Lub ntsiab lus hais txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)


tus neeg kho ncej hluav taws xobCov cua loj tuaj yeem tshuab cov ceg ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj los mus sib chwv nrog cov hlua hluav taws xob uas tseem muaj hluav taws xob khiav, ua rau khoom siv hluav taws xob puas tsuaj thiab ua rau muaj hluav taws kub hav zoov. Vim li ntawd, peb yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm huab cua phem txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov. Qhov no hu tias Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff).Tso daim vis dis aus lub ntsiab lus hais txog Kev Tua Hluav Taws Xob
Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Nkag cuag tau rau ib hom ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 120 KB)

Ncua sij hawm kev tua hluav taws xob: yam twg vam tseg tias yuav ua

Peb yuav qhia cov kev hloov pauv tshiab ntawm huab cua thiab qhov khoom siv kom sai li sai tau thaum uas nws muaj siv tau. Ncua sij hawm rau qhov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) muaj xam nrog rau cov kauj ruam nram qab no:

Huab Cua Tsis Zoo Heev Li

Huab cua tsis zoo heev li

Thaum: Txog li ib lub lim tiam ua ntej hnub tua hluav taws xob


Yam: Peb cov kws tshaj lij txog fab kev kwv yees huab cua tsis zoo uas tuaj yeem tshwm sim tau

Cov Kev Ceeb Toom Kev Saib Xyuas Kev Tua Hluav Taws Xob PSPS

Kev ceeb toom Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) (xws li cov kev tua hluav taws xob tas li)

Thaum: Txog li ob hnub ua ntej hnub tua hluav taws xob


Yam: Peb ceeb toom rau koj yog tias tej zaum koj qhov chaw nyob yuav raug cuam tshuam los ntawm kev tua hluav taws xob

Cov Kev Ceeb Toom Kev Saib Xyuas Kev Tua Hluav Taws Xob PSPS

Kev ceeb toom Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) (xws li cov kev tua hluav taws xob tas li)

Thaum: Txog li ib hnub ua ntej hnub tua hluav taws xob


Yam: Peb hloov pauv tshiab rau koj hais txog txoj kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem tshwm sim tau

Cov Kev Ceeb Toom Qhia Paub Txog Kev Tua Hluav Taws Xob PSPS

Cov kev ceeb toom Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff) (xws li cov kev tua hluav taws xob uas raug tseev kom ua)

Thaum: Ib txog plaub teev ua ntej hluav taws xob yuav raug tua


TSHIAB NYOB RAU 2022 – PG&E raug tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission kom xa cov kev ceeb toom “Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws” 24 teev nyob rau hauv ib hnub. Koj tuaj yeem tau txais kev hu xov tooj, kev xa ntawv SMS thiab email tuaj ceeb toom thaum 9 teev tsaus ntuj txog rau 8 teev sawv ntxov.


Yam: Peb ceeb toom rau koj yog tias koj qhov chaw nyob yuav raug cuam tshuam los ntawm kev tua hluav taws xob

Kev Tua Hluav Taws Xob

Hluav taws xob raug tua

Thaum: Thaum tua hluav taws xob


TSHIAB NYOB RAU 2022 – PG&E raug tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission kom xa cov kev ceeb toom “tua hluav taws xob” nyob rau 24 teev nyob rau hauv ib hnub. Koj tuaj yeem tau txais kev hu xov tooj, kev xa ntawv SMS thiab email tuaj ceeb toom thaum 9 teev tsaus ntuj txog rau 8 teev sawv ntxov.


Yam: Peb ceeb toom rau koj tias yuav tua hluav taws xob txhawm rau tiv thaiv hluav taws kub hav zoov

Thaum: Huab cua tau hloov pauv thiab yuav tau pib ua cov dej num kev tshuaj xyuas thiab kev rov qab qhib hluav taws xob siv Yam: Peb pawg neeg ua hauj lwm hluav taws xob tshuaj xyuas cov hlua hluav taws xob txhawm rau kom rov qhib hluav taws xob siv rau cov zej zos uas raug kev cuam tshuam ntawd yam sai thiab nyab xeeb li ua tau. W

Kev ceeb toom huab cua “txhua yam-meej tseeb”

Thaum: Tom qab huab cua phem dhau lawm


TSHIAB NYOB RAU 2022 – PG&E raug tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission kom xa cov kev ceeb toom “tag nrho-meej tseeb” 24 teev nyob rau hauv ib hnub. Koj tuaj yeem tau txais kev hu xov tooj, kev xa ntawv SMS thiab email tuaj ceeb toom thaum 9 teev tsaus ntuj txog rau 8 teev sawv ntxov.


Yam: Peb ceeb toom rau koj tias peb tab tom tshuaj xyuas cov hlua hluav taws xob thiab muab kev kwv yees txog kev rov qab qhib hluav taws xob siv

Kev ceeb toom rov qab qhib hluav taws xob raws li tau kwv yees tseg

Kev ceeb toom rov qab qhib hluav taws xob raws li tau kwv yees tseg

Thaum: Yog tias peb muaj kev hloov pauv nyob rau hauv peb txoj kev kwv yees tseg rov qhib hluav taws xob siv


Yam: Peb muab cov kev hloov tshiab yog tias muaj’ kev hloov pauv rau peb lub sij hawm kwv yees tseg rov qhib hluav taws xob siv

Rov Qab Qhib Siv Tau Hluav Taws Xob Li Qub Lawm ntawm PSPS

Rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm

Thaum: Nyob rau hauv 24 teev tom qab huab cua phem dhau lawm


TSHIAB NYOB RAU 2022 – PG&E raug tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission kom xa cov kev ceeb toom “rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm” nyob rau 24 teev hauv ib hnub. Koj tuaj yeem tau txais kev hu xov tooj, kev xa ntawv SMS thiab email tuaj ceeb toom thaum 9 teev tsaus ntuj txog rau 8 teev sawv ntxov.


Yam: Peb ceeb toom rau koj thaum rov qab qhib siv tau hluav taws xob li qub lawm

Kawm paub ntau ntxiv txog Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs)


Txhua lub caij hluav taws kub hav zoo nws sib txawv. Yeej tseem yuav muaj kev qhuav nkig nkuav thiab cov zwj ceeb huab cua hauv cheeb tsam tshwm sim txuas ntxiv mus txhawm rau los txiav txim txog cov sij hawm uas peb yuav tsum tau tua hluav taws xob txuas ntxiv mus. Txhawm rau tshawb nrhiav kom paub ntau ntxiv txog qhov kev lis dej num ntsig txog kev txiav txim siab, rub Phau Ntawv Qhia Txog Kev Txiav Txim Siab Ntawm Kev Tua Hluav Taws Xob Rau Kev Nyab Xeeb (PDF, 18.8 MB). Txhawm rau pab koj npaj thiab ua kom nyob nyab xeeb, pe’b tau muab cov kev pab cuam raws li nram qab no:

Cov kev hloov tshiab thiab cov kev ceeb toom txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff)

Nrhiav kom paub txog qhov kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem tshwm sim tau hauv koj cheeb tsam. Sau npe nkag rau cov ntawv ceeb toom txog kev tua hluav taws xob uas tuaj yeem tshwm sim tau.

Vim li cas thiaj li muaj Public Safety Power Shutoffs tshwm sim

Nrhiav cov txuam thawj tseeb uas mus rau hauv peb qhov kev txiav txim siab txhawm rau nqua hu ib qho kev tua hluav taws xob.

Kev Txhim Kho Cov Public Safety Power Shutoffs

Tshawb nrhiav txog txoj kev uas peb tab tom txhim kho qhov kev tau ntsib kev tua hluav taws xob no rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos.

Kev pab txhawb nqa ntsig txog Public Safety Power Shutoff

Nrhiav cov chaw muab kev pab ua ntej, nyob rau lub sij hawm thiab tom qab muaj ib qho Public Safety Power Shutoff.

Cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv