Peb nkag siab tias yog tsis muaj hluav taws xob rau hauv peb cov zej zos lawm yuav cuam tshuam zoo li cas, yog li peb thiaj tau npaj tej koom txoos hais txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (Public Safety Power Shutoff, (PSPS)) txhaum rau ua kev yooj yim los mus qhia tej xov xwm thiab tej ntaub ntawv ub no rau cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zos ua ntej kom tau zoo dua qub, rau thaum lub sij hawm muaj xwm txheej thiab tom qab tag tej xwm txheej no lawm. Saib daim vis dis aus hauv qab no los mus kawm kom paub ntau ntxiv.

PSPS yog dabtsi?

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab  
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 123 KB)

PSPS Txoj Kev Soj Ntsuam Huabcua

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab  
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 160 KB)

Kev Txiav Txim Tias Puas Yuav Muaj PSPS

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab  
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 190 KB)

Microgrids

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab  
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 77 KB)

Kev Tu Tej Nroj Tsuag

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 84 KB)