Kev pab txo kev pheej hmoo txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov nyob rau yav tom ntej kom muaj tsawg


lub button (lub pob nias) qhib kab ces lub tsheb thauj khoom loj muab kev pab cuam

Muab qhov txuas ntxiv thiab muaj kev hem thawj ntawm hluav taws kub hav zoov, PG&E tab tom hloov kho nws txoj kev tiv thaiv hluav taws kub hnyiab rau kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg qhua siv hluav taws xob thiab cov zej zog. Qhov no hu tau tias yog Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS).


Nws ua hauj lwm li cas

 • EPSS yog cov kev teeb tsim kev nyab xeeb hom tshiab, thiab zoo tshaj plaws nyob rau tam sim no.
 • Cov kev teeb tsim no tso cai rau peb cov hlua hluav taws xob los tua hluav taws xob tau ntawm nws tus kheej nyob rau hauv ib feem kaum chib (xes nkoos).
 • Qhov no tuaj yeem tshwm sim tau thaum uas muaj kev phom sij, xws li ceg ntoo poob raug txoj hlua hluav taws xob.

Ib daim duab ua lus qhia uas qhia txog tias hluav taws xob yuav raug tua tau li cas yog hais tias muaj ib qho khoom dab tsi los mus cuam tshuam ib txoj xaim hluav taws xob los sis muaj ib qho teeb meem tshwm sim. Tsab lus sau yuav nyeem qhia hais tias: Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov nyob rau lub sij hawm caij ntuj sov thiab caij ntuj qhuav no, peb tau hloov txav cov kev teeb tsim kom haum rau qee cov ntawm peb qhov khoom siv txhawm rau kom nws tuaj yeem tua hluav taws xob tau ceev dua qub yam av tas naus mav yog hais tias lab npauv tshawb (txhom) tau ib qho teeb meem.; Thaum muaj ib qho khoom dab tsi cuam tshuam txog txoj xaim hluav taws xob los sis muaj ib qho teeb meem tshwm sim, qhov khoom siv yuav tshawb (txhom) tau qhov kev hloov pauv hauv lub zog khiav mus los thiab tua hluav taws xob tsis dhau li ntawm ib-kaum ntawm ib chib (xes nkoos).; Peb yuav kuaj xyuas cov xaim hluav taws xob txog kev puas tsuaj ua ntej yuav rov qab qhib hluav taws xob siv tau yam nyab xeeb lug. Qhov txheej txheem kev lis dej num no muaj peev xwm sij hawm ntev txog li ntau xuab moos, nyob ntawm seb cheeb tsam ntawd zoo li cas.; Yuav siv nyuj hoom kiv tshuab, tsheb thauj khoom loj los mus ua cov kev ncig saib xyuas los sis mus ko tawm nyob rau lub sij hawm ua hauj lwm yav nruab hnub.

Ntxiv txoj kev nyab xeev

 • Peb pib nqis tes tsim EPSS nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj 2021. Xyoo no, peb yuav qhib siv cov kev teeb tsim no kom tau thawm niaj thawm xyoo. Qhov no yuav tshwm sim tau nyob rau thaum muaj cov laj thawj uas taw qhia ntxiv tau qhov muaj feem tshwm sim tau rau cov hluav taws kub hav zoov.
 • Xyoo dhau los no, peb pom tau tias muaj kev txo tau txog 80% nyob rau cov kev ua kom cig los sis ua kom kub hnyiab* nyob rau cov txheej txheem hluav taws xob uas qhib siv ntawm EPSS nyob rau Cov Cheeb Tsam Muaj Kev Pheej Hmoo Muaj Hluav Taws Kub Siab (High Fire-Threat Districts, HFTDs), yog muab piv rau qhov kev xam nruab nrab ntawm peb lub xyoo dhau los.
  *CPUC-cov kev ua kom cig los sis ua kom kub hnyiab uas tshaj qhia tau, raws li Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 31, 2021.
 • Vim li ntawd peb thiaj tseem tab tom nthuav qhov txheej txheem pab cuam no kom dav los ntawm 45% ncua mais (miles) ntawm txoj hlua nyob rau hauv cheeb tsam HFTD uas tau qis tes ua xyoo dhau los no, mus rau txhua ncua mais (miles) ntawm txoj hlua 100% nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo muaj hluav taws kub siab nyob rau xyoo no.


Yam twg vam tseg tias yuav ua

 • Cov kev teeb tsim uas muaj kev paub tau zoo zog no yuav qhib siv tau nyob rau thaum muaj cov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov tshwm sim. Qhov no feem ntau zoo li yog Lub Tsib Hlis Ntuj txog Lub Kaum Ib Hlis Ntuj.
 • Qhov no yuav pab tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov, tab sis nws kuj tseem tuaj yeem ua rau muaj kev txiav hluav taws xob nrog thiab.
 • Peb tsis xam tias cov kev teeb tsim tshiab no yuav muaj kev cuam tshuam rau cov kev sau nqi hluav taws xob ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob.


Cov kev txhawb pab tus neeg qhua siv hluav taws xob

Peb nkag siab tias nws cuam tshuam li cas rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsis muaj hluav taws xob siv. Tias yog vim li cas peb thiaj li ua hauj lwm hnyav los txhawb peb cov neeg qhua siv hluav taws xob thiab cov zej zog thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm kev tawg. Qhov no muaj xam nrog rau:Cov kev ntsuas tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb ntxiv

Cov kev kho kom haum no tseem yog ib qho ntawm cov kev txhim kho kom zoo dua qub uas peb tau muab coj los siv hauv qhov chaw nkaus xwb. Lwm cov kev muab siab sib zog muaj xam nrog rau:Said peb daim vis dis aus ntawm Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb Ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings)

Peb txoj kev mob siab rau saib xyuas koj li kev nyab xeeb

Enhanced Powerline Safety Settings

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no:

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 99 KB) tawm los

Enhanced Powerline Safety Settings

1ntawm1

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no:

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 99 KB) tawm los