Cov chaw muab kev pab cuam los ntawm PG&E


Txhawm rau txo ​​cov teeb meem cuam tshuam ntawm cov kev tua hluav taws xob uas tau npaj tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb thaum muaj hluav taws kub hav zoov, peb tseem tab tom muab cov chaw muab kev pab cuam los pab koj npaj kom txhij thiab nyob yam nyab xeeb.

Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers)

Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers) yog cov chaw uas peb muab cov chaw muab kev pab cuam nyob rau hauv ib qho chaw uas muaj kev nyab xeeb thaum muaj PSPS. Txhua lub chaw muab:


 • ADA-ntawm kev nkag cuag tau cov chav dej
 • Txoj kev tshaj cov cuab yeej siv hluav taws xob
 • Wi-Fi
 • Cov pam vov
 • Lub tshuab cua txias (lub es) los sis lub tshuab cua sov (nyob rau cov chaw nyob sab hauv tsev nkaus xwb)
 • Cov taub dej haus, cov khoom noj txom ncauj thiab lwm yam khoom siv

Nrhiav Lub Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Center) thiab kawm paub ntxiv

Rub daim ntawv teev qhia cov chaw muaj tseem ceeb ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Center) (PDF, 544 KB)

Saib peb daim vis dis aus ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Center)

Medical Baseline Program

Yog tias koj vam khom hluav taws xob rau cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob, koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm Medical Baseline Program. Qhov txheej txheem pab cuam no muaj xam nrog rau:


 • Txoj kev sib faib phuv ntxiv ntawm hluav taws xob nyob rau tus nqi qis tshaj plaws rau ntawm koj tus nqi tam sim no.
 • Kev ceeb toom raws kev hu xov tooj, kev xa ntawv nyeem thiab kev xa email ua ntej xwm txheej PSPS. Yog tias koj tsis teb rov qab, peb yuav tau pheej rov ceeb toom qhia koj dua nyob rau txhua teev. Los sis, peb yuav tiv tauj rau koj uas yog tuaj ntsib kiag ntawm tus kheej kom txog ntua rau thaum peb tau ntsib koj lawm tso.

Kawm paub txog peb qhov Medical Baseline Program thiab tso npe thov kev pab

Nkag cuag tau rau cov chaw muab kev pab cuam hluav taws xob thaum muaj xwm txheej PSPS rau ntawm cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob los sis thev naus laus zis (technology) pab cuam

Cov kev xaiv rau kev khaws hluav taws xob cia siv

PG&E yuav tsis lav thaj tsob rau kev muab lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv ua ntej los sis thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS. Txawm li cas los xij, cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tej zaum yuav tau txais:


 • Cov roj hluav taws xob npaj cia siv uas yog hom nqa mus los tau, uas tsis sau nqi
 • Lub tshuab hluav taws xob los sis nyiaj tau txais rov qab rau lub roj hluav taws xob hom nqa mus los tau
 • Lub tshuab Backup Power Transfer Meter tsis sau nqi
 • Lub taub txias rau fab kev kho mob

Tshawb xyuas seb lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv puas haum rau koj thiab cov hau kev xaiv fab nyiaj txiag

KAWM PAUB TXOG PORTABLE BATTERY PROGRAM

Safety Action Center

Cov ntaub ntawv qhia paub txog cov xim xoo zoo tshwj xeeb ntawm Safety Action Center yog muaj los pab npaj koj lub tsev, tsev neeg los sis lub chaw lag luam kom txhij tseg rau qhov xwm txheej PSPS uas tuaj yeem tshwm sim tau. Qhov chaw PG&E no suav nrog:


 • Cov lus qhia rau kev tsim ib qho kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev
 • Cov lus qhia thiab cov vis dis aus qhia txog kev npaj kom txhij rau thaum muaj xwm txheej ceev
 • Cov chaw muab kev pab cuam rau cov cuab yeej pab cawm kev raug mob thaum muaj xwm txheej ceev thiab cov lus nug uas muaj feem sib cuam tshuam sib tham

Mus rau hauv lub chaw Safety Action Center

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts)

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob tuaj yeem qhia rau koj txog xwm txheej PSPS nyob ntawm txhua qhov chaw nyob uas’ tseem ceeb rau koj los sis tus neeg koj hlub. Koj tsis tas yuav muaj tus as khauj PG&E nyob rau ntawm qhov chaw nyob ntawd los yuav tau txais ib qho kev ceeb toom ib yam nkaus thiab. Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob tej zaum yuav haum rau koj yog hais tias:


 • Koj xav paub txog qhov xwm txheej PSPS nyob rau tom koj lub tsev, lub chaw ua hauj lwm, tsev kawm ntawv los sis lwm qhov chaw tseem ceeb
 • Koj yog ib tus neeg xauj tsev thiab tsis muaj tus as khauj PG&E
 • Koj xav kom tau txais kev ceeb toom txog xwm txheej PSPS uas cuam tshuam txog koj ib tug phooj ywg los sis ib tug neeg uas koj hlub
 • Muaj ntau tus tswv cuab ntawm koj tsev neeg xav kom tau txais kev ceeb toom

Sau npe nkag rau Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw NyobCov chaw muab kev pab cuam los ntawm PG&E thiab cov khub koom tes


Txoj kev pab cuam thiab cov kev txo nqi ntawm lub tsev tos qhua loj


Cov tsev tos qhua loj nram qab no muab cov kev txo nqi rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas tau ntsib rau xwm txheej PSPS:Txoj kev muaj neeg puv thiab tsis puv ntawd tuaj yeem sib txawv nyob rau ntawm lub caij nyoog thiab tsis tuaj yeem lav tau. PG&E tsis muaj feem cuam tshuam nrog rau cov tsev tos qhua loj no thiab yuav tsis lav paub txog cov kev nyob rau hauv tsev tos qhua loj. Txoj kev nkag mus so nyob rau hauv cov tsev tos qhua loj no muaj siv rau cov neeg uas muaj kev xiam oob khab thiab yog cov neeg laus hnub nyoog ntau.


Qhov txheej txheem pab cuam Disability Disaster Access and Resources (DDAR) muab kev txhawb pab rau cov neeg laus hnub nyoog ntau thiab cov neeg xiam oob khab. Qhov kev txhawb pab no muaj siv ua ntej, nyob rau thaum sij hawm thiab tom qab qhov xwm txheej PSPS. Koj Lub Chaw DDAR hauv cheeb tsam tuaj yeem pab nrhiav txoj kev nkag mus so nyob rau hauv cov tsev tos qhua loj rau koj tau thaum muaj xwm txheej PSPS. Peb txhawb kom koj tiv tauj rau lub chaw muab kev pab hauv koj cheeb tsam ua ntej muaj qhov xwm txheej PSPS.


Nrhiav lub chaw DDAR Center uas nyob rau hauv koj cheeb tsam211

Txhawm rau muab txoj kev txhawb pab thaum nws’ yog qhov uas xav tau tshaj plaws, peb koom tes nrog California Network ntawm 211s. 211 yog qhov kev pab cuam pub dawb, tsis pub lwm tus paub, siv tau 24/7. Txais txoj kev pab tsim ib txoj kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev thiab kev nrhiav hauv cheeb tsam:


 • Cov chaw muab kev pab cuam lub tshuab khaws hluav taws xob cia siv uas nqa mus los tau
 • ADA-ntawm kev nkag cuag tau txoj kev siv tsheb thauj xa neeg mus los
 • Cov kev pab cuam tsev tos qhua loj
 • Cov chaw muab kev pab cuam zaub mov thiab pluas mov
 • Cov txheej txheem muab kev pab them nqi

Yog xav paub ntxiv ces hu rau 211, sau kab ntawv tias ‘PSPS’ xa rau 211-211 los sis mus saib ntawm 211.org.


Kawm paub ntau ntxiv txog 211

Saib peb daim vis dis aus 211


Kev pauv khoom noj


Khoom noj uas tsis zoo noj lawm tuaj yeem yog ib qho kev nyuaj rau cov neeg siv hluav taws xob thaum muaj xwm txheej PSPS. Peb muab cov hau kev xaiv los pauv khoom noj thaum lub sij hawm thiab tom qab tau npaj muaj kev tua hluav taws xob txhawm rau kev nyab xeeb uas duav roos rau txhua lub nroog uas raug qhov teeb meem ntawd. Peb koom tes nrog:


 • Cov txhab khoom noj hauv cheeb tsam zej zos, txhawm rau los muab cov kev pauv khoom noj nyob rau thaum muaj xwm txheej PSPS thiab siv tau ntev txog li peb hnub tom qab hluav taws xob rov qab tuaj. Muaj cov hom kev pab cuam hloov pauv khoom noj siv nyob rau kis qauv cai uas xub-tuaj-xub-pab. Tej zaum qee lub txhab khoom noj yuav muaj kev txwv cais raws nyiaj khwv tau los.
 • Meals on Wheels, txhawm rau muab cov pluas mov noj pub rau cov neeg laus tau tso npe nkag uas muaj cai tsim nyog.

Nrhiav ib lub txhab khoom noj los sis lub chaw Meals on Wheels hauv zos uas nyob ze kojCov chaw muab kev pab cuam los ntawm cov neeg feem thib peb

Cov kab ntawv txuas (links) uas muaj feem sib cuam tshuam

Cov chaw muab kev pab cuam rau xwm txheej PSPS rau cov chaw lag luam

Nkag cuag tau rau txoj kev txhawb pab rau xwm txheej PSPS uas tshwj nkaus rau cov chaw lag luam thiab cov hauv paus ntawm txoj kev tsim uas tseem ceeb.

Cov kev hloov tshiab thiab cov kev ceeb toom txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Nrhiav kom paub txog qhov kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem tshwm sim tau hauv koj cheeb tsam. Sau npe nkag rau cov ntawv ceeb toom txog kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem tshwm sim tau.