Tau txais kev pab txog kev tsim ua cov kev txhim kho ntsig txog kev txuag hluav taws xob


Ntau tshaj qhov uas cia li muab cov ntawv sau nqi kev siv hluav taws xob dej cua txo kom qis nkaus xwb. Cov neeg xauj tsev thiab cov tswv tsev uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab muaj peev xwm txhim kho kom muaj kev kaj siab, kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau ntawm lawv cov vaj tsev ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob tshiab thiab cov kev txhim kho vaj tsev. Tsis yog txhua tus neeg, txawm li cas los xij, yeej muaj peev xwm them taus txhawm rau los mus tsim cov ntaub ntawv qhia txog kev hloov pauv tshiab no. Vim li ntawd peb thiaj li muab qhov Energy Savings Assistance Program. Hloov kho los sis kho lub tshuab xuj dej sov cov tshuab tsim dej sov, cov tshuab cua sov, teeb taws hluav taws xob—nrog rau cov tub txias huv tib si. Tag nrho txhua yam yeej tsis tau them nqi dab tsi li.

Qhov Kev Pabcuam Energy Savings Assistance Program

1ntawm 3

Mus saib cov lus qhia tias yog zoo li cas

Cov neeg siv yuav tsum nyob hauv ib lub tsev kheej, ib lub tsev txawb lossis tsev kem uas ua tau tiav luv kawg los yog tsib xyoos lawm. Cov nyiaj tau yuav tsum muaj zoo li cov lus qhia nram qab no.

Muaj pes tsawg leej neeg nyob hauv yim neeg                Tag nrho yim neeg cov nyiaj tau los ua ntej txiav se tawm hauv ib xyoos *

1

$36,450 lossis tsawg dua

2

$49,300 lossis tsawg dua

3

$62,150 lossis tsawg dua

4

$75,000 lossis tsawg dua

5

$87,850 lossis tsawg dua

6

$100,700 lossis tsawg dua

7

$113,550 lossis tsawg dua

8

$126,400 lossis tsawg dua

9

$139,250 lossis tsawg dua

10

$152,100 lossis tsawg dua

Rau txhua ib tus neeg muaj ntxiv, muab ntxiv:

$12,850

*Ua ntej cov se uas saib raws li cov hauv paus ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no.
Siv tau mus txog Lub Tsib Hlis Ntuj 31, 2024.

2ntawm 3

Mus teem ib lub sijhawm rau peb tuaj ntsuam xyuas koj lub tsev

Tom qab peb muab koj daim ntawv thov xyuas tag lawm, ib tus kws paub txog kev siv roj thiab hluav taws xob yuav hu tuaj rau koj tuaj teem ib lub sijhawm los mus ntsuam xyuas koj lub tsev saib yuav kho dabtsi. Thaum tuaj ntsuam xyuas koj lub tsev, tus kws paub kev siv roj thiab hluav taws xob yuav txiav txim tias saib koj lub tsev puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam thiab yog tias tsim nyog no, saib cov khoom uas yuav kho yog cov twg. Nyob rau lub sijhawm no, koj los kuj yuav tsum tau npaj ntawv povthawj rau koj yim neeg cov nyiaj tau los xws li cov tw tshev (check stubs), nyiaj laus (social security), ntawv teev nyiaj cia hauv tsev cia nyiaj lossis lwm yam ntawv povthawj rau cov nyiaj tau los. Yuav tsis tag muaj ntawv povthawj rau cov nyiaj tau los yog tias koj yeej muaj ntaub ntawv qhia tias koj yeej tau txais ib yam ntawm cov kev pabcuam nram qab no:

  • Qhov Kev Pabcuam Bureau of Indian Affairs General Assistance
  • Qhov Kev Pabcuam CalFesh Benefits (lub npe yav tag los yog Supplemental Nutrition Assistance Program lossis SNAP thiab ib lub npe ntxiv hu ua Food Stamps)
  • Qhov Kev Pabcuam Healthy Family Category A & B
  • Qhov Kev Pabcuam Head Start Income Eligible (Neeg Qhab Xwb)
  • Qhov Kev Pabcuam Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
  • Qhov Kev Pabcuam Medicaid/MediCal
  • Qhov Kev Pabcuam National School Lunch Program (NSL)
  • Qhov Kev Pabcuam Supplemental Security Income (SSI)
  • Qhov Kev Pabcuam Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
  • Qhov Kev Pabcuam Women, Infant, and Children Program (WIC)

Yog koj xav nrog tus neeg paub txog cov kev pabcuams, thov hu 1-800-933-9555.

3ntawm 3

Mus sau npe thov nyob hauv online

Daim ntawv teev npe thov nyob hauv online tsuas siv ob peb feeb los sau xwb. Yeej tsis tag muaj povthawj rau cov nyiaj tau los mus thov li thiab peb yuav tsis pub lwm tus neeg paub lossis pom koj cov lus teb.

Mus Thov Tam Sim No
Solicite ahora
申請

Cov lus nug neeg pheej nquag muaj