Pe’b tab tom ua hauj lwm ib xyoos puag ncig txhawm rau txo kom tsis txhob muaj kev tshwm sim tsis zoo los ntawm PSPS ntau


Peb lub hom phiaj yog txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb rau koj. Peb paub zoo txog hais tias kev tsis muaj hluav taws xob siv nws cuam tshuam txog rau kev ua neej nyob. Vim li ntawd peb thiaj li mloog peb cov neeg siv hluav taws xob hais thiab tshawb nrhiav cov hau kev los txo kom tsis txhob muaj kev tshwm sim tsis zoo los ntawm Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff (PSPS)), yam tsis muaj kev nyab xeeb haum rau qhov nruab nrab.Kev puas tsuaj los ntawm huab cua thiab lwm cov kev phom sij (teeb meem)

Worker working on a power line

Tom qab qhov xwm txheej huab cua phem tag dhau mus lawm, peb yuav tshuaj ntsuam txog lab npauv hluav taws xob txog ntawm cov cua thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj-uas tau ua rau muaj kev puas tsuaj ntawd txhawm rau ua kom paub tseeb tias nws nyab xeeb rau kev rov qab qhib hluav taws xob siv li qub. Cov kev puas tsuaj nram qab no qhia rau pom txog cov hauv paus chiv keeb ntawm kev muaj hluav taws kub hav zoov uas muaj feem tshwm sim tau vim tsis tua hluav taws xob:


 • Ceg ntoo hla cov xov hluav taws xob
 • Xov hluav taws xob sib rig
 • Ntoo vau los rau cov xov hluav taws xob
 • Ncej hluav taws xob vau

Mus kawm txog kev soj ntsuam thiab kev txheebxyuas

Peb txoj kev mob siab rau txhawm rau txhim kho PSPS

PG&E tus neeg ua hauj lwm uas ua hauj lwm ntsig txog xov hluav taws xob

Kev ua ntau yam ntxiv los mus pab cov neeg siv hluav taws xob

Txhawm rau txhim kho PSPS, peb tab tom mloog peb cov neeg siv hluav taws xob thiab tab tom teb cov lus pab tswv yim uas yog muab cov lus qhia paub thiab cov chaw muab kev pab cuam uas zoo dua qub ntau ntxiv rau lawv ua ntej, nyob rau lub sij hawm ntawd thiab tom qab ib qho xwm txheej PSPS.


Cov chaw muab kev pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob muaj xam nrog rau:


 • Kev nthuav dav ntau ntxiv rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm feem Medical Baseline
 • Cov roj (batteris) uas nqa mus los tau
 • Cov kev nyob tsev tos qhua loj
 • Kev pab txhawb nqa ntsig txog kev siv tsheb thauj xa neeg mus los
 • Cov kev ceeb toom txog kev tua hluav taws xob uas siv rau cov neeg us tsis yog tus tswv ntawm tus as khauj
 • Cov nyiaj tau txais rov qab los ntawm kev siv hluav taws xob faj seeb ntau yam
 • Cov ntaub ntawv qhia paub txog xwm txheej kub ntxhov ceev sau ua 16 hom lus
 • Kev nthuav dav ntsig txog xwm txheej kub ntxhov ceev uas sau ua ntau hom lus
 • Kev hloov pauv khoom noj
Muaj nyuj hoom kiv tshuab (Helicopter) ya ncig xyuas hav zoov

Kev txhim kho peb qhov txheej txheem pab cuam PSPS

Peb yuav ua kev hloov thiab txhim kho ib qho zuj zus txuas ntxiv mus txhawm rau pab tswj xyuas kom peb cov neeg siv hluav taws xob nyab xeeb thiab pab txo kom tsis txhob muaj cov kev tshwm sim tsis zoo los ntawm PSPS. Tsis muaj tib txoj hau kev los daws qhov xwm txheej txhawm rau txo cov kev pheej hmoo txog ntawm cov hluav taws kub hav zoov. Vim li ntawd es peb thiaj li:

 

 • Txhim kho kab sib rig hluav taws xob txuas ntxiv mus uas yog ua kom cov xov hluav taws xob ruaj khov txhawm rau txo kom tsis txhob muaj cov kev pheej hmoo ntsig txog hluav taws kub hav zoov
 • Nruab cov cuab yeej siv rau tej suam chaw txhawm rau ua kom tsis txhob muaj chaw siv PSPS ntau es thiaj li tsis muaj cov neeg siv hluav taws xob uas tsis muaj hluav taws xob siv ntawd coob
 • Sim siv cov thev naus laus zis (technologies) tshiab uas tshawb (txhom) tau cov kev hem thawj txog ntawm qhov kab sib rig hluav taws xob thiab thiaj li txo tau los sis tua tau hluav taws xob sai, yog li ntawd thiaj li yuav tsum tau txo qhov kev xav tau txog rau ntawm PSPS kom tsis txhob muaj ntau heev
 • Nruab cov microgrids uas siv cov tshuab hluav taws xob txhawm rau tswj xyuas hluav taws xob nyob rau lub sij hawm muaj PSPS
PG&E worker working on a power line

Ua kom paub zoo tshaj qub tias yuav muaj huabcua zoo li cas

 • Txuas cov tshuab ntsuas huabcua kom kwv yees tau huabcua zoo tshaj qub rau cov kev kaw hluav taws xob PSPS
 • Txuas cov koob yees duab uas yees tau cov duab pom tseeb (high-definition cameras) los mus qhia cov hav zoov kub hnyiab uas txim yuav muaj
 • Soj ntsuam qhov kev ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab raws li qhov pom muaj tam sim

Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv


Txhawm rau pov thaiv kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws, peb tab tom ua txhua kauj ruam txhua hnub txhawm rau los mus txhim kho kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau ntawm peb li lab npauv hluav taws xob.


Kawm paub txog kev tswj xyuas nroj tsuag

Peb qhov txheej txheem pab cuam fab kev nyab xeeb ntsig txog hluav taws kub hav zoov tab tom hloov pauv zuj zus txhua xyoo txhawm rau kom phiaj yeeg pom txog cov zaj lus qhia ua tau kawm paub thiab koom nrog cov ntaub ntawv tshiab. Cov kev nqis tes ua tshwj xeeb uas peb tab tom ua nyob rau xyoo no muaj xam nrog rau:


Kev muab cov cuab yeej siv cais ua feem


Kev ceev kom zej zog muaj hluav taws xob cia lub sij hawm muaj xwm txheej kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (PSPS) los ntawm kev txhem cov xov hluav taws xob kom ua feem me

Kev ceev kom zej zog muaj hluav taws xob cia lub sij hawm muaj xwm txheej kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws (PSPS) los ntawm kev txhem cov xov hluav taws xob kom ua feem me


LUB HOM PHIAJ XYOO 2021: 250 COV CUAB YEEJ SIV


Kev ua kom lab npauv ruaj khov


Kev ua kom qhov lab npauv ntawm cov ncej kom khov dua, cov xov qhwv thiab tso phiaj xwm rau hauv av txhawm rau los txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov

Ua kom qhov lab npauv ntawm cov ncej kom khov dua, cov xov qhwv thiab tso phiaj xwm rau hauv av txhawm rau los txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov


LUB HOM PHIAJ XYOO 2021: 180 MAIS TAU UA RAU RUAJ KHOV DUA LAWM


Cov pob xa hluav taws xob


Kev hloov hluav taws xob rau cov qhua lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS los ntawm kev teeb lub pob hluav taws xob ntawm cov xov hluav taws xob uas muaj hluav taws siab dua

Kev hloov hluav taws xob rau cov qhua lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS los ntawm kev teeb lub pob hluav taws xob ntawm cov xov hluav taws xob uas muaj hluav taws siab dua


LUB HOM PHIAJ XYOO 2021: 29 COV POB QHIB-TUA HLUAV TAWS XOB


Tau kho kev tswj xyuas tej nroj tsuag zoo dua qub lawm


Ua tau tshaj lub xeev cov qauv rau cov kev daws tsawg kawg nkaus los daws cov nroj tsuag uas muaj kev pheej hmoo yuav siab nyob rau thaj tsam muaj hluav taws-phom sij

Ua tau tshaj lub xeev cov qauv rau cov kev daws tsawg kawg nkaus los daws cov nroj tsuag uas muaj kev pheej hmoo yuav siab nyob rau thaj tsam muaj hluav taws-phom sij


LUB HOM PHIAJ XYOO 2021: 1,800 MAIS TAU MUAB TSHEM DU LUG TAG LAWM


Cov chaw tswj xyuas huab cua


Kev pov thaiv thiab teb rau qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov los ntawm kev txhim kho kev khwv yees kev muaj peev xwm

Kev pov thaiv thiab teb rau qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov los ntawm kev txhim kho cov kev muaj peev xwm kev khwv yees


LUB HOM PHIAJ XYOO 2021: 300 COV CHAW TSWJ XYUAS


Cov koob yees duab uas pom tseeb heev


Teeb cov koob yees duab txhawm rau txhim kho peb lub peev xwm los saib xyuas peb thaj chaw pab cuam thiab muaj kev cuam tshuam rau cov hluav taws kub hav zoov

Teeb cov koob yees duab txhawm rau txhim kho peb lub peev xwm los saib xyuas peb thaj chaw pab cuam thiab muaj kev cuam tshuam rau cov hluav taws kub hav zoov


LUB HOM PHIAJ XYOO 2021: 135 COV KOOB YEES DUAB


Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv

Related links

Vim li cas PSPS thiaj li tshwm sim

Tshawb nrhiav kom tau cov txuam thawj tseeb coj los mus siv rau qhov kev txiav txim siab txog kev yuav tua hluav taws xob txhawm rau pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov thiab tshawb nrhiav cov cuab yeej qhia txog huab cua uas phiaj yeeg rau pom txog hais tias seb puas yuav muaj ib qho xwm txheej PSPS tshwm sim nyob rau hauv koj cheeb tsam.

Kev pab rau PSPS

Tshawb nrhiav cov chaw muab kev pab cuam txog rau kis nod ua ntej, nyob rau lub sij hawm ntawd thiab tom qab ib qho xwm txheej PSPS.