Lub ntsiab lus hais txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)


pole manCov cua loj heev muaj peev xwm ua rau cov ntoo los sis cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj ntawd ya mus tsim kev puas tsuaj rau cov xaim hluav taws xob thiab ua rau muaj cov hluav taws kub hav zoov. Vim li ntawd, peb yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm huab cua phem. Qhov no hu tias Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff (PSPS)).Mus saib daim vis dis aus qhia txog lub ntsiab ntawm Txoj Kev Tua Hluav Taws Xob Txhawm Rau Kev Nyab Xeeb Ntawm Zej Tsoom (PSPS)
Nkag mus rau qho kev piav qhia ua lub suab
Rub tawm daim ntawv piav qhia (PDF, 81 KB)

Ncua sij hawm kev tua hluav taws xob thiab yam twg vam tseg tias yuav ua

Peb yuav ua kom tau zoo tshaj plaws li qhov peb ua tau txhawm rau los mus faib qhia txog yam uas peb paub hais txog ntawm huab cua thiab peb cov khoom siv kom sai li sau tau raws li peb muaj peev xwm ua tau, nco ntsoov hais tias cov zwj ceeb huab cua ntawd yog ib qho uas paub tsis tau tseeb hais tias yuav tshwm sim tiag. Ncua sij hawm uas siv rau ib qho xwm txheej PSPS muaj xam nrog rau:

Severe Weather Forecasted

Kwv Yees Tias Yuav Muaj Huabcua Phem

Thaum Twg: Ntev txog li ib limpiam ua ntej


Yog Dabtsi: Peb cov kws paub huabcua kwv yees tias ntxim yuav muaj huabcua phem.

PSPS Outage Watch Notifications

Lus Tshaj Tawm Kom Neeg Paub Txog Ib Qho Kev Soj Ntsuam Xyuas Kev Kaw Hluav Taws Xob PSPS (ntxim yuav muaj kev kaw hluav taws xob)

Thaum Twg: Ob hnub ua ntej


Yog Dabtsi: Peb yuav hais rau koj paub yog tias koj nyob rau ntawm ib thaj chaw uas tej zaum ib qho PSPS yuav txiav hluav taws xob mus rau. Peb yuav qhia lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav pib kaw hluav taws xob thiab lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav rov qab qhib hluav taws xob.

PSPS Outage Warning Notification

PSPS Cov Kev Ceeb Toom (Cov kev tua hluav taws xob uas yuav tsum tau tua)

Thaum Twg: Ib hnub ua ntej


Yog Dabtsi: Peb yuav hais rau koj paub yog tias koj nyob rau ntawm ib thaj chaw uas ib qho PSPS yuav txiav hluav taws xob mus rau. Peb yuav qhia lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav pib kaw hluav taws xob thiab lub sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav rov qab qhib hluav taws xob.

Power Shutoff

Kev Kaw Hluav Taws Xob

Thaum Twg: Thaum muaj huabcua phem


Yog Dabtsi: Peb muab hluav taws xob kaw nyob ntawm cov thaj chaw uas muaj huabcua phem los mus tiv thaiv kom tsis txhob muaj hav zoov kub hnyiab.

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

Cov kev tshuaj ntsuam xyuas thiab cov kev kho

Thaum Twg: Tom qab huab cua rov qab zoo li qub tuaj lawm


Yog Dabtsi: Peb cov neeg ua haujlwm twb mus txheebxyuas cov xov hluav taws xob saib puas muaj teebmeem dabtsi los mus qhib hluav taws xob kom sai li sai tau thiab kom muaj kev nyabxeeb mus rau cov zejzos uas lawv cov hluav taws xob raug kaw. Peb yeej hais rau koj paub txhua hnub hauv cov lus tshaj tawm, hauv social media, hauv cov chaw tshaj xovxwm, hauv xovtooj cua thiab hauv peb lub vassab (website) hais txog lub sijhawm peb kwv yees tias peb yuav rov qab qhib hluav taws xob.

PSPS Power Restored

Twb Rov Qab Qhib Hluav Taws Xob Tom Qab Muaj Ib Qhov PSPS Lawm

Thaum Twg: Rov qab qhib hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob tsis pub dhau 12 teev thaum nruab hnub tom qab qhov huabcua phem mus dhau lawm.


Yog Dabtsi: Peb twb rov qab qhib hluav taws xob mus rau cov zejzos uas lawv cov hluav taws xob raug kaw tag lawm.


Kawm paub ntau ntxiv nyob rau hauv qhov vis dis aus hais txog "Kev Rov Qab Qhib Hluav Taws Xob Siv Ntawm PSPS".

Kawm paub ntau ntxiv txog PSPS

Xws li huab cua, yog ib qho ua rau PSPS paub tsis tau thiab sib cov pes daws. Cov chaw muab kev pab cuam nram qab no muaj peev xwm pab tau koj kom nkag siab thiab npaj rau cov xwm txheej ntawd.

Lus tshaj tawm tshiab thiab lus ceebtoom txog PSPS

Soj xyuas txog txheej xwm ntawm ib qho PSPS nyob rau tam sim no. Sau npe nkag rau cov kev ceeb toom ntawm PSPS thiab kawm paub txog txoj hau kev thiab lub sij hawm thaum koj yuav tau txais kev ceeb toom.

Npaj rau ib qho PSPS

Tshawb nrhiav cov lus qhia ntsig txog kev nyab xeeb thiab kawm paub txog txoj hau kev los mus npaj rau ib qho xwm txheej PSPS.

Vim li cas PSPS thiaj li tshwm sim

Tshawb nrhiav kom tau cov txuam thawj tseeb coj los mus siv rau qhov kev txiav txim siab txog kev yuav tua hluav taws xob txhawm rau pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov thiab tshawb nrhiav cov cuab yeej qhia txog huab cua uas phiaj yeeg rau pom txog hais tias seb puas yuav muaj ib qho xwm txheej PSPS tshwm sim nyob rau hauv koj cheeb tsam.

Kev txhim kho PSPS

Tshawb nrhiav kom paub txog yam peb ua txhua hnub txhawm rau ua kom peb lub lab npauv nyab xeeb dua qub thiab kom ruaj khov dua qub. Tsis tas li ntawd, kawm paub txog peb qhov kev txhim kho PSPS rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos tau li cas.

Kev pab rau PSPS

Tshawb nrhiav cov chaw muab kev pab cuam txog rau kis nod ua ntej, nyob rau lub sij hawm ntawd thiab tom qab ib qho xwm txheej PSPS.

Ntaub ntawv lossis kev pab uas muaj ntxiv