Medical Baseline Program cov ntsiab lus


Lub Medical Baseline Program, kuj paub tias yog Medical Baseline Allowance, yog ib qho khoos kas pab cuam muab kev pab rau cov neeg qhuas siv hluav taws xob nyob hauv vaj tsev uas xav tau qee yam kev kho mob nkeeg. Kawm kom paub ntau ntxiv nyob hauv daim vis dis qaus (video) luv no.


Cov neeg qhuas siv hluav taws xob uas txaus siab koom rau hauv qhov khoos kas pab cuam no yuav nrhiav txog qhov tsim nyog raug pab thiab tej ntaub ntawv hais txog kev thov kev pab uas muaj txhij txhua rau ntawm phab ntawv no.


Medical Baseline PCIA COV LUS NUG UAS NQUAG NUG (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) (LUS AS KIV) (PDF, 419 KB)

Koj puas yog ib tug kws kho mob txawj tshaj lij?


Kawm kom paub txog txoj hau kev uas koj yuav pab nthuav tawm thiab txhawb txog kev tso npe koom rau hauv qhov khoos kas pab cuam txhawb nqa rau koj cov neeg mob mus ntxiv lawm yam tom ntej li cas. Mus saib Cov Nqe Lus Nug Uas Keev Nug rau Cov Kws Kho Mob (PDF, 169 KB) thiab Phau Ntawv Qhia Kws Tu Neeg Mob (PDF, 1.52 MB).


Qhov khoos kas pab cuam no muaj ob hom kev pab

Kev thov rau qhov khoos kas pab cuam

Yuav tsim nyog rau Medical Baseline Program, ib tug neeg uas nyob hauv vaj tsev tas li rau hauv koj lub tsev yuav tsum muaj ib qho kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg thiab/los sis yuav tsum siv ib yam khoom kho mob los kho mob nkeeg txuas mus ntxiv. Yuav tsum tau siv ib Medical Baseline daim ntawv thov kev pab rau ib tsev neeg nkaus xwb.

Woman in wheel chair

Kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg

Qee cov ua piv txwv ntawm kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg muaj xws li:


 • Muaj mob rau tej ceg, muaj mob rau ib sab ntawm lub cev los sis muaj mob tuag tes tuag ceg
 • Kev muaj mob rau ntau txoj hlab ntsha txhaws uas yuav tsum tau siv cua kub thiab/los sis cua txias pab ntxiv
 • Kab mob raws tawv nqaij uas yuav tsum tau siv cua kub ntxiv
 • Qhov muaj mob hnyav uas yuav muaj kev phom sij rau txoj sia los sis feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo, thiab yuav tsum tau siv cua kub thiab/los sis cua txias pab cawm txoj sia los sis tiv thaiv qhov kho mob uas tsis ntxim zoo
 • Kab mob hawb pob thiab/los sis qhov ua pa nres thaum pw tsaug zog
Man using a medical device

Kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg

Qee cov ua piv txwv ntawm kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg muaj xws li:

 

 • Lub rooj zaum muaj log hluav taws xob/lub scooter
 • IPPB los sis CPAP cov tshuab
 • Lub pab ua pa (txhua yam)
 • Lub tshuab lim ntshav
 • Daim ntsws tooj hlau

 

Tshuaj xyuas ib daim ntawv teev cov npe khoom tag nrho ntxiv ntawm kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg.

Thov nco tseg: Kev tsim nyog rau Medical Baseline yog saib raws li qhov muaj mob los sis qhov yuav tsum tau kho mob, TSIS yog saib raws qhov nyiaj khwv tau los.


Rub tawm los los sis luam Medical Baseline daim ntawv qhia qhov tseeb (PDF, 513 KB)

Thov hauv online


 1. Sau rau daim ntawv foos thov kev pab hauv online thiab muab nws xa mus.
 2. Kiag thaum sau tag, koj yuav tau txais ib tsab email nrog rau tus naj npawb lees paub thiab cov lus qhia rau koj tus kws kho mob nkeeg.
 3. Muab tej lus qhia thiab koj tus naj npawb lees paub sib qhia rau hauv email uas koj tau txais nrog rau koj tus kws kho mob nkeeg.
 4. Tom qab koj tus kws kho mob nkeeg sau rau lawv feem ntawm daim ntawv foos no tag thiab lees rau koj qhov tsim nyog raug pab ces koj thiaj li raug tso npe rau hauv qhov Medical Baseline Program.

TSEEM CEEB: Kiag thaum koj xa daim ntawv foos thov hauv online mus lawm, koj tus kws kho mob nkeeg kuj yuav tsum lees txog koj qhov tsim nyog rau hauv online. Tsis tas li ntawd, peb yuav tsis muaj peev xwm saib xyuas tej ntaub ntawv thov tau rau thaum tseem muaj ib qho ntaub ntawv thov tos hauv online.


Los sis, xa ib daim ntawv thov kev pab mus raws qhov kev xa ntawv rau:


 1. Rub daim ntawv foos thov kev pab tawm los thiab muab nws luam tawm (PDF, 422 KB)
 2. Ua kom tiav rau Feem A ntawm daim ntawv foos thov kev pab thiab kos npe rau
 3. Kom koj tus kws kho mob nkeeg sau rau Feem B ntawm daim ntawv foos thov kev pab thiab kos npe rau
 4. Xa koj daim ntawv foos sau tiav mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208


Koj tuaj yeem thov ib daim ntawv thov kev pab thiab tau txais yam ntaub ntawv hais txog rau qhov Medical Baseline Program los ntawm kev tiv toj rau PG&E tau ntawm 1-800-743-5000.


Ko kuj tseem muaj peev xwm thov daim ntawv thov kev pab uas muab sau ua lwm yam, xws li muab luam tawm kom loj, Braille los sis muab tso ua suab lus, Xa koj qhov kev thov mus rau: CIACMC@pge.com. Muaj xws li koj lub npe, qhov chaw nyob xa ntawv thiab tus naj npawb xov tooj. Yuav muab lub sij hawm 5-7 hnub ua hauj lwm los saib xyuas. Los sis, hu rau 1-800-743-5000 txhawm rau thov lwm hom ntaub ntawv.


Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas Lag Ntseg/Hnov Lus Tsis Zoo ces siv TTY ( ib cuab yeej tshwj xeeb rau Tus Neeg Lag Ntseg thiab hnov lus tsis zoo) tuaj yeem hu rau California Relay Service ntawm 7-1-1.

Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas raug ua pov thawj los ntawm lawv tus kws kho mob nkeeg uas muaj ib qho kev lees paub lawm tias qhov muaj mob ntawd yuav tsum tau kom yus tus kheej ua pov thawj txog lawv qhov tsim nyog raug pab txhua ob lub xyoos. Qhov no yuav tsum lees txog lawv qhov chaw nyob rau ntawm lawv lub chaw saib xyuas mob nkeeg thiab tsis tas yuav kom muaj ntaub ntawv kos npe los ntawm ib tug kws kho mob nkeeg.


Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsis muaj ib qho mob tsim nyog rau tus qauv cai muaj mob mus ib txhis ces yuav tsum tau sau rau daim ntawv foos Kev Ua Pov Thawj Rau Tus Kheej tom qab thawj lub xyoos thiab yuav tsum rov qab ua pov thawj dua tshiab thiab kos npe los ntawm ib tug kws kho mob nkeeg rau lub xyoo txuas mus ntxiv.


Faj Seeb: Zeeg ua pov thawj rau tus kheej no tau ua raws li qhov kev rov qab ua pov thawj dua rau tus neeg qhua siv hluav taws xob tau tso npe rau hauv qhov khoos kas pab cuam no lawm.


Yog koj ib tug neeg qhua siv hluav taws xob Medical Baseline uas tsis muaj mob mus ib txhis thiab yuav tsum tau rov qab ua pov thawj dua thiaj li tsim nyog raug pab mus ntxiv, ces mus rau ntawm tshooj ntawv Thov Kev Pab ntawm phab ntawv no thiab ua raws li cov kauj ruam los ua kom tiav daim ntawv thov kev pab.


Lub chaw PG&E Medical Baseline cov neeg qhua uas tau txais daim ntawv ceeb toom kom ua pov thawj rau yus tus kheej ces yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej raws hauv online ces thiaj li tau txais kev ntxiv lub sij hawm kiag tam sim ntawd:


 1. Tso npe nkag mus txhawm rau txuas lub sij hawm qhov kev duav roos dua tshiab nrog koj lub chaw PG&E los ntawm tej ntaub ntawv as khauj hauv online. Yog tias koj tsis muaj ib tug as khauj ntawm PG&E, nias ntawm qhov "One-Time Access."
 2. Sau daim ntawv foos kom tiav thiab muab nws xa mus.

Los sis, xa ib daim ntawv thov kev pab mus raws qhov kev xa ntawv rau:


 1. Daim Medical Baseline ntawv foos Ua Pov Thawj Rau Tus Kheej yeej muab tso nrog hauv koj tsab ntawv ceeb toom txog qhov txuas sij hawm dua tshiab ntxiv lawm. Tej zaum koj kuj tseem yuav muab ib daim ntawv foos ntawm kev ua pov thawj rau yus tus kheej luam tawm (PDF, 836 KB).
 2. Sau daim ntawv foos kom tiav thiab kos npe rau
 3. Xa koj daim ntawv foos sau tiav mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Xaiv koj Medical Baseline/Life Support hom kev sib tiv toj


Koj puas kom xav ceeb toom rau kis uas tau npaj tseg los sis tsis tau npaj tseg txog qhov kev tua hluav taws xob rau hauv koj lub chaw nyob? Teev koj qhov nyiam sib txuas lus rau tam sim no.

Ib Medical Baseline Nqe Lus Nug Uas Nquag Nug (frequently asked questions, FAQ) rau cov kws kho mob nkeeg


Yog koj yog ib tug kws kho mob los sis kws saib xyuas kev noj qab haus huv, thov tshuaj xyuas Nqe Lus Nug Uas Nquag Nug (frequently asked questions, FAQ) rau Tus Kws Kho Mob Nkeeg (PDF, 170 KB). Kawm kom paub txog qhov koj yuav pab nthuav tawm li cas thiab txhawb txog kev tso npe rau hauv qhov Medical Baseline Program txhawm rau pab txhawb ntxiv rau koj cov neeg mob.

Xav tau kev pab tshwj xeeb ntxiv tab sis tsis tsim nyog rau Medical Baseline?


Yog tias koj los sis ib tug neeg ntawm koj tsev muaj mob hnyav los sis muaj mob uas cuam tshuam tsis zoo rau txoj sia yog koj twb tso tseg qhov kev saib xyuas mob nkeeg lawm, ces koj yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej tias yog ib tug neeg uas txom nyem. Kawm kom paub txog qhov khoos kas pab cuam rau Tus Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Txom Nyem.

Tej chaw pab tau nyab xeeb

Nrhiav PG&E qhov kev pab txhawb thiab tej kev pab cuam rau thaum lub sij hawm PSPS muaj tej xwm txheej


Kawm kom paub txog qhov kev pab txhawb thiab tej kev pab cuam rau thaum lub sij hawm Public Safety Power Shutoff muaj tej xwm txheej. Mus saib Cov Chaw Pab Cuam yog xav paub txog qhov yuav mus cuag tau, xav paub txog kev pab nyiaj txiag, kev pab txhais lus thiab kev pab rau cov neeg laus.

Kawm kom paub txog tej kev pab cuam los ntawm feem neeg thib peb sab nrauv


PG&E tab tom ua hauj lwm nrog California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) txhawm rau muab nyiaj los pab npaj rau tej kev puas tsuaj los ntawm ntuj tsim teb raug thiab rau thaum yuav tau tua hluav taws xob mus ntxiv. Txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv, mus saib hauv CFILC lub chaw.


Tau txais kev pab tshwj xeeb los ntawm Disability Disaster Access and Resource Program. Saib hauv disabilitydisasteraccess.org

Kev npaj ua ntej rau kis hluav taws xob tuag


Kuaj xyuas rau ntawm Cov Lus Qhia Txog Kev Npaj Yam Khoom Kho Mob yog tias koj yuav tsum siv hluav taws xob los sis roj teeb rau tej khoom siv kho mob.


Txhawm rau nrhiav hluav taws xob npaj tseg, cov lus qhia txog kev nyab xeeb, kev nyiaj txiag, thiab tej ntaub ntawv hais txog lub chaw muag khoom saib hauv peb phab ntawv hais txog kev npaj hluav taws xob pab txhawb.

Kawm kom paub txog PSPS kev nyab xeeb los ntawm tej kis xwm txheej thiab hluav taws kub hav zoov


Txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv txog Public Safety Power Shutoffs, saib hauv PSPS cov ntsiab lus.


Txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv txog kev nyab xeeb los ntawm hluav taws kub hav zoov, saib hauv qhov Community Wildfire Safety Program.

Kawm kom paub ntau ntxiv nyob hauv daim Medical Baseline vis dis aus

Medical Baseline Program

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no: 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program

1ntawm2

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no: 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program (ASL)

 

Medical Baseline Program (ASL)

2ntawm2