English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

COVID-19


Vim txoj kev txwv kom neeg yuav tsum tau nyob twb ywm hauv tsev tsis txhob tawm mus qhov twg los ntawm tus kabmob COVID-19 thiab qhov kev hloov kws khomob cov dejnum tias cov kev khomob twg yog cov tseemceeb tshaj tam sim no, PG&E cov neeg siv roj thiab hluav taws xob yeej muab tau kev lees paub rau tus kheej tias lawv yeej tsim nyog sau npe nkag mus siv qhov kev pabcuam Medical Baseline Program.

 • Muab txhua kauj ruam hauv daim ntawv teev npe thov qhov kev pabcuam Medical Baseline sau kom tiav tib si, tsuas tseg Kauj Ruam 5, Ntu Ntawv 3, uas yog muaj rau kws khomob sau (LUS QHIA NTXIV:  Neeg yuav TSIS TAG MUAJ ntawv tes kos npe los ntawm ib tus kws khomob los mus thov nyob rau lub sijhawm no.)
 • Muab daim ntawv teev npe thov uas sau tiav tag lawm xa hauv tsev xa ntawv mus rau lub chaw nyob nram qab kawg ntawm daim ntawv teev npe
 • Thaum koj siv qhov kev pabcuam medical baseline puv ib xyoo, koj yuav tsum tau rov qab uas daim ntawv lees paub tias koj yeej tsim nyog siv tau dua. Ua ntej yuav txog sijhawm rov qab ua daim ntawv lees paub, PG&E yuav xa ntawv mus hais rau cov neeg siv qhov kev pabcuam paub suav nrog rau qhov tias saib puas yuav tsum tau muaj ib tus kws khomob tus ntawv tes kos npe los mus ua daim ntawv lees paub.

Medical Baseline Program overview

Qhov kev pabcuam Medical Baseline Program, thiab muaj npe hu ua Medical Baseline Allowance, yog ib qho kev pabcuam rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas yuav tau siv hluav taws xob vim lawv muaj mob thiab txoj kev ua kom lawv nyob tau lawv tus kheej. Qhov kev pabcuam muaj ob yam kev pab:


 1. Ib tus nqi pheej yig mentsis nyob rau ntawm koj daim nqi roj thiab hluav taws xob txhua hli
 2. Muaj lus tshaj tawm ntau zaug ntxiv kom paub ua ntej yuav muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (Public Safety Power Shutoff)

Qhov kev pabcuam Medical Baseline Program thiab tus nqi pheej yig yog muaj zoo li cas


Tag nrho cov neeg siv roj thiab hluav taws xob yeej siv tau roj thiab hluav taws xob ntau txog qhov peb pub lawv siv txhua hli uas lawv yuav tau them tus nqi pheej yig tshaj plaws rau qhov kev xam nqi lawv xaiv. Qhov no yog hu ua Qhov Pub Siv (Baseline Allowance).


Cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam Medical Baseline yuav tau txais ib qho hluav taws xob thiab/lossis roj ntxiv rau lawv siv (kwv yees li 500 kilowatt-hours (kwh) hluav taws xob thiab/lossis 25 therms roj rau ib lub hlis). Qhov no yuav ua kom muaj roj thiab hluav taws xob pheej yig ntau los pab cov neeg siv cov khoom khomob uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam.


Nco ntsoov tias txawm peb muab lus pom zoo rau koj daim ntawv thov qhov kev pabcuam Medical Baseline Program lawm los, koj yeej tseem yuav tsum tau them koj daim nqi PG&E txhua hli mus ntxiv. Yog tsis them, koj cov roj thiab hluav taws xob yuav raug txiav.


Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb yog dabtsi thiab cov lus tshaj tawm uas muab tshaj tawm ntxiv ho muaj dabtsi tseemceeb rau cov neeg siv qhov kev pabcuam Medical Baseline?


Vim kev nyabxeeb, tej zaum PG&E yuav tsum tau muab cov hluav taws xob ntawm cov zejzos uas siv cov hluav taws xob ntawm cov xov xa hluav taws xob uas nyob lossis cab hla dhau cov thaj chaw ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab thaum muaj cua ntsawj thiab huabcua qhuav, nrog rau ib qho kev ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab. Qhov no yog hu ua ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb.


Huabcua phem yeej hloov tau ceev heev. Peb lub homphiaj, nyob ntawm saib huabcua zoo li cas, yog los mus xa lus ceebtoom mus rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob li ntawm 48 teev, 24 teev thiab ua ntej yuav luag kaw hluav taws xob. Peb yuav siv txoj kev siv tshuab hu xovtooj, xa ntawv hauv xovtooj thiab emails los mus hais rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob paub. Peb yuav muab cov lus tshaj tawm hu hauv xovtooj, xa hauv xovtooj thiab email.


Cov neeg siv qhov kev pabcuam Medical Baseline los kuj tseem tau txais kev tshaj tawm ntau ntxiv los ua ib feem ntawm txoj kev pab no, uas yog muaj kev hu xovtooj lossis muaj neeg mus khob qhov rooj mus hais kom lawv paub thiab kom lawv npaj tau los mus nyob muaj kev nyabxeeb. Nws tseemceeb tias cov neeg siv qhov kev pabcuam Medical Baseline teb lawv lub xovtooj thiab hais lus lossis teb cov ntawv xa hauv xovtooj rov qab los ua kom peb paub tias lawv tau txais cov lus tshaj tawm lawm.MUS KAWM NTXIV TXOG KEV NYABXEEB HAUV KEV MUAJ HAV ZOOV KUB HNYIAB

NTAUB NTAWV LOSSIS KEV PAB RAU COV NEEG YUAV TSUM TAU MUAJ KEV PAB NKAG MUS SIV TAU THIAB UA TAU UB TAU NO

1ntawm 4

Mus saib seb koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam

Yuav kom tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam, ib tus neeg nyob hauv koj lub tsev yuav tsum muaj ib tus mob uas tsim nyog siv tau thiab/lossis yuav tsum tau siv ib yam khoom kho ib tus mob tseem tsis tau zoo uas tsim nyog siv tau.

Cov pivtxwv ntawm cov mob tsim nyog siv tau yog muaj:

 • Tuag cev tog rov nram kos taws (paraplegic), tuag sab cev (hemiplegic) lossis tuag tes tuag taws tib si (quadriplegic)
 • Kabmob tua lub paj hlwb thiab cov hlab hlwb (multiple sclerosis) uas yuav tsum tau siv cua sov thiab/lossis cua txias
 • Kabmob ua rau tej tawv nqaij thiab leeg nqaij khov (scleroderma) uas yuav tsum tau siv cua sov
 • Kabmob uas ua tau kom tus neeg tuag lossis muaj kev cuam tshuam rau lub cev txoj kev tawm tsam kabmob (immune system), thiab yuav tsum tau muaj cua sov thiab/lossis cua txias los mus tuav txoj sia lossis tiv thaiv kom tsis txhob mob hnyav ntxiv
 • Kabmob hawbpob thiab/lossis tsis ua pa li ib txwm ua thaum tsaug zog (sleep apnea)


Thiab, tej co pivtxwv ntawm cov khoom khomob uas tsim nyog siv tau yog muaj:

 • Rooj zaum muaj log siv tshuab/tsheb me caij taug kev
 • Cov tshuab IPPB lossis CPAP
 • Tshuab ua pa (txhua yam)
 • Tshuab lim ntshav (Hemodialysis machines)
 • Ntsws hlau (Iron lung)


Mus saib daim ntawv teev cov khoom khomob uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam..

2ntawm 4

Mus Thov Siv

Koj yuav mus thov tau qhov kev pabcuam Medical Baseline Program yog koj mus muab daim ntawv teev npe thov nyob hauv online sau kom tiav lossis muab ib daim ntawv teev npe thov xa hauv tsev xa ntawv mus.

Daim ntawv teev npe thov nyob hauv online:

MUS THOV TAM SIM NO

Mus rub thiab luam daim ntawv teev npe thov:
Nco ntsoov muab Kauj Ruam 5 sau kom tau raws li qhov koj paub. LUS QHIA NTXIV: Neeg yuav tsis tag muaj ntawv tes kos npe los ntawm ib tus kws khomob los mus thov nyob rau lub sijhawm tam sim no (Ntu Ntawv 3) vim txoj kev txwv kom neeg nyob twb ywm hauv tsev tsis txhob tawm mus qhov twg los ntawm tus kabmob COVID-19 thiab txoj kev muab kws khomob cov dejnuam hloov tias cov dejnum twg yog cov tseebceem tshaj tam sim no.

Muab koj daim ntawv teev npe thov xa mus


Muab koj daim ntawv npe thov xa hauv tsev xa ntawv mus rau:

PG&E
Attention: Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

Koj yuav thov tau ib daim ntawv teev npe thov thiab muab tau ntaub ntawv qhia ntxiv txog qhov kev pabucam Medical Baseline Program yog koj nug mus rau PG&E ntawm1-800-743-5000 lossis yog koj muab phab ntawv xa lus rau peb nyob hauv online sau kom tiav.

Cov neeg siv roj thiab hluav taws xob tsis hnov lus zoo uas siv Cov Khoom Siv Rau Neeg Lag Ntseg (Telecommunications Devices for the Deaf (TDDs)) hu tau rau California Relay Service ntawm 7-1-1.

Thov nco ntsoov tias: Qhov kev tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam Medical Baseline yog saib raws li cov mob lossis tej yam uas yuav tsum tau siv xwb, TSIS YOG saib raws li cov nyiaj tau los.

3ntawm 4

Xaiv txoj kev uas Medical Baseline/Life Support yuav nrog koj txuaslus tau

Mus teev txoj kev txuaslus nyob hauv online tias saib koj xav kom peb ua li cas los hais rau koj paub thaum muaj ib qho kev kaw hluav taws xob uas peb npaj ua ntej lossis kev muaj hluav taws xob tuag uas peb yeej tsis paub nyob rau ntawm koj lub tsev. Mus xyuas ntawm Medical Baseline/Life Support Contact Preference..

4ntawm 4

Pib txuag nyiaj

Tom qab koj daim ntawv teev npe thov tau txais lus pom zoo lawm, koj yuav pib siv tau cov hluav taws xob kwv yees li 500 kilowatt-hours (kWh) thiab/lossis roj kwv yees li 25 therms rau ib lub hlis uas qhov kev pabcuam Medical Baseline muab rau koj siv ntxiv.