Ua ib txoj kev npaj txhawm rau kom koj’npaj txhij


Xyuas kom paub tseeb hais tias koj tsev neeg paub tias yuav ua li cas thaum muaj huab cua phem heev, tej kev puas tshuaj uas ntuj tsim los sis lwm yam xwm txheej tshwm sim yam xav tsis txog. Siv qee lub sij hawm kiag hnub no los tsim ib txoj kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev.


Npaj kom txhij thiab xyaum ua koj txoj kev npaj ntawd

Tsim ib txoj kev npaj nrog txhua tus tswv cuab ntawm koj tsev neeg kom paub tseeb tias txhua tus tuaj yeem nyob nyab xeeb thaum muaj xwm txheej ceev tshwm sim. Txhawm rau npaj ua ntej, siv cov lus qhia nram qab no:

  • Npaj ob txoj hauv kev los khiav kom tawm tau ntawm koj lub tsev.
  • Lees paub meej rau koj cov chaw tawm thaum muaj xwm txheej ceev yog tias koj nyob hauv chav tsev nyob sib xyaws ua ke.
  • Tsis txhob tua los sis qhib cov phiaj qhib tua hluav taws xob, cov khoom siv, cov khoom hluav taws xob los sis xov tooj thaum khiav tawm.
  • Tsis txhob hnov qab koj cov tsiaj tu thaum npaj rau cov xwm txheej ceev.
  • Tsim ib qho chaw uas koj tsev neeg tuaj yeem sib sau ua ke tom qab khiav tawm.
  • Xyaum ua koj txoj kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev ntawd li ob peb zaug.
  • Tshuaj xyuas koj txoj kev npaj nrog txhua tus neeg hauv koj tsev neeg txhua txhua peb txog rau lub hlis.

Nrhiav seb ib tsev neeg twg tau kawm paub dab tsi thaum xyaum khiav tawm nyob rau kis muaj xwm txheej ceev.


Ntsuam xyuas koj lub tsev

Kuaj xyuas kev nyab xeeb nyob ib puag ncig ntawm koj lub tsev. Thaum ua kev ntsuam xyuas, kom siv cov lus qhia nram qab no:

Nkag mus rau cov chaw muab kev pab cuam los mus pab koj npaj kom txhij rau cov xwm txheej uas xav tsis txog


Txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob kom nyob tau yam nyab xeeb lug, PG&E muab cov ntaub ntawv qhia paub ntxiv thiab cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws rau thaum muaj cov xwm txheej ceev.


Tsim ib qho khoom siv thaum muaj xwm txheej ceev

Khaws cov khoom siv kom txaus los kav li ib lub lim tiam. Muab cov khoom ntawd tso rau hauv lub taub ntim uas dej nkag tsis tau thiab khaws cia rau hauv qhov chaw uas’ ncav caug tau rau yooj yim. Kawm paub ntxiv txog txoj hau kev los npaj cov khoom siv rau thaum muaj xwm txheej ceev.


Nyob yam nyab xeeb thaum muaj cua daj cua dub thiab muaj kev tua hluav taws xob tuag

Cua daj cua dub thiab lwm yam xwm txheej qee zaus tuaj yeem ua rau muaj kev tua hluav taws xob tuag. Thaum lub sij hawm thiab tom qab cov xwm txheej ntawd, nyob kom deb ntawm cov hlua hluav taws xob uas poob qis, cov thaj chaw uas dej nyab thiab cov ntoo uas poob qis. Nco ntsoov tias cov chaw dej nyab thiab cov khib nyiab tuaj yeem muaj cov hlua hluav taws xob uas tseem muaj hluav taws xob khiav nyob nrog yam tsis pom. Hu rau 9-1-1 kiag tam sim ntawd thaum koj pom ib qho pov tawj tias muaj hlua hluav taws xob poob los. Tom qab ntawd, hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.

Kawm paub ntau ntxiv txog kev nyab xeeb thaum muaj cua daj cua dub los sis kev tua hluav taws xob tuag.


Tawm hauv thaj chaw ntawd tam sid yog tias koj hnov ​​​​muaj ntxhiab roj av tsw

Kiav tawm kiag ntawm thaj chaw ntawd thaum koj hnov ​​​​ntxhiab roj av xeeb txawm (natural gas) tsw los sis xav tias nyob tsam muaj roj tawm. Qhib cov qhov rais thiab cov qhov rooj ntawm koj txoj kev tawm thiab ceeb toom rau pawg neeg tawm tsam xwm txheej ceev kom sai li sai tau. Hu rau 9-1-1 ua ntej, tas ntawd ces hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000, thaum koj nyob deb ntawm lub tuam tsev lawm.

Kawm kom paub ntau ntxiv txog kev txiav roj av nkev.


Sau npe nkag rau kev ceeb toom kev tua hluav taws xob tuag

Raws xov xwm kom paub raws txoj kev sau npe nkag rau cov kev ceeb toom kev tua hluav taws xob. Peb tuaj yeem tiv tauj rau koj tau thaum muaj’ kev tua hluav taws xob tuag hauv koj cheeb tsam thiab qhia rau koj paub thaum peb pom tias muab qhov kev pab cuam ntawd tso rov qab tuaj lawm. Xaiv kom tau txais kev ceeb toom los ntawm cov ntawv xa hauv xov tooj, kev hu xov tooj los sis kev xa email.

Pib los ntawm kev nkag mus siv rau hauv koj tus as khauj PG&E thiab teeb tsim koj qhov kev ceeb toom kom tshwm. Mus Saib Rau hauv Koj Tus As Khauj.


Sau npe nkag rau Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts)

Txhawm rau pab koj nyob nyab xeeb thiab ceeb toom paub txog Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs), peb’ tau tsim Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts). Cov cuab yeej no tuaj yeem ceeb toom rau koj txog xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) ntawm txhua qhov chaw nyob uas’ tseem ceeb rau koj los sis tus neeg koj hlub. Tab txawm hais tias koj tsis muaj tus as khauj PG&E los xij, koj tuaj yeem sau npe nkag kom tau txais Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) tau. Sau npe nkag rau Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts).

Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov

Txoj Hauj Lwm Tsim Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Nyob Hauv Zej Zog (Community Wildfire Safety Program)

PG&E tab tom txhim kho txhawm rau ua ntxiv dag zog thiab txhim kho peb qhov txheej txheem hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog.

Kev Ceeb Toom Txhua Yam Raws Xov Tooj Ntawm Tes

Xyuas kom paub tseeb hais tias koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj kom yog rau cov hloov tshiab tam sim no lawm

Txhawm rau kom paub tseeb tias koj tuaj yeem tau txais xov xwm yog tias muaj kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem cuam tshuam rau koj lub tsev los sis lub chaw lag luam, nws yog qhov tseem ceeb uas peb yuav tau muaj koj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj nyob rau tam sim no.

Kev Npaj Txhij Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Rau Cov Me Nyuam Yaus

Kev npaj txhij rau thaum muaj xwm txheej ceev rau cov me nyuam yaus