KEV CEEB TOOM: Qhov kev ncua tej hauj lwm txog ntawm cov kev txiav hluav taws xob vim kev tsis them nyiaj los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj 2020 ntawd tau tag sij hawm raws li txoj cai lawm. Peb yeej tseem muab siab rau pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob. Peb nyob ntawm nod txaus siab yuav pab koj. Dhau ntawd cov kev txo nqi ntawm qhov txheej txheem pab cuam ntawm CARE thiab FERA lawm, kuj tseem muaj lwm cov chaw muab kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa ntsig txog kev pab fab nyiaj txiag. Kawm paub ntau ntxiv.

Kawm paub txog peb cov txheej txheem pab cuam kev txo nqi


CARE thiab FERA yog PG&E cov txheej txheem pab cuam txo nqi uas pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog los them lawv cov nqi hluav taws xob tau. Ntau tshaj li 1.4 sawm (million) tus neeg siv hluav taws xob tseem tab tom yuav tau txais kev txo nqi ntawm daim ntawv sau nqi raws ob qho txheej txheem pab cuam no. Tsuas sau daim foos tso npe nkag CARE/FERA hauv online nkaus xwb thiab peb yuav qhia rau koj paub yog tias koj muaj cai tsim nyog.


  • Txheej Txheem Pab Cuam Cov Qib Muab Ntaus Nqi Sib Pauj rau Hluav Taws Xob Hauv Xeev California (California Alternate Rates for Energy, CARE). Qhov kev txo nqi txhua hli ntawm 20% los sis ntau dua nyob rau ntawm cov roj thiab cov hluav taws xob. Cov neeg koom nrog muaj cai tsim nyog raws cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los ntawd los sis yog tias tau tso npe nkag rau qee cov txheej txheem muab kev pab cuam rau pej xeem.
  • Txheej Txheem Muab Kev Pab Cuam Tus Qib Kev Txhawb Pab Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg (Family Electric Rate Assistance, FERA). Qhov kev txo nqi txhua hli ntawm 18% nyob rau ntawm cov hluav taws xob nkaus xwb. Yuav tsum yog tsev neeg muaj peb los sis ntau leej neeg. Cov neeg koom nrog muaj cai tsim nyog raws cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los.


Thov nkag hauv online tau kiag tam sim no

Thov nco ntsoov hais tias: Cov neeg xauj tsev ntawm cov chaw nyob me tsis tuaj yeem thov tau rau txoj kev tso npe thov CARE/FERA hauv online tau. Thov siv CARE/FERA daim ntawv tso npe thov kev pab ntawm Cov Chaw Nyob Me.Nrhiav cov ntawv ceeb toom raws kev xa ntawv tuaj ntxiv rau cov ntawv thov uas yog Lus Spanish, Lus Suav thiab Lus Nyab Laj raws li hauv "Sau daim ntawv thov," hauv qab no.


Puas npaj txhij los tso npe rau hauv PG&E qhov txheej txheem pab cuam CARE los sis FERA?


Rov toj sij hawm dua tshiab kiag tam sim no yog tias ko’j tau txais qhov kev thov kom rov toj sij hawm dua tshiab lawm. Koj kuj tseem tuaj yeem rov toj sij hawm tshiab tau yog tias ko’j nyob rau ncua 90 hnub ntawm hnub tim uas koj txoj kev tso npe nkag tam sim no yuav tas sij hawm.Toj sij hawm dua tshiab kiag tam sim no

Daim ntawv thov kev lees paub tom qab tso npe nkag


Raws li CARE los sis FERA tus neeg koom nrog, koj yuav tsum tau txheeb xyuas tias seb koj puas muaj cai tsim nyog. Yog hais tias koj tau txais tsab ntawv los ntawm peb los txheeb xyuas koj cov nyiaj khwv tau los los sis kev koom tes hauv qee cov txheej txheem pab zej tsoom sawv daws, koj yuav tsum teb kom thiaj tau txais koj cov kev txo nqi ntawm daim ntawv sau nqi txhua hli txuas ntxiv mus. Yog hais tias peb tsis hnov ​​teb dab tsi los ntawm koj li txog ntua rau hnub tim uas tau teev hauv tsab ntawv no, koj qhov kev txo nqi yuav raug tshem tawm.  

Tshawb nrhiav lus qhia paub ntau ntxiv txog txoj hauv kev los ua kom tiav qhov kev lis dej num ntawd thiab xa koj cov ntaub ntawv tuaj.Txheeb xyuas qhov tseeb kiag tam sim no

Tshawb xyuas seb ko’j puas muaj cai tsim nyog


Tsab xyuas cov lus qhia hauv qab no txhawm rau saib seb koj puas muaj cai tsim nyog.


  • CARE – Cov qib kev txo nqi rau cov nqi roj thiab hluav taws xob
  • FERA – Cov qib kev txo nqi rau cov nqi hluav taws xob nkaus xwb rau tsev neeg uas muaj 3 los sis ntau leej neeg

TAG NRHO YIM NEEG COV NYIAJ TAU LOS UA NTEJ TXIAV SE TAWM HAUV IB XYOOS*

Koj yim neeg cov nyiaj khwv tau los yog muab xam raws cov nyiaj nej tau los thaum hnub koj ua daim ntawv thov. Koj qhov kev tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yog saib raws li cov nyiaj khwv tau los tam sim no mus rau yav tom ntej rau txhua tus neeg nyob hauv koj yim neeg. Nws tsis yog saib raws li cov nyiaj khwv tau los yav tag los; yog li ntawd, yog tias koj muaj ib yam dabtsi hloov xws li poob haujlwm lossis tau nyiaj hli tsawg, tej zaum koj yuav tsim nyog siv tau tam sim no lawm.


Thiab tej zaum, koj los kuj yuav tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam CARE yog koj tau txais ib co kev pabcuam uas muaj los pab pejxeem. Mus saib phab ntawv teev cov kev pabcuam uas yog koj tau txais, koj yuav tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam no.

Muaj pes tsawg leej neeg nyob hauv yim neeg
CAREFERA
1-2

$39,440 lossis tsawg dua

Tsis tsim nyog siv tau

3

$49,720 lossis tsawg dua

$49,721–$62,150

4

$60,000 lossis tsawg dua

$60,001–$75,000

5

$70,280 lossis tsawg dua

$70,281–$87,850

6

$80,560 lossis tsawg dua

$80,561–$100,700

7

$90,840 lossis tsawg dua

$90,841–$113,550

8

$101,120 lossis tsawg dua

$101,121–$126,400

9

$111,400 lossis tsawg dua

$111,401–$139,250

10

$121,680 lossis tsawg dua

$121,681–$152,100

Rau txhua ib tus neeg muaj ntxiv, muab ntxiv:

$10,280

$10,280–$12,850

*Ua ntej lov cov nqi se uas saib raws li cov hauv paus ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no. Cov ntaub ntawv hauv lub tas tab las no siv tau rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm chaw nyob, thiab tsev neeg uas muaj ib leeg twm zeej. Cov Lus Qhia Txog Cov Nyiaj Khwv Tau Los yog siv tau raws li 05/31/24.
Txoj kev koom nrog rau qee cov txheej txheem muab kev pab cuam rau pej xeem
Sau daim ntawv tso npe thov (ntau yam lus)


Nws tsuas siv sij hawm li ob peb feeb xwb uas yuav los sau. Tsis tsim nyog yuav muaj daim ntawv pov thawj hais txog cov nyiaj tau los thiab koj cov lus teb yuav raug muab ceev tseg tsis pub leej twg paub. Txhawm rau kom ceev tshaj plaws ntawm txoj kev ua hauj, siv daim ntawv tso npe thov hauv online no. Thov nco ntsoov hais tias: Cov neeg xauj tsev ntawm cov chaw nyob me tsis tuaj yeem thov tau rau txoj kev tso npe thov CARE/FERA hauv online tau. Thov siv CARE/FERA daim ntawv tso npe thov kev pab ntawm Cov Chaw Nyob Me.