English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Yog koj yam lus tsis nyob ntawm cov lus xaiv saum no, hu 1-833-208-4167 mus nrhiav kev pab txhais lus rau 250 lwm yam lus.Mus nrhiav cov ntaub ntawv txog PSPS hais ua yam lus uas koj xav kom peb siv


Peb xav kom txhua tus neeg siv roj thiab hluav taws xob muaj cov ntaub ntawv uas lawv yuav tsum muaj los ua kom lawv paub txhua yam thaum ua ntej, thaum tab tom thiab thaum tom qab muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS). Mus nug kom paub mus nrhiav cov ntaub ntawv txog PSPS hais ua yam lus uas koj xav kom peb siv.Cov lus tshaj tawm tshiab txog PSPS nyob ntawm peb lub vassab (website) rau lus ceebtoom


Thaum twg peb muab ib qho PSPS tshaj tawm tag lawm, peb phab ntawv vassab (web page) uas peb muaj lus tshaj tawm tshiab yuav rov rub phab ntawv tawm los dua tshiab tsis tseg (refresh) los mus ua kom koj paub txhua yam lus tshiab uas peb muaj. Koj yuav pom cov sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav muab hluav taws xob kaw thiab yuav rov qab qhib hluav taws xob rau koj qhov chaw nyob thiab pom cov duab qhia cov thaj chaw (maps) uas hluav taws xob raug kaw. Thiab koj los kuj yuav pom cov chaw nyob ntawm cov chaw Community Resource Centers nyob rau ntawm cov thaj chaw uas muaj PSPS, txhua lub chaw yuav muaj cov chav dej thiab chaw ntxuav tes uas cov neeg xiam oob qhab yuav siv tau, muaj Wi-Fi, muaj chaw ntxiv roj rau tej khoom siv thiab lwm yam kev pab.


PSPS lub vassab rau lus ceebtoom yeej muaj hais ua cov lus ntawm no: Lus Askiv, Lus Arabic, Lus Suav, Lus Farsi, Lus Hmoob, Lus Nyijpoom, Lus Qhabmeem, Lus Kauslim, Lus Punjabi, Lus Lavxia, Lus Mev, Lus Fislispeej thiab Lus Nyablaj.


Mus saib lub vassab uas hais ua yam lus koj xav kom peb siv


Mus saib nyob hauv computer

Nyob saum kawg ntawm txhua phab ntawv hauv peb lub vassab rau lus ceebtoom, xaiv yam lus koj xav kom peb siv nyob ntawm phab ntawv tawm los thaum koj nias saum kawg nyob rau sab xis ntawm phab ntawv.


desktop view

Mus saib nyob hauv cov khoom siv tuav tau ntawm tes

1. Xai qhov hu ua menu

2. Xaiv yam lus koj xav kom peb siv nyob ntawm phab ntawv uas tawm los thaum koj nias saum kawg ntawm phab xis.


mobile view

Yog xav tau kev pab rau 250 lwm yam lus, hu 1-833-208-4167.


MUS RAU NTAWM COV LUS TSHAJ TAWM TSHIAB TXOG PSPS

Yog tias koj yog ib tus neeg muaj npe nyob hauv tus askhauj thiab peb xav tias ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS yuav muaj kev cuam tshuam rau koj qhov chaw nyob, peb yuav siv tshuab los hu xovtooj, xa ua ntaub ntawv hauv xovtooj thiab email tuaj ceebtoom rau koj paub pib li ntawm 2 hnub ua ntej hnub kaw (yog tias ua tau) thiab txhua hnub tom qab ntawd mus txog thaum peb rov qab qhib hluav taws xob tag rau cov chaw nyob lawm. Sau npe nkag mus muab koj tus xovtooj thiab email hloov rau tus koj niaj hnub siv.


Txais PSPS cov lus tshaj tawm rau neeg paub hais ua yam lus uas koj xav kom peb siv


Lus Suav Cantonese, Lus Suav Mandarin, Lus Kauslim, Lus Lavxia, Lus Mev, Lus Fislispeej lossis Lus Nyablaj: Mus xaiv ib yam lus ntawm cov lus no los ua yam lus koj xav kom peb siv nyob hauv ntu ntawv Profile nyob ntawm qhov kev teev koj tus askhauj. Peb yuav xa cov lus tshaj tawm rau neeg paub hais ua yam lus koj xaiv.
Lus Hmoob: Koj yuav mus xaiv ib yam lus ntawm no los ua yam lus koj xav kom peb siv nyob hauv ntu ntawv Profile nyob ntawm qhov kev teev koj tus askhauj. Tiamsis, cov lus tshaj tawm rau neeg paub yuav tsis muaj hais ua lus Hmoob mus txog thaum 2021. Tam sim no mus txog thaum ntawd, koj yuav tau txais cov lus tshaj tawm txog PSPS hais ua lus Askiv. Ua raws li cov kauj ruam hauv qab no los mus thov kev pab hais uas koj yam lus.
Lus Arabic, Lus Farsi, Lus Khej, Lus Nyijpoom, Lus Qhabmeem, Lus Portuguese, Lus Punjabi lossis Lus Thaib: Txoj kev teev yam lus koj xav kom peb siv rau cov lus ntawm no nyob hauv ntu ntawv Profile ntawm koj tus askhauj yuav tsis muaj rau koj xaiv mus txog thaum 2021. Tam sim no mus txog thaum ntawd, koj yuav tau txais cov lus tshaj tawm txog PSPS hais ua lus Askiv. Ua raws li cov kauj ruam hauv qab no los mus thov kev pab hais uas koj yam lus.


Sau npe nkag mus muab yam lus koj xav kom peb siv hloov (lus Askiv xwb)..
Lossis, hu 1-866-743-6589 mus hais kom ib tus neeg pab neeg siv hluav taws xob los mus muab yam lus koj xav kom peb siv teev tseg rau hauv koj tus askhauj.


Koj yuav ua li cas yog thaum twg koj tau txais ib co lus tshaj tawm rau neeg paub txog PSPS hais ua lus Askiv


Yog koj tau txais ib co lus ceebtoom ntaus ua ntawv xa hauv xovtoj, ib tsab xovtooj lossis email txog PSPS hais ua lus Askiv, nws yeej muaj ib txoj kev los mus ua koj muab tau cov ntaub ntawv hais ua lwm yam lus. Yog xav paub tias yuav ua li cas, cia li ua raws nraim li cov kauj ruam rau yam lus tshaj tawm rau neeg paub uas koj tau txais:

PSPS Chaw Nyob Lus Ceebtoom Rau Cov Neeg Uas Tsis Muaj Npe Nyob Hauv Ib Tus PG&E Askhauj (Account)


Tau txais ib tsab xov tooj hu tuaj ntawm PG&E yog tau tua hluav taws xob vim tej zaum yuav pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov.


MUS KAWM NTXIV TAM SIM NO

Additional PSPS resources