Mus nrhiav cov kev pabcuam uas haum koj lub tsev thiab koj txoj kev ua neej nyob

Mus kawm txog PG&E cov kev pabcuam, thiab mus pib txuag roj, hluav taws xob thiab nyiaj txiag.

Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Txog Kev Txuag Nyiaj Tseg Them Hluav Taws Xob

Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Txog Kev Txuag Nyiaj Tseg Them Hluav Taws Xob

Kev txhim kho hluav taws xob kom ua hauj lwm tau zoo rau ntawm vaj tsev muaj peev xwm pab txo tau cov ntawv sau nqi hluav taws xob kom raug tsawg tau ntau heev. Tsis yog txhua tus neeg, txawm li cas los xij, yeej muaj peev xwm them taus txhawm rau los mus tsim cov ntaub ntawv qhia txog kev hloov pauv tshiab no. Txais cov kev txhim kho kev txuag hluav taws xob yam tsis tau them nqi dab tsi hlo li.

Ntau cov neeg

Txheej Txheem Kev Tsim Tag Nrho Rau Ntau Tsev Neeg Sab Qaum Teb Uas Muab Kev Pab Rau Fab Kev Txuag Hluav Taws Xob

Qhov txheej txheem pab cuam no muab cov kev ntsuas (maj tab kas) txog kev ua hauj lwm tau zoo ntawm feem hluav taws xob thiab kev ua kom haum mus raws li txheej xwm huab cua kom meej ntxaws thiab siv tau hauj lwm zoo tsis raug nqi ntau txog rau daim ntawv tseem ceeb uas qhia tias tsim nyog tau txais kev pab raws li nyiaj khwv tau los uas raug rov tso ciaj ciam txwv thiab daim ntawv tseem ceeb uas tsis raug rov tso ciaj ciam txwv uas siv rau cov tswv av vaj tsev thiab cov neeg xauj tsev ntau cov tsev neeg.


KAWM KOM PAUB NTAU NTXIV TXOG QHOV TXHEEJ TXHEEM KEV TSIM TAG NRHO RAU NTAU TSEV NEEG NTAWM ESA UAS NYOB THOOB PLAWS HAUV LUB XEEV
Home upgrades icon

Mus tshawb nrhiav daim qauv (design) thiab cov tswvyim kev tsim tsa (construction ideas) rau cov tsev tshiab

Mus kawm txog peb qhov kev pabcuam los mus txhawb nqa California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan's Zero Net Energy cov homphiaj rau cov tsev tshiab.

Lighting icon

Siv cov teeb uas zoo, pom kev dua

Teeb LED tsis yog siv 75 feem puas hluav taws xob tsawg tshaj cov teeb ib txwm siv xwb, tiamsis nws tseem siv tau 20 zaug ntev tshaj thiab pom kev zoo tshaj thiab. Mus muab cov ntsiab lus coj los xyuas.

Lub cim yam ntxwv ntawm Nyiaj Duas Las

Hloov kho tshiab koj tus AC thiab ntau yam ntxiv nrog rau fab nyiaj txiag uas tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm xeev California

Tej zaum cov kev ntsuas txog kev ua hauj lwm tau zoo ntawm feem hluav taws xob kuj yuav muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau fab nyiaj txiag ntawm cov kev ntaus nqi uas sawv daws sib txeeb siv los ntawm Xeev California-uas tuav tswj los ntawm qhov txheej txheem pab cuam Residential Energy Efficiency Loan uas muaj nyob rau hauv tag nrho cov cheeb tsam nroog.

Mus rau ntawm qhov tsos ntsuab thiab txuag kev siv hluav taws xob­

PG&E qhov Green Saver Program tuaj yeem pab ua rau cov neeg siv hluav taws xob rau hauv vaj tsev nyob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab-raws qhov nyiaj khwv tau los nyob rau hauv cov cheeb tsam zej zos uas tau xaiv ntawd kom txuag tau nyiaj txog li 20% nyob rau hauv lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob los ntawm kev caum siv hluav taws xob duab tshav ntuj 100%.

San Joaquin Valley (SJV) Affordable Energy Project

PG&E npaj los muab cov khoom uas siv roj propane thiab taws hloov rau cov khoom siv uas siv hluav taws xob tsawg nyob rau hauv qee cov zejzos.Lub Koomhaum Self Help Enterprises, ib lub koomhaum muaj npe nyob thoob plaws lub tebchaws, tau raug xaiv los ua ib lub koomhaum txuag roj thiab hluav taws xob uas nrog peb koomtes los mus pab qhia cov neeg siv hluav taws xob hauv txoj kev hloov cov khoom siv no.

Kev Ntsuam Xyuas Txog Kev Koom Tes Ntawm Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Ntsig Txog Hluav Taws Xob Uas Tau Muab

Sau npe nkag rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Ntsig Txog Hluav Taws Xob Uas Tau Muab (Enroll Distributed Energy Resources (DER)) xws li hluav taws xob duab tshav ntuj, kev khaws hluav taws xob, kev ua hauj lwm tau zoo ntawm feem hluav taws xob thiab lus teb ntsig txog kev xav tau nyob rau hauv ib qho txheej txheem pab cuam uas muab los ntawm cov kws muab kev saib xyuas kho mob ntawm DER feem thib peb. Koj yuav tau txais kev them nyiaj rau qhov kev koom nrog ntawd thiab tsis tas li ntawd rau qhov kev pab los mus faib cais qhov kev xav tau rau cov khoos kas xa hluav taws xob rau kev siv tshiab tib si.