Ntaub ntawv lossis kev pab los ntawm PG&E


Peb yeej nkag siab txog qhov tseemceeb ntawm txoj kev uas yuav tsum tau muaj hluav taws xob, tshwjxeeb tshaj yog thaum peb muaj qhov kev txwv kom sawvdaws yuav tsum tau nyob twb ywm hauv tsev. Peb yeej npaj siab los ua txhua yam li peb ua tau los mus daws qhov teebmeem tsim los ntawm tus kabmob COVID-19 thiab txoj kev uas ntxim yuav muaj hav zoov kub nyiab loj tib si. Peb lub homphiaj yog los mus ceev kom nej muaj kev nyabxeeb thiab qhov Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb yeej yog ib qho dejnum tseemceeb los pab peb ua kom tiav lub homphiaj no.


Tag Nrho PG&E Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers) ua raws li lub xeev thiab lub zos cov lus qhia txhawm rau txo Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), muaj xam nrog rau kev hais kom sawv daws yuav tsum tau rau cov ntaub npog ntsej muag, kev nyob kom sib nrug deb ntawm tej qhov neeg coob thiab lwm cov kev ceev faj (kev tiv thaiv).


Peb muaj cov kev pab nram qab no los pab nej thaum muaj ib qho PSPS.

Community Resource Centers

Cov Chaw Community Resource Centers

Nyob rau lub sij hawm muaj ib qho xwm txheej PSPS, peb yuav qhib Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers) uas yog cov chaw koj muaj peev xwm nkag cuag tau rau cov kev pab cuam nyob rau hauv ib qho chaw uas muaj kev nyab xeeb. Txhua lub chaw muaj ib Tsab Cai Hais Txog Cov Neeg Mes Kas uas Xiam Oob Khab (American’s With Disabilities Act, ADA)-chav plob (chav tawm rooj los sis hoob nab) thiab lub chaw ntxuav tes uas nkag cuag tau, kev sam hluav taws xob rau cov khoom siv kuaj mob tseem ceeb, kev sam hluav taws xob rau cov cuab yeej, Wi-Fi thiab lwm cov chaw rau kev yooj yim.


Mus kawm ntxiv txog cov chaw Community Resource Centers

Rub cov chaw qhia txog ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Center) uas muaj feem tshwm sim tau (PDF, 445 KB)

Saib qhov vis dis aus qhia txog Lub Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Center)
Medical Baseline program

Qhov Kev Pab Cuam Pub Siv Tau Rau Kev Muaj Mob Nkeeg (Medical Baseline program)

Koj puas cia siab rau hluav taws xob tias yuav ua tau raws li cov kev xav tau ntsig txog kev kho mob? Ua ntawv thov rau Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Medical Baseline txhawm rau kom tau txais cov txiaj ntsig xws li cov kev ceeb toom tshwj xeeb txog ntawm PSPS ntxiv.

Koj puas xav tau lwm yam kev pab ntxiv thaum muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb?

Koj puas xav tau kev pab tshwj xeeb dab tsi ntxiv nyob rau lub sij hawm muaj ib qho xwm txheej PSPS?

Yog hais tias koj los sis ib tus neeg twg uas koj paub muaj kev xiam oob khab, los sis xav tau kev pab kom nkag mus cuag tau yooj yim, kev txhawb nqa fab nyiaj txiag los sis hom lus hais, PG&E muaj cov khub koom lag luam los mus muab cov kev pab cuam rau cov neeg uas xav tau cov kev pab los ntawm lawv heev li. Cov chaw muab kev pab cuam muaj xam nrog rau kev siv tsheb thauj xa neeg mus los, cov kev pw tsev tos qhua loj thiab cov kev hloov pauv khoom noj.


COV CHAW MUAB KEV PAB CUAM RAU COV NEEG UAS MUAJ COV KEV XAV TAU KEV PAB NTSIG TXOG KEV KHO MOB THIAB KEV UA NEEJ NYOB YWJ PHEEJ, KEV NKAG CUAG TAU YOOJ YIM, FAB NYIAJ TXIAG, LUS HAIS THIAB RAU COV NEEG UAS MUAJ HNUB NYOOG LAWM
Generators and backup power

Cov tshuab tsim hluav taws xob thiab cov hluav taws xob npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm

Kuaj xyuas seb lub chaw tsim hluav taws xob faj seeb puas haum rau koj, tshawb nrhiav kom paub txog cov khw muag khoom me thiab kawm paub txog cov kev xaiv ntsig txog fab nyiaj txiag.

Cov lagluam sab nraum cov kev pab


Related links

Kev txhim kho PSPS

Tshawb nrhiav kom paub txog yam peb ua txhua hnub txhawm rau ua kom peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub thiab kom ruaj khov dua qub. Tsis tas li ntawd, kawm paub txog peb qhov kev txhim kho PSPS rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos tau li cas.

Npaj rau ib qho PSPS

Tshawb nrhiav cov lus qhia ntsig txog kev nyab xeeb thiab kawm paub txog txoj hau kev los mus npaj rau ib qho xwm txheej PSPS.

Lus tshaj tawm tshiab thiab lus ceebtoom txog PSPS

Soj xyuas txog txheej xwm ntawm ib qho PSPS nyob rau tam sim no. Sau npe nkag rau cov kev ceeb toom ntawm PSPS thiab kawm paub txog txoj hau kev thiab lub sij hawm thaum koj yuav tau txais kev ceeb toom.