Npaj kom txhij rau ib qho PSPS


Txoj kev tsis muaj hluav taws xob siv yeej yog ib yam kev tabkaum rau koj lub neej, koj tsev neeg thiab koj txoj haujlwm uas koj yeej tsis xav ntsib; yog li ntawd, peb tau npaj ib co tswvyim qhia neeg npaj ua ntej los mus pab ua kom muaj kev nyabxeeb thiab kom koj lub neej tsis txhob muaj ntau yam hloov nyob rau thaum muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS). Peb los kuj npaj muaj kev pab suav nrog rau kev siv Wi-Fi dawb, chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab, chav dej thiab chaw ntxuav tes uas cov neeg xiam oob qhab siv tau nyob rau ntawm cov chaw Community Resource Centers hauv cov zejzos uas tsis muaj hluav taws xob siv tom qab peb muab hluav taws xob kaw lawm.

Ib qho PSPS yog txhais tias tej zaum koj yuav tsis muaj hluav taws xob siv rau ntau ntau hnub. Peb yeej paub tias nws yuav yog ib yam nyuaj thiab peb xav pab koj los mus npaj ua ntej. Siv cov tswvyim nram qab no los mus npaj ua ntej thiab los ceev kom muaj kev nyabxeeb thaum muaj ib qho PSPS.

Canned food

Khoom noj


 • Npaj kom muaj dej khov (ice). Muab ib cov taub dej loj ntim dej los tso ua dej khov (ice) coj los ua kom tej khoom noj txias thaum tsis muaj hluav taws xob.
 • Ua ntej peb pib muab hluav taws xob kaw, muab koj lub tub txias (refrigerator) thiab lub chaw txias cia nqaij khov (freezer) tso rau qhov txias tshaj mus txog thaum peb rov qab qhib hluav taws xob.
 • Siv thawv txias cia khoom noj (coolers) coj los ua kom tej khoom noj txias thaum tsis muaj hluav taws xob.
 • Tsis txhob pheej muab lub tub txias thiab lub chaw txias cia nqaij qhib. Thaum tsis muaj hluav taws xob lawm, cov khoom noj nyob hauv lub tub txias tseem yuav txias mus txog li ntawm plaub teev thiab cov nyob hauv cov chaw txias cia nqaij yuav txias mus txog li 48 teev.
 • Yuav cov khoom noj uas tsis tas yuav muab cia rau hauv cov tub txias.
Solar Charger

Khoom technology


 • Muaj ib tus yuamsij los npaj rau thaum cov yuamsij thiab cov ntsuas phoo electronic tsis ua haujlwm lawm.
 • Muab cov khoom siv zoo li T.V.s thiab computers tua/rho hluav taws xob, vim lawv yuav ua tau kom muaj txim taws lossis muaj hluav taws xob khiav ntau thaum rov qab muaj hluav taws xob khiav.
 • Yuav ib lub xovtooj cua uas siv roj teeb lossis siv tes ntswj.
 • Mus rub lossis luam cov ntaub ntawv uas tej zaum koj yuav tau siv.
 • Mus nrhiav kom paub tias cov chaw muaj Wi-Fi nyob rau ntawm cov thaj chaw nyob ze yog nyob qhov twg.
 • Npaj cov roj teeb uas yuav siv tau los ntxiv roj rau cov khoom siv ntawm tes thiab laptop.
 • Ntxiv roj ua ntej rau cov xovtooj ntawm tes thiab cov roj teeb npaj los ntxiv roj.
 • Npaj cov roj teeb uas haum rau cov khoom koj yuav tau siv kom ntau
Flashlight

Hauv Tsev


 • Mus yuav cov teeb LED uas siv roj teeb lossis cov teeb uas siv lub hnub los npaj tseg cia tau siv
 • Npaj cov khoom uas cov ntsiaj yug los saib yuav tau siv.
 • Npaj nyiaj ntsuab tseg cia tau siv thiab sam roj kom puv rau cov tsheb. Tej zaum cov tshuab rho nyiaj ATMs thiab cov chaw sam roj yuav tsis qhib thaum tsis muaj hluav taws xob lawm.
 • Qhib ib lub teeb tseg los mus qhia kom koj paub yog thaum twg rov qab muaj hluav taws xob lawm.
 • Khaws cov teeb tsom kom nyob ze.
 • Xyaum siv tes qhib lub qhov rooj ntawm chav nres tsheb.
Emergency Plan Checklist

Kev nyabxeeb


Medical Equipment

Kev Noj Qab Nyob Zoo


Cov ntaub ntawv lossis chaw pab uas muaj ntxiv:


Siv cov ntaub ntawv lossis kev pab nram qab no los npaj rau lub caij muaj hav zoov kub hnyiab.

Garage Door
Backup Generator

Ntaub ntawv lossis kev pab rau txoj kev npaj ntawm cov thaj chaw uas ntxim zoo li yuav muaj hav zoov kub hnyiab (high-threat wildfire areas)

 

Nej txoj kev nyabxeeb yog txoj haujlwm tseemceeb heev rau peb. Tej zaum koj lub tsev yuav yog ib lub nyob rau ntawm ib thaj chaw uas qhov ntxim zoo li yuav muaj hav zoov kub hnyiab yog nyob rau qhov siab heev (extreme risk) lossis nyob rau qhov siab (elevated risk).

 

Cov ntaub ntawv lossis kev pab nram qab no yuav pab tau koj los mus npaj thiab xyaum txoj kev uas koj npaj los khiav tawm thaum muaj xwmceev, los soj ntsuam koj lub tsev thiab los npaj ib pob khoom coj los siv thaum muaj xwmceev.Kawm txog qhov tias saib puas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab nyob ntawm koj lub tsev

Npaj rau kev khiav tawm

Cov chaw txuas mus rau lwm qhov chaw hais txog qhov no

Kev pab rau PSPS

Mus nrhiav cov kev pab suav nrog rau cov chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab thiab Wi-Fi los siv thaum muaj ib qho PSPS.

Kev ua kom cov kev kaw hluav taws xob PSPS tsis txhob txiav hluav taws xob mus rau ntau lub tsev lossis lagluam

Mus kawm kom paub tias peb tab tom ua dabtsi los ua kom ib qho PSPS tsis txhob txiav hluav taws xob mus rau ntau lub tsev lossis lagluam.

Vim li cas thiaj li muaj kev kaw hluav taws xob PSPS

Mus kawm kom paub tias peb siv dabtsi los pab peb txiav txim tias peb yuav tsum tau muab ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS coj los tshaj tawm thiab mus nrhiav cov txujci (tools) rau huabcua uas qhia tias saib puas yuav muaj ib qho PSPS nyob rau ntawm thaj chaw koj nyob.