Paub txog cov kev haub ntxias hu hauv xovtooj thiab xa hauv email tuaj uas yeej muaj tas mus li.

Cov kev haub ntxias hu hauv xovtooj thiab xa hauv email tuaj uas yeej muaj tas mus li.Mus kawm txog cov kev haub ntxias no los tiv thaiv koj.

Mus kawm txog cov kev haub ntxias hauv xovtooj uas pom tus xovtooj nabnpawb tshwm (caller ID)

PG&E cov neeg siv hluav taws xob yeej hais rau peb tias lawv tau txais cov kev haub ntxias hu hauv xovtooj uas pom PG&E tus xovtooj tshwm rau ntawm tus caller ID 1-800-743-5000. Lossis, tus neeg hu dag tias nws sawv cev PG&E.


Ib txhia ntawm cov tsab xovtooj dag kuj tau muaj:

 • Hais rau cov neeg siv hluav taws xob tias lawv daim nqi hluav taws xob dhau caij them lawm thiab lawv cov hluav taws xob yuav raug kaw li ib ob teev tom ntej ntawd tshwj tias lawv cia li them lawv qhov nqi tam sim ntawd.
 • Hais kom siv ib daim npav uas neeg muab nyiaj pub, ib daim npav MoneyPak® Card lossis cov app zoo li Venmo lossis Zelle® coj los them PG&E. LUS QHIA NTXIV: Yog xav mus xyuas cov kev them nqi uas PG&E tso cai rau neeg siv tau, mus xyuas ntawm peb phab ntawv vassab hu ua Ways to Pay (Cov Hauv Kev Los Mus Them).
 • Nug kom koj qhia koj tus PG&E askhauj nab npawb, lub npe sau nkag mus rau hauv koj tus askhauj lossis koj tus Social Security nab npawb kom paub txog koj txoj kev siv roj thiab hluav taws xob los mus muag ib yam kev pab dabtsi lossis kev txheebxyuas saib koj siv roj thiab hluav taws xob zoo li cas. Cov tuam txhab muag khoom yeej tsis tas yuav paub cov lus ntawm no los lawv yeej mus nrhiav tau cov ntaub ntawv qhia txog koj txoj kev siv roj thiab hluav taws xob. PG&E yeej muaj ib qho kev pabcuam hu ua Share My Data (Muab Kuv Cov Lus lossis Ntaub Ntawv Qhia Tau Rau Lwm Tus Neeg) coj los rau cov tuam txhab muag khoom mus nrhiav tau cov ntaub ntawv qhia txog neeg txoj kev siv roj thiab hluav taws xob nkaus xwb (yeej tsis muaj cov ntaub ntawv qhia txog tus neeg), yog koj tso cai.
 • Hais rau cov neeg siv hluav taws xob tias lawv tshuav nujnqis uas dhau sijhawm them lawm lossis lawv tsim nyog tau tsoomfwv ib qho nyiaj se rov qab los ntawm tsoomfwv.
 • Dag tias yuav muaj ib qho kev kaw hluav taws xob thiab nug kom tus neeg muab cov lus qhia txog nws los mus xyuas saib cov hluav taws xob mus rau tus neeg siv hluav taws xob qhov chaw nyob puas yuav raug kaw.
 • Dag tias sawv cev ua PG&E qho kev pabcuam sub lawv thiaj li muag tau ib yam khoom lossis nkag tau mus rau hauv koj lub tsev.

Nco ntsoov tias cov neeg haub ntxias yeej muab lawv tus xovtooj ua tau kom tshwm txawv lossis cia li dag tias hu ntawm PG&E tuaj xwb.PG&E yeej tsis hu tuaj nug txog tej yam zoo li no li.


PEB YEEJ TSIS NUG KOJ TXOG COV LUS QHIA HAIS TXOG NYIAJ TXIAG NTAWM KOJ HAUV XOVTOOJ IB ZAUG LI. Yuav tsum muab cov lus thov hais txog nyiaj txiag zoo li no coj los saib tias yog lus haub ntxias xwb.


PG&E Lub Chaw Tuav Dejnum Saibxyuas Kev Ruaj Ntseg (Corporate Security Department) thiab cov neeg tuav haujlwm yeej muab txhua qhov kev haub ntxias uas neeg tau hais rau peb paub coj los txheebxyuas kom paub qhov tseeb.


Tiv thaiv tus kheej ntawm cov kev haub ntxias hu hauv xovtooj (caller ID)

Yog koj tsis ntseeg tias ib tsab xovtooj yeej yog hu ntawm PG&E tuaj, muab lub xovtooj khwb thiab hu rau PG&E tus xovtooj Pab Neeg Siv Hluav Taws Xob: 1-833-500-7226.


Paub txog cov kev haub ntxias uas npaj los dag cov lagluam Mev

Cov lagluam mev siv hluav taws xob hais rau peb paub tias lawv tau txais cov kev haub ntxias hu hauv xovtooj tuaj ceebtoom tias lawv cov hluav taws xob yuav rau kaw tshwj tias lawv siv ib daim npav uas twb muab nyiaj tso rau hauv ua ntej lawm (prepaid card) zoo li daim npav Green Dot coj los them.PG&E yeej tsis hu tuaj nug txog tej yam zoo li no li. Peb yeej tsis hais kom neeg siv cov npav uas muab nyiaj tso rau hauv ua ntej lawm (prepaid card) los them nyob hauv xovtooj lossis thaum tus neeg mus them ntawm peb cov chaw them ib zaug kiag li. Yuav tsum muab cov lus thov hais txog nyiaj txiag zoo li no coj los saib tias yog lus haub ntxias xwb.


Mus saib cov lus qhia ntxiv txog cov kev haub ntxias uas npaj los dag lagluam Mev. Mus xyuas ntawm PG&E Lub Ceebtoom Txog Cov Kev Haub Ntxias Hauv Xovtooj Uas Npaj Los Dag Cov Lagluam Mev Nws qhib mus rau ib Phab Ntawv tshiab.


Tiv thaiv koj tus kheej ntawm cov haub ntxias xa hauv email

PG&E cov neeg siv hluav taws xob hais rau peb paub tias lawv tau txais cov emails uas zoo li yog cov ntawv nqi PG&E xa tuaj.Cov ntawv nqi ntawm no yog nqi dag xwb thiab kom muab saib tias yog kev haub ntxias.


Mus saib cov lus qhia ntxiv txog cov kev haub ntxias xa hauv email. Mus xyuas ntawm PG&E Lus Ceebtoom Txog Kev Haub Ntxias Xa Hauv Email, Hu Hauv Xovtooj Nws qhib mus rau ib Phab Ntawv tshiab.


Yog koj tau txais ib tsab email uas zoo li yog email haub ntxias, sau email mus rau: ScamReporting@pge.com.


Tiv thaiv kev haub ntxias

Siv cov tswvyim nram qab no los mus pab tiv thaiv koj ntawm cov kev haub ntxias.

 • Ceev cov ntaub ntawv qhia txog koj thiab cov npav siv nyiaj (credit card) kom zoo, tsis txhob muab coj los qhia rau neeg hauv xovtooj. Yog koj muab koj daim npav siv nyiaj lossis koj tus account qhia rau ib tus neeg hauv xovtooj, hais rau lub tuam txhab lossis lub tsev cia nyiaj (bank) uas muab daim npav rau koj thiab tub ceevxwm paub.
 • Paub txog cov emails uas nug txog cov lus qhia txog koj. PG&E yeej muab txoj kev tiv thaiv koj coj los saib tias yog ib yam tseemceeb heev. Peb yeej tsis sau email mus hais kom neeg muab cov lus qhia txog lawv rau peb tshwj tias koj twb nkag mus rau hauv koj tus PG&E account lawm lossis koj hu rau peb.
 • Hu PG&E ntawm 1-833-500-7226 yog koj muaj lus hnyav siab txog ib tsab xovtooj hais txog ib daim nqi uas dhau sijhawm them, ib qho kev thov tuaj kho hluav taws xob lossis nug txog cov lus qhia txog ib tus neeg.
 • Nug kom muab daim npav rau koj saib ua ntej koj yuav cia ib tus neeg uas nws hais tias nws ua haujlwm rau PG&E nkag mus rau hauv koj lub tsev.PG&E cov neeg ua haujlwm yeej nqa lawv ib daim npav ua haujlwm thiab yeej zoo siab muab rau koj saib.
 • Hu PG&E tus xovtooj Pab Neeg Siv Hluav Taws Xob ntawm 1-833-500-7226 yog tias muaj ib tus neeg uas muab nws daim npav rau koj saib tag tiamsis koj yeej tseem tsis ntseeg. Peb yuav mus tshawbxyuas saib peb puas tau teem caij thiab/lossis xa neeg tuaj rau ntawm ib ncig koj nyob. Yog tus neeg ua rau koj ntshai, hu rau tub ceevxw.
 • Koj yuav tau txais ib tsab xovtooj uas lub tshuab hu lossis ib tus neeg hu ntawm PG&E tuaj ua ntej lub sijhawm tau teem tseg tias peb yuav tso ib tus neeg tuaj rau ntawm koj lub tsev.
 • Mus kawm ntxiv txog kev tiv thaiv koj lub tsev thiab lagluam. Mus xyuas ntawm Verify PG&E contact.