Mus nrhiav kev pab rau koj cov nqi roj thiab hluav taws xob

Peb muaj cov kev pabcuam uas pab muab koj qhov nqi them txhua hli ua kom them sib npaug zos, txo koj qhov nqi them txhua hli

Budget Billing Plan Icon

Siv qhov Kev Xam Nqi Kom Npaj Tau Nyiaj Los Them (Budget Billing) los mus ua kom them taus

Sim mus siv qhov kev xam nqi Budget Billing yog koj xav kom koj qho nqi yog sib npaug zos, ntawm ib lub hlis mus rau ib lub hlis. Txoj kev xam nqi ntawm no yog tsim los pab koj, yog tias koj yeej tsis muaj nyiaj ntau coj los siv rau cov nqi roj thiab hluav taws xob txhua hli.

CARE & FERA programs

Mus siv cov kev txo nqi txhua hli los ntawm qhov kev pabcuam CARE thiab FERA

Qhov kev pabcuam California Alternate Rates for Energy (CARE) thiab Family Electric Rate Assistance (FERA) muaj ib qho kev txo nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas tau nyiaj los tsawg coj los txo lawv qhov nqi roj thiab hluav taws xob txhua hli. Mus kawm saib koj yim neeg puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam thiab mus sau npe siv.

Medical Baseline

Mus kawm txog Qhov Kev Pabcuam Uas Npaj Roj thiab Hluav Taws Xob Pheej Yig thiab Pub Siv Ntau Rau Cov Neeg Muaj Mob (Medical Baseline Program)

Mus siv qhov kev pab nyiaj txiag uas muaj rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas muaj mob. Qhov kev pabcuam Medical Baseline Program muaj roj thiab hluav taws xob pheej yig tshaj rau koj siv yog koj muaj tus mob uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam.

Mus rau ntawm qhov tsos ntsuab thiab txuag kev siv hluav taws xob­

PG&E qhov Green Saver Program tuaj yeem pab ua rau cov neeg siv hluav taws xob rau hauv vaj tsev nyob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab-raws qhov nyiaj khwv tau los nyob rau hauv cov cheeb tsam zej zos uas tau xaiv ntawd kom txuag tau nyiaj txog li 20% nyob rau hauv lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob los ntawm kev caum siv hluav taws xob duab tshav ntuj 100%.

Learn about payment assistance and savings solutions

PG&E has programs to accommodate every customer’s financial circumstances.


These programs include California Alternate Rates for Energy (CARE) and Energy Savings Assistance.


Qualifying customers can save significantly on their energy bills.

Visit: Payment Assistance Overview


Audio description and transcript also available for this video.


Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 60 KB)

Learn about payment assistance and savings solutions

1ntawm1

PG&E has programs to accommodate every customer’s financial circumstances.


These programs include California Alternate Rates for Energy (CARE) and Energy Savings Assistance.


Qualifying customers can save significantly on their energy bills.

Visit: Payment Assistance Overview


Audio description and transcript also available for this video.


Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 60 KB)