Npaj kom txhij rau ib qho Public Safety Power Shutoff


Peb nkag siab tias kev tsis muaj hluav taws xob siv nws cuam tshuam txog kev ua neej nyob, yog li ntawd peb thia’j li tau tsim cov lus taw qhia txog kev npaj nod los mus pab muab kev pab txhawb nqa rau sawv daws.

Txog rau txoj kev nyab xeeb ntawm peb cov qhua siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos, cov Public Safety Power Shutoff yuav yog qhov cuab yeej uas tsim nyog siv txuas ntxiv mus tam li yog ib qho chaw ncig ua si zaum kawg txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov. Siv cov lus taw qhia nram qab no los mus pab koj npaj thiab nyob kom nyab xeeb thaum lub sij hawm muaj ib qho kev tua hluav taws xob.

Khoom noj uas ntim ua poom

Khoom noj


 • Tsim ua koj li dej khov (dej nkoog) ua ntej yuav txog lub sij hawm ntawd. Muab cov taub ntim dej khov (dej nkoog) los mus tsau cov khoom noj kom txias zias nyob rau lub sij hawm tua hluav taws xob.
 • Ua ntej qhov kev tua hluav taws xob yuav pib, teeb koj lub tub txias thiab lub tub dej khov (dej nkoog) mus rau theem uas txais tshaj plaws mus kom txog ntua rau thaum rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm.
 • Tso ciaj ciam txwv kev qhib lub tub txias thiab lub tub dej khov (dej nkoog) cov qhov rooj. Thaum tua hluav taws xob lawm, muaj peev xwm tswj tau cov khoom noj kom txias tau ntev txog li 4 teev (xuab moos) nyob rau hauv cov tub txias thiab tau ntev txog 48 teev (xuab moos) rau hauv cov tub dej khov (dej nkoog).
 • Siv cov tshuab txias los mus tswj khoom noj kom txias zias nyob rau lub sij hawm tua hluav taws xob.
 • Tswj cov khoom noj uas muaj peev xwm sawv ntsug tau yam nyab xeeb lug rau ntawm chav rau khoom noj haus yam tsawg kawg ib xyoos thiab tsis tas yuav tsum tau muab ua kom siav los sis ua kom khov txhawm rau kom thiaj li noj tau yam nyab xeeb lug.
Solar Charger

Khoom technology


 • Npaj ib tus yaum sij pab txhawb los mus hloov pauv cov yaum sij thiab cov xauv khoom uas siv hluav taws xob uas yuav tsum siv hluav taws xob mas thiaj li ua tau hauj lwm.
 • Tua los sis rho cov twj siv los sis qhov cuab yeej uas siv hluav taws xob, xws li cov this vis (televisions, TVs) thiab cov koos pis tawj (computers), uas tuaj yeem muaj tau txim taws los sis nce siab yam ceev heev thaum rov qab qhib hluav taws xob tuaj.
 • Yuav ib lub xovtooj cua uas siv roj teeb lossis siv tes ntswj.
 • Mus rub lossis luam cov ntaub ntawv uas tej zaum koj yuav tau siv.
 • Nrhiav cov chaw uas muaj Wi-Fi siv dawb nyob rau hauv cov cheeb tsam ze rau ntawm koj.
 • Npaj cov roj teeb uas yuav siv tau los ntxiv roj rau cov khoom siv ntawm tes thiab laptop.
 • Ntxiv roj ua ntej rau cov xovtooj ntawm tes thiab cov roj teeb npaj los ntxiv roj.
 • Npaj cov roj teeb uas haum rau cov khoom koj yuav tau siv kom ntau
Flashlight

Hauv Tsev


 • Mus yuav cov teeb LED uas siv roj teeb lossis cov teeb uas siv lub hnub los npaj tseg cia tau siv
 • Npaj cov khoom uas cov ntsiaj yug los saib yuav tau siv.
 • Npaj nyiaj ntsuab tseg cia tau siv thiab sam roj kom puv rau cov tsheb. Tej zaum cov tshuab rho nyiaj ATMs thiab cov chaw sam roj yuav tsis qhib thaum tsis muaj hluav taws xob lawm.
 • Qhib ib lub teeb tseg los mus qhia kom koj paub yog thaum twg rov qab muaj hluav taws xob lawm.
 • Khaws cov teeb tsom kom nyob ze.
 • Xyaum siv tes qhib lub qhov rooj ntawm chav nres tsheb.
 • Xyuas kom paub tseeb hais tias koj lub tsheb noj hluav taws xob lub roj (battery) xaj puv npo lawm. Nrhiav cov chaw xaj hluav taws xob.
Emergency Plan Checklist

Kev nyabxeeb


Medical Equipment

Kev Noj Qab Nyob Zoo


Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv:

Siv cov ntaub ntawv lossis kev pab nram qab no los npaj rau lub caij muaj hav zoov kub hnyiab.

Garage Door
Backup Generator

Cov chaw muab kev pab rau cov cheeb tsam muaj hluav taws kub hnyiab txaus ntshai heev


Koj li kev nyab xeeb yog peb tes hauj lwm yuav tsum tau ua uas tseem ceeb tshaj plaws. Yog hais tias koj lub tsev nyob rau hauv ib qho chaw uas muaj hluav taws kub hnyiab siab, cov chaw muab kev pab nyob rau nram qab no muaj peev xwm pab tau koj npaj rau ib qho zwj ceeb yam xav tsis txog.


Tshawb nrhiav kom pom txog koj lub tsev qhov kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov

Npaj rau ib qho kev tshem tawm


Cov chaw txuas (links) uas muaj feem sib cuam tshuam

Kev pab txhawb nqa ntsig txog Public Safety Power Shutoff

Nrhiav cov chaw muab kev pab ua ntej, nyob rau lub sij hawm thiab tom qab muaj ib qho Public Safety Power Shutoff.

Kev Txhim Kho Cov Public Safety Power Shutoffs

Tshawb nrhiav txog txoj kev uas peb tab tom txhim kho qhov kev tau ntsib kev tua hluav taws xob no rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos.

Vim li cas thiaj li muaj Public Safety Power Shutoffs tshwm sim

Nrhiav cov txuam thawj tseeb uas mus rau hauv peb qhov kev txiav txim siab txhawm rau nqua hu ib qho kev tua hluav taws xob.