Mus nrhiav cov kev pabcuam uas haum koj lub tsev thiab koj txoj kev ua neej nyob

Mus kawm txog PG&E cov kev pabcuam, thiab mus pib txuag roj, hluav taws xob thiab nyiaj txiag.

Energy Savings Assistance Program

Qhov Kev Pabcuam Energy Savings Assistance Program

Kho kom koj lub tsev tsis txhob siv tau roj thiab hluav taws xob ntau yuav txo tau koj cov nqi roj thiab hluav taws xob ntau. Tiamsis, tsis yog txhua txhua tus neeg yuav muaj nyiaj los kho. Mus siv qhov kev kho vajtse los txuag roj thiab hluav taws xob uas tsis muaj nqi dabtsi them.

Ntau cov neeg

Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Cov Kev Ntsuas Siv Rau Cov Chaw Uas Niaj Hub Nyob Tas Li Txhawm Rau Muab Kev Pab Rau Fab Kev Txuag Hluav Taws Xob

PG&E muab qhov txheej txheem pab cuam Cov Kev Ntsuas Siv Rau Cov Chaw Uas Niaj Hnub Nyob Tas Li Txhawm Rau Muab Kev Pab Rau Fab Kev Txuag Hluav Taws Xob rau cov tuam tsev uas muaj ntau yim neeg nyob, uas raug txwv txiav kev puav pheej. Txhawm rau ua kom muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, qhov av vaj tsev ntawd yuav tsum tau raug txwv txiav qhov kev puav pheej thiab tus tswv yuav tsum tau ua pov thawj tias yam tsawg li 65 feem pua ntawm cov yim neeg uas xauj tsev ntawd yuav tsum ua kom tau raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los ntawm ESA.


KAWM PAUB NTAU NTXIV TXOG QHOV TXHEEJ TXHEEM PAB CUAM NTSIG TXOG COV KEV NTSUAS SIV RAU COV CHAW UAS NIAJ HNUB NYOB TAS LI TXHAWM RAU MUAB KEV PAB RAU FAB KEV TXUAG HLUAV TAWS XOB

KAWM PAUB NTAU NTXIV HAIS TXOG QHOV TXHEEJ TXHEEM PAB CUAM NTSIG TXOG TUAM TSEV UAS MUAJ NTAU YIM NEEG NYOB UA KE NTAWM ESA NYOB THOOB PLAWS HAUV LUB XEEV UAS YUAV LOS TXOG SAI TOM NTEJ NOD
Home upgrades icon

Mus tshawb nrhiav daim qauv (design) thiab cov tswvyim kev tsim tsa (construction ideas) rau cov tsev tshiab

Mus kawm txog peb qhov kev pabcuam los mus txhawb nqa California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan's Zero Net Energy cov homphiaj rau cov tsev tshiab.

Lighting icon

Siv cov teeb uas zoo, pom kev dua

Teeb LED tsis yog siv 75 feem puas hluav taws xob tsawg tshaj cov teeb ib txwm siv xwb, tiamsis nws tseem siv tau 20 zaug ntev tshaj thiab pom kev zoo tshaj thiab. Mus muab cov ntsiab lus coj los xyuas.

Dollar sign icon

Siv cov nyiaj txais tau kev txhawb nqa los ntawm xeev California los muab koj lub tshuab cua txias (AC) thiab lwm yam khoom siv hloov rau cov tshiab thiab kho ntau yam ntxiv

Cov khoom siv uas tsis siv roj thiab hluav taws xob ntau yuav tsim nyog mus txais tau nyiaj coj los yuav los ntawm qhov kev pabcuam State of California-administered Residential Energy Efficiency Loan uas muaj nyob hauv tag nrho cov nroog.

Siv cov hluav taws xob tsim los ntawm dej, lub hnub, thiab huabcua thiab txuag nyiaj ntawm nqi hluav taws xob

PG&E qhov kev pabcuam Green Saver Program pub cov pejxeem siv hluav taws xob uas khwv tau nyiaj tsawg nyob rau qee lub zejzos los mus txuag tau li 20% ntawm lawv qhov nqi hluav taws xob yog lawv mus tso npe siv cov hluav taws xob tsim los ntawm lub hnub 100%.

San Joaquin Valley (SJV) Affordable Energy Project

PG&E npaj los muab cov khoom uas siv roj propane thiab taws hloov rau cov khoom siv uas siv hluav taws xob tsawg nyob rau hauv qee cov zejzos.Lub Koomhaum Self Help Enterprises, ib lub koomhaum muaj npe nyob thoob plaws lub tebchaws, tau raug xaiv los ua ib lub koomhaum txuag roj thiab hluav taws xob uas nrog peb koomtes los mus pab qhia cov neeg siv hluav taws xob hauv txoj kev hloov cov khoom siv no.

Kev Ntsuam Xyuas Txog Kev Koom Tes Ntawm Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Ntsig Txog Hluav Taws Xob Uas Tau Muab

Sau npe nkag rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Ntsig Txog Hluav Taws Xob Uas Tau Muab (Enroll Distributed Energy Resources (DER)) xws li hluav taws xob duab tshav ntuj, kev khaws hluav taws xob, kev ua hauj lwm tau zoo ntawm feem hluav taws xob thiab lus teb ntsig txog kev xav tau nyob rau hauv ib qho txheej txheem pab cuam uas muab los ntawm cov kws muab kev saib xyuas kho mob ntawm DER feem thib peb. Koj yuav tau txais kev them nyiaj rau qhov kev koom nrog ntawd thiab tsis tas li ntawd rau qhov kev pab los mus faib cais qhov kev xav tau rau cov khoos kas xa hluav taws xob rau kev siv tshiab tib si.