KEV CEEB TOOM: Qhov kev ncua tej hauj lwm txog ntawm cov kev txiav hluav taws xob vim kev tsis them nyiaj los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj 2020 ntawd tau tag sij hawm raws li txoj cai lawm. Peb yeej tseem muab siab rau pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob. Peb nyob ntawm nod txaus siab yuav pab koj. Dhau ntawd cov kev txo nqi ntawm qhov txheej txheem pab cuam ntawm CARE thiab FERA lawm, kuj tseem muaj lwm cov chaw muab kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa ntsig txog kev pab fab nyiaj txiag. Kawm paub ntau ntxiv.

Mus kawm txog peb cov kev txo nqi

CARE thiab FERA yog PG&E cov kev pabcuam txo nqi uas pab cov neeg siv hluav taws xob uas khwv tau nyiaj tsawg txog qhov tsim nyog tau txais kev txo nqi hauv lawv cov nqi roj thiab hluav taws xob. Muaj coob tshaj li 1.4 lab tus neeg siv hluav taws xob yeej tau txais ib qho kev txo nqi hauv lawv cov nqi roj thiab hluav taws xob los ntawm ob qhov kev pabcuam ntawm no. Cia li mus muab daim ntawv teev npe thov CARE/FERA nyob hauv online ua kom tiav thiab peb mam li hais rau koj paub tias saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev txo nqi.

  • Qhov Kev Pabcuam California Alternate Rates for Energy Program (CARE). Ib qho nqi txo li ntawm 20% lossis ntau tshaj rau nqi roj thiab hluav taws xob. Cov neeg siv qhov kev pabcuam no yog cov tsim nyog siv tau raws li cov lus teev tseg los ua qauv qhia txog cov nyiaj khwv tau los lossis yog lawv yeej siv ib co kev pabcaum uas muaj rau pejxeem (public assistance programs).
  • Qhov Kev Pabcuam Family Electric Rate Assistance Program (FERA). Ib qho nqi txo li ntawm 18% rau nqi hluav taws xob xwb. Yuav tsum yog ib yim neeg uas muaj peb lossis coob tshaj peb tus neeg. Cov neeg siv qhov kev pabcuam no yog cov tsim nyog siv tau raws lis cov lus teev tseg los ua qauv qhia txog cov nyiaj khwv tau los.

MUS SAU NPE THOV NYOB HAUV ONLINE TAM SIM NO

Mus nrhiav cov ntawv teev npe thov uas xa hauv tsev xa ntawv mus thov ntxiv rau daim ntawv teev npe thov uas hais ua lus Mev, lus Suav thiab lus Nyablaj nyob rau ntawm phab ntawv "Mus ua ib daim ntawv thov," hauv qab no.


Twb muaj npe siv qhov kev pabcuam CARE lossis FERA lawm?

Rov qab mus thov kom txuas caij nyoog ntxiv hnub no yog koj tau txais ib tsab ntawv hais kom rov qab mus thov. Koj los yeej rov qab mus thov tau yog tias nws tsuas tshuav li 90 hnub ua ntej koj qhov kev siv tam sim no tag sijhawm.


MUS THOV KOM SIV TAU MUS NTXIV TAM SIM NOW

Tau txais tsab ntawv thov kom muab povthawj tias koj yeej tsim nyog siv tau?

Muab koj cov ntaub ntawv povthawj xa mus hnub no yog koj tau txais tsab ntawv thov hauv txoj kev txheebxyuas saib puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam tom qab sau npe mus siv tag lawm lossis qhov kev siv hluav taws xob ntau. Mus nrhiav ntaub ntawv qhia ntxiv txog qhov tias yuav muab ntaub ntawv povthawj li cas.


MUS TXHEEBXYUAS KOM PAUB QHOV TSEEB TAM SIM NO

Mus xyuas saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam

Muab cov lus qhia uas xav kom ua tau hauv qab no coj los saib.

      • CARE – Muaj kev txo nqi rau roj thiab hluav taws xob
      • FERA – Muaj kev txo nqi hluav taws xob xwb rau cov yim neeg uas muaj 3 tus neeg lossis coob tshaj

TAG NRHO YIM NEEG COV NYIAJ TAU LOS UA NTEJ TXIAV SE TAWM HAUV IB XYOOS*

LUS QHIA NTXIV TXOG COVID-19: Koj yim neeg cov nyiaj khwv tau los yog muab xam raws cov nyiaj nej tau los thaum hnub koj ua daim ntawv thov. Koj qhov kev tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yog saib raws li cov nyiaj khwv tau los tam sim no mus rau yav tom ntej rau txhua tus neeg nyob hauv koj yim neeg. Nws tsis yog saib raws li cov nyiaj khwv tau los yav tag los; yog li ntawd, yog tias koj muaj ib yam dabtsi hloov xws li poob haujlwm lossis tau nyiaj hli tsawg, tej zaum koj yuav tsim nyog siv tau tam sim no lawm.


Thiab tej zaum, koj los kuj yuav tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam CARE yog koj tau txais ib co kev pabcuam uas muaj los pab pejxeem. Mus saib phab ntawv teev cov kev pabcuam uas yog koj tau txais, koj yuav tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam no.

Muaj pes tsawg leej neeg nyob hauv yim neeg
CAREFERA
1-2

$34,840 lossis tsawg dua

Tsis tsim nyog siv tau

3

$43,920 lossis tsawg dua

$43,921–$54,900

4

$53,000 lossis tsawg dua

$53,001–$66,250

5

$62,080 lossis tsawg dua

$62,081–$77,600

6

$71,160 lossis tsawg dua

$71,161–$88,950

7

$80,240 lossis tsawg dua

$80,241–$100,300

8

$89,320 lossis tsawg dua

$89,321–$111,650

9

$98,400 lossis tsawg dua

$98,401–$123,000

10

$107,480 lossis tsawg dua

$107,481–$134,350

Rau txhua ib tus neeg muaj ntxiv, muab ntxiv:

$9,080

$9,080–$11,350

*Ua ntej txiav se tawm saib raws li cov nyiaj tau los tam sim no. Lub rooj teev lus no yog siv rau cov pejxeem siv hluav taws xob uas nyob cov tsev kheej. Cov Lus Teev Tseg Los Ua Qauv Qhia Txog Cov Nyiaj Khwv Tau Los yog siv tau mus txog 05/31/22.
Kev siv ib co kev pabcuam uas muaj los pab pejxeemMus ua daim ntawv thov (muaj hais ua ntau yam lus)

Nws tsuas siv sijhawm li ob peb feem los ua daim ntawv xwb. Yeej tsis tag muaj povthawj rau cov nyiaj tau los thiab peb yuav tsis pub lwm tus neeg paub lossis pom koj cov lus teb. Yog xav kom peb yuav teb tau rov qab rau koj sai tshaj, mus siv peb daim ntawv teev npe thov nyob hauv online.