Mus nrhiav kev pab kho vajtse kom tsis txhob siv roj thiab hluav taws xob ntau

Kho kom koj lub tsev tsis txhob siv tau roj thiab hluav taws xob ntau yuav txo tau koj cov nqi roj thiab hluav taws xob ntau. Tiamsis, tsis yog txhua txhua tus neeg yuav muaj nyiaj los kho. Vim li ntawd, peb thiaj li muaj qhov kev pabcuam Energy Savings Assistance Program. Qhov kev pabcuam no npaj muaj kev kho vajtse kom txhob siv hluav taws xob ntau dawb los rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog siv tau txoj kev pab no.

Qhov Kev Pabcuam Energy Savings Assistance Program

1ntawm 3

Mus saib cov lus qhia tias yog zoo li cas

Cov neeg siv yuav tsum nyob hauv ib lub tsev kheej, ib lub tsev txawb lossis tsev kem uas ua tau tiav luv kawg los yog tsib xyoos lawm. Cov nyiaj tau yuav tsum muaj zoo li cov lus qhia nram qab no.

Muaj pes tsawg leej neeg nyob hauv yim neeg                Tag nrho yim neeg cov nyiaj tau los ua ntej txiav se tawm hauv ib xyoos *

1

$33,975 lossis tsawg dua

2

$45,775 lossis tsawg dua

3

$57,575 lossis tsawg dua

4

$69,375 lossis tsawg dua

5

$81,175 lossis tsawg dua

6

$92,975 lossis tsawg dua

7

$104,775 lossis tsawg dua

8

$116,575 lossis tsawg dua

9

$128,375 lossis tsawg dua

10

$140,175 lossis tsawg dua

Rau txhua ib tus neeg muaj ntxiv, muab ntxiv:

$11,800

*Ua ntej cov se uas saib raws li cov hauv paus ntawm cov nyiaj khwv tau los tam sim no.
Siv tau mus txog Lub Tsib Hlis Ntuj 31, 2023.

2ntawm 3

Mus sau npe thov nyob hauv online

Daim ntawv teev npe thov nyob hauv online tsuas siv ob peb feeb los sau xwb. Yeej tsis tag muaj povthawj rau cov nyiaj tau los mus thov li thiab peb yuav tsis pub lwm tus neeg paub lossis pom koj cov lus teb.
Mus Thov Tam Sim No
Solicite ahora
申請

3ntawm 3

Mus teem ib lub sijhawm rau peb tuaj ntsuam xyuas koj lub tsev

Tom qab peb muab koj daim ntawv thov xyuas tag lawm, ib tus kws paub txog kev siv roj thiab hluav taws xob yuav hu tuaj rau koj tuaj teem ib lub sijhawm los mus ntsuam xyuas koj lub tsev saib yuav kho dabtsi. Thaum tuaj ntsuam xyuas koj lub tsev, tus kws paub kev siv roj thiab hluav taws xob yuav txiav txim tias saib koj lub tsev puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam thiab yog tias tsim nyog no, saib cov khoom uas yuav kho yog cov twg. Nyob rau lub sijhawm no, koj los kuj yuav tsum tau npaj ntawv povthawj rau koj yim neeg cov nyiaj tau los xws li cov tw tshev (check stubs), nyiaj laus (social security), ntawv teev nyiaj cia hauv tsev cia nyiaj lossis lwm yam ntawv povthawj rau cov nyiaj tau los. Yuav tsis tag muaj ntawv povthawj rau cov nyiaj tau los yog tias koj yeej muaj ntaub ntawv qhia tias koj yeej tau txais ib yam ntawm cov kev pabcuam nram qab no:


  • Qhov Kev Pabcuam Bureau of Indian Affairs General Assistance
  • Qhov Kev Pabcuam CalFesh Benefits (lub npe yav tag los yog Supplemental Nutrition Assistance Program lossis SNAP thiab ib lub npe ntxiv hu ua Food Stamps)
  • Qhov Kev Pabcuam Healthy Family Category A & B
  • Qhov Kev Pabcuam Head Start Income Eligible (Neeg Qhab Xwb)
  • Qhov Kev Pabcuam Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
  • Qhov Kev Pabcuam Medicaid/MediCal
  • Qhov Kev Pabcuam National School Lunch Program (NSL)
  • Qhov Kev Pabcuam Supplemental Security Income (SSI)
  • Qhov Kev Pabcuam Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
  • Qhov Kev Pabcuam Women, Infant, and Children Program (WIC)


Yog koj xav nrog tus neeg paub txog cov kev pabcuams, thov hu 1-800-933-9555.

Cov lus nug neeg pheej nquag muaj