English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Qhov ua rau muaj kev kaw hluav taws xob PSPS


Teebmeem hav zoov kub hnyiab thoob plaws California muaj ntau ntxiv vim muaj huabcua sov thiab huabcua qhuav ntau ntxiv lawm. Qhov uas muaj nroj tsuag qhuav nrog cua hlob yuav ua rau kom ntoo vau, ntsawj tej ceg ntoo mus rau cov xov hluav taws xob lossis ua rau muaj txim taws yog cov xov hluav taws xob los sib chwv. Thaum twg txim taws mus chwv tej nroj tsuag qhuav thiab muaj cua hlob, nws yuav ua tau kom muaj hluav taws kub hnyiab ceev heev thiab tua tsis tau yoojyim. Cov ntawm no yog cov uas ua rau muaj Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS). Peb muaj kev kaw hluav taws xob PSPS thoob plaws lub xeev los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab thiab los ceev kom cov zejzos muaj kev nyabxeeb.Qhov kev txiav txim tias yuav muaj ib qho PSPS yog txiav li cas


Peb lub Chaw Nqis Tes Pab Rau Kev Nyabxeeb Thaum Muaj Hav Zoov Kub Hnyiab (Wildfire Safety Operation Center) soj ntsuam huabcua zoo li nram qab no los txiav txim tias saib puas yuav muaj ib qho PSPS los ceev kom cov zejzos muaj kev nyabxeeb. Txawm tias koj yeej tsis nyob lossis ua haujlwm rau ntawm ib thaj chaw uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab, lossis muaj cua hlob los, tej zaum koj cov hluav taws xob yeej tseem yuav raug kaw yog tias txoj xov xa hluav taws xob los rau koj lub zos yeej yog ib txoj uas cab txiav dhau ntawm ib thaj chaw uas muaj huabcua hlob.


warningLus Ceebtoom Tsaj Chij Liab (Red Flag Warning)
Ib qho lus ceebtoom los ntawm Lub Chaw Saibxyuas Huabcua Hauv Lub Tebchaws tias qhov huabcua uas kwv yees tias yuav muaj yuav tsim tau kom muaj hluav taws kub hnyiab thiab yuav kis mus ceev heev.humidityQhov Vaum Ntawm Cov Huabcua Yog Nyob Rau Qhov Qis
20% lossis qhuav dua. Qhov uas cov huabcua qhuav yog nyob rau qhov qis yuav ua rau tej ceg ntoo thiab nroj tsuag qhuav thiab kub hnyiab yoojyim.high windsCua Hlob
Kev muaj cua ntsawj tsis tu hlob tshaj 25 mais rau ib teev (MPH) thiab cov nthwv cua hlob ntsawj hlob tshaj 45 MPH yuav ua tau kom hluav taws kis tau mus yoojyim.observationsPG&E Cov Kev Soj Ntsuam Xyuas
Txhua yam uas PG&E cov neeg ua haujlwm pom thaum lawv mus ua haujlwm.Txhua yam qhia txog huabcua thiab kev kaw hluav taws xob rau thaj tsam ntawm koj nyob


Peb tau npaj muaj txujci (tools) rau nej siv los xyuas saib ib qho PSPS puas yuav txiav hluav taws xob mus rau ntawm thaj chaw nej nyob.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas yuav kwv yees tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no

Mus saib qhov kev kwv yees raws tej thaj chaw tias saib puas yuav muaj PSPS nyob rau hauv 7 hnub ntawm no. Mus nrhiav kom paub tias saib thaj chaw ntawm koj nyob puas yog ib thaj chaw uas qhov ntxim zoo li yuav muaj hav zoov kub hnyiab yog nyob rau qhov siab (elevated), rau ib thaj chaw uas nyob ib qho kev soj ntsuam xyuas PSPS (PSPS watch) lossis ib thaj chaw uas nyob rau qhov kev ceebtoom tias yuav muaj PSPS.

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Daim duab qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov huabcua muaj tam sim no

Mus saib cov huabcua uas muaj tam sim no, suav nrog qhov vaum ntawm cov huabcua, cov dej nyob ntawm cov huabcua, qhov sov, qhov ntsawj ceev ntawm cov cua, cov nthwv cua hlob thiab cov Kev Ceebtoom Tsaj Chij Liab (Red Flag Warning).

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Ib daim ntawv qhia ib thaj chaw (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob

Mus muab cov kev tsis muaj hluav taws xob hais qhia paub thiab mus saib cov kev tsis muaj hluav taws xob uas muaj tam sim no raws tej thawj chaw thiab mus nrhiav cov lus qhia txog ib qho kev kaw hluav taws xob rau ib qhov chaw nyob.


Yog xav muab ib qho hluav taws xob tuag hais qhia paub lossis xav mus saib cov kev kaw hluav taws xob uas muaj tam sim no, mus xyuas peb daim duab qhia ib thaj (map) uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob.

Cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab


Lub chaw California Public Utilities Commission tau muab tej cheeb tsam ntawm txhua thaj chaw faib coj mus tso raws li qhov uas saib thaj chaw yuav ntxim muaj hav zoov kub hnyiab npaum li cas. Cov thaj chaw uas yeej ib txwm muaj cua hlob thiab muaj nroj tsuag qhuav yeej yog cov ib txwm nyob rau cov theem uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab ntau tshaj. Cov tsev thiab lagluam nyob rau ntawm cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab yog nyob rau qhov siab (elevated) (Theem 2) lossis nyob rau qhov siab heev (extreme) (Theem 3) yeej muaj qhov tias yuav raug txiav hluav taws xob los ntawm ib qho PSPS ntau tshaj. Peb yuav tau muab ib txoj xov hluav taws xob kaw tag tib si yog tias muaj tej yam dabtsi uas ntxim yuav ua kom muaj hluav taws kub hnyiab nyob rau ib ntus ntawm txoj xov ntawd.


CPUC Fire Map Tier 3 fire-threat areas depict areas where there is an extreme risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

Tier 2 fire-threat areas depict areas where there is an elevated risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

To learn more about high fire-threat areas, visit the CPUC High Fire-Threat District map website.

Related links

Kev pab rau PSPS

Mus nrhiav cov kev pab suav nrog rau cov chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab thiab Wi-Fi los siv thaum muaj ib qho PSPS.