Xaiv tias koj yuav them li cas

Koj yuav siv tau cov kev them nram qab no los mus them koj qhov nqi roj thiab hluav taws xob.

Mus teev qhov kev them nqi uas nws rho nws nyiaj mus them txhua hli thiab kom tsis txhob txhawj txog qhov tias yuav tsis nco qab them ib zaug ntxiv lawm.


Thaum koj mus tso npe rau qhov kev them nqi uas nws rho nws nyiaj mus them, peb yuav rho nyiaj ntawm koj daim npav credit card, debit card lossis koj tus account cia nyiaj coj mus them koj cov nqi. Koj yuav xaiv tau tias koj xav kom peb rho nyiaj hnub twg mus them koj qho nqi, teev hnub koj xav kom peb tsis txhob rho nyiaj mus them ntxiv lawm thiab koj tseem yuav teev tau tias tsuas pub rho ntau txog npaum li cas xwb. Peb muaj cov kev them nqi nram qab no rau koj xaiv:


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Siv cov npav txais nyiaj (credit) lossis npav rho nyiaj (debit) uas yog npav Visa, MasterCard, Discover or American Express. Yog siv npav them, yuav tau them ib qho nqi siv li $1 lossis $1.35.*
  • Siv tus account cia nyiaj tom tsev cia nyiaj. Siv ib tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg los them yuav tsis tau them nqi siv dabtsi.


Mus teev kev them nqi uas nws rho nws nyiaj mus them nyob hauv tus online account.


SAU NPE NKAG MUS RAU HAUV KOJ TUS ACCOUNT TAM SIM NO*Vim li cas kuv thiaj li yuav tau them ib qho nqi siv?


PG&E tau koomtes nrog ib lub chaw them nqi los mus npaj qhov kev them nqi siv koj daim npav credit card lossis kev them nqi hauv electronic rau koj los mus them nqi. Qhov nqi siv yog them mus rau lub chaw npaj txoj kev them nqi. Tsab cai California Assembly Bill 746 (AB 746, muab coj los siv xyoo 2005) txwv tsis pub cov tuam txhab roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau PG&E tib si, los mus muab cov nqi no rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob them. Tsuas yog cov neeg siv qhov kev them nqi no thiaj li yuav tau them qho nqi siv xwb.


Tsis xav them qhov nqi siv? Sau npe nkag mus rau hauv Your Account siv koj tus username thiab password mus them ib zaug nqi lossis mus teem ib qho kev them nqi uas nws rho nws nyiaj ntawm koj tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg coj mus them dawb xwb!

You can pay online as a registered useror as a one-time user with no registration required.

Mus them zoo li ib tus neeg muaj npe lawm

Cov neeg uas mus sau npe rau hauv online tag lawm yuav xaiv tau kev them nqi nram qab no los mus them:

  • Siv ib tus account cia nyiaj los them, uas yog them dawb tsis tau them nqi siv.
  • Siv ib daim npav credit lossis debit card los them yuav tau them $1.35 rau tus qhi siv.*

Mus sau npe nkag zoo li ib tus neeg muaj npe lawm. Mus xyuas ntawmKoj Tus Account.

Mus them tsis tag sau npe

Tsis tau mus teev npe qhib ib tus online account? Koj yeej mus them tau nyob hauv online tsis tag yuav mus muab koj tus account sau npe ua online account, siv Qhov Kev Nkag Mus Siv Ib Zaug Xwb Koj yuav tau them qho nqi siv $1.35 txawm tias koj yuav siv ib tus account cia nyiaj lossis ib daim npav credit lossis debit card los them.*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Vim li cas kuv thiaj li yuav tau them ib qho nqi siv?
PG&E tau koomtes nrog ib lub chaw them nqi los mus npaj qhov kev them nqi siv koj daim npav credit card lossis kev them nqi hauv electronic rau koj los mus them nqi. Qhov nqi siv yog them mus rau lub chaw npaj txoj kev them nqi. Tsab cai California Assembly Bill 746 (AB 746, muab coj los siv xyoo 2005) txwv tsis pub cov tuam txhab roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau PG&E tib si, los mus muab cov nqi no rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob them. Tsuas yog cov neeg siv qhov kev them nqi no thiaj li yuav tau them qho nqi siv xwb.

Tsis xav them qhov nqi siv? Sau npe nkag mus rau hauv Your Account siv koj tus username thiab password mus them ib zaug nqi lossis mus teem ib qho kev them nqi uas nws rho nws nyiaj ntawm koj tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg coj mus them dawb xwb!

Yog xav them koj qhov nqi roj thiab hluav taws xob hauv xovtooj, hu 1-877-704-8470, thiab npaj koj tus account nabnpawb uas muaj 11 tus lej.Koj yuav tau them qho nqi siv $1.35 txawm tias koj yuav siv ib tus account cia nyiaj lossis ib daim npav credit lossis debit card los them.*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*Vim li cas kuv thiaj li yuav tau them ib qho nqi siv?
PG&E tau koomtes nrog ib lub chaw them nqi los mus npaj qhov kev them nqi siv koj daim npav credit card lossis kev them nqi hauv electronic rau koj los mus them nqi. Qhov nqi siv yog them mus rau lub chaw npaj txoj kev them nqi. Tsab cai California Assembly Bill 746 (AB 746, muab coj los siv xyoo 2005) txwv tsis pub cov tuam txhab roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau PG&E tib si, los mus muab cov nqi no rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob them. Tsuas yog cov neeg siv qhov kev them nqi no thiaj li yuav tau them qho nqi siv xwb.

Tsis xav them qhov nqi siv? Sau npe nkag mus rau hauv Your Account siv koj tus username thiab password mus them ib zaug nqi lossis mus teem ib qho kev them nqi uas nws rho nws nyiaj ntawm koj tus account cia nyiaj siv lossis nyiaj khaws tseg coj mus them dawb xwb!

Xa hauv tsev xa ntawv mus them

Yog yuav xa hauv tsev xa ntawv mus them, sau ib daim check ua PG&E npe thiab muab xa nrog tog tw ntawm daim nqi mus rau lub chaw nyob nram qab no:

PG&E
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

Mus them ntawm lub chaw them

Koj tuaj yeem them koj cov nqi zog ntawm tus kheej ntawm ib qho ntawm peb ntau lub chaw them nyiaj tso cai hauv zos.

Mus nrhiav ib lub chaw them nqi nyob ze koj. Nrhiav ib lub chaw them nyiaj hauv zej zog.


LUS QHIA NTXIV: Raws li Internal Revenue Code 6050I, ib tug neeg yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv pov thawj kom them lawv cov nqi ntawm PG&E lub chaw ua haujlwm them nqi hauv zej zog. Tsab cai Code 6050I los kuj yuav tsum kom PG&E los mus zwm daim Form 8300 (Daim Ntawv Nthuav Qhia Cov Nyiaj Ntsuab Them Nqi Uas Ntau Tshaj $10,000 Hauv Ib Yam Dejnum lossis Lagluam) thaum twg ib tus neeg lossis ntau tus neeg siv nyiaj ntsuab ntau tshaj $10,000 los mus them rau ib tus account.

Balanced Payment Plan

Muab koj cov nqi roj thiab hluav taws xob faib them sib npaug zos hauv txhua hli

Siv qhov Kev Xam Nqi Kom Npaj Tau Nyiaj Los Them (Budget Billing) los mus ua kom them taus tag xyoo.