Medical Baseline Program cov ntsiab lus


Lub Medical Baseline Program, kuj paub tias yog Medical Baseline Allowance, yog ib qho khoos kas pab cuam muab kev pab rau cov neeg qhuas siv hluav taws xob nyob hauv vaj tsev uas xav tau qee yam kev kho mob nkeeg. Kawm kom paub ntau ntxiv nyob hauv daim vis dis qaus (video) luv no.


Cov neeg qhuas siv hluav taws xob uas txaus siab koom rau hauv qhov khoos kas pab cuam no yuav nrhiav txog qhov tsim nyog raug pab thiab tej ntaub ntawv hais txog kev thov kev pab uas muaj txhij txhua rau ntawm phab ntawv no.


Medical Baseline PCIA COV LUS NUG UAS NQUAG NUG (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) (LUS AS KIV) (PDF, 419 KB)

Koj puas yog ib tug kws kho mob txawj tshaj lij?


Kawm kom paub txog txoj hau kev uas koj yuav pab nthuav tawm thiab txhawb txog kev tso npe koom rau hauv qhov khoos kas pab cuam txhawb nqa rau koj cov neeg mob mus ntxiv lawm yam tom ntej li cas. Mus saib Cov Nqe Lus Nug Uas Keev Nug rau Cov Kws Kho Mob (PDF, 169 KB) thiab Phau Ntawv Qhia Kws Tu Neeg Mob (PDF, 1.52 MB).


Qhov khoos kas pab cuam no muaj ob hom kev pab

Kev thov rau qhov khoos kas pab cuam

Yuav tsim nyog rau Medical Baseline Program, ib tug neeg uas nyob hauv vaj tsev tas li rau hauv koj lub tsev yuav tsum muaj ib qho kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg thiab/los sis yuav tsum siv ib yam khoom kho mob los kho mob nkeeg txuas mus ntxiv. Yuav tsum tau siv ib Medical Baseline daim ntawv thov kev pab rau ib tsev neeg nkaus xwb.

Woman in wheel chair

Kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg

Qee cov ua piv txwv ntawm kev tsim nyog rau kev kho mob nkeeg muaj xws li:


 • Muaj mob rau tej ceg, muaj mob rau ib sab ntawm lub cev los sis muaj mob tuag tes tuag ceg
 • Kev muaj mob rau ntau txoj hlab ntsha txhaws uas yuav tsum tau siv cua kub thiab/los sis cua txias pab ntxiv
 • Kab mob raws tawv nqaij uas yuav tsum tau siv cua kub ntxiv
 • Qhov muaj mob hnyav uas yuav muaj kev phom sij rau txoj sia los sis feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo, thiab yuav tsum tau siv cua kub thiab/los sis cua txias pab cawm txoj sia los sis tiv thaiv qhov kho mob uas tsis ntxim zoo
 • Kab mob hawb pob thiab/los sis qhov ua pa nres thaum pw tsaug zog
Man using a medical device

Kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg

Qee cov ua piv txwv ntawm kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg muaj xws li:

 

 • Lub rooj zaum muaj log hluav taws xob/lub scooter
 • IPPB los sis CPAP cov tshuab
 • Lub pab ua pa (txhua yam)
 • Lub tshuab lim ntshav
 • Daim ntsws tooj hlau

 

Tshuaj xyuas ib daim ntawv teev cov npe khoom tag nrho ntxiv ntawm kev tsim nyog rau cov khoom siv kho mob nkeeg.

Thov nco tseg: Kev tsim nyog rau Medical Baseline yog saib raws li qhov muaj mob los sis qhov yuav tsum tau kho mob, TSIS yog saib raws qhov nyiaj khwv tau los.


Rub tawm los los sis luam Medical Baseline daim ntawv qhia qhov tseeb (PDF, 634 KB)

Ua ntawv thov los sis rov xyuas dua pov thawj rau hauv oos lais (online)


 1. Sau kom tiav thiab muab daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj nyob rau hauv oos lais (online) xa mus.
  LUS CIM TSEG: Raws li Cov Lus Siv & Cov Zwj Ceeb ntawm daim foos nod, yog hais tias "Kuv Lees Paub Tias" yuav tsis ua hauj lwm los ntawm kev hloov mus ua tsos daj, sim qhov no nyob rau hauv koj lub koos pis tawj (computer):
  • Mus rau ntawm Zoom (Feem ntau mas nws keev nyob rau hauv cov kev teeb qhaj tus nplaus xawj (browser settings) hauv ces kaum sab xis saum toj kawg nkaus ntawm koj lub nab cos).
  • Nias "+"; txhawm rau ua kom qhov lus sau loj tuaj thiab rov qab qhib lub nab cos (window) Cov Lus Siv & Cov Zwj Ceeb dua.
 2. Kiag thaum sau tag, koj yuav tau txais ib tsab email nrog rau tus nab npawb lees paub thiab cov lus qhia rau koj tus kws kho mob nkeeg.
 3. Muab tej lus qhia thiab koj tus naj npawb lees paub sib qhia rau hauv email uas koj tau txais nrog rau koj tus kws kho mob nkeeg.
 4. Tom qab koj tus kws ua txoj hauj lwm kho mob sau tiav nws feem ntawm daim foos thiab lees paub txog koj qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab lawm, koj yuav raug sau npe nkag rau hauv Medical Baseline Program.

TSEEM CEEB: Thaum koj muab daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj hauv online xa mus lawm, koj tus kws ua txoj hauj lwm kho mob kuj tseem yuav tsum tau los mus lees paub txog koj qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab nyob rau hauv oos lais (online) tib si. Thiab, peb yuav tsis muaj peev xwm saib xyuas tej ntaub ntawv thov tau rau thaum tseem muaj ib qho ntaub ntawv thov tos hauv online.


Los sis, muab ib daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj ua daim ntawv xa hauv chaw xa ntawv mus:


 1. Rub tawm los thiab luam daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj (PDF, 171 KB) luam tawm
 2. Ua kom tiav Part A ntawm daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj nod thiab kos npe rau
 3. Kom koj tus kws ua txoj hauj lwm kho mob ua kom tiav Part B ntawm daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj nod thiab kos npe rau
 4. Muab koj daim foos uas sau tiav tag lawm ntawd xa mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208


Cov neeg qhua uas tsis muaj ib qho mob tsim nyog rau tus qauv cai muaj mob mus ib txhis ces yuav tsum tau sau txog Kev Ua Pov Thawj Rau Tus Kheej tom qab thawj lub xyoos thiab yuav tsum rov qab ua pov thawj dua tshiab thiab kos npe los ntawm ib tus kws ua txoj hauj lwm kho mob uas muaj cai rau lub xyoo txuas mus ntxiv.


Koj muaj peev xwm thov ib daim foos sau txog cov ntaub ntawv thov/kev rov xyuas dua pov thawj thiab kom tau txais cov lus qhia paub ntau ntxiv hais txog Medical Baseline Program los ntawm kev tiv tauj mus rau PG&E ntawm 1-800-743-5000.


Tsis tas li ntawd koj kuj tseem muaj peev xwm thov tau Cov Foos Medical Baseline sau ua lwm cov hom ntawv, xws li ntawv luam tawm uas pom tus niam ntawv loj, Ntawv Su (Braille) los sis ua suab., Muab koj tsab lus thov xa hauv email mus rau: CIACMC@pge.com. Muaj koj lub npe, qhov chaw nyob xa ntawv thiab naj npawb xov tooj. Yuav muab lub sij hawm 5-7 hnub ua hauj lwm los saib xyuas. Los sis, hu rau 1-800-743-5000 txhawm rau thov lwm cov hom ntawv.


Cov neeg siv hluav taws xob uas Lag Ntseg/Tsis Hnov Lus Zoo uas siv TTY (ib lub cuab yeej tshwj xeeb rau Cov Neeg Lag Ntseg thiab tsis hnov lus zoo) kuj tuaj yeem hu tau rau California Relay Service ntawm 7-1-1.

Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas raug ua pov thawj los ntawm lawv tus kws kho mob nkeeg uas muaj ib qho kev lees paub lawm tias qhov muaj mob ntawd yuav tsum tau kom yus tus kheej ua pov thawj txog lawv qhov tsim nyog raug pab txhua ob lub xyoos. Qhov no yuav tsum lees txog lawv qhov chaw nyob rau ntawm lawv lub chaw saib xyuas mob nkeeg thiab tsis tas yuav kom muaj ntaub ntawv kos npe los ntawm ib tug kws kho mob nkeeg.


Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsis muaj ib qho mob tsim nyog rau tus qauv cai muaj mob mus ib txhis ces yuav tsum tau sau rau daim ntawv foos Kev Ua Pov Thawj Rau Tus Kheej tom qab thawj lub xyoos thiab yuav tsum rov qab ua pov thawj dua tshiab thiab kos npe los ntawm ib tug kws kho mob nkeeg rau lub xyoo txuas mus ntxiv.


Faj Seeb: Zeeg ua pov thawj rau tus kheej no tau ua raws li qhov kev rov qab ua pov thawj dua rau tus neeg qhua siv hluav taws xob tau tso npe rau hauv qhov khoos kas pab cuam no lawm.


Yog hais tias koj yog ib tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Medical Baseline uas muaj ib qho zwj ceeb fab kev kho mob uas tsis yog mob mus ib txhis thiab yuav tsum tau rov qab ua pov thawj dua thiaj li tau txais kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txuas ntxiv mus, ces mus rau ntawm tshooj lus hais txog kev Ua Ntawv Thov Kev Pab/Rov Qab Ua Pov Thawj Dua ntawm phab no thiab ua raws li cov kauj ruam ntawd txhawm rau ua kom tiav qhov kev ua ntawv thov nod.


Lub chaw PG&E Medical Baseline cov neeg qhua uas tau txais daim ntawv ceeb toom kom ua pov thawj rau yus tus kheej ces yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej raws hauv online ces thiaj li tau txais kev ntxiv lub sij hawm kiag tam sim ntawd:


 1. Tso npe nkag mus txhawm rau txuas lub sij hawm qhov kev duav roos dua tshiab nrog koj lub chaw PG&E los ntawm tej ntaub ntawv as khauj hauv online. Yog tias koj tsis muaj ib tug as khauj ntawm PG&E, nias ntawm qhov "One-Time Access."
 2. Sau daim ntawv foos kom tiav thiab muab nws xa mus.

Los sis, xa ib daim ntawv foos hais txog kev ua pov thawj ntawm tus kheej hauv ntaub ntawv los ntawm kev sau ntawv xa mus:


 1. Daim ntawv foos hais txog Kev Ua Pov Thawj Ntawm Tus Kheej ntawm Medical Baseline yeej muaj nyob nrog rau hauv koj tsab ntawv ceeb toom txog kev rov toj sij hawm tshiab tib si lawm. Tej zaum koj kuj tseem yuav muab ib daim ntawv foos ntawm kev ua pov thawj rau yus tus kheej luam tawm (PDF, 836 KB).
 2. Sau daim ntawv foos kom tiav thiab kos npe rau
 3. Xa koj daim ntawv foos sau tiav mus rau:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

Xaiv koj Medical Baseline/Life Support hom kev sib tiv toj


Koj puas kom xav ceeb toom rau kis uas tau npaj tseg los sis tsis tau npaj tseg txog qhov kev tua hluav taws xob rau hauv koj lub chaw nyob? Teev koj qhov nyiam sib txuas lus rau tam sim no.

Ib Medical Baseline Nqe Lus Nug Uas Nquag Nug (frequently asked questions, FAQ) rau cov kws kho mob nkeeg


Yog koj yog ib tug kws kho mob los sis kws saib xyuas kev noj qab haus huv, thov tshuaj xyuas Nqe Lus Nug Uas Nquag Nug (frequently asked questions, FAQ) rau Tus Kws Kho Mob Nkeeg (PDF, 170 KB). Kawm kom paub txog qhov koj yuav pab nthuav tawm li cas thiab txhawb txog kev tso npe rau hauv qhov Medical Baseline Program txhawm rau pab txhawb ntxiv rau koj cov neeg mob.

Xav tau kev pab tshwj xeeb ntxiv tab sis tsis tsim nyog rau Medical Baseline?


Yog tias koj los sis ib tug neeg ntawm koj tsev muaj mob hnyav los sis muaj mob uas cuam tshuam tsis zoo rau txoj sia yog koj twb tso tseg qhov kev saib xyuas mob nkeeg lawm, ces koj yuav tau ua pov thawj rau yus tus kheej tias yog ib tug neeg uas txom nyem. Kawm kom paub txog qhov khoos kas pab cuam rau Tus Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Txom Nyem.

Kawm kom paub ntau ntxiv nyob hauv daim Medical Baseline vis dis aus

Medical Baseline Program

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no: 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program

1ntawm2

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no: 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program (ASL)

 

Medical Baseline Program (ASL)

2ntawm2