Chiv Keeb Hauv Paus ua rau muaj Public Safety Power Shutoffs Tshwm Sim


Cov cua loj muaj peev xwm ntsawj tau cov ceg ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj los mus sib chwv nrog cov xaim hluav taws xob uas tseem muaj hluav taws xob khiav, ua rau khoom siv hluav taws xob puas tsuaj thiab ua rau muaj hluav taws kub hav zoov cig. Vim li ntawd, peb yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm huab cua phem txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov. Qhov no hu tias Public Safety Power Shutoff.Txoj kev uas PG&E txiav txim siab txog ib qho Public Safety Power Shutoff


Vim hais tias txhua lub zwj ceeb huab cua muaj qhov sib txawv, peb thiaj li yuav tsum tau ua tib zoo tshab xyuas txog kev sib txuas ua ntu zus ntawm cov ntxuam thawj tseeb thaum yuav ua ib qho kev txiav txim siab txog hais tias seb puas yuav tsum tau tua hluav taws xob los tsis tua. Cov ntxuam thawj tseeb no muaj xam nrog rau:


kev nooQhov Noo
Cov theem kev noo ntawm huab cua qis, 30% thiab qis dua ntawd

Cov cua loj heevCov cua loj heev
Cov cua loj heev raws li tau kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej uas siab tshaj 19 mph uas muaj cua daj cua dub muaj zog tshaj 30-40 mph

Cov zwj ceeb rojCov zwj ceeb roj
Zwj ceeb ntawm tej khoom qhuav nyob rau hauv av thiab tej nroj tsuag uas nyob ze rau ntawm cov xov hluav taws xob

kev ceeb toomKev Ceeb Toom Ua Tus Chij Tsos Liab
Kev Ceeb Toom Ua Tus Chij Tsos Liab yog ceeb toom los ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Ntsig Txog Huab Cua Thoob Teb Chaws (National Weather Service)

cov kev soj ntsuamCov kev soj ntsuam
Cov kev soj ntsuam saum npoo av, raws lub sij hawm tseeb
Peb qhov kev lis dej num ntsig txog kev txiav txim siab yog muaj feem xyuam kev soj xyuas tej ntoo siab txaus uas tuaj yeem vau los ntaus cov xov hluav taws xob tau thaum tab tom txiav txim siab hais tias seb puas yuav tsim nyog muaj ib qho PSPS


Lus qhia paub txog huab cua thiab kev tua hluav taws xob nyob rau ntawm koj cheeb tsam


Nyob kom nyab xeeb thiab raws kom cuag tus txheej xwm. Soj ntsuam xyuas cov cuab yeej nram qab no nyob rau lub sij hawm muaj ib qho kev tua hluav taws xob Public Safety Power Shutoff.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Daim duab qhia chaw (map) txog kev kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej ntawm kev muaj ib qho Public Safety Power Shutoff ntev txog xya hnub

Tshawb nrhiav cov lus qhia paub txog huab cua raws sij hawm tseeb tiag, muaj xam nrog rau kev kwv yees txog ntawm PSPS uas muaj feem tshwm sim tau li ntawm 7 hnub ua ntej tib si.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Mus saib cov huabcua uas muaj tam sim no, suav nrog qhov vaum ntawm cov huabcua, cov dej nyob ntawm cov huabcua, qhov sov, qhov ntsawj ceev ntawm cov cua, cov nthwv cua hlob thiab cov Kev Ceebtoom Tsaj Chij Liab (Red Flag Warning).

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Hais tawm qhia thiab saib cov kev tua hluav taws xob tam sim no los ntawm cheeb tsam thiab tshawb nrhiav lus qhia paub txog kev tua hluav taws xob tshwj xeeb rau ib qho chaw nyob.


Yog xav muab ib qho hluav taws xob tuag hais qhia paub lossis xav mus saib cov kev kaw hluav taws xob uas muaj tam sim no, mus xyuas peb daim duab qhia ib thaj (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob.

General announcement

Cov kev hloov pauv tshiab raws lub sij hawm tseeb tiag

Tshawb nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub tshiab tam sim no txog ntawm PSPS thiab kawm paub txog txoj hau kev uas tej zaum koj yuav raug kev puas tsuaj tsis zoo.

Cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab


California Public Utilities Commission (CPUC) tau faib cais cov cheeb tsam raws li lawv qhov kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov. Cov vaj tsev thiab cov lag luam uas muaj cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv theem (Tier 2) los sis theem (Tier 3) tshwj xeeb ntawm cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov muaj cib fim raug cuam tshuam los ntawm ib qho Public Safety Power Shutoff siab dua.


CPUC Fire Map Cov cheeb tsam uas muaj kev phom sij los ntawm hluav taws kub hnyiab theem 3 qhia txog cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws (muaj xam nrog rau cov kev tshwm sim tsis zoo uas tej zaum muaj feem tshwm sim tau thiab muaj feem tshwm sim tau rau cov neeg thiab av vaj tsev) los ntawm cov hluav taws kub hav zoov.

Cov cheeb tsam uas muaj kev phom sij los ntawm hluav taws kub hnyiab theem 2 qhia txog cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab (muaj xam nrog rau cov kev tshwm sim tsis zoo uas tej zaum muaj feem tshwm sim tau thiab muaj feem tshwm sim tau rau cov neeg thiab av vaj tsev) los ntawm cov hluav taws kub hav zoov.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv hais txog cov cheeb tsam muaj kev phom sij los ntawm hluav taws kub hnyiab txaus ntshai heev, mus saib tau rau ntawm lub vas sab (website) hais txog CPUC Fire map.

Cov ntaub ntawv ntsig txog

Kev Txhim Kho Cov Public Safety Power Shutoffs

Tshawb nrhiav txog txoj kev uas peb tab tom txhim kho qhov kev tau ntsib kev tua hluav taws xob no rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos.

Kev pab txhawb nqa ntsig txog Public Safety Power Shutoff

Tshawb nrhiav cov chaw muab kev pab cuam ua ntej, nyob rau lub sij hawm thiab tom qab kev muaj ib qho kev tua hluav taws xob.