Kev muaj hluav taws xob tuag yeej muaj tshwm sim tau rau txhua lub sijhawm

Lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb muaj peev xwm yog ib feem ntawm txhua yam uas ntsig txog qhov phiaj xwm kev npaj. Tshawb nrhiav yam uas koj yuav tsum tau paub txog hais txog kev siv lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb. Mus saib Daim Ntaub Ntawv Qhia Txog Qhov Txuam Thawj Tseeb Ntawm Kev Tsim Hluav Taws Xob Faj Seeb (PDF, 360 KB).


Cov kev xaiv txog rau lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb


Cov tshuab hluav taws xob faj seeb muaj peev xwm ua tau hauj lwm tam li yog ib lub hauv paus chaw tsim hluav taws xob ib leeg uas kav ntev thiab qee hom mas yuav tsum tau muaj kev sib txuas mus rau ntawm lub chaw tsim hluav taws xob grid ntawm PG&E’s. Feem ntau mas lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb yog siv lub zog uas tau khaws cia los ntawm duab tshav ntuj hnub ci ntxiv, cov roj (batteries), roj nkev (gas) tha mab xaj, roj av (gasoline), roj zeb (propane) los sis roj av kas xuas (diesel fuel).


Puas tau npaj txhij mus siv hluav taws xob duab tshaj ntuj? Kawm paub ntau ntxiv hais txog koj cov kev xaiv.Cov neeg siv hluav taws xob duab tshav ntuj, thov nco ntsoov hais tias: Nyob rau lub sij hawm uas muaj ib qho kev tua hluav taws xob, koj lub lab npauv hluav taws xob duab tshav ntuj yuav tsis ua hauj lwm tshwj tsis yog hais tias raug tsim los siv tau hauj nrog ib lub roj (battery) los sis lub tshuab hluav taws xob faj seeb. Rau kev paub ntau ntxiv, hu rau koj tus kws muab kev pab cuam.


Puas txaus siab rau cov txheej txheem pab cuam rau lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb? Kawm paub ntau ntxiv tau nyob rau ntawm qhov chaw qhib “Explore Backup Power Options (Tshawb Nrhiav Kom Paub Txog Cov Kev Xaiv Rau Lub Chaw Tsim Hluav Taws Xob Faj Seeb” nyob rau nram qab nod.

Cov hluav taws xob uas npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm yuav cia cov teeb cig, pab ua rau cov khoom siv hauv tsev dhia, tsis pub tej khoom noj lwj, thiab pub neeg los mus siv tau cov tshuab uas siv hluav taws xob thiab khoom electronics thaum muaj ib qho hluav taws xob tuag.


Cov tshuab tsim hluav taws xob (generators) yog ib co uas tus nqi kim, muaj suab nrov, thiab yuav tsim tau teebmeem rau kev nyabxeeb. Kev paub siv koj lub tshuab lossis lub roj teeb ua ntej muaj ib yam xwmceev yog ib qho tseemceeb heev. Qhov no txhais tias koj yuav tsum mus muab txhua yam nyob ntawm lub tshuab txheeb xyuas tsis tseg tias yeej tsis muaj teebmeem thiab kom paub meej tias koj yeej muaj roj txaus lub tshuab dhia li ob peb hnub.


Thov nco ntsoov tias tej zaum txoj kev siv ib lub tshuab tsim hluav taws xob yuav tsum kom koj siv raws li cov cai tswj Qhov Kev Huv Siab Ntawm Huabcua (Air Quality). Los nrhiav tus neeg tswj kev huv siab ntawm huabcua nyob rau thaj tsam ntawm koj nyob thiab mus nrhiav lus qhia ntxiv, thov mus xyuas ntawm arb.ca.gov/app/dislookup/dislookup.php.


Muab cov tswvyim ntawm no coj los xav thaum yuav txiav txim tias saib koj puas yuav tsum tau siv ib lub tshuab tsim hluav taws xob.

General rates

Cov hluav taws xob uas koj yuav tsum siv

Koj puas muaj ib co khoom siv (devices) lossis tshuab uas yuav tsum kom ua haujlwm thaum tsis muaj hluav taws xob lawm? Kev muaj hluav taws xob siv tseemceeb npaum li cas rau koj thaum muaj ib qho kev kaw hluav taws xob ntev? Qhov no yog ib yam tseemceeb heev rau cov qhua siv hluav taws xob uas siv cov tshuab tuav txoj sia (life-support equipment) lossis yuav tsum tau muaj cua sov lossis cua txias vim muaj ib tug mob.

Megaphone

Muaj suab nrov

Nyob rau Ntawm thaj tsam koj nyob lossis ua haujlwm, puas muaj ib co cai uas txwv lossis tsuas pub cov tshuab siv nraum zoov nrov txog li ib qho decibel twg xwb?

Calculator

Tus nqi

Cov tshuab tsim hluav taws xob yeej muaj tus nqi txog txhiab txhiab duslas. Muab qhov uas koj yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv tam sim coj los xav thaum koj tab tom xav tias saib lub tshuab twg yuav yog lub zoo tshaj rau koj.

MUS RUB DAIM NTAWV TXHEEB TEJ YAM UAS YUAV TAU NPAJ RAU THAUM MUAJ IB YAM XWMCEEV RAU COV LAGLUAM ME THIAB IB NRAB COJ LOS XYUAS (PDF, 91 KB)

MUS RUB DAIM NTAWV TXHEEB TEJ YAM UAS YUAV TAU NPAJ RAU THAUM MUAJ IB YAM XWMCEEV RAU COV LAGLUAM LOJ COJ LOS XYUAS (PDF, 47 KB)

MUS RUB DAIM NTAWV TEEV COV KEV SIV HLUAV TAWS XOB TAU ZOO RAU COV LAGLUAM ME COJ LOS XYUAS (PDF, 127 KB)


Medical assistance

Koj puas yuav tsum tau muaj hluav taws xob los siv ib lub tshuab khomob (medical device)?

Yog tias koj yeej siv cov technology khomob (medical technologies) uas siv hluav taws xob lossis roj teeb xws li cov technology siv los pab neeg, cov tshuab ua pa, cov rooj zaum muaj log nrog tshuab lossis tsheb caij taug kev (scooter), thiab cov tshuab xa oxygen lossis tshuab lim ntshav hauv tsev, nws tseemceeb heev tias koj yuav tsum tau npaj tseg tias yuav ua li cas yog thaum muaj ib qho kev tsis muaj hluav taws xob ntev.MUS RUB PACIFIC ADA CENTER DAIM NTAWV TEEV COV LUS TSEEB TXOG KEV LOS NPAJ HLUAV TAWS XOB SIV THAUM MUAJ XWMCEEV (PDF, 272 KB) PDF.General Business

Koj lub chaw haujlwm puas tau npaj rau ib qho kev muaj hluav taws xob tuag?

Kev muaj hluav taws xob tuag yeej muaj tshwm sim tau rau txhua lub sijhawm. Xyuas kom meej tias koj cov neeg ua haujlwm, cov neeg xauj tsev nyob thiab cov qhua lagluam yeej paub tias lawv yuav ua li cas thaum muaj ib yam xwmceev thiab tias koj yeej npaj muaj kev tsim hluav taws xob los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm.

Yog koj txiav txim los mus yuav ib lub tshuab tsim hluav taws xob lossis roj teeb, mus nrhiav xyuas saib lub twg yuav yog lub zoo rau koj. Cov tswvyim uas koj yuav tau muab coj los xav yog muaj:

Energy Needs

Qhov hluav taws xob thiab roj uas koj yuav tsum tau siv yog ntau npaum li cas


Cov tshuab tsim hluav taws xob thiab cov roj teeb yeej tsim tau hluav taws xob txaus coj los siv rau koj lub xovtooj thiab laptop lossis txhua yam hauv koj lub tsev.


 • Koj yuav tsum tau siv hluav tawv xob ntau npam li cas thaum tsis muaj hluav taws xob lawm?
 • Koj puas xav kom muaj hluav taws xob coj los siv rau ob peb yam khoom siv tseemceeb xwb, lossis rau tag nrho ib lub tsev, lub lagluag lossis lub chaw haujlwm?
 • Cov tshuab siv hauv tsev thiab khoom siv twg yog cov uas yuav tsum ua haujlwm thiab cov hluav taws xob uas ib yam khoom ntawd siv yog ntau npaum li cas?
Roj Av (Fuel)

Roj Av (Fuel)


Yam khoom npaj hluav taws xob koj yuav xaiv tej zaum yuav yog nyob ntawm saib koj ntseeg li cas hais txo txhua yam ib puag ncig (environment), saib puas muaj yam khoom ntawd, saib tus nqi npaum li cas, thiab saib koj puas muaj chaw cia lub tshuab tsim hluav taws xob.

Cov khoom uas yuav tsum tau siv los txuas

Cov khoom uas yuav tsum tau siv los txuas


 • Cov roj teeb me uas tib neeg siv rau hluav taws xob feem ntau yog cov nqa tau thiab yeej tsis tag yuav tau siv ib tus kws uas paub txuas tuaj txuas.
 • Cov tshuab tsim hluav taws xob uas xauj los siv yeej tsim tau hluav taws xob tiamsis koj yuav tsum tau ua raws li tag nrho cov lus qhia kom muaj kev nyabxeeb. Tus kws ua haujlwm ntawm lub chaw xauj los kuj yuav qhia tau koj txog kev siv lub tshuab tsim hluav taws xob uas koj xauj.
 • Ib lub tshuab tsim hluav taws xob kheej npaj tseg (standby generator) uas txav tsis tau yuav tsum muaj cov kws uas paub txuas tuaj pab txuas vim nws yuav tsum tau muab lub tshuab txuas mus rau txoj kev xa hluav taws xob hauv ib lub tsev lossis lub lagluam.
 • Cov tshuab tsim hluav taws xob uas txav tsis tau yuav tsum siv chaw siab, uas koj yeej tsis txhawj txog qhov tias yuav muaj dej nyab tau. Koj yuav tsum tau muab cov cai tswj kev tsa vajtse (building code) coj los xav, tshwjxeeb tshaj yog nyob rau ntawm cov thaj chaw uas muaj neeg nyob coob.
 • Txawm tias koj lub tshuab tsim hluav taws xob yuav yog yam tshuab dabtsi los xij, koj yuav tsum tau muab phau ntawv qhia neeg siv (owner's manual) coj los nyeem kom paub cov lus qhia siv thiab cov lus qhia txog kev nyabxeeb ua ntej yuav siv.

Yog koj tsis nkag siab qhov tias yuav siv koj lub tshuab tsim hluav taws xob lossis lub roj teeb li cas, koj yuav ua tau rau koj lub tsev puas, ua tau kom tsis muaj kev nyabxeeb rau koj txoj sia thiab PG&E cov neeg ua haujlwm uas tseem tab tom kho cov xov hluav taws xob hauv koj lub zejzos txoj sia.


RAU KOJ TXOJ KEV NYABXEEB: Tsis lub tshuab tsim hluav taws xob uas nqa tau raws li txoj kev siv yuav ua rau lub tshuav txais tau hluav taws. Cov neeg siv yuav tsum ua raws li cov lus qhia kom siv uas lub tuam txhab ua lub tshuab muaj rau lawv ua ntej yuav siv. Tsis txhob muab ib lub tshuab tsim hluav taws xob twg coj mus txuas rau ib qho hluav taws xob kiag li, suav nrog rau PG&E cov xov hluav taws xob.


power line

Kev nyabxeeb rau cov tshuab tsim hluav taws xob uas nqa tau


 • Xyuas kom meej tias qhov hluav taws xob yam khoom (device) yuav tsum tau siv (hluav taws xob ntau npaum li cas) yeej yog ib qho hluav taws xob uas koj lub tshuab tsim hluav taws xob tsim tau thiab yeej tsis ntau tshaj qhov uas lub tuam txhab ua yam khoom ntawd pub siv.
 • Muab koj lub tshuab tsim hluav taws xob tig rau sab uas cov pa yuav tawm tau mus tsis muaj teebmeem dabtsi los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev lom thiab tuag los ntawm cov pa carbon monoxide.
 • Siv cov hlua ntsia hluav taws xob uas yeej yog loj txaus rau koj lub tshuab los mus tiv thaiv kom tsis txhob kub dhau. Koj yeej siv tau American Wire Gauge (AWG) lub roj teev kev ntsuas los xyuas saib txoj hlua txuas hluav taws xob twg yog txoj koj siv tau. AWG ntsuas qhov tuab ntawm txoj hlua hluav taws xob; nco ntsoov tias txoj hlua uas tuab tshaj muaj qhov AWG me tshaj.
 • Tsis txhob cab cov hlua hluav taws xob cab rau ntawm tej thaj chaw uas yuav muaj neeg mus mus los los thiaj li yuav tsis muaj neeg dawm.
 • Tsis txhob cab cov hlua hluav taws xob nkag hauv qab cov ntaub so kostaw lossis ntaub puas tsev uas nws yuav ua tau rau txoj hlua kub lossis ua rau tsis pom them muaj ib qho puas nyob rau ntawm txoj hlua hluav taws xob.

Kev nyabxeeb rau cov tshuab tsim hluav taws xob npaj tseg uas txav tsis tau (permanent-standby generator)


 • Yuav tsum muaj cov kws hluav taws xob (electric contractor) lossis lwm tus kws uas muaj ntaub ntawv txuas tau los pab txuas.
 • Xyuas kom meej tias cov hluav taws xob los ntawm koj lub tshuab yeej tsis khiav lossis "xa rov qab" mus rau PG&E cov xov hluas taws xob. Txoj kev uas neeg nquag siv los tiv thaiv kom tsis muaj kev xa hluav taws xob rov qab yog los mus txuas lub chaw cais hluav taws xob hu ua "double-pole, double-throw transfer switch" nrog rau koj lub tshuab tsim hluav taws xob npaj tseg uas txav tsis tau.
 • Yog muaj kev cab xov hluav taws xob ntxiv lossis kho cov xov hluav taws xob hauv koj lub tsev, koj tsim nyog hais kom lub chaw saibxyuas kev ua vajtse (building department) hauv koj lub nroog tuaj txheeb xyuas tias saib puas txuas tau raws txoj cai.
 • Thaum twg txuas tiav tag lawm, hu rau PG&E ntawm 1-800-743-5000 tuaj qhia rau peb paub hais txog koj qhov kev npaj hluav taws xob los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm. PG&E cov neeg ua haujlwm thiaj li paub tias koj muaj ib lub tshuab tsim hluav taws xob yog thaum twg lawv kho ib qho kev muaj hluav taws xob tuag nyob rau thaj tsam ntawm koj nyob.

Kev nyabxeeb rau cov roj teeb uas nqa tau


 • Ua raws li cov kev txwv thiab lub tuam txhab ua lub tshuab cov lus qhia rau cov hluav taws xob/roj teeb uas nqa tau.
 • Tsis txhob muab ib lub roj teeb tso rau hauv ib qhov chaw uas tsis dim pa kiag li.
 • Tsis txhob haus luam yeeb ze cov roj teeb.
 • Tsis txhob pub muaj hluav taws cig nyob ze cov roj teeb.
 • Yog muab khaws cia rau ntawm cov txee lossis cov nqaj teeb khoom, xyuas kom meej tias cov roj teeb yeej nyob ruaj khov kho, tsis txav mus mus los los.

Kev nyabxeeb rau cov roj teeb hauv tsev


 • Rau cov roj teeb hauv tsev, xyuas kom meej tias koj yeej siv cov tuam txhab ua roj teeb uas muaj npe thiab ib lub tuam txhab txuas roj teeb uas txuas tau zoo thiab koj ntseeg.
 • Xyuas kom meej tias cov tuam txhab ua roj teeb yeej ua tau raws li cov cai tswj kev nyabxeeb hauv kev ua roj teeb.
 • Siv ib tus neeg txuas roj teeb uas muaj ntawv tso cai.
Lub cim (icon) qhia txog roj rau mauj (mode) txuag hluav taws xob

Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hom Nqa Mus Los Tau (Portable Battery Program)


PG&E li Portable Battery Program (PBP) muab cov roj hluav taws xob npaj cia siv txhawm rau txo cov kev cuam tshuam ntawm Public Safety Power Shutoff (PSPS) qhov kev tua hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob uas yuav tsum tau siv cov cuab yeej koos pis tawj kho mob ntawd kom muaj tsawg.


Cov kev cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab muaj xws li:


 • Kev yuav tsum tau siv qhov khoom siv kuaj mob uas siv hluav taws xob los mus txhawb nqa txoj sia,
 • Tau sau npe rau hauv qhov Medical Baseline program, thiab
 • Tawm laij (live) hauv High Fire-Threat Districts (HFTD) raws li tau tshab txhais tseg los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) Fire Map no los sis tau muaj kev paub zoo txog cov kev tua hluav taws xob ntawm PSPS li ntawm ob los sis ntau dua ntawd txij li xyoo 2020 los.

Ua ntej tshaj plaws mas cov khub koom lag luam ntawm qhov txheej txheem pab cuam yuav tiv tauj rau cov nee qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab kom los lis txoj kev ntsuam xyuas hauv xoov tooj los sis hauv email. Txoj kev soj ntsuam no yuav ntsuam xyuas txog tus neeg qhua siv hluav taws xob cov kev npaj kom txhij rau xwm txheej ceev thiab cov ntaub ntawv qhia paub txog qhov cuab yeej fab kev kho mob txhawm rau kom txuas tau rau tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawd nrog rau kev ua kom muaj lub roj zoo tshaj plaws los siv rau lawv cov kev xav tau.RUB DAIM NTAUB NTAWV QHIA TXOG QOV TSEEB NTAWM PORTABLE BATTERY PROGRAM (PDF, 190 KB) TAWM LOS
lub cim (icon) ntawm lub tshuab hluav taws xob

Backup Power Transfer Meter Program


Qhov Backup Power Transfer Meter (BPTM) Program yog ib qho kev pab dawb uas muaj pab rau PG&E cov neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv qhov Theem 2 los sis 3 ntawm HFTD thiab/los sis raug siv los ntawm ib txoj kab hluav taws xob Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS). Cov neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv cov cheeb tsam no yuav tsum muaj ib lub tshuab hluav taws xob uas ua hauj lwm nrog rau lwm yam tau (XLSX, 23 KB). Nws yog ib qho zoo rau ib lub sij hawm uas muaj ciaj ciam nkaus xwb thiab yuav tsum tau hloov pauv rau thaum twg los tau. Qhov kev pab nod muab hloov mus ua lwm tus li tsis tau.RUB DAIM NTAUB NTAWV QHIA TXOG QHOV TSEEB NTAWM BACKUP POWER TRANSFER METER (PDF, 110 KB) TAWM LOS

RUB COV LUS QHIA TXOG KEV YUAV TXUAS TAU IB LUB TSHUAB HLUAV TAWS XOB HOM NQA MUS LOS TAU YOOJ YIM YAM NYAB XEEB LUG TAU LI CAS (PDF, 399 KB) TAWM LOS

RUB DAIM NTAWV TEEV NPE TXOG COV TSHUAB HLUAV TAWS XOB HOM NQA MUS LOS TAU YOOJ YIM (XLSX, 23 KB) TAWM LOS


Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam ntawm tus neeg koom nrog thiab cov kev tsim nyog ntawm lub chaw muaj xam nrog rau:


 • Tus neeg koom nrog yuav tsum yog PG&E tus neeg siv hluav taws xob uas muaj ntaub ntawv teev tseg nyob rau ntawm lub chaw ntawd.
 • Cov neeg koom nrog yuav tsum muaj ib qho chaw nyob rau hauv ib qho cheeb tsam uas muaj hluav taws kub hnyiab txaus ntshai uas nyob rau hauv qhov Theem 2 los sis 3 raws li tau tshab txhais tseg los ntawm qhov CPUC Fire Map no.
 • Cov neeg qhua (luj qhab) ntawm lub lag luam yuav tsum muaj ib lub twj ntsuas qhov hluav taws xob hom 2S los mus koom nrog.
 • Tus neeg koom nrog yog tus tswv ntawm lub chaw ntawd los sis tau txais kev tso cai los ntawm’tus tswv los mus ua qhov kev koom nrog ra’u sawv cev rau lub chaw ntawd.
 • Yog hais tias tus neeg koom nrog yog ib tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline, tus neeg koom nrog pom zoo rau qhov kev koom nrog rau tias yuav tsis sib hais kom haum rau ob tog txog ntawm lawv cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob thiab tias muaj peev xwm ua tau raws li cov kev xav tau ntawd nyob rau lub sij hawm muaj ib qho kev tua hluav taws xob ntawm PSPS uas muaj los sis tsis muaj kev siv ib lub tshuab hluav taws xob faj seeb los tau.
 • Tus neeg koom nrog’lub chaw yuav tsum nkag cuag tau rau 30A, 120V/240V uas muaj lub tshuab hluav taws xob hom nqa mus los tau yooj yim uas muaj qhov chaw ntsaws hom NEMA L14-30P raws li tus qauv cai ua ke nrog rau kev pov thaiv kom tsis txhob muaj lub zog hluav taws xob khiav mus los ntau dhau.
 • Tus neeg koom nrog’lub chaw yuav tsum muaj ib daim (panel) ntawm lub twj ntsuas hom 200A mus rau hauv uas yog Backup Power Transfer Meter thiab muaj peev xwm nruab tau khev npaum (cable) rau. Daim (panel) ntawd yuav tsum ua tau raws li lub hom phiaj fab kev ua hauj lwm rau qhov txheej txheem pab cuam nod.
bill rebates icon

Generator and Battery Rebate Program


PG&E tseem tab tom muab ib qho nyiaj tau txais rov qab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm kev yuav ib qho khoom lag luam (lub tshuab hluav taws xob los sis lub roj (battery)) uas tsim nyog los npaj rau cov kev tua hluav taws xob. 


Cov Kev Cai Uas Yuav Tsum Ua Kom Tau Es Thiaj Li Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Los Ntawm Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Generator and Battery Rebate Program (yuav tsum ua kom tau raws cov cai tag nrho mas thiaj muaj cai tsim nyog):

 • Koj yuav tsum muaj ib tus as khauj PG&E uas tseem ua tau hauj lwm.
 • Koj yuav tsum nyob rau hauv qhov Theem 2 los sis 3 ntawm HFTD raws li tau teev tseg los ntawm qhov CPUC Fire Map no los sis raug siv los ntawm ib txoj kab hluav taws xob EPSS.
 • Koj yuav tsum muaj ib qho twg ntawm cov qauv hauv qab no:
  • Yuav tsum tau siv hluav taws xob los pab nqus tawm ntawm lub qhov dej tshau (well water) mus rau ntawm koj thaj chaw ua xav tau dej siv (piv txwv li, koj qhov chaw nyob TSIS raug suav xam nyob rau hauv daim duab qhia chaw (map) ntawm CA Water Agency*) LOS SIS
  • Tau sau npe rau hauv qhov txheej txheem pab cuam Medical Baseline program lawm LOS SIS
  • Yog ib small/micro non-critical care essential business (i.e., Grocery Stores, Convenient Stores, Veterinarian Services, Dental Offices, Urgent Care/Clinics, tus tswv ntawm Mobile Home Parks) los sis ib feem ntawm ib pab pawg me ntawm cov tsev kawm ntawv uas tau kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej tias yuav raug kev puas tsuaj tsis zoo siab heev los ntawm cov kev tua hluav taws xob EPSS.
 • Koj qhov khoom lag luam yuav tsum yog nyob rau hauv Daim Ntawv Teev Npe Txog Qhov Khoom Lag Luam Uas Zoo (XLSX, 60 KB).

*Yuav ua li cas yog hais tias koj tau txais ib tsab ntawv tias tsis xyeej tsis lees koj qhov kev ua ntawv thov
Yog hais tias koj qhov chaw nyob tsis nyob rau ntawm daim duab qhia chaw (map) ntawm CA Water Agency, muab pov thawj qhia txog tus neeg uas muaj npe teev tseg rau ntawm tsab ntawv nod. Nyob rau hauv tsab ntawv nod, nco ntsoov hais tias koj muaj ib lub tshuab xuj dej tawm hauv lub qhov dej.
Cov kev piv txwv ntawm pov thawj muaj xam nrog rau:

 • Cov kev nthuav tawm txog kev yuav av vaj tsev
 • Cov chaw muab kev pab cuam ntsig txog daim duab qhia chaw (map) uas raug cai
 • Ib tsab ntawv tuaj ntawm lub chaw ua hauj lwm saib xyuas txog dej hauv lub zej zos uas hais qhia tias koj qhov av vaj tsev tsis raug siv los ntawm lawv
 • Kev lees paub los ntawm ib tus neeg tshau qhov dej, tus neeg kho kav dej, tus neeg ua hauj lwm tswj xyuas kev kho dej uas muaj daim ntawv tso cai, los sis cov qauv txog qhov huv ntawm dej, thiab lwm yam ntxiv.

Cov Lus Cim (thov tshab xyuas dua cov nqe lus no kom txhij txhua txhawm rau xyuas kom paub tseeb txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab):

 • Cov neeg siv hluav taws xob uas vam khom siv cov tshuab nqus dej tawm ntawm lub qhov dej tshau LOS SIS yog small/micro essential businesses are only qualified to receive a rebate for the purchase of a qualified portable generator (GEN20 measure code) from the Qualified Product List. Water well pump and small/micro cov neeg siv hluav taws xob uas yog lag luam tseem ceeb tsis muaj cai tsim nyog tau txais ib qho nyiaj tau txais rov qab los ntawm kev yuav ib Lub Roj Hluav Taws Xob Hom Nqa Mus Los Tau Yooj Yim (tus khauj lus zais txog kev ntsuas GEN21).
 • Cov neeg siv hluav taws xob uas sau npe rau hauv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Medical Baseline muaj cai tsim nyog tau txais ib qho nyiaj tau txais rov qab los ntawm kev yuav tsis hais yuav yog ib lub roj hluav taws xob hom nqa mus los tau yooj yim (tus khauj lus zais txog kev ntsuas GEN21) los sis los ntawm kev yuav ib lub tshuab hluav taws xob hom nqa mus los tau yooj yim (tus khauj lus zais txog kev ntsuas GEN20).
 • Tag nrho Cov Tshuab Hluav Taws Xob Hom Nqa Mus Los Tau Yooj Yim uas tuaj ntawm Daim Ntawv Teev Npe Txog Qhov Khoom Lag Luam Uas Zoo yuav tsum tau ua raws li California Air Resources Board (CARB).

Theem Hais Txog Ntawm Cov Nyiaj Tau Txais Rov Qab (RAWs li cov nqi txhem muag):

 • Theem 1: $300/Qhov khoom uas raug tus nqi $0-$500
 • Theem 2: $500/qhov khoom uas raug tus nqi $501-$1000
 • Theem 3: $700/qhov khoom uas raug tus nqi $1,001 thiab siab dua ntawd
 • Cov nyiaj tau txais rov qab yuav tsum tsis pub ntau tshaj tus nqi ntawm qhov khoom lag luam ntawd, thiab nws kuj tsis tuaj yeem muaj xam nrog rau cov se los sis cov nqi xa tib yam nkaus. Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas koom hauv PG&E’li Txheej Txheem Pab Cuam CARE los sis FERA tuaj yeem tau txais ntxiv li $200 yog tias tus nqi nyiaj tau txais rov qab tag nrho yam uas suav nrog rau tus nqi qib siv tau tsis tshaj li tus nqi muas ntaw’m qhov khoom siv uas muaj cai tsim nyog tau txais.

Daim Ntawv Teev Npe Uas Qhia Txog Qhov Khoom Lag Luam Uas Zoo ntawm PG&E’s (XLSX, 60 KB)
  Daim Ntawv Tso Npe Thov Qhov Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Lub Tshuab Hluav Taws Xob thiab Lub Roj (Battery)

  Thov Nco Ntsoov Hais Tias: Yuav tsum tau muab daim ntawv tso npe thov qhov nyiaj tau txais rov qab xa mus tsis pub dhau 12 lub hlis txij li hnub yuav qhov khoom lag luam uas zoo ntawd los sis tsis pub dhau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 31, 2022, nyob ntawm seb yus yuav khoom ncaj rau hnub twg uas yuav sai dua xwb.

  PG&E yeej tsis muab lus qua lossis pom zoo rau ib yam hluav taws xob uas npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm. Hauv qab no yog cov chaw muag cov khoom npaj hluav taws xob thiab cov kws txuas uas yuav pab tau koj. Daim ntawv teev lus no yeej tsis muaj txhua lub chaw muag thiab txhua tus kws txuas. Nug ncaj qha mus rau cov chaw muag yog xav paub ntxiv, suav nrog rau Cov Lus Nug Neeg Nquag Muaj, cov nqi, thiab kev txais nyiaj los yuav.


  Lwm cov kev npaj hluav taws xob uas tsis yog siv cov tshuab tsim hluav taws xob (generators)


  Zoo txawv cov tshuab tsim hluav taws xob, koj yeej siv tau cov hluav taws xob thiab technology roj teeb uas nqa tau los ntxiv roj rau tej khoom siv zoo li cov xovtooj mus rau cov tub txias rau khoom noj thiab txhua yam nyob hauv nruab nrab ntawm ob yam khoom no. Cov kev npaj hluav taws xob no yuav siv tau hauv tsev thiab nraum zoov, tsis muaj suab nrov, tsis muaj pa tsw, lossis tsis tau tu zoo li cov tshuab uas siv roj av (gasoline-power generator).


  Yog xav paub ntxiv txog cov kev npaj hluav taws xob thiab techonology roj teeb ntxiv, mus xyuas ntawm PG&E's Energy Action Guide.


  Chaw mus txais nyiaj los mus yuav cov tshuab tsim hluav taws xob thiab roj teeb


  Mus nrhiav kom txog peb cov nyiaj pab txhawb siab


  PG&E yeej npaj muaj nyiaj txhawb siab los pab rau cov qhua lagluam thiab pejxeem siv hluav taws xob los txuas cov khoom tsim thiab ceev hluav taws xob tshiab uas tsim nyog tau qhov nyiaj pab.  MUS KAWM TXOG QHOV KEV PABCUAM UAS MUAB NYIAJ TXHAWB SIAB RAU COV KHOOM TSIM HLUAV TAWS XOB (SELF-GENERATION INCENTIVE PROGRAM)

  MUS NRHIAV COV NYIAJ TXAIS LOS THEM COV KHOOM TECHNOLOGIES TAWM TSHIAB UAS YUAV TXO COV PA GREENHOUSE GAS (EMERGING TECHNOLOGIES THAT REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS)