English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Chiv keeb hauv paus ntawm cov xwm txheej PSPS


Cov zwj ceeb hluv taws kub hav zoov thoob plaws xeev California tau kis loj zuj zus tuaj vim muaj huab cua kub sov thiab qhuav heev li. Kev muaj nroj tsuag qhuav thiab cua loj heev muaj peev xwm ua rau tej ntoo nkoj cag, cua tshuab cov cag hmab cag ntoo ya mus rau ntawm cov xov hluav taws xob los sis ua rau muaj txim taws tau yog hais tias cov xov hluav taws xob los mus sib chwv. Qhov uas muaj cov zwj ceeb zoo li no thiaj li nqua hu kom muaj Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (PSPS). Cov kev tua hluav taws xob ntawm PSPS kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws yuav muaj tshwm sim thoob plaws lub xeev txhawm rau tiv thaiv cov kev hluav taws kub hav zoov thiab txuag kom cov cheeb tsam zej zos nyab xeeb.Yuav txiav txim siab txog ib qho PSPS tau li cas


Peb ntsuam xyuas raws cov ntxuam thawj tseeb txog ntawm huab cuam nram qab no txhawm rau los mus txiav txim siab seb puas tsim nyog yuav tsum tau muaj ib qho PSPS los mus txuag kom cov cheeb tsam zej zos nyab xeeb. Txawm hais tias tej zaum koj kuj tsis nyob los sis tsis ua hauj lwm rau ntawm ib qho chaw uas muaj hluav taws kub hnyiab loj los sis ib qho chaw uas muaj cov cua loj heev, tej zaum koj li hluav taws xob kuj yuav raug tua tib yam nkaus yog hais tias cheeb tsam zej zos ntawd yeej puav leej siv tib txoj xov hluav taws xob uas khiav thoob plaws rau ntawm ib cheeb tsam ntawd.


kev nooCov theem kev noo ntawm huab cua qis
Cov theem kev noo ntawm huab cua qis feem ntau yog 30% thiab qis dua ntawd

Cov cua loj heevCov cua loj heev
Cov cua loj heev uas tau kwv yees tseg yog ceev tshaj 20 mph thiab cov nthwv cua ceev tshaj 30-40 mph

Cov zwj ceeb rojCov zwj ceeb roj
Zwj ceeb ntawm tej khoom qhuav nyob rau hauv av thiab tej nroj tsuag uas nyob ze rau ntawm cov xov hluav taws xob

kev ceeb toomKev Ceeb Toom Ua Tus Chij Tsos Liab
Kev Ceeb Toom Ua Tus Chij Tsos Liab yog ceeb toom los ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Ntsig Txog Huab Cua Thoob Teb Chaws (National Weather Service)

cov kev soj ntsuamCov kev soj ntsuam
Cov kev soj ntsuam saum npoo av, raws lub sij hawm tseeb
Peb qhov kev lis dej num ntsig txog kev txiav txim siab yog muaj feem xyuam kev soj xyuas tej ntoo siab txaus uas tuaj yeem vau los ntaus cov xov hluav taws xob tau thaum tab tom txiav txim siab hais tias seb puas yuav tsim nyog muaj ib qho PSPS


Lus qhia paub txog huab cua thiab kev tua hluav taws xob nyob rau ntawm koj cheeb tsam


Peb tsim tau cov cuab yeej los mus tswj xyuas lawm yog li ntawd koj yeej muaj peev xwm paub tau hais tias tej zaum ntawm koj cheeb tsam kuj yuav raug kev puas tsuaj tsis zoo los ntawm ib qho PSPS.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Mus saib qhov kev kwv yees raws tej thaj chaw tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no. Mus nrhiav kom paub tias saib thaj chaw ntawm koj nyob puas yog ib thaj chaw uas qhov ntxim zoo li yuav muaj hav zoov kub hnyiab yog nyob rau qhov siab (elevated), rau ib thaj chaw uas nyob ib qho kev soj ntsuam xyuas PSPS (PSPS watch) lossis ib thaj chaw uas nyob rau qhov kev ceebtoom tias yuav muaj PSPS.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Mus saib cov huabcua uas muaj tam sim no, suav nrog qhov vaum ntawm cov huabcua, cov dej nyob ntawm cov huabcua, qhov sov, qhov ntsawj ceev ntawm cov cua, cov nthwv cua hlob thiab cov Kev Ceebtoom Tsaj Chij Liab (Red Flag Warning).

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Mus muab cov kev tsis muaj hluav taws xob hais qhia paub thiab mus saib cov kev tsis muaj hluav taws xob uas muaj tam sim no raws tej thawj chaw thiab mus nrhiav cov lus qhia txog ib qho kev kaw hluav taws xob rau ib qhov chaw nyob.


Yog xav muab ib qho hluav taws xob tuag hais qhia paub lossis xav mus saib cov kev kaw hluav taws xob uas muaj tam sim no, mus xyuas peb daim duab qhia ib thaj (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob.

Cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab


Lub chaw California Public Utilities Commission tau muab tej cheeb tsam ntawm txhua thaj chaw faib coj mus tso raws li qhov uas saib thaj chaw yuav ntxim muaj hav zoov kub hnyiab npaum li cas. Cov thaj chaw uas yeej ib txwm muaj cua hlob thiab muaj nroj tsuag qhuav yeej yog cov ib txwm nyob rau cov theem uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab ntau tshaj. Cov tsev thiab lagluam nyob rau ntawm cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab yog nyob rau qhov siab (elevated) (Theem 2) lossis nyob rau qhov siab heev (extreme) (Theem 3) yeej muaj qhov tias yuav raug txiav hluav taws xob los ntawm ib qho PSPS ntau tshaj. Peb yuav tau muab ib txoj xov hluav taws xob kaw tag tib si yog tias muaj tej yam dabtsi uas ntxim yuav ua kom muaj hluav taws kub hnyiab nyob rau ib ntus ntawm txoj xov ntawd.


CPUC Fire Map Tier 3 fire-threat areas depict areas where there is an extreme risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

Tier 2 fire-threat areas depict areas where there is an elevated risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

To learn more about high fire-threat areas, visit the CPUC High Fire-Threat District map website.

Related links

Kev txhim kho PSPS

Tshawb nrhiav kom paub txog yam peb ua txhua hnub txhawm rau ua kom peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub thiab kom ruaj khov dua qub. Tsis tas li ntawd, kawm paub txog peb qhov kev txhim kho PSPS rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos tau li cas.

Kev pab rau PSPS

Mus nrhiav cov kev pab suav nrog rau cov chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab thiab Wi-Fi los siv thaum muaj ib qho PSPS.