Kev pab txo kom txhob muaj hluav taws kub hav zoov nyob rau yav tom ntej kom muaj tsawg


PG&E tab tom muab siab siv zog rau nws txoj kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos. Qhov no muaj xam nrog rau Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) tib si. Saib cov vis dis aus muab lus qhia paub txog EPSS

Nws ua hauj lwm li cas

 • EPSS yog cov kev teeb tseg kom muaj kev nyab xeeb zoo.
 • Cov kev teeb tsim no tso cai rau peb cov hlua hluav taws xob los tua hluav taws xob tau ntawm nws tus kheej nyob rau hauv ib feem kaum chib (xes nkoos).
 • Qhov no tuaj yeem tshwm sim tau thaum uas muaj kev phom sij, xws li ceg ntoo poob raug txoj hlua hluav taws xob.

Ib daim duab ua lus qhia uas qhia txog tias hluav taws xob yuav raug tua tau li cas yog hais tias muaj ib qho khoom dab tsi los mus cuam tshuam ib txoj xaim hluav taws xob los sis muaj ib qho teeb meem tshwm sim. Tsab lus sau yuav nyeem qhia hais tias: Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov nyob rau lub sij hawm caij ntuj sov thiab caij ntuj qhuav no, peb tau hloov txav cov kev teeb tsim kom haum rau qee cov ntawm peb qhov khoom siv txhawm rau kom nws tuaj yeem tua hluav taws xob tau ceev dua qub yam av tas naus mav yog hais tias lab npauv tshawb (txhom) tau ib qho teeb meem.; Thaum muaj ib qho khoom dab tsi cuam tshuam txog txoj xaim hluav taws xob los sis muaj ib qho teeb meem tshwm sim, qhov khoom siv yuav tshawb (txhom) tau qhov kev hloov pauv hauv lub zog khiav mus los thiab tua hluav taws xob tsis dhau li ntawm ib-kaum ntawm ib chib (xes nkoos).; Peb yuav kuaj xyuas cov xaim hluav taws xob txog kev puas tsuaj ua ntej yuav rov qab qhib hluav taws xob siv tau yam nyab xeeb lug. Qhov txheej txheem kev lis dej num no muaj peev xwm sij hawm ntev txog li ntau xuab moos, nyob ntawm seb cheeb tsam ntawd zoo li cas.; Yuav siv nyuj hoom kiv tshuab, tsheb thauj khoom loj los mus ua cov kev ncig saib xyuas los sis mus ko tawm nyob rau lub sij hawm ua hauj lwm yav nruab hnub.

Ntxiv txoj kev nyab xeev

 • Peb tau pib siv EPSS nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj 2021 los lawm. Xyoo no, peb mam li ua kom cov kev teeb qhaj tuaj yeem ua tau hauj lwm thaum muaj cov zwj ceeb qhia tias yuav muaj cov hluav taws kub hav zoov uas muaj feem tshwm sim tau.
 • Xyoo dhau los no, peb pom tau tias muaj kev txo tau txog 80% nyob rau cov kev ua kom cig los sis ua kom kub hnyiab* nyob rau cov txheej txheem hluav taws xob uas qhib siv ntawm EPSS nyob rau Cov Cheeb Tsam Muaj Kev Pheej Hmoo Muaj Hluav Taws Kub Siab (High Fire-Threat Districts, HFTDs), yog muab piv rau qhov kev xam nruab nrab ntawm peb lub xyoo dhau los.
  *CPUC-cov kev ua kom cig los sis ua kom kub hnyiab uas tshaj qhia tau, raws li Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 31, 2021.
 • Vim li ntawd peb thiaj li tab tom nthuav dav qhov txheej txheem pab cuam no mus rau thoob plaws txoj kab hluav taws xob uas muaj ntau miles (mais) nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab thiab cov chaw uas nyob ze rau ib cheeb tsam.


Yam twg vam tseg tias yuav ua

 • Cov kev teeb tsim uas muaj kev paub tau zoo zog no yuav qhib siv tau nyob rau thaum muaj cov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov tshwm sim. Qhov no feem ntau zoo li yog Lub Tsib Hlis Ntuj txog Lub Kaum Ib Hlis Ntuj.
 • Qhov no yuav pab txuag tau kom koj muaj kev nyab xeeb, tab sis mas tej zaum kuj tuaj yeem ua rau muaj cov kev tua hluav taws xob yam xav tsis txog.
 • Peb tsis xav kom cov kev teeb qhaj no ua rau muaj qhov kev tshwm sim tsis zoo rau cov ntawv sau nqi ntawm tus neeg siv hluav taws xob.


Cov chiv keeb hauv paus teeb meem ntawm kev tua hluav taws xob

 • Ccov chiv keeb hauv paus teeb meem ntawm kev tua hluav taws xob uas tshwm sim los ntawm cov kev teeb qhaj rau kev nyab xeeb uas tuaj ua tau hauj lwm muaj peev xwm sib txawv, los ntawm qhov kev txiav (plam) ntawm qhov cuab yeej txog rau ib tus tsiaj los sis nroj tsuag uas chwv (nphav) txoj xaim hluav taws xob ntawd.
 • Tej zaum cov pab neeg uas ua hauj lwm ua ke ntawd kuj yuav tuaj yeem los txiav txim tau txog qhov chiv keeb hauv paus teeb meem ntawm ib qho kev tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm tab tom saib xyuas txoj kab hluav taws xob ntawd. Txawm li cas los xij, tej zaum cov chiv keeb hauv paus teeb meem ntawm kev tua hluav taws xob yuav raug tswj xyuas mus raws li txoj cai yog hais tias tsis tau txiav txim txog rau kis nod.
 • Cov chiv keeb hauv paus teeb meem uas tseem tsis tau txiav txim tuaj yeem yog kev tshwm sim los ntawm cov kev phom sij (teeb meem), xws li ib qho ceg ntoo los sis tus tsiaj uas tau chwv (nphav) txoj xaim hluav taws xob ntawd. Qee zaum mas kuj tsis muaj cov kev phom sij (teeb meem) no tshwm sim nyob rau lub sij hawm ua cov kev ncig saib xyuas mus ntxiv lawm.


Cov kev txhawb pab tus neeg qhua siv hluav taws xob

Peb nkag siab tias nws cuam tshuam li cas rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tsis muaj hluav taws xob siv. Tias yog vim li cas peb thiaj li ua hauj lwm hnyav los txhawb peb cov neeg qhua siv hluav taws xob thiab cov zej zog thiab txo cov kev cuam tshuam ntawm kev tawg. Qhov no muaj xam nrog rau:Cov kev ntsuas tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb ntxiv

Cov kev kho kom haum no tseem yog ib ntawm cov kev txhim kho kom zoo dua qub uas peb tau muab cov los siv nkaus xwb. Lwm cov kev muab siab sib zog muaj xam nrog rau:Said peb daim vis dis aus ntawm Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb Ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings)

Peb txoj kev mob siab rau saib xyuas koj li kev nyab xeeb

Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:  

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 88 KB)

Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

1ntawm2

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:  

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 88 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:    

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 109 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

2ntawm2

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog rau ntawm daim vis dis aus no:    

 

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 109 KB)