Kev pab txhawb thiab cov chaw pab cuam

Cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb

EPSS kev kuaj xyuas

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab  
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 87 KB)

Kev Txiav Txim Tias Puas Yuav Muaj PSPS

Muaj daim ntawv teev cov lus qhia txog thiab cov lus hais nyob rau hauv daim yeeb yab kiab:


Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab  
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 190 KB)

Khoos kas pab cuam fab kev nyab xeeb ntsig txog hluav taws kub hav zoov