Mus nrhiav kev pab thiab kev txuag roj, hluav taws xob, thiab nyiaj


PG&E muaj ntau qhov kev pabcuam uas yuav pab koj txuag tau nyiaj, txuag rau roj thiab hluav taws xob. Nyob rau cov sijhawm muaj kev ntxhov siab ntawm no, peb yeej mob siab los mus npaj txhua yam uas peb cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum muaj los siv. PG&E yeej zoo siab tias peb yog ib feem ntawm cov zejzos uas peb npaj roj thiab hluav taws xob rau siv. Koomtes, peb yeej yuav daws tau cov teebmeem xwb.


Nrhiav kev pab los tswj koj daim nqi thiab kev siv roj thiab hluav taws xob


Cov ntu ntawv nram qab no yuav piav qhia tias koj yuav ua tau dabtsis los pab koj txuag nqi siv roj thiab hluav taws xob thiab pab koj txuag roj thiab hluav taws xob.

Mus kawm txog kev pab them nujnqis thiab cov tswvyim txuag nyiaj txiag

PG&E yeej muaj cov kev pabcuam los mus pab txhua tus neeg siv hluav taws xob cov teebmeem nyiaj txiag.


Cov kev pabcuam ntawm no yog muaj California Alternate Rates for Energy (CARE) thiab Energy Savings Assistance.


Cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog siv cov kev pabcuam no yuav txuag tau nyiaj ntau ntawm lawv cov nqi roj thiab hluav taws xob.


Peb los yeej muaj daim ntawv teev cov lus piav qhia thiab cov lus nyob rau hauv daim yeeb yaj kiab no rau neeg nyeem.


Mus saib daim yeeb yaj kiab uas muaj cov suab lus piav qhia
Mus rub daim ntawv teev cov lus piav qhia thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yaj kiab coj los nyeem (transcript) (PDF, 60 KB)

Mus kawm txog kev pab them nujnqis thiab cov tswvyim txuag nyiaj txiag

1ntawm1

PG&E yeej muaj cov kev pabcuam los mus pab txhua tus neeg siv hluav taws xob cov teebmeem nyiaj txiag.


Cov kev pabcuam ntawm no yog muaj California Alternate Rates for Energy (CARE) thiab Energy Savings Assistance.


Cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog siv cov kev pabcuam no yuav txuag tau nyiaj ntau ntawm lawv cov nqi roj thiab hluav taws xob.


Peb los yeej muaj daim ntawv teev cov lus piav qhia thiab cov lus nyob rau hauv daim yeeb yaj kiab no rau neeg nyeem.


Mus saib daim yeeb yaj kiab uas muaj cov suab lus piav qhia
Mus rub daim ntawv teev cov lus piav qhia thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yaj kiab coj los nyeem (transcript) (PDF, 60 KB)