Xaiv tias koj yuav them li cas

Koj yuav siv tau cov kev them nram qab no los mus them koj qhov nqi roj thiab hluav taws xob.

Mus teev qhov kev them nqi uas nws rho nws nyiaj mus them txhua hli thiab kom tsis txhob txhawj txog qhov tias yuav tsis nco qab them ib zaug ntxiv lawm.


Thaum koj mus tso npe rau qhov kev them nqi uas nws rho nws nyiaj mus them, peb yuav rho nyiaj ntawm koj daim npav credit card, debit card lossis koj tus account cia nyiaj coj mus them koj cov nqi. Koj yuav xaiv tau tias koj xav kom peb rho nyiaj hnub twg mus them koj qho nqi, teev hnub koj xav kom peb tsis txhob rho nyiaj mus them ntxiv lawm thiab koj tseem yuav teev tau tias tsuas pub rho ntau txog npaum li cas xwb. Peb muaj cov kev them nqi nram qab no rau koj xaiv:


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Siv cov npav txais nyiaj (credit) lossis npav rho nyiaj (debit) uas yog npav Visa, MasterCard, Discover or American Express. Yog siv npav them, yuav tau them ib qho nqi siv li $1 lossis $1.35.*
  • Siv tus account cia nyiaj tom tsev cia nyiaj. Siv ib tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg los them yuav tsis tau them nqi siv dabtsi.


Mus teev kev them nqi uas nws rho nws nyiaj mus them nyob hauv tus online account.


SAU NPE NKAG MUS RAU HAUV KOJ TUS ACCOUNT TAM SIM NO*Vim li cas kuv thiaj li yuav tau them ib qho nqi siv?


PG&E tau koomtes nrog ib lub chaw them nqi los mus npaj qhov kev them nqi siv koj daim npav credit card lossis kev them nqi hauv electronic rau koj los mus them nqi. Qhov nqi siv yog them mus rau lub chaw npaj txoj kev them nqi. Tsab cai California Assembly Bill 746 (AB 746, muab coj los siv xyoo 2005) txwv tsis pub cov tuam txhab roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau PG&E tib si, los mus muab cov nqi no rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob them. Tsuas yog cov neeg siv qhov kev them nqi no thiaj li yuav tau them qho nqi siv xwb.


Tsis xav them qhov nqi siv? Sau npe nkag mus rau hauv Your Account siv koj tus username thiab password mus them ib zaug nqi lossis mus teem ib qho kev them nqi uas nws rho nws nyiaj ntawm koj tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg coj mus them dawb xwb!

You can pay online as a registered useror as a one-time user with no registration required.

Mus them zoo li ib tus neeg muaj npe lawm

Cov neeg uas mus sau npe rau hauv online tag lawm yuav xaiv tau kev them nqi nram qab no los mus them:

  • Siv ib tus account cia nyiaj los them, uas yog them dawb tsis tau them nqi siv.
  • Siv ib daim npav credit lossis debit card los them yuav tau them $1.35 rau tus qhi siv.*

Mus sau npe nkag zoo li ib tus neeg muaj npe lawm. Mus xyuas ntawmKoj Tus Account.

Mus them tsis tag sau npe

Tsis tau mus teev npe qhib ib tus online account? Koj yeej mus them tau nyob hauv online tsis tag yuav mus muab koj tus account sau npe ua online account, siv Qhov Kev Nkag Mus Siv Ib Zaug Xwb Koj yuav tau them qho nqi siv $1.35 txawm tias koj yuav siv ib tus account cia nyiaj lossis ib daim npav credit lossis debit card los them.*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Vim li cas kuv thiaj li yuav tau them ib qho nqi siv?
PG&E tau koomtes nrog ib lub chaw them nqi los mus npaj qhov kev them nqi siv koj daim npav credit card lossis kev them nqi hauv electronic rau koj los mus them nqi. Qhov nqi siv yog them mus rau lub chaw npaj txoj kev them nqi. Tsab cai California Assembly Bill 746 (AB 746, muab coj los siv xyoo 2005) txwv tsis pub cov tuam txhab roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau PG&E tib si, los mus muab cov nqi no rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob them. Tsuas yog cov neeg siv qhov kev them nqi no thiaj li yuav tau them qho nqi siv xwb.

Tsis xav them qhov nqi siv? Sau npe nkag mus rau hauv Your Account siv koj tus username thiab password mus them ib zaug nqi lossis mus teem ib qho kev them nqi uas nws rho nws nyiaj ntawm koj tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg coj mus them dawb xwb!

Yog xav them koj qhov nqi roj thiab hluav taws xob hauv xovtooj, hu 1-877-704-8470, thiab npaj koj tus account nabnpawb uas muaj 11 tus lej.Koj yuav tau them qho nqi siv $1.35 txawm tias koj yuav siv ib tus account cia nyiaj lossis ib daim npav credit lossis debit card los them.*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Vim li cas kuv thiaj li yuav tau them ib qho nqi siv?
PG&E tau koomtes nrog ib lub chaw them nqi los mus npaj qhov kev them nqi siv koj daim npav credit card lossis kev them nqi hauv electronic rau koj los mus them nqi. Qhov nqi siv yog them mus rau lub chaw npaj txoj kev them nqi. Tsab cai California Assembly Bill 746 (AB 746, muab coj los siv xyoo 2005) txwv tsis pub cov tuam txhab roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau PG&E tib si, los mus muab cov nqi no rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob them. Tsuas yog cov neeg siv qhov kev them nqi no thiaj li yuav tau them qho nqi siv xwb.

Tsis xav them qhov nqi siv? Sau npe nkag mus rau hauv Your Account siv koj tus username thiab password mus them ib zaug nqi lossis mus teem ib qho kev them nqi uas nws rho nws nyiaj ntawm koj tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg coj mus them dawb xwb!

Xa hauv tsev xa ntawv mus them

Yog yuav xa hauv tsev xa ntawv mus them, sau ib daim check ua PG&E npe thiab muab xa nrog tog tw ntawm daim nqi mus rau lub chaw nyob nram qab no:

PG&E
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

Mus them ntawm lub chaw them

Koj yeej mus them tau koj daim nqi roj thiab hluav taws xob ntawm ib lub chaws uas peb tso lus rau neeg mus them tau.

Mus nrhiav ib lub chaw them nqi nyob ze koj. Mus xyuas ntawmMus Nrhiav Ib Chaw Them Nqi.


LUS QHIA NTXIV: Raws li tsab cai Internal Revenue Code 6050I, tej zaum tus neeg yuav tsum tau muaj ntaub ntawv qhia tias nws yog leej twg thiaj li yuav mus them tau nws cov nqi nyob rau ntawm PG&E ib lub chaw them nqi. Tsab cai Code 6050I los kuj yuav tsum kom PG&E los mus zwm daim Form 8300 (Daim Ntawv Nthuav Qhia Cov Nyiaj Ntsuab Them Nqi Uas Ntau Tshaj $10,000 Hauv Ib Yam Dejnum lossis Lagluam) thaum twg ib tus neeg lossis ntau tus neeg siv nyiaj ntsuab ntau tshaj $10,000 los mus them rau ib tus account.

Helping Others


Want to help pay the energy bill of a friend, neighbor, college student, or local business financially affected by COVID-19? You can make a payment of any amount using our Energy Giving form. Your payment will be applied to their account to reduce any balance and reflected on their next month's bill. For security reasons, we cannot share any of your recipient’s account or balance information.


The process is simple.


  1. Download & print the Energy Giving form (PDF, 524 KB)
  2. Return your completed form and payment
  3. Once processed, the recipient will receive an email or letter confirming their gift

Pay by mail


PG&E
Attention: Energy Giving Payment
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300


Do not mail cash. Make check payable to PG&E and indicate "Energy Giving Payment" in the memo line.


Pay in person


Due to COVID-19 our PG&E offices are temporarily closed. At this time, we are unable to process any gift payment form in person. Please purchase by mail.

Balanced Payment Plan

Muab koj cov nqi roj thiab hluav taws xob faib them sib npaug zos hauv txhua hli

Siv qhov Kev Xam Nqi Kom Npaj Tau Nyiaj Los Them (Budget Billing) los mus ua kom them taus tag xyoo.