Qhov chaw uas nrhiav tau cov ntaub ntawv qhia paub hais txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)


Thaum muaj kev tshaj tawm Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff), peb yuav kho peb lub vev xaib tshiab tas li txhawm rau tswj kom koj tau txais kev ceeb toom. Koj’yuav pom lub sij hawm khwv yees tseg ntawm kev tua hluav taws xob thiab kev rov qab qhib hluav taws xob siv thiab cov chaw uas raug muaj feem cuam tshuam. Txog rau cov lus qhia paub uas tshiab tshaj plaws hais txog Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) nyob rau hauv koj cheeb tsam, mus saib tau rau ntawm nplooj vev xaib uas hloov kho dua tshiab.

Cov kev ceeb toom txog kev tua hluav taws xob


Peb paub tias txoj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) yog ib txoj kev cuam tshuam tab kaum thiab xav tau ntaub ntawv qhia paub ua ntej kom ntxov li ntxov tau. Txhawm rau pab koj txoj kev npaj thiab kom npaj txhij rau txoj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff), peb yuav xa cov kev ceeb toom qhia paub tuaj raws kev xa email, kev hu xov tooj los sis kev xa ntawv xov tooj kom ntxov li ntxov tau tsis hais nruab hnub thiab hmoo ntuj tib si, raws li qhov tsim nyog. Qhov no yog txoj cai tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission. Cov ntawv ceeb toom suav nrog lub sij hawm kwv yees tua hluav taws xob, es kom cov neeg siv hluav taws xob thiaj li tuaj yeem npaj txhij tau rau txoj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff).


Cov kev kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej tuaj yeem hloov pauv tau, yog li lub sij hawm tua los sis qhov ntau tsawg ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas tau txais cuam tshuam thiaj tuaj yeem hloov pauv tau. Vim li no, qee zaum peb thiaj li tsis xa cov tsab ntawv ceeb ua ntej kom txog ntua rau thaum tib hnub uas koj li hluav taws xob raug tua.


Peb lub hom phiaj ntawm lub sij hawm nyob rau thaum Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) yog txhawm rau ceeb toom:

  • 48-24 teev (xuaj moos) ua ntej tua hluav taws xob
  • 4-1 teev ua ntej tua hluav taws xob
  • Thaum tua hluav taws xob
  • Tom qab huab cua tsis zoo tau dhau mus lawm
  • Yog hais tias lub sij hawm kwv yees uas yuav rov qab qhib siv tau hluav taws xob raug hloov pauv
  • Thaum rov qab qhib hluav taws xob tuaj lawm

Cov ntaub ntawv qhia paub txog kev tua hluav taws xob ntawm PG&E


Cov kev ceeb toom ntawm PG&E tus as khauj

Yog tias koj yog tus tuav tswj tus as khauj PG&E, koj tsis tas yuav sau npe nkag rau qhov ceeb toom Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff). Yog tias peb xam tias koj qhov chaw nyob yuav raug cuam tshuam los ntawm kev tuag hluav taws xob, peb yuav hu xov tooj, xa ntawv hauv xov tooj thiab xa email ceeb toom rau koj tsis hais nruab hnub thiab hmo ntuj tib si, raws li qhov tsim nyog. Cov lus ceeb toom yuav pib li ob hnub ua ntej kev tua hluav taws xob (yog tias ua tau) thiab yuav muab xa tuaj txhua hnub kom txog ntua rau thaum rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm tso.


SAIB COV TXHEEJ TXHEEM KEV CEEB TOOM

Cov kev ceeb toom rau lub chaw lag luam

Yog tias koj yog ib tus neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm lub chaw lag luam me, nruab nrab los sis loj, peb yuav tiv tauj rau txhua tus xov tooj thiab cov chaw nyob email ntawm cov ntawv teev tseg tsis hais nruab hnub thiab hmo ntuj tib si, raws li qhov tsim nyog. Yog tias ntau tus neeg ua hauj lwm uas yuav tsum tau txais kev qhia paub txog qhov tshwm sim ntawm kev tua hluav taws xob, koj tuaj yeem muab lawv cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj ntxiv rau hauv koj tus as khauj.


KEV SAU NPE NKAG

Cov Ceeb Toom Qhia Paub txog Lub Chaw Nyob (Address Alerts)

Raws li kev uas yog tus tswv tuav tswj tus as khauj, koj’yuav tau txais cov kev ceeb toom txog qhov kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem tshwm sim yam cuam tshuam rau koj qhov chaw muab kev pab cuam yam av tas naus mav. Cov Ceeb Toom Qhia Paub txog Lub Chaw Nyob (Address Alerts) tuaj yeem ceeb toom rau koj txog xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) ntawm txhua lwm qhov chaw nyob uas’ tseem ceeb rau koj los sis tus neeg koj hlub. Cov kev ceeb toom no muaj ua ntau yam lus raws txoj kev hu xov tooj los sis kev xa ntawv xov tooj. Tab txawm hais tias koj tsis muaj tus as khauj PG&E los xij, koj tuaj yeem sau npe nkag kom tau txais Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) tau.


KEV SAU NPE NKAG rau Cov Ceeb Toom Qhia Paub txog Lub Chaw Nyob (Address Alerts)

Medical Baseline Program

Raws li cov neeg siv hluav taws xob hauv Medical Baseline Program, koj’yuav tau txais cov kev ceeb toom raws kev hu xov tooj, kev xa ntawv xov tooj thiab kev xa email ua ntej muaj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff). Koj yuav tsum lees paub meej los lees txais cov kev ceeb toom no. Yog tias koj tsis teb, peb yuav ua ntawv ceeb toom ntxiv txhua teev, los sis tiv tauj rau koj kiag ntawm tus kheej, kom txog nthua rau thaum peb tiv tauj tau rau koj.


SAIB SEB KOJ’ PUAS MUAJ CAI TSIM NYOG TAU TXAIS KEV PAB NTAWM MEDICAL BASELINE PROGRAM

Vulnerable Customer Program

Yog tias koj tsis tsim nyog rau Medical Baseline Program, koj tuaj yeem lees paub tus kheej rau Vulnerable Customer Status yog tias koj los sis ib tug neeg hauv tsev muaj mob hnyav los sis muaj ib qho zwj ceeb mob uas tuaj yeem muaj kev phom sij txog rau lub neej txoj sia yog tias txoj kev pab cuam hluav taws xob raug tua vim muaj xwm txheej ceev. Tej zaum koj yuav tau txais cov kev ceeb toom txoj kev tua hluav taws xob ntxiv suav nrog rau cov suab tswb qhov rooj yog hais tias cov kev ceeb toom ntawd tsis ua hauj lwm, txhawm rau ua kom ntseeg tau hais tias koj kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws uas muaj feem tshwm sim tau ntawd.


KAWM PAUB TXOG VULNERABLE CUSTOMER PROGRAM

Txoj kev txhawb pab txhais lus

Peb muab cov ntaub ntawv qhia paub raws kev hu xov tooj, xa email thiab xa ntawv xov tooj hais txog lub sij hawm uas yuav muab hluav taws xob tua thiab rov qab qhib siv. Txoj kev txhawb pab uas Tsis Yog Lus As Kiv suav nrog cov ntaub ntawv qhia paub xwm txheej ceev ua 15 yam lus. Peb kuj tseem koom tes nrog cov koom haum hauv zej zos los ua kev nthuav qhia ua ntau yam lus.


TAU TXAIS COV NTSIAB LUS MEEJ NTXAWS TXOG COV NTAUB NTAWV QHIA PAUB UAS TSIS YOG LUS AS KIV

Cov chaw link to lwm qhov chaw hais txog qhov no

Vim li cas thiaj li muaj Public Safety Power Shutoffs tshwm sim

Nrhiav cov txuam thawj tseeb uas mus rau hauv peb qhov kev txiav txim siab txhawm rau nqua hu ib qho kev tua hluav taws xob.

Kev pab txhawb nqa ntsig txog Public Safety Power Shutoff

Nrhiav cov chaw muab kev pab ua ntej, nyob rau lub sij hawm thiab tom qab muaj ib qho Public Safety Power Shutoff.