Mus nrhiav cov kev pabcuam uas haum koj lub tsev thiab koj txoj kev ua neej nyob

Mus kawm txog PG&E cov kev pabcuam, thiab mus pib txuag roj, hluav taws xob thiab nyiaj txiag.

Energy Savings Assistance Program

Qhov Kev Pabcuam Energy Savings Assistance Program

Kho kom koj lub tsev tsis txhob siv tau roj thiab hluav taws xob ntau yuav txo tau koj cov nqi roj thiab hluav taws xob ntau. Tiamsis, tsis yog txhua txhua tus neeg yuav muaj nyiaj los kho. Mus siv qhov kev kho vajtse los txuag roj thiab hluav taws xob uas tsis muaj nqi dabtsi them.

Multiple people

Qhov Kev Pabcuam Energy Savings Assistance Common Area Measures Program

PG&E muaj qhov kev pabcuam Energy Savings Assistance Common Area Measures Program los mus pab cov koog tsev uas muaj kev txwv kom tus nqi pheej yig thaum muag thiab xauj rau neeg nyob. Yuav kom tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam, lub tsev yuav tsum yog ib lub muaj kev txwv thiab tus tswv yuav tsum muaj ntawv lees paub tias tsawg kawg los yog li 65 feem puas ntawm cov neeg xauj cov tsev ntawd nyob yuav tsum khwv tau nyiaj raws li qhov uas ESA pub.

Home upgrades icon

Mus tshawb nrhiav daim qauv (design) thiab cov tswvyim kev tsim tsa (construction ideas) rau cov tsev tshiab

Mus kawm txog peb qhov kev pabcuam los mus txhawb nqa California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan's Zero Net Energy cov homphiaj rau cov tsev tshiab.

Lighting icon

Siv cov teeb uas zoo, pom kev dua

Teeb LED tsis yog siv 75 feem puas hluav taws xob tsawg tshaj cov teeb ib txwm siv xwb, tiamsis nws tseem siv tau 20 zaug ntev tshaj thiab pom kev zoo tshaj thiab. Mus muab cov ntsiab lus coj los xyuas.

Dollar sign icon

Siv cov nyiaj txais tau kev txhawb nqa los ntawm xeev California los muab koj lub tshuab cua txias (AC) thiab lwm yam khoom siv hloov rau cov tshiab thiab kho ntau yam ntxiv

Cov khoom siv uas tsis siv roj thiab hluav taws xob ntau yuav tsim nyog mus txais tau nyiaj coj los yuav los ntawm qhov kev pabcuam State of California-administered Residential Energy Efficiency Loan uas muaj nyob hauv tag nrho cov nroog.

Siv cov hluav taws xob tsim los ntawm dej, lub hnub, thiab huabcua thiab txuag nyiaj ntawm nqi hluav taws xob

PG&E qhov kev pabcuam Green Saver Program pub cov pejxeem siv hluav taws xob uas khwv tau nyiaj tsawg nyob rau qee lub zejzos los mus txuag tau li 20% ntawm lawv qhov nqi hluav taws xob yog lawv mus tso npe siv cov hluav taws xob tsim los ntawm lub hnub 100%.

San Joaquin Valley (SJV) Affordable Energy Project

PG&E npaj los muab cov khoom uas siv roj propane thiab taws hloov rau cov khoom siv uas siv hluav taws xob tsawg nyob rau hauv qee cov zejzos.Lub Koomhaum Self Help Enterprises, ib lub koomhaum muaj npe nyob thoob plaws lub tebchaws, tau raug xaiv los ua ib lub koomhaum txuag roj thiab hluav taws xob uas nrog peb koomtes los mus pab qhia cov neeg siv hluav taws xob hauv txoj kev hloov cov khoom siv no.