Qhov Chiv Keeb Hauv Paus ntawm PSPS


Xeev California, xeev Oregon, xeev Washington, thiab lwm cov xeev nyob rau sab hnub poob yeej tseem ntsib teeb meem ntau zuj zus ntxiv tuaj hais txog ntawm kev pheej hmoo ntsig txog hluav taws kub hav zoov thiab kev muaj lub caij nyoog ua rau muaj hluav taws kub hav zoov mus ntev dua. Kev sib txuas ua ntu zus ntawm cov zwj ceeb huab cua qhuav thiab cov cua loj heev muaj peev xwm ua rau cov ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj ya mus chwv cov xaim hluav taws xob uas tseem muaj hluav taws xob, tsim kev puas tsuaj rau peb cov khoom siv thiab ua rau muaj hluav taws kub hav zoov. Peb yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm huab cua phem txhawm rau pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov. Qhov no hu tias Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff (PSPS)).Yuav txiav txim siab txog ib qho PSPS tau li cas


Vim hais tias txhua lub zwj ceeb huab cua muaj qhov sib txawv, peb thiaj li yuav tsum tau ua tib zoo tshab xyuas txog kev sib txuas ua ntu zus ntawm cov ntxuam thawj tseeb thaum yuav ua ib qho kev txiav txim siab txog hais tias seb puas yuav tsum tau tua hluav taws xob los tsis tua. Cov ntxuam thawj tseeb no muaj xam nrog rau:


kev nooCov theem kev noo ntawm huab cua qis
Cov theem kev noo ntawm huab cua qis feem ntau yog 30% thiab qis dua ntawd

Cov cua loj heevCov cua loj heev
Cov cua loj heev uas tau kwv yees tseg yog ceev tshaj 20 mph thiab cov nthwv cua ceev tshaj 30-40 mph

Cov zwj ceeb rojCov zwj ceeb roj
Zwj ceeb ntawm tej khoom qhuav nyob rau hauv av thiab tej nroj tsuag uas nyob ze rau ntawm cov xov hluav taws xob

kev ceeb toomKev Ceeb Toom Ua Tus Chij Tsos Liab
Kev Ceeb Toom Ua Tus Chij Tsos Liab yog ceeb toom los ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Ntsig Txog Huab Cua Thoob Teb Chaws (National Weather Service)

cov kev soj ntsuamCov kev soj ntsuam
Cov kev soj ntsuam saum npoo av, raws lub sij hawm tseeb
Peb qhov kev lis dej num ntsig txog kev txiav txim siab yog muaj feem xyuam kev soj xyuas tej ntoo siab txaus uas tuaj yeem vau los ntaus cov xov hluav taws xob tau thaum tab tom txiav txim siab hais tias seb puas yuav tsim nyog muaj ib qho PSPS


Lus qhia paub txog huab cua thiab kev tua hluav taws xob nyob rau ntawm koj cheeb tsam


Txhawm rau pab kom koj nyob nyab xeeb thiab paub txog tus xwm txheej, peb thiaj li tau tsim cov cuab yeej nram qab nod los mus ntsuam xyuas txog PSPS thiab lawv cov kev puas tsuaj tsis zoo uas muaj feem tshwm sim tau ntawd.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Tshawb nrhiav cov lus qhia paub txog huab cua raws sij hawm tseeb tiag, muaj xam nrog rau kev kwv yees txog ntawm PSPS uas muaj feem tshwm sim tau li ntawm 7 hnub ua ntej tib si.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Mus saib cov huabcua uas muaj tam sim no, suav nrog qhov vaum ntawm cov huabcua, cov dej nyob ntawm cov huabcua, qhov sov, qhov ntsawj ceev ntawm cov cua, cov nthwv cua hlob thiab cov Kev Ceebtoom Tsaj Chij Liab (Red Flag Warning).

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Mus muab cov kev tsis muaj hluav taws xob hais qhia paub thiab mus saib cov kev tsis muaj hluav taws xob uas muaj tam sim no raws tej thawj chaw thiab mus nrhiav cov lus qhia txog ib qho kev kaw hluav taws xob rau ib qhov chaw nyob.


Yog xav muab ib qho hluav taws xob tuag hais qhia paub lossis xav mus saib cov kev kaw hluav taws xob uas muaj tam sim no, mus xyuas peb daim duab qhia ib thaj (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob.

General announcement

Cov kev hloov pauv tshiab raws lub sij hawm tseeb tiag

Tshawb nrhiav cov ntaub ntawv qhia paub tshiab tam sim no txog ntawm PSPS thiab kawm paub txog txoj hau kev uas tej zaum koj yuav raug kev puas tsuaj tsis zoo.

Cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab

 

Lub chaw California Public Utilities Commission tau muab tej cheeb tsam ntawm txhua thaj chaw faib coj mus tso raws li qhov uas saib thaj chaw yuav ntxim muaj hav zoov kub hnyiab npaum li cas. Cov thaj chaw uas yeej ib txwm muaj cua hlob thiab muaj nroj tsuag qhuav yeej yog cov ib txwm nyob rau cov theem uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab ntau tshaj. Cov tsev thiab lagluam nyob rau ntawm cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab yog nyob rau qhov siab (elevated) (Theem 2) lossis nyob rau qhov siab heev (extreme) (Theem 3) yeej muaj qhov tias yuav raug txiav hluav taws xob los ntawm ib qho PSPS ntau tshaj. Peb yuav tau muab ib txoj xov hluav taws xob kaw tag tib si yog tias muaj tej yam dabtsi uas ntxim yuav ua kom muaj hluav taws kub hnyiab nyob rau ib ntus ntawm txoj xov ntawd.

 

Txawm hais tias koj yuav tsis nyob los sis tsis ua hauj lwm rau ntawm ib qho chaw uas muaj hluav taws kub hnyiab loj los sis ib qho chaw uas muaj cov cua loj heev, tej zaum koj li hluav taws xob kuj yuav raug tua tib yam nkaus yog hais tias cheeb tsam zej zos ntawd yeej puav leej siv tib txoj xaim hluav taws xob uas khiav thoob plaws rau ntawm ib cheeb tsam uas tab tom ntsib huab cua loj heev ntawd.

 

CPUC Fire Map Tier 3 fire-threat areas depict areas where there is an extreme risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

Tier 2 fire-threat areas depict areas where there is an elevated risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

To learn more about high fire-threat areas, visit the CPUC High Fire-Threat District map website.

Related links

Kev txhim kho PSPS

Tshawb nrhiav kom paub txog yam peb ua txhua hnub txhawm rau ua kom peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub thiab kom ruaj khov dua qub. Tsis tas li ntawd, kawm paub txog peb qhov kev txhim kho PSPS rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos tau li cas.

Kev pab rau PSPS

Tshawb nrhiav cov chaw muab kev pab cuam txog rau kis nod ua ntej, nyob rau lub sij hawm ntawd thiab tom qab ib qho xwm txheej PSPS.