj cov roj (gas). Mus xyuas ntawm Kaw Koj Cov Roj.
 • Nrhiav kom paub tias cov taub tshuaj tua hluav taws nyob qhov twg thiab kawm kom paub siv ua ntej koj yuav tau siv.
 • Kawm kom koj paub siv tes los mus qhib lub qhov rooj ntawm koj lub chaw nres tsheb (garage door). Npaj tias lub qhov rooj ntawm koj lub chaw nres tsheb nws yuav tsis txawj qhib nws lawm thaum tsis muaj hluav taws xob.
 • Muab cov tshuab ntsuas pa kub nyiab los ntsia thoob plaws rau hauv koj lub tsev. Muab cov roj teeb ntawm koj cov tshuab ntsuas pab kub nyiab hloov ib xyoos ib zaug, qhov ntev tshaj. Cia li muab cov roj teeb hloov sai sai yog thaum twg koj hnov lub suab ceebtoom tias roj teeb yuav tas.
 • Xyuas kom meej tias koj lub tshuab uas siv los tsim hluav taws xob thaum tsis muaj hluav taws xob lawm (standby generator) yeej ua haujlwm zoo. Ib lub tshuab tsim hluav taws xob uas ua haujlwm zoo yuav pab tiv thaiv tau kom koj thaj av lossis lub tsev tsis txhob puas thiab yuav pab tau PG&E cov neeg ua haujlwm lossis cov neeg pab sawvdaws thaum muaj xwmceev kom lawv muaj kev nyabxeeb hauv ib ncig ntawm koj nyob. Mus kawm kom paub tshawbxyuas tias saib lub tshuab tsim hluav taws xob puas ua haujlwm zoo. Mus xyuas ntawm Kev Nyabxeeb Rau Cov Tshuab Tsim Hluav Taws Xob.
 • Muab kom tau tus neeg txuas tus xovtooj uas koj yuav hu tau thaum muaj xwmceev yog koj siv cov txiag tsim hluav taws xob saum ruv tsev. Cov txiag tsim hlauv taws xob yeej tsim los ua kom tiv tau huabcua phem, tiamsis tej zaum kuj muaj teebmeem tshwmsim lossis koj kuj muaj lus nug thiab. Muab koj daim ntawv coglus rau cov txiag tsim hluav taws xob coj los xyuas los mus txiav txim tias koj yuav ua li cas yog thaum twg cov txiag no puas lossis muaj nplooj ntoos poob los npog tag lawm.

 

Nkag mus xyuas lwm cov kev pab los mus pab koj npaj rau thaum muaj xwmceev.

PG&E npaj muaj lus qhia ntxiv thiab cov kev npaj uas zoo tshaj rau thaum muaj xwm ceev. Mus xyuas PG&E cov phab ntawv vassab (webpages) hauv qab no los mus kawm ntxiv.

Npaj ib pob khoom uas muaj cov khoom siv coj los siv rau thaum mus xwmceev

Npaj khoom kom txaus siv ntev li ib limpiam. Muab cov khoom ntim rau ib lub thawv uas dej nkag tsis tau thiab muab cia rau ntawm ib qho chaw uas yuav mus muab tau los siv yoojyim. Mus kawm ntxiv kom paub tias yuav npaj pob khoom no li cas. Mus xyuas Emergency Preparedness | Create a supply kit.

 

Mus npaj rau cov nag xob nag cua thaum caij ntuj no yog tias koj yog ib tus tswv tsev uas siv cov hluav taws xob tsim los ntawm lub hnub

Mus nyeem cov ntawv uas PG&E muaj nyob hauv qab no kom paub tias yuav npaj rau cov nag xob nag cua loj li cas. Mus xyuas ntawm How Rooftop Solar Homeowners Can Prepare for Winter Storms Nws qhib mus rau Phab Ntawv tshiab.

 

Ua kom muaj kev nyabxeeb rau thaum muaj nag xob nag cua thiab hluav taws xob tuag tag lawm

Nag xob nag cua thiab lwm yam teebmeem yuav ua tau kom muaj hluav taws xob tuag. Thaum tab tom muaj thiab tom qab muaj ib qho teebmeem zoo li no, txav deb ntawm cov thaj chaw uas muaj dej nyab thiab cov ntoos uas vau rau hauv av. Cov chaw ntawd yuav roos tau cov xov hluav taws xob poob rau hauv av uas tseem muaj hluav taws xob khiav. Hu 9-1-1 sai yog thaum twg koj pom ib txoj xov hluav taws xob poob los rau hauv av. Tom qab ntawd, man lu, hu PG&E ntawm 1-800-743-5000

Mus kawm ntxiv txog kev nyabxeeb thaum muaj ib kob nag xob nag cua lossis thaum hluav taws xob tuag lawm. Mus xyuas ntawm Storms, Outages and Safety..

 

Khiav tawm ntawm thaj chaw ntawd mus sai sai yog koj hnov roj (gas) tsw

Khiav tawm ntawm thaj chaw ntawd mus yog thaum twg koj hnov roj (gas) tsw lossis xav tias nws muaj roj (gas) dim pa tawm. Qhib qhov rais thiab qhov rooj thaum koj khiav tawm, thiab hais rau cov neeg uas tuaj pab sawvdaws thaum muaj xwm ceev kom lawv paub sai li sai tau. Hu 9-1-1 ua ntej, mam li hu PG&E ntawm 1-800-743-5000, yog thaum twg koj twb nyob deb ntawm lub tsev lawm.

Mus kawm ntxiv txog cov kev tsis muaj roj. Mus xyuas ntawm Gas Outages..

 

Mus tso npe los txais cov lus ceebtoom txog kev tsis muaj roj (gas)

Mus tso npe los txais cov xov ceebtoom txog kev tsis muaj roj (gas) kom paub txog txhua yam hloov tshiab. Peb yuav hu rau koj thaum twg nws muaj ib qho kev tsis muaj roj nyob rau ib ncig ntawm koj nyob thiab hais qhia rau koj paub yog thaum twg peb xav tias peb yuav kho tau. Mus xaiv qhov tias saib koj xav kom peb xa lus tshaj tawm hauv xovtooj, hu xovtooj lossis xa hauv email. 

Nkag mus rau hauv koj tus PG&E askhauj thiab mus xaiv qhov kev xa xov uas koj xav kom peb siv. Mus xyuas ntawm Your Account..

Wildfire Safety

Kev Pabcuam Los Ceev Kom Zejzos Muaj Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Nyiab (Community Wildfire Safety Program)

PG&E yeej muaj cov kev ceevfaj los mus pab txo qhov kev ntxim yuav muaj hav zoov kub nyiab. Peb lub homphiaj yog los mus pab cov neeg siv hluav taws xob npaj rau thiab ceev kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj huabcua phem, suav nrog rau kev xa lus tshaj tawm xws li thaum twg thiab qhov twg uas ntxim zoo li peb yuav tsum tau muab hluav taws xob kaw kom pejxeem muaj kev nyabxeeb.

General Notification Mobile

Muab tus xovtooj thiab email hloov rau tus niaj hnub siv

Ua kom pejxeem muaj kev nyabxeeb, tej zaum nws yuav tsim nyog rau peb los mus muab hluav taws xob kaw thaum muaj cua hlob thiab muaj nroj tsuag qhuav, nrog rau qhov kev ntxim yuav muaj hluav taws kub nyiab, uas ua rau ntxim yuav muaj teebmeem rau ib feem ntawm txoj xa hluav taws xob. Peb yuav npaj los hu rau cov qhua siv hluav taws xob paub ua ntej kom lawv muaj sijhawm txaus los mus npaj.