Kev muaj hluav taws xob tuag yeej muaj tshwm sim tau rau txhua lub sijhawm

Tsim kom muaj ib txoj kev los npaj hluav taws xob siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm yuav tsum yog ib feem ntawm txhua txoj kev npaj rau ib yam xwmceev. Mus nrhiav saib dabtsi yog yam koj yuav tsum tau paub hais txog txoj kev npaj hluav taws xob los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm.


Cov tshuab tsim hluav taws xob yeej tsis txuas mus rau PG&E cov khoom xa hluav taws xob (PG&E's grid)


Cov tshuab tsim hluav taws xob los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm yeej khia tau zoo li ib lub tshuab hluav taws xob kheej (stand-alone) thiab muaj ib txhia los kuj yuav tsum tau muaj kev txuas mus rau PG&E cov khoom xa hluav taws xob thiab. Cov hluav taws xob npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm yeej ib txwm tsim los ntawm lub hnub ntxiv rau khoom ceev hluav taws xob (storage), roj teeb, roj ib txwm muaj (natural gas), roj av (gasoline), roj propane lossis roj diesel.


Npaj tau los mus siv cov hluav taws xob uas tsim los ntawm lub hnub lawm los tsis tau? Mus kawm ntxiv txog cov kev uas muaj rau koj xaiv.Cov qhua siv hluav taws xob tsim los ntawm lub hnub, thov nco ntsoov: Thaum muaj ib qhov kev tsis muaj hluav taws xob, koj cov khoom tsim hluav taws xob uas siv lub hnub yuav tsis ua haujlwm lawm tshwj tias nws yeej tsim los siv nrog ib lub roj teeb lossis nrog ib lub tshuab tsim hluav taws xob kheej (standby generator). Yog xav paub ntxiv, hu rau lub lagluam uas koj yuav koj cov khoom tsim hluav taws xob los ntawm lub hnub.

Cov hluav taws xob uas npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm yuav cia cov teeb cig, pab ua rau cov khoom siv hauv tsev dhia, tsis pub tej khoom noj lwj, thiab pub neeg los mus siv tau cov tshuab uas siv hluav taws xob thiab khoom electronics thaum muaj ib qho hluav taws xob tuag.


Cov tshuab tsim hluav taws xob (generators) yog ib co uas tus nqi kim, muaj suab nrov, thiab yuav tsim tau teebmeem rau kev nyabxeeb. Kev paub siv koj lub tshuab lossis lub roj teeb ua ntej muaj ib yam xwmceev yog ib qho tseemceeb heev. Qhov no txhais tias koj yuav tsum mus muab txhua yam nyob ntawm lub tshuab txheeb xyuas tsis tseg tias yeej tsis muaj teebmeem thiab kom paub meej tias koj yeej muaj roj txaus lub tshuab dhia li ob peb hnub.


Thov nco ntsoov tias tej zaum txoj kev siv ib lub tshuab tsim hluav taws xob yuav tsum kom koj siv raws li cov cai tswj Qhov Kev Huv Siab Ntawm Huabcua (Air Quality). Los nrhiav tus neeg tswj kev huv siab ntawm huabcua nyob rau thaj tsam ntawm koj nyob thiab mus nrhiav lus qhia ntxiv, thov mus xyuas ntawm arb.ca.gov/app/dislookup/dislookup.php.


Muab cov tswvyim ntawm no coj los xav thaum yuav txiav txim tias saib koj puas yuav tsum tau siv ib lub tshuab tsim hluav taws xob.

General rates

Cov hluav taws xob uas koj yuav tsum siv

Koj puas muaj ib co khoom siv (devices) lossis tshuab uas yuav tsum kom ua haujlwm thaum tsis muaj hluav taws xob lawm? Kev muaj hluav taws xob siv tseemceeb npaum li cas rau koj thaum muaj ib qho kev kaw hluav taws xob ntev? Qhov no yog ib yam tseemceeb heev rau cov qhua siv hluav taws xob uas siv cov tshuab tuav txoj sia (life-support equipment) lossis yuav tsum tau muaj cua sov lossis cua txias vim muaj ib tug mob.

Megaphone

Muaj suab nrov

Nyob rau Ntawm thaj tsam koj nyob lossis ua haujlwm, puas muaj ib co cai uas txwv lossis tsuas pub cov tshuab siv nraum zoov nrov txog li ib qho decibel twg xwb?

Calculator

Tus nqi

Cov tshuab tsim hluav taws xob yeej muaj tus nqi txog txhiab txhiab duslas. Muab qhov uas koj yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv tam sim coj los xav thaum koj tab tom xav tias saib lub tshuab twg yuav yog lub zoo tshaj rau koj.

MUS RUB DAIM NTAWV TXHEEB TEJ YAM UAS YUAV TAU NPAJ RAU THAUM MUAJ IB YAM XWMCEEV RAU COV LAGLUAM ME THIAB IB NRAB COJ LOS XYUAS (PDF, 91 KB)

MUS RUB DAIM NTAWV TXHEEB TEJ YAM UAS YUAV TAU NPAJ RAU THAUM MUAJ IB YAM XWMCEEV RAU COV LAGLUAM LOJ COJ LOS XYUAS (PDF, 47 KB)

MUS RUB DAIM NTAWV TEEV COV KEV SIV HLUAV TAWS XOB TAU ZOO RAU COV LAGLUAM ME COJ LOS XYUAS (PDF, 127 KB)


Medical assistance

Koj puas yuav tsum tau muaj hluav taws xob los siv ib lub tshuab khomob (medical device)?

Yog tias koj yeej siv cov technology khomob (medical technologies) uas siv hluav taws xob lossis roj teeb xws li cov technology siv los pab neeg, cov tshuab ua pa, cov rooj zaum muaj log nrog tshuab lossis tsheb caij taug kev (scooter), thiab cov tshuab xa oxygen lossis tshuab lim ntshav hauv tsev, nws tseemceeb heev tias koj yuav tsum tau npaj tseg tias yuav ua li cas yog thaum muaj ib qho kev tsis muaj hluav taws xob ntev.MUS RUB PACIFIC ADA CENTER DAIM NTAWV TEEV COV LUS TSEEB TXOG KEV LOS NPAJ HLUAV TAWS XOB SIV THAUM MUAJ XWMCEEV (PDF, 272 KB) PDF.General Business

Koj lub chaw haujlwm puas tau npaj rau ib qho kev muaj hluav taws xob tuag?

Kev muaj hluav taws xob tuag yeej muaj tshwm sim tau rau txhua lub sijhawm. Xyuas kom meej tias koj cov neeg ua haujlwm, cov neeg xauj tsev nyob thiab cov qhua lagluam yeej paub tias lawv yuav ua li cas thaum muaj ib yam xwmceev thiab tias koj yeej npaj muaj kev tsim hluav taws xob los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm.

Yog koj txiav txim los mus yuav ib lub tshuab tsim hluav taws xob lossis roj teeb, mus nrhiav xyuas saib lub twg yuav yog lub zoo rau koj. Cov tswvyim uas koj yuav tau muab coj los xav yog muaj:

Energy Needs

Qhov hluav taws xob thiab roj uas koj yuav tsum tau siv yog ntau npaum li cas


Cov tshuab tsim hluav taws xob thiab cov roj teeb yeej tsim tau hluav taws xob txaus coj los siv rau koj lub xovtooj thiab laptop lossis txhua yam hauv koj lub tsev.


 • Koj yuav tsum tau siv hluav tawv xob ntau npam li cas thaum tsis muaj hluav taws xob lawm?
 • Koj puas xav kom muaj hluav taws xob coj los siv rau ob peb yam khoom siv tseemceeb xwb, lossis rau tag nrho ib lub tsev, lub lagluag lossis lub chaw haujlwm?
 • Cov tshuab siv hauv tsev thiab khoom siv twg yog cov uas yuav tsum ua haujlwm thiab cov hluav taws xob uas ib yam khoom ntawd siv yog ntau npaum li cas?
Roj Av (Fuel)

Roj Av (Fuel)


Yam khoom npaj hluav taws xob koj yuav xaiv tej zaum yuav yog nyob ntawm saib koj ntseeg li cas hais txo txhua yam ib puag ncig (environment), saib puas muaj yam khoom ntawd, saib tus nqi npaum li cas, thiab saib koj puas muaj chaw cia lub tshuab tsim hluav taws xob.

Cov khoom uas yuav tsum tau siv los txuas

Cov khoom uas yuav tsum tau siv los txuas


 • Cov roj teeb me uas tib neeg siv rau hluav taws xob feem ntau yog cov nqa tau thiab yeej tsis tag yuav tau siv ib tus kws uas paub txuas tuaj txuas.
 • Cov tshuab tsim hluav taws xob uas xauj los siv yeej tsim tau hluav taws xob tiamsis koj yuav tsum tau ua raws li tag nrho cov lus qhia kom muaj kev nyabxeeb. Tus kws ua haujlwm ntawm lub chaw xauj los kuj yuav qhia tau koj txog kev siv lub tshuab tsim hluav taws xob uas koj xauj.
 • Ib lub tshuab tsim hluav taws xob kheej npaj tseg (standby generator) uas txav tsis tau yuav tsum muaj cov kws uas paub txuas tuaj pab txuas vim nws yuav tsum tau muab lub tshuab txuas mus rau txoj kev xa hluav taws xob hauv ib lub tsev lossis lub lagluam.
 • Cov tshuab tsim hluav taws xob uas txav tsis tau yuav tsum siv chaw siab, uas koj yeej tsis txhawj txog qhov tias yuav muaj dej nyab tau. Koj yuav tsum tau muab cov cai tswj kev tsa vajtse (building code) coj los xav, tshwjxeeb tshaj yog nyob rau ntawm cov thaj chaw uas muaj neeg nyob coob.
 • Txawm tias koj lub tshuab tsim hluav taws xob yuav yog yam tshuab dabtsi los xij, koj yuav tsum tau muab phau ntawv qhia neeg siv (owner's manual) coj los nyeem kom paub cov lus qhia siv thiab cov lus qhia txog kev nyabxeeb ua ntej yuav siv.

Yog koj tsis nkag siab qhov tias yuav siv koj lub tshuab tsim hluav taws xob lossis lub roj teeb li cas, koj yuav ua tau rau koj lub tsev puas, ua tau kom tsis muaj kev nyabxeeb rau koj txoj sia thiab PG&E cov neeg ua haujlwm uas tseem tab tom kho cov xov hluav taws xob hauv koj lub zejzos txoj sia.


RAU KOJ TXOJ KEV NYABXEEB: Tsis lub tshuab tsim hluav taws xob uas nqa tau raws li txoj kev siv yuav ua rau lub tshuav txais tau hluav taws. Cov neeg siv yuav tsum ua raws li cov lus qhia kom siv uas lub tuam txhab ua lub tshuab muaj rau lawv ua ntej yuav siv. Tsis txhob muab ib lub tshuab tsim hluav taws xob twg coj mus txuas rau ib qho hluav taws xob kiag li, suav nrog rau PG&E cov xov hluav taws xob.


power line

Kev nyabxeeb rau cov tshuab tsim hluav taws xob uas nqa tau


 • Xyuas kom meej tias qhov hluav taws xob yam khoom (device) yuav tsum tau siv (hluav taws xob ntau npaum li cas) yeej yog ib qho hluav taws xob uas koj lub tshuab tsim hluav taws xob tsim tau thiab yeej tsis ntau tshaj qhov uas lub tuam txhab ua yam khoom ntawd pub siv.
 • Muab koj lub tshuab tsim hluav taws xob tig rau sab uas cov pa yuav tawm tau mus tsis muaj teebmeem dabtsi los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev lom thiab tuag los ntawm cov pa carbon monoxide.
 • Siv cov hlua ntsia hluav taws xob uas yeej yog loj txaus rau koj lub tshuab los mus tiv thaiv kom tsis txhob kub dhau. Koj yeej siv tau American Wire Gauge (AWG) lub roj teev kev ntsuas los xyuas saib txoj hlua txuas hluav taws xob twg yog txoj koj siv tau. AWG ntsuas qhov tuab ntawm txoj hlua hluav taws xob; nco ntsoov tias txoj hlua uas tuab tshaj muaj qhov AWG me tshaj.
 • Tsis txhob cab cov hlua hluav taws xob cab rau ntawm tej thaj chaw uas yuav muaj neeg mus mus los los thiaj li yuav tsis muaj neeg dawm.
 • Tsis txhob cab cov hlua hluav taws xob nkag hauv qab cov ntaub so kostaw lossis ntaub puas tsev uas nws yuav ua tau rau txoj hlua kub lossis ua rau tsis pom them muaj ib qho puas nyob rau ntawm txoj hlua hluav taws xob.

Kev nyabxeeb rau cov tshuab tsim hluav taws xob npaj tseg uas txav tsis tau (permanent-standby generator)


 • Yuav tsum muaj cov kws hluav taws xob (electric contractor) lossis lwm tus kws uas muaj ntaub ntawv txuas tau los pab txuas.
 • Xyuas kom meej tias cov hluav taws xob los ntawm koj lub tshuab yeej tsis khiav lossis "xa rov qab" mus rau PG&E cov xov hluas taws xob. Txoj kev uas neeg nquag siv los tiv thaiv kom tsis muaj kev xa hluav taws xob rov qab yog los mus txuas lub chaw cais hluav taws xob hu ua "double-pole, double-throw transfer switch" nrog rau koj lub tshuab tsim hluav taws xob npaj tseg uas txav tsis tau.
 • Yog muaj kev cab xov hluav taws xob ntxiv lossis kho cov xov hluav taws xob hauv koj lub tsev, koj tsim nyog hais kom lub chaw saibxyuas kev ua vajtse (building department) hauv koj lub nroog tuaj txheeb xyuas tias saib puas txuas tau raws txoj cai.
 • Thaum twg txuas tiav tag lawm, hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000 tuaj qhia rau peb paub hais txog koj qhov kev npaj hluav taws xob los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm. PG&E cov neeg ua haujlwm thiaj li paub tias koj muaj ib lub tshuab tsim hluav taws xob yog thaum twg lawv kho ib qho kev muaj hluav taws xob tuag nyob rau thaj tsam ntawm koj nyob.

Kev nyabxeeb rau cov roj teeb uas nqa tau


 • Ua raws li cov kev txwv thiab lub tuam txhab ua lub tshuab cov lus qhia rau cov hluav taws xob/roj teeb uas nqa tau.
 • Tsis txhob muab ib lub roj teeb tso rau hauv ib qhov chaw uas tsis dim pa kiag li.
 • Tsis txhob haus luam yeeb ze cov roj teeb.
 • Tsis txhob pub muaj hluav taws cig nyob ze cov roj teeb.
 • Yog muab khaws cia rau ntawm cov txee lossis cov nqaj teeb khoom, xyuas kom meej tias cov roj teeb yeej nyob ruaj khov kho, tsis txav mus mus los los.

Kev nyabxeeb rau cov roj teeb hauv tsev


 • Rau cov roj teeb hauv tsev, xyuas kom meej tias koj yeej siv cov tuam txhab ua roj teeb uas muaj npe thiab ib lub tuam txhab txuas roj teeb uas txuas tau zoo thiab koj ntseeg.
 • Xyuas kom meej tias cov tuam txhab ua roj teeb yeej ua tau raws li cov cai tswj kev nyabxeeb hauv kev ua roj teeb.
 • Siv ib tus neeg txuas roj teeb uas muaj ntawv tso cai.

PG&E is offering eligible customers a $300 rebate (or $500 rebate if currently on a PG&E CARE or FERA program) on the purchase of a qualifying Backup Power Generator for customers dependent on well water pumping.


Customer Backup Power Generator rebate eligibility requirements:

 • You must have an active PG&E account.
 • You must reside in Tier 2 or 3 high-fire threat areas as determined by the CPUC on the High Fire-Threat District map.
 • You must rely on well water pumping for your premise water needs.

Rebates are available for qualifying purchases made from May 1, 2020 - December 31, 2020 that satisfy the Backup Power Generator rebate terms and conditions (PDF, 43 KB).


Find qualified products (XLSX, 22 KB)

Apply for rebate.

PG&E yeej tsis muab lus qua lossis pom zoo rau ib yam hluav taws xob uas npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm. Hauv qab no yog cov chaw muag cov khoom npaj hluav taws xob thiab cov kws txuas uas yuav pab tau koj. Daim ntawv teev lus no yeej tsis muaj txhua lub chaw muag thiab txhua tus kws txuas. Nug ncaj qha mus rau cov chaw muag yog xav paub ntxiv, suav nrog rau Cov Lus Nug Neeg Nquag Muaj, cov nqi, thiab kev txais nyiaj los yuav.


Lwm cov kev npaj hluav taws xob uas tsis yog siv cov tshuab tsim hluav taws xob (generators)


Zoo txawv cov tshuab tsim hluav taws xob, koj yeej siv tau cov hluav taws xob thiab technology roj teeb uas nqa tau los ntxiv roj rau tej khoom siv zoo li cov xovtooj mus rau cov tub txias rau khoom noj thiab txhua yam nyob hauv nruab nrab ntawm ob yam khoom no. Cov kev npaj hluav taws xob no yuav siv tau hauv tsev thiab nraum zoov, tsis muaj suab nrov, tsis muaj pa tsw, lossis tsis tau tu zoo li cov tshuab uas siv roj av (gasoline-power generator).


Yog xav paub ntxiv txog cov kev npaj hluav taws xob thiab techonology roj teeb ntxiv, mus xyuas ntawm PG&E's Marketplace.


Chaw mus txais nyiaj los mus yuav cov tshuab tsim hluav taws xob thiab roj teeb


Mus nrhiav kom txog peb cov nyiaj pab txhawb siab


PG&E yeej npaj muaj nyiaj txhawb siab los pab rau cov qhua lagluam thiab pejxeem siv hluav taws xob los txuas cov khoom tsim thiab ceev hluav taws xob tshiab uas tsim nyog tau qhov nyiaj pab.MUS KAWM TXOG QHOV KEV PABCUAM UAS MUAB NYIAJ TXHAWB SIAB RAU COV KHOOM TSIM HLUAV TAWS XOB (SELF-GENERATION INCENTIVE PROGRAM)

MUS NRHIAV COV NYIAJ TXAIS LOS THEM COV KHOOM TECHNOLOGIES TAWM TSHIAB UAS YUAV TXO COV PA GREENHOUSE GAS (EMERGING TECHNOLOGIES THAT REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS)