English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Lus Qhia Dav Txog PSPS


Ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb, thiab kuj muaj npe hu ua ib qho PSPS, yog muaj los tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab thaum muaj huabcua phem. Peb muab hluav taws xob kaw los pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab thiab los ceev kom cov zejzos muaj kev nyabxeeb. Nws muaj ntau ntau yam uas peb yuav tau muab coj los xav thaum peb yuav txiav txim los mus muab hluav taws xob kaw thiab peb yeej muab qho no saib tias yog ib yam tseemceeb heev li.


pole manTxawm tias koj yeej tsis nyob lossis ua haujlwm nyob rau ntawm ib thaj chaw uas ntxim yuav muaj hluav taws kub hnyiab, lossis muaj cua hlob los, tej zaum koj cov hluav taws xob yeej tseem yuav raug kaw yog tias txoj xov xa hluav taws xob los rau koj lub tsev lossis lub lagluam yeej yog ib txoj uas cab txiav dhau ntawm ib thaj chaw uas muaj huabcua phem. Cov xov uas xa hluav taws xob mus rau cov tsev nyob rau ib thaj chaw yeej tsis yog tib co xov txhua zaug; yog le ntawd, tej zaum koj yuav muaj hluav taws xob, tiamsis tus neeg nyob sab ntug kev sab tim ho tsis muaj hluav taws xob.


Mus saib daim vis dis aus qhia txog lub ntsiab ntawm Txoj Kev Tua Hluav Taws Xob Txhawm Rau Kev Nyab Xeeb Ntawm Zej Tsoom (PSPS)
Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 81 KB)

PSPS timeline: what to expect

When we need to temporarily turn off power for safety, you can expect the following:

Severe Weather Forecasted

Kwv Yees Tias Yuav Muaj Huabcua Phem

Thaum Twg: Ntev txog li ib limpiam ua ntej


Yog Dabtsi: Peb cov kws paub huabcua kwv yees tias ntxim yuav muaj huabcua phem.

PSPS Outage Watch Notifications

Lus Tshaj Tawm Kom Neeg Paub Txog Ib Qho Kev Soj Ntsuam Xyuas Kev Kaw Hluav Taws Xob PSPS (ntxim yuav muaj kev kaw hluav taws xob)

Thaum Twg: Ob hnub ua ntej, ib hnub ua ntej (yog ua tau)


Yog Dabtsi: Peb yuav hais rau koj paub yog tias koj nyob rau ntawm ib thaj chaw uas tej zaum ib qho PSPS yuav txiav hluav taws xob mus rau. Peb yuav qhia lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav pib kaw hluav taws xob thiab lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav rov qab qhib hluav taws xob.

PSPS Outage Warning Notification

Lus Tshaj Tawm Kom Neeg Paub Txog Ib Qho Kev Ceebtoom Txog Kev Kaw Hluav Taws Xob PSPS (yuav tau kaw hluav taws xob)

Thaum Twg: Ntau ntau teev ua ntej


Yog Dabtsi: Peb yuav hais rau koj paub yog tias koj nyob rau ntawm ib thaj chaw uas ib qho PSPS yuav txiav hluav taws xob mus rau. Peb yuav qhia lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav pib kaw hluav taws xob thiab lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav rov qab qhib hluav taws xob.

Power Shutoff

Kev Kaw Hluav Taws Xob

Thaum Twg: Thaum muaj huabcua phem


Yog Dabtsi: Peb muab hluav taws xob kaw nyob ntawm cov thaj chaw uas muaj huabcua phem los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

Lus Tshaj Tawm Tshiab thiab Kev Txheebxyuas

Thaum Twg: Huabcua zoo ntau lawm thiab peb twb pib mus txheebxyuas thiab pib rov qab qhib hluav taws xob lawm


Yog Dabtsi: Peb cov neeg ua haujlwm twb mus txheebxyuas cov xov hluav taws xob saib puas muaj teebmeem dabtsi los mus qhib hluav taws xob kom sai li sai tau thiab kom muaj kev nyabxeeb mus rau cov zejzos uas lawv cov hluav taws xob raug kaw. Peb yeej hais rau koj paub txhua hnub hauv cov lus tshaj tawm, hauv social media, hauv cov chaw tshaj xovxwm, hauv xovtooj cua thiab hauv peb lub vassab (website) hais txog lub sijhawm peb kwv yees tias peb yuav rov qab qhib hluav taws xob.

PSPS Power Restored

Twb Rov Qab Qhib Hluav Taws Xob Tom Qab Muaj Ib Qhov PSPS Lawm

Thaum Twg: Rov qab qhib hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob tsis pub dhau 12 teev thaum nruab hnub tom qab qhov huabcua phem mus dhau lawm.


Yog Dabtsi: Peb twb rov qab qhib hluav taws xob mus rau cov zejzos uas lawv cov hluav taws xob raug kaw tag lawm.


Kawm paub ntau ntxiv nyob rau hauv qhov vis dis aus hais txog "Kev Rov Qab Qhib Hluav Taws Xob Siv Ntawm PSPS".

Learn more about PSPS events

Like the weather, Public Safety Power Shutoffs can be unpredictable and complex. The following resources can help you understand and prepare.

Lus tshaj tawm tshiab thiab lus ceebtoom txog PSPS

Mus nrhiav saib qhov kev kaw hluav taws xob PSPS tam sim no zoo li cas lawm, mus tso npe txais cov lus ceebtoom txog PSPS thiab mus kawm qhov tias saib PG&E yuav hais li cas thiab hais thaum twg rau koj paub thaum muaj ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS.

Npaj rau ib qho PSPS

Mus kawm kom paub tias yuav npaj rau ib qho PSPS uas yuav muaj tom ntej yog npaj li cas thiab kom paub cov tswvyim los mus ua kom muaj kev nyabxeeb yog tias koj cov hluav taws xob raug kaw.

Vim li cas thiaj li muaj kev kaw hluav taws xob PSPS

Mus kawm kom paub tias peb siv dabtsi los pab peb txiav txim tias peb yuav tsum tau muab ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS coj los tshaj tawm thiab mus nrhiav cov txujci (tools) rau huabcua uas qhia tias saib puas yuav muaj ib qho PSPS nyob rau ntawm thaj chaw koj nyob.

Kev txhim kho PSPS

Tshawb nrhiav kom paub txog yam peb ua txhua hnub txhawm rau ua kom peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub thiab kom ruaj khov dua qub. Tsis tas li ntawd, kawm paub txog peb qhov kev txhim kho PSPS rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos tau li cas.

Kev pab rau PSPS

Mus nrhiav cov kev pab suav nrog rau cov chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab thiab Wi-Fi los siv thaum muaj ib qho PSPS.

Ntaub ntawv lossis kev pab uas muaj ntxiv