Tau kev pab them nqi ib zaug

Tej zaum koj yuav tsim nyog mus sau npe siv qhov kev pabcuam uas muaj nyiaj pab them nqi ib zaug los mus pab thaum koj ntsib ib qho kev txom nyem nyiaj txiag.

payment arrangements

Teem caij them nqi

Koj yeej muab qhov nqi koj tshuav tam sim no coj los teem tau ua ntau ntau hli them los mus pab daws qhov kev tu ncua nyiaj txiag. Mus saib cov kev muaj rau koj xaiv los mus them nqi.SAU NPE NKAG MUS RAU HAUV KOJ TUS ACCOUNT

 

SIV QHOV KEV NKAG UAS NKAG TAU MUS IB ZAUG XWB
relief for energy assistance

Qhov Kev Pabcuam Receive Relief for Energy Assistance through Community Help

Qhov kev pabcuam Receive Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH) pab cov neeg siv hluav taws xob tau nyiaj tsawg uas tau ntsib cov kev txom nyem nyiaj txiag uas tswj tsis tau thiab yeej tsis xav tias yuav ntsib. Mus saib cov ntsiab lus txog qhov kev pabcuam.

enroll in energy assistance program

Mus Sau Npe Siv Qhov Kev Pabcuam Low-Income Home Energy Assistance Program

Qhov kev pabcuam Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP), tau nyiaj pab los ntawm tsoomfwv, muaj nyiaj rau cov yim neeg them nqi roj thiab hluav taws xob uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam, suav nrog rau cov nqi cua sov, cua txias thiab lwm yam nqi los ceev cua sov thiab cua txias. Mus kawm ntxiv txog LIHEAP.