English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Kev ua kom cov kev kaw hluav taws xob PSPS kaw hluav taws xob rau neeg tsawg tshaj qub, luv tshaj qub thiab muaj qhov zoo dua qub

 

Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb tsuas yog ib feem ntawm peb txoj kev npaj los pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab ntev ntev mus. Peb paub tias cov kev kaw hluav taws xob yeej yog ib lub nra hnyav thiab lawv yeej tsim tau lwm yam teebmeem rau txoj kev nyabxeeb. Nyob rau hauv lub sijhawm ze, peb tab tom muab peb cov dejnum kho thiab nthuav kom dav los ua kom cov kev kaw hluav taws xob PSPS yeej txiav hluav taws xob mus rau tsawg tus neeg siv roj thiab hluav taws xob tshaj qub thiab kom kaw hluav taws xob luv tshaj qub.Kev puam tsuaj los ntawm huabcua thiab lwm yam teebmeem

Worker working on a power line

Tom qab huabcua phem mus dhau lawm, peb yuav mus txheebxyuas tias saib puas muaj teebmeem dabtsis uas ntxim yuav ua rau muaj hav zoov kub hnyiab thiab saib puas muaj kev puam tsuaj dabtsi los ntawm huabcua. Cov kev puam tsuaj nram qab no yog cov uas ntxim yuav ua tau kom muaj hav zoov kub hnyiab yog peb tsis tau muab hluav taws xob kaw:


 • Ceg ntoo hla cov xov hluav taws xob
 • Xov hluav taws xob sib rig
 • Ntoo vau los rau cov xov hluav taws xob
 • Ncej hluav taws xob vau

Mus kawm txog kev soj ntsuam thiab kev txheebxyuas

Our commitment to reduce PSPS events

PG&E worker working on a power line

Txo kom cov kev kaw hluav taws xob PSPS tsis txhob txiav hluav taws xob mus rau ntau lub tsev thiab lagluam

 • Txo kom cov kev kaw hluav taws xob txiav hluav taws mus rau tsawg tus neeg siv roj thiab hluav taws xob
 • Rov qab qhib hluav taws xob tsis pub dhau 12 teev thaum nruab hnub tom qab qhov huabcua phem mus dhau lawm.
 • Npaj muaj kev pab thiab ntaub ntawv qhia txog qhov kev kaw hluav taws xob kom zoo tshaj qub thaum tab tom muaj thiab tom qab muaj ib qho PSPS rau cov zejzos uas lawv cov hluav taws xob raug kaw
Helicopter flying over a forest

Txo qhov uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab kom muaj tsawg

 • Siv cov ncej uas khov tshaj cov qub, muab cov xov npog thiab faus rau hauv av
 • Ua kom tau zoo cuag thiab zoo tshaj cov qauv rau kev tu nroj tsuag thiab kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hnyiab uas lub xeev tau teev tseg
 • Mus txheebxyuas cov khoom xa hluav taws xob kom ceev
PG&E worker working on a power line

Ua kom paub zoo tshaj qub tias yuav muaj huabcua zoo li cas

 • Txuas cov tshuab ntsuas huabcua kom kwv yees tau huabcua zoo tshaj qub rau cov kev kaw hluav taws xob PSPS
 • Txuas cov koob yees duab uas yees tau cov duab pom tseeb (high-definition cameras) los mus qhia cov hav zoov kub hnyiab uas txim yuav muaj
 • Soj ntsuam qhov kev ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab raws li qhov pom muaj tam sim

Cov ntaub ntawv lossis chaw pab uas muaj ntxiv


Peb tab tom sib zog ua dejnum los ua kom tsis txhob muaj ntoo thiab ceg ntoo hlav mus chwv cov xov hluav taws xob nyob rau ntawm cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab.


Mus kawm txog kev tu nroj tsuag

Qhov peb ua tiav los txog thaum Lub Xya Hli tag los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab thiab kom cov kev kaw hluav taws xob PSPS txiav hluav taws xob mus rau tsawg tus neeg siv roj thiab hluav taws xob:


Kev muab cov xov hluav taws xob sib hloov


Installing line switches to redirect electric and keep communities powered

Txuas cov tshuab hloov xov hluav taws xob los muab hluav taws xob xa ntawm lwm txoj xov mus thiab los ua kom cov zejzos muaj hluav taws xob siv


Txuas tag 43 ntawm 39 lub tshuab hloov xov hluav taws xob (110%)


Kev tu nroj tsuag


Inspecting and removing vegetation that poses potential wildfire risk

Kev mus txheebxyuas thiab kev txiav cov nroj tsuag uas ntxim yuav ua tau kom muaj hav zoov kub hnyiab tawm


Tu tag 1,819 ntawm 1,800 mais (miles) (101%)


Kev muab cov tshuab xa hluav taws xob (grid) cais


Separating the power grid into smaller sections to decrease areas affected by PSPS

Kev muab cov tshuab xa hluav taws xob cais kom cov thaj chaws uas ib lub tshuab xa hluav taws mus rau tsis txhob dav dav heev sub thaum muaj ib qho PSPS, peb thiaj li tsis txiav hluav taws xob mus rau tej thaj chaw dav dav


Txuas tag 603 ntawm 592 lub tshuab xa hluav taws xob (102%)


Muaj cov chaw tsim hluav taws xob me uas npaj rau txoj kev tsim hluav taws xob los siv ib ntus


Energizing customers with backup power during a PSPS

Muaj cov hluav taws xob rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob siv thaum muaj ib qho PSPS


Txuas tag 62 ntawm 62 lub chaw tsim hluav taws xob (100%)


Nqes peev rau txoj kev xa hluav taws xob txhua yam (infrastructure) (ua kom txoj kev xa hluav taws xob ruaj khov)


Installing stronger poles, covered lines and underground lines

Tsa cov ncej uas khov tshaj cov qub, muab cov xov npog thiab faus rau hauv av


Tsa cov ncej khov thiab muab cov xov faus av tag li 369 ntawm 241 mais (miles) (153%)


Txuas cov tshuab ntsuas huabcua ntxiv


Enhancing the ability to predict and respond to severe weather

Ua kom peb kwv yees tau meej tias huabcua yuav zoo li cas thiab npaj tau kev los daws teebmeem thaum muaj huabcua phem


Txuas tag 371 ntawm 400 lub tshuab ntsuas huabcua (93%)


Cov koob yees duab uas yees tau cov duab pom tseeb


Improving real-time monitoring of high-risk areas and weather conditions with high-definition cameras

Siv cov koob yees duab uas yees tau cov duab pom tseeb los ua kom peb soj ntsuam tau cov thaj chaw uas ntxim yuav muaj hav zoov kub hnyiab thiab cov huabcua raws li lub sijhawm muaj tam sim


Txuas tag 167 ntawm 200 lub tshuab koob yees duab uas yees tau duab pom tseeb (83.5%)


Related links

Vim li cas thiaj li muaj kev kaw hluav taws xob PSPS

Mus kawm kom paub tias peb siv dabtsi los pab peb txiav txim tias peb yuav tsum tau muab ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS coj los tshaj tawm thiab mus nrhiav cov txujci (tools) rau huabcua uas qhia tias saib puas yuav muaj ib qho PSPS nyob rau ntawm thaj chaw koj nyob.

Kev pab rau PSPS

Mus nrhiav cov kev pab suav nrog rau cov chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab thiab Wi-Fi los siv thaum muaj ib qho PSPS.