Kev pab txo kom txhob muaj hluav taws kub hav zoov nyob rau yav tom ntej kom muaj tsawg


PG&E tab tom muab siab siv zog rau nws txoj kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos. Qhov no muaj xam nrog rau Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) tib si. Saib cov vis dis aus muab lus qhia paub txog EPSS

Nws ua hauj lwm li cas


 • EPSS yog cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo.
 • Cov kev teeb tsim no tso cai rau peb cov xaim hluav taws xob los mus tua hluav taws xob yam av tas naus mav tau tsis dhau li ntawm ib-kaum ntawm ib chib (xes nkoos).
 • Qhov no tuaj yeem tshwm sim tau thaum uas muaj ib qho kev phom sij, xws li ceg ntoo poob raug txoj xaim hluav taws xob.

Ib daim duab ua lus qhia uas qhia txog tias hluav taws xob yuav raug tua tau li cas yog hais tias muaj ib qho khoom dab tsi los mus cuam tshuam ib txoj xaim hluav taws xob los sis muaj ib qho teeb meem tshwm sim. Tsab lus sau yuav nyeem qhia hais tias: Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov nyob rau lub sij hawm caij ntuj sov thiab caij ntuj qhuav no, peb tau hloov txav cov kev teeb tsim kom haum rau qee cov ntawm peb qhov khoom siv txhawm rau kom nws tuaj yeem tua hluav taws xob tau ceev dua qub yam av tas naus mav yog hais tias lab npauv tshawb (txhom) tau ib qho teeb meem.; Thaum muaj ib qho khoom dab tsi cuam tshuam txog txoj xaim hluav taws xob los sis muaj ib qho teeb meem tshwm sim, qhov khoom siv yuav tshawb (txhom) tau qhov kev hloov pauv hauv lub zog khiav mus los thiab tua hluav taws xob tsis dhau li ntawm ib-kaum ntawm ib chib (xes nkoos).; Peb yuav kuaj xyuas cov xaim hluav taws xob txog kev puas tsuaj ua ntej yuav rov qab qhib hluav taws xob siv tau yam nyab xeeb lug. Qhov txheej txheem kev lis dej num no muaj peev xwm sij hawm ntev txog li ntau xuab moos, nyob ntawm seb cheeb tsam ntawd zoo li cas.; Yuav siv nyuj hoom kiv tshuab, tsheb thauj khoom loj los mus ua cov kev ncig saib xyuas los sis mus ko tawm nyob rau lub sij hawm ua hauj lwm yav nruab hnub.
Rau cov hom phiaj ntsig txog kev siv duab nkaus xwb. Daim duab piav qhia yuav tsis raug luj ntsuas.

Muaj kev nyab xeeb ntau dua qub


 • Tau muab cov kev teeb qhaj no los mus siv rau ntawm chaw rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab thiab ntawm qee cov cheeb tsam uas nyob sib ze.
 • Cov kev teeb qhaj no yog ib qho cuab yeej uas muaj kev tiv thaiv tau hluav taws kub hav zoov uas muaj pov thawj los lawm. Nyob rau hauv xyoo 2022, tau muaj ib qho kev txo cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab nyob rau ntawm cov xaim hluav taws xob uas muaj hluav taws xob khiav ntawm EPSS tau txog li 68% lawm.*
 • Kev cheem tau cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab li ntawd, ua rau peb pab tiv thaiv tau cov hluav taws kub hav zoov thaum nyuam qhuav pib thiab thaum tab tom sib kis toj tau.
 • Yog hais tias muaj cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab tshwm sim, qhov loj me ntawm cov hluav taws kub hnyiab ntawd nws yeej me dua qub lawm ntau thov ua tsaug ntau rau EPSS. Nyob rau hauv xyoo 2022, tau muaj kev txo kom tsawg xam ua ev kawj raws li cov tau raug kev puas tsuaj tsis zoo los ntawm cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab tau txog li 99% lawm, txawm tias muaj cov zwj ceeb huab cua qhuav nkig heev los xij.**

* Cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab uas tuaj yeem tshaj tawm qhia tau ntawm CPUC hauv High Fire-Threat Districts nyob rau ntawm cov xaim hluav taws xob uas xa hluav tawv xob (muab piv rau qhov kev kwv yees ntawm xyoo 2018-2020 raws zwj ceeb huab cua pauv kas tib).
** Raws li qhov kev ntsuas raws qhov loj me ntawm hluav taws kub hnyiab uas tshwm sim los ntawm qhov khoom siv xa hluav taws xob (muab piv rau qhov kev kwv yees ntawm xyoo 2018-2020).Yam twg vam tseg tias yuav ua


 • Yuav rov qab qhib cov kev teeb qhaj uas txhom tau teeb meem yooj yim dua qub no kom siv tau li qub thaum muaj ib qho kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov. Qhov no feem ntau zoo li yuav pib txij li Lub Tsib Hlis Ntuj txog rau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj, tab sis mas tej zaum qhov kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov nod kuj yuav muaj tshwm sim mus tas lub niaj lub xyoo nyob rau hauv qee cov cheeb tsam.
 • EPSS yuav pab tswj xyuas kom muaj kev nyab xeeb rau koj, tab sis mas tej zaum koj yuav ntsib cov kev tua hluav taws xob yam xav tsis txog.
 • Peb ua ib qho kev tshuaj ntsuam xyuas txhua hnub txhawm rau los mus txiav txim siab seb puas muaj kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov thiab seb puas yuav tsum tau muaj cov kev teeb qhaj rau kev nyab xeeb txhawm rau los mus pov thaiv cov neeg siv hluav taws xob. Yog hais tias cov zwj ceeb nod ua tsis tau li qhov kev xav tau, EPSS yuav raug muab tua tseg. Qhov no txhawm rau pab tiv thaiv cov kev hluav taws xob tuag uas tsis tsim nyog.
 • Peb tsis xav kom cov kev teeb qhaj no ua rau muaj qhov kev tshwm sim tsis zoo rau cov ntawv sau nqi ntawm tus neeg siv hluav taws xob.


Cov chiv keeb hauv paus teeb meem ntawm kev tua hluav taws xob


 • Cov kev hluav taws xob tuag yam xav tsis txog muaj peev xwm tshwm sim tau los ntawm ntau cov laj thawj. Qhov no muaj xam nrog rau ib qho ceg xyoob ceg ntoo uas poob los raug ib txoj xaim hluav taws xob tib si.
 • Qhov no muaj peev xwm ua rau muaj kev hluav taws xob tuag tshwm sim tau nyob rau ntawm txhua txoj xaim hluav taws xob, muaj xam nrog rau cov xaim hluav taws xob uas tsis muaj cov kev teeb qhaj rau kev nyab xeeb tib si. Cov xaim hluav taws xob uas muaj hluav taws xob khiav ntawm EPSS yuav pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov tau los ntawm kev tua hluav taws xob kom tau sai dua qub.
 • Nyob rau qee kis, peb kuj yuav tsis muaj peev xwm txiav txim tau hais tias qhov chiv keeb huam yuaj ua rau muaj kev hluav taws xob tuag ntawd yog dab tsi.
 • Cov chiv keeb hauv paus teeb meem uas tseem tsis tau txiav txim tuaj yeem yog kev tshwm sim los ntawm qee yam, xws li ib qho ceg xyoob ceg ntoo los sis tus tsiaj, uas tau chwv (nphav) txoj xaim hluav taws xob ntawd. Qee lub sij hawm kuj ho ntsia twb tsis pom cov kev phom sij (teeb meem) no mus ntxiv li lawm thaum peb cov pab neeg uas ua hauj lwm ua ke los mus ncig saib xyuas txhawm rau yuav rov qab qhib hluav taws xob siv.


Kev pab txhawb nqa tus neeg siv hluav taws xob


Peb nkag siab tias kev uas cov neeg qhua siv hluav taws xob tsis muaj hluav taws xob siv ntawd nws xeeb txob npaum li cas. Qhov ntawd yog qhov laj thawj tias yog vim li cas peb thiaj li siv zog ua hauj lwm hnyav los txhawb peb cov neeg qhua siv hluav taws xob thiab cov zej zog thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm kev hluav taws xob tuag. Cov kev muab siab sib zog nod muaj xam nrog rau kev muab:
Cov kev ntsuas (maj tab kas) tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb ntxiv


Cov kev hloov kho no tsuas yog qee yam ntawm cov kev txhim kho kom zoo dua qub txog rau kev nyab xeeb uas PG&E tau muab coj los siv nkaus xwb. Lwm cov kev muab siab sib zog muaj xam nrog rau:
Saib peb cov vis dis aus qhia txog Enhanced Powerline Safety Settings

Peb txoj kev mob siab rau saib xyuas koj li kev nyab xeeb

Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:  

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 88 KB)

Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

1ntawm2

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:  

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 88 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:    

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 109 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

2ntawm2

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:    

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 109 KB)