Yog tsis muaj hom lus uas koj nyiam hais nyob rau tshooj saum toj saud, ces hu thov mus rau ntawm 1-833-208-4167 txhawm rau thov kev pab rau lwm hom lus uas muaj ntau txog 250+ hom lus.Tshawb nrhiav tej ntaub ntawv PSPS uas sau ua koj hom lus nyiam hais


Peb xav kom txhua tus neeg qhua siv hluav taws xob yuav tsum muaj tej ntaub ntawv uas lawv xav tau thiaj li tau txais xov xwm tshiab ua ntej, thaum lub sij hawm ntawd kiag thiab tom qab qhov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (Public Safety Power Shutoff, PSPS). Tshawb nrhiav kom paub tias yuav nrhiav tej ntaub ntawv PSPS sau ua koj hom lus nyiam hais tau li cas.Tej ntaub ntawv kho dua tshiab ntawm qhov PSPS nyob rau ntawm peb lub vab sab ceeb toom


Thaum muaj ib qho xwm txheej ntawm PSPS raug ceeb toom, peb tej xov xwm tshiab ntawm PSPS yeej keev muab tshaj tawm dua tshiab tas li kom nej paub txog.


  • Tshawb nrhiav cov sij hawm kwv yees uas yuav raug tua hluav taws xob ntev npaum li cas rau ntawm koj thaj chaw nyob.
  • Saib daim duab qhia chaw nyob uas nthuav qhia txog tej chaw raug cuam tshuam.
  • Nyob rau ntawm Cov Chaw Lis Hauj Lwm Hauv Zej Zos hauv cov chaw uas raug cuam tshuam los ntawm qhov PSPS, txhua thaj chaw uas muaj ADA-chav plob, thiab chaw ntxuav tes, Wi-Fi, qhov ntsia sam hluav taws xob thiab lwm yam kev pab cuam.

Lub vas sab ceeb toom qhov PSPS muaj sau ua cov lus no: Lus As Kiv, Lus Arabic, Lus Suav, Lus Farsi, Lus Hindi, Lus Hmoob, Lus Yij Poos (Japanese), Lus Khmer, Lus Kaus Lim, Lus Portuguese, Lus Punjabi, Lus Lav Xias (Russian), Lus Xabpeesniv (Spanish), Lus Tagalog, Lus Thaib thiab Lus Nyab Laj.


Saib lub vas sab uas sau ua hom lus koj nyiam


Saib hauv khoos pij tawj loj

Suav txij saum toj ntawm phab ntawv nyob rau ntawm peb lub vas sab ceeb toom, xaiv koj hom lus uas koj nyiam hais rau saum toj sab xis ntawm daim phiaj saib.


saib hauv khoos pij tawj loj

Saib hauv lub xov tooj ntawm tes

1. Xaiv mes nus qhia

2. Xaiv koj hom lus nyiam hais los saum toj sab xis ntawm daim phiaj saib.


Saib hauv lub xov tooj ntawm tes

Yog xav tau kev pab hauv lwm hom lus uas muaj ntau txog 250+ hom lus, hu mus rau 1-833-208-4167.


Mus rau cov ntau ntawv hloov tshiab ntawm ntawm qhov PSPS

Yog tias koj yog ib tug tswv as khauj ntawm PG&E thiab peb xav tias koj qhov chaw nyob yuav raug cuam tshuam los ntawm hluav qhov taws xob tuag vim qhov PSPS, peb mam li hu xov tooj, ntaus ntawv xa tuaj qhia thiab sau email tuaj ceeb toom rau koj ua ntej ob hnub yuav tua hluav taws xob (yog ua tau) thiab txhua hnub kom txog thaum hluav taws xob rov qab tuaj. Ntaus npe nkag mus hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj dua tshiab.Txais tej kev sib txuas lus ntawm qhov PSPS ua hom lus uas koj hais tau


Xaiv ib hom lus uas koj nyiam hais tso rau hauv tshooj Ntaub Ntawv ntawm koj qhov teeb tus as khauj, ces koj cia li tau txais tej ntaub ntawv ceeb toom ntawm qhov PSPS sau ua hom lus uas tau xaiv ntawd lawm.


Ntaus npe nkag mus hloov kho koj hom lus nyiam hais (Tsuas muaj ua lus As Kiv nkaus xwb).
Los sis, hu mus rau ntawm 1-866-743-6589 txhawm rau thov kev pab hauv ntau hom lus uas muaj txog li 250+ txhawm rau teeb koj hom lus uas nyiam hais.Yog koj txais qhov kev ceeb toom ntawm qhov PSPS sau ua lus As Kiv lawm ces yuav ua li cas


Yog koj txais ib kab ntawv sau tuaj, ib tsab xov tooj hu tuaj los sis ib tsab email ceeb toom txog qhov PSPS ua lus As Kiv lawm, yeej muaj txoj hau kev txais cov ntaub ntawv ua lwm hom lus tau thiab. Yuav los mus nrhiav tias yuav tau txais cov ntaub ntawv ua lwm hom lus ces ua raws li cov kauj ruam nram qab no rau hom lus ceeb toom uas koj tau txais ntawd:

Ceeb Toom Thaj Chaw ntawm Qhov PSPS rau Cov Tsis Yog Tus Tswv As Khauj ntawm-PG&E


Ceeb Toom Thaj Chaw Nyob tuaj yeem pab ua rau koj nyob tau nyab xeeb los ntawm kev qhia koj raws hauv xov tooj los sis ntaus ntawv xa tuaj qhia txog ib qho xwm txheej ntawm qhov PSPS rau ntawm ib thaj chaw twg uas tseem ceeb rau koj.


Cov chaw nyob ntawd tej zaum yuav muaj xws li koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv nyob nrog rau hauv, koj niam koj txiv lub tsev, los sis qhov chaw nres tsheb ntawm lub tsev txawb los sis chav tsev xauj uas yog koj tus tswv tsev them nqi PG&E. Cov ntawv ceeb toom no muaj ntau yam lus. Koj tsis tas yuav muaj tus as khauj PG&E ntawm qhov chaw nyob ntawd los yuav tau txais ib qho kev ceeb toom ib yam nkaus thiab.Kawm kom paub ntau ntxiv

Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv ntawm PSPS