Peb’ tseem tab tom ua hauj lwm raws xyoo puag ncig txhawm rau txo qhov kev cuam tshuam ntawm Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs)


Txhawm rau tswj kom cov neeg siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb, peb yuav tsum tau tua hluav taws xob txhawm rau pab tiv thaiv hluav taws kub hav zoov thaum muaj cua hlob heev uas tuaj yeem chiv ua rau cov ceg ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj los khuam rau cov hlua hluav taws xob uas tseem muaj hluav taws xob khiav. Qhov no hu tias Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff). Peb paub tias kev tsis muaj hluav taws xob siv tuaj yeem tab kaum rau lub neeg ua neej nyob, yog li ntawd peb thiaj sib koom tes thiab txhim kho txhawm rau tswj kom peb cov neeg siv hluav taws xob nyab xeeb thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm cov kev tua hluv taws xob.

Peb mob siab ntso los txhim kho Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs)


Peb tab tom mloog peb cov neeg siv hluav taws xob thiab tab tom teb rau cov lus pab tswv yim los ntawm kev muab cov lus qhia ntau ntxiv thiab cov chaw muab kev pab cuam uas zoo dua qub:


Cov link txuas uas muaj feem cuam tshuam nrog

Vim li cas thiaj li muaj Public Safety Power Shutoffs tshwm sim

Nrhiav cov txuam thawj tseeb uas mus rau hauv peb qhov kev txiav txim siab txhawm rau nqua hu ib qho kev tua hluav taws xob.

Kev pab txhawb nqa ntsig txog Public Safety Power Shutoff

Nrhiav cov chaw muab kev pab ua ntej, nyob rau lub sij hawm thiab tom qab muaj ib qho Public Safety Power Shutoff.