Pab txo kev pheej hmoo txog ntawm qhov yuav muaj hluav taws kub hav zoov yav tom ntej kom muaj tsawg


lub button (lub pob nias) qhib kab ces lub tsheb thauj khoom loj muab kev pab cuam

Txhawm rau pab pov thaiv cov neeg siv hluav taws xob thiab txo kev pheej hmoo ntsig txog hluav taws kub hav zoov kom muaj tsawg nyob rau lub sij hawm caij ntuj sov thiab caij ntuj qhuav raws keeb kwm no, peb tau hloov txav qhov kev paub ntawm peb qhov khoom siv kom haum txhawm rau kom nws thiaj li tua tau hluav taws xob yam av tas naus mav ceev dua qub yog hais tias lab npauv tshawb (txhom) tau ib qho teeb meem dab tsi. Qhov no hu tau tias yog Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS). Cov kev teeb tsim tshiab no twb tau pab pov thaiv peb cov neeg siv hluav taws xob los ntawm cov hluav taws kub hav zoov uas muaj kev puas tsuaj loj heev nyob rau hauv Theem 2 thiab Theem 3 ntawm cov cheeb tsam High Fire-Threat District (HFTD) los lawm, uas muaj kev pheej hmoo loj tshaj plaws li. Txij li thaum pib siv nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj 2021 los, PG&E pom tau tias cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab uas tuaj yeem ua rau muaj cov hluav taws kub hav zoov uas muaj kev puas tsuaj loj heev ntawd tau poob qis txog li 50% lawm yog muab piv rau qhov kev kwv yees nyob rau peb lub xyoos dhau los, thiab qhov kev ntau nqi txog cov kev tua hluav taws xob uas ua rau muaj kev cig los sis hluav taws kub hnyiab rau ntawm cov kab hluav taws xob EPSS tau poob qis txog li ntawm 90% lawm.

Nyob rau hauv qee cov chaw, cov kev kho kom haum no tau ua rau muaj ntau cov kev tua hluav taws xob ua ntu zus ua rau cov neeg ua hauj lwm ua ke yuav tsum tau ncig saib xyuas kab hluav taws xob – thiab ua txhua yam hauj lwm ntsig txog cov kev kho uas tsim nyog – ua ntej yuav rov qab qhib hluav taws xob siv. Qhov ntev ntawm qhov kev tua hluav taws xob ntawd nws yuav sib txawv nyob ntawm lub sij hawm thiab qhov chaw uas nws tshwm sim ntawd, ua ke nrog rau seb nws muaj kev puas tsuaj loj me npaum li cas. Txawm li cas los xij, txij li thaum qhov txheej txheem pab cuam no tau pib nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj los, peb tau kho txav cov kev teeb tsim kom haum ua ntu zus los, uas ua rau tsuas muaj kev tua hluav taws xob nyob cheeb tsam uas nws rau (xws li muab rau koj)/tau (xws li kawm tau kaum xyoo) los ntawm qhov teeb meem uas tshawb (txhom) tau ntawd ncaj qha nkaus lawm xwb uas yog tsis tau tua kab hluav taws xob txhua nrho li tag los lawm. Vim li ntawd, feem ntau qhov no thiaj li pab txo tau ntau miles (mais) txog ntawm kev ncig saib xyuas, qhov coob tsawg ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas tsis muaj hluav taws xob siv thiab qhov ntev tag nrho ntawm ib qho kev tua hluav taws xob.

Peb cov kev muab siab sib zog ua ntu zus los mus txhim kho nod yuav tsum tau ua txuas ntxiv mus txhawm rau txo qhov loj me thiab qhov ntev ntawm cov kev tua hluav taws xob nyob rau yav pem suab. Cov kev hloov pauv no tau ua pov thawj rau pom tau tias siv tau hauj lwm zoo txog ntawm kev ua cov kev tua hluav taws xob uas siv sij hawm luv dua qub thiab me dua qub, tsis tas li xwb kuj tseem pab pov thaiv tau peb cov neeg siv hluav taws xob kom tsis txhob raug cov hluav taws kub hav zoov uas muaj kev puas tsuaj loj heev tib si. Nyob rau nruab nrab Lub Xya Hlis Ntuj thiab Lub Kaum Hlis Ntuj 2021 nod, ua tau txog li 43% ntawm kev txo qhov coob tsawg raws li kev kwv yees txog ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas raug kev puas tsuaj tsis zoo thiab ua tau txog li 25% ntawm kev txo qhov ntev ntawm kev tua hluav taws xob raws li kev kwv yees tseg.

Peb tab tom ua hauj lwm hnyav txhawm rau yuav txo kev puas tsuaj tsis zoo txog ntawm cov kev tua hluav taws xob no txuas ntxiv mus, ua ke nod xyuas kom peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov cheeb tsam zej zos muaj kev nyab xeeb. Peb yuav muab cov kev teeb tsim uas raug hloov txav kom haum no tua tseg nyob rau thaum tag lub caij muaj hluav taws kub hav zoov nod lawm uas yog thaum muaj nag los loj zuj zus lawm.


Saib peb cov yeeb yaj duab nyob rau ntawm enhanced powerline safety settings

Peb txoj kev mob siab rau saib xyuas koj li kev nyab xeeb

Enhanced Powerline Safety Settings

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no:

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 99 KB) tawm los

Enhanced Powerline Safety Settings

1ntawm1

Muaj cov ntsiab lus piav qhia thiab cov ntaub ntawv sau qhia ua suab txog ntawm qhov vis dis aus no:

Nkag cuag tau rau ib qho ntsiab lus piav qhia ua suab
Rub ib qho ntaub ntawv sau qhia (PDF, 99 KB) tawm los