Lus nthuav qhia


Txoj cai no muaj lub hom phiaj los muab txoj hau kev qhia tseeb meej rau cov kws tshawb fawb txog fab kev nyab xeeb uas raug raws txoj cai lij choj txog ntawm cov kev ua dej num uas tshawb nrhiav cov kev phom sij thiab muab nthuav qhia rau lub tuam txhab Pacific Gas & Electric Company's ("PG&E") hauv kev xa cov kev tsis zoo uas tau tshawb pom tuaj rau peb.


Txoj cai no piav qhia txog cov lab npauv (systems) thiab hom kev tshawb fawb twg uas tau hais tseg hauv txoj cai no, yuav xa peb cov ntawv tshaj qhia txog cov kev tsis zoo li cas, thiab peb yuav tsum tau hais rau cov kws tshawb fawb txog fab kev nyab xeeb kom tos ntev npaum li cas ua ntej yuav nthuav qhia cov kev tsis zoo mus rau pej xeem sawv daws paub.


Peb qhia kom koj tiv tauj rau peb txhawm rau tshaj qhia txog cov kev tsis zoo uas muaj peev xwm yuav tshwm sim tau hauv peb cov lab npauv raws li cov qauv ua txheej txheem hauv qab no.Kev tso cai

Yog tias peb txiav txim tias koj tau mob siab rau ua ncaj ncees raws li txoj cai no thaum sij hawm ua koj qhov kev tshawb fawb txog fab kev nyab xeeb, peb yuav txiav txim siab tias qhov koj qhov kev tshawb fawb txog fab kev nyab xeeb tau txais kev tso cai, peb yuav ua hauj lwm nrog koj txhawm rau kom nkag siab thiab daws qhov teeb meem kom sai tshaj plaws, thiab PG&E yuav tsis qhia kom ua raws li kev cai lij choj uas raug cuam tshuam rau koj qhov kev tshawb fawb txog fab kev nyab xeeb uas zoo ib yam hauv txoj cai no. Cia siab ntsoov, xav kom, koj yuav tsum ua raws li tag nrho cov kev cai lij choj uas siv tau txhua lub sij hawm.Cov lus qhia

Raws li hauv txoj cai no, "kev tshawb fawb" txhais tau tias yog yam dej num uas koj:

 • Qhia rau peb kom sai tshaj plaws tom qab koj tshawb pom qhov teeb meem fab kev nyab xeeb uas tseeb meej los sis yuav tshwm sim tau.
 • Ua txhua yam kom tsis txhob ua txhaum rau txoj cai ntiag tug los sis kev nthuav tawm cov ntaub ntawv, kev puas tsuaj ntawm qhov kev paub yav dhau los ntawm tus neeg siv, kev cuam tshuam rau cov lab npauv kev tsim khoom, los sis kev rhuav tshem los sis kev siv cov ntaub ntawv.
 • Tsuas yog siv cov kev tshawb nrhiav raws li qhov ciaj ciam uas tsim nyog nkaus xwb txhawm rau kom paub meej tias muaj ib qhov kev tsis zoo. Tsis txhob siv qhov kev tshawb nrhiav los cuam tshuam los sis nthuav tawm cov ntaub ntawv, tsim kom muaj kev nkag mus siv kab hais kom ua, los sis siv qhov kev tshawb nrhiav txhawm rau hloov mus rau lwm lub lab npauv.
 • Muab sij hawm kom tsim nyog rau peb los daws qhov teeb meem ua ntej koj yuav nthuav tawm mus rau cov pej xeem sawv daws.
 • Tsis txhob xa cov ntawv tshaj qhia uas tsis zoo ntau tsab.

Thaum koj tau pom tias muaj kev phom sij tshwm sim los sis pom cov ntaub ntawv uas tsis yog cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau nthuav tawm rau zej tsoom sawv daws paub los sis cov ntaub ntawv uas nkag siab tau zoo heev (suav nrog cov ntaub ntawv ntiag tug uas tuaj yeem txheeb xyuas tus kheej tau, cov ntaub ntawv qhia txog fab nyiaj txiag, los sis cov ntaub ntawv kev ceev ntiag tug los sis kev lag luam uas tsis pub lwm tus paub ntawm ib tog twg), koj yuav tsum tso tseg koj qhov kev tshawb fawb, ceeb toom qhia kiag rau peb tam sim ntawd, thiab pom zoo tsis txhob nthuav tawm qhov kev phom sij los sis cov ntaub ntawv no rau lwm tus paub.Cov kev kuaj sim

Cov kev kuaj sim thiab qhov kev tshawb fawb hauv qab no yuav tsis raug tso cai:

 • Cov kev kuaj sim kev tsis kam lees paub ntawm qhov kev pab cuam koom kev lag luam ua ke (network) (DoS los sis DDoS) los sis lwm cov kev kuaj sim uas ua rau cov kev nkag cuag los sis tsim kev puas tsuaj rau lub lab npauv los sis cov ntaub ntawv
 • Kev kuaj sim yam uas tuav tau (piv txwv li, kev nkag mus rau hauv chaw ua hauj lwm, kev qhib qhov rooj, kev kaw qhov rooj nram qab), social engineering (piv txwv li, phishing, vishing), los sis lwm yam kev kuaj sim ib qho kev phom sij twg uas tsis muaj txuj ci
 • Kev hloov kho los sis kev hloov pauv ntawm cov vev xaib (websites)
 • Txhua yam kev dag ntxias los ntawm kev thov nyiaj los sis kev tso hem thawj kom qhia cov ntaub ntawv
 • Tsim ib cov as khauj (accounts) uas tsis tsim nyog txhawm rau ua kev kuaj sim cov app (applications) thiab cov kev pab cuamQhov ciaj ciam

Ua ntej yuav ntxiv ib lub lab npauv los sis kev pab cuam rau hauv qhov ciaj ciam ntawm koj qhov kev tshawb fawb, yuav tsum saib kom paub tseeb tau tias koj tau txais kev tso cai los sis raug tso cai kom ua kev kuaj sim kev nyab xeeb los ntawm kev siv lub lab npauv los sis qhov kev pab cuam ntawd. Piv txwv li, yog tias koj siv ib tus kws muab kev pab cuam los sis lub software uas raug tswj hwm ua tus pab cuam, ces saib kom paub tseeb tias tus neeg muag qhov khoom ntawd puas tau tso cai ua qhov kev kuaj sim no yam tseeb meej, xws li kev lees paub tias muaj txoj cai nyob hauv koj lub koom haum daim ntawv cog lus nrog tus kws muab kev pab cuam los sis muaj txoj cai uas tau qhia meej rau lawv cov pej xeem. Yog tias tsis muaj, koj yuav tsum tau ua hauj lwm nrog tus neeg muag khoom txhawm rau thov kom tau txais kev tso cai qhia meej. Yog tias tsis tuaj yeem thov tau tus neeg muag khoom qhov kev tso cai, tej zaum koj yuav tsis tuaj yeem suav cov lab npauv los sis cov kev pab cuam los ua ke hauv qhov ciaj ciam ntawm koj qhov kev tshawb fawb.


Txoj cai no siv tau rau cov lab npauv thiab cov kev pab cuam hauv qab no:

 • pge.com
 • guide.pge.com
 • recreation.pge.com
 • esft.pge.com
 • lyncdiscover.pge.com
 • safetyactioncenter.pge.com
 • wbt.firstresponder.pge.com
 • *.pge.com

Ib qho kev pab cuam twg uas tsis tau teev tseg saum toj no, xws li cov kev pab cuam uas txuas nrog, tsis raug suav los ntawm qhov ciaj ciam ntawm txoj cai no thiab tsis tau tso cai rau kev kuaj sim los sis kev tshawb fawb. Tsis tas li ntawd, txhua cov kev tsis zoo uas koj pom hauv cov lab npauv los ntawm peb cov neeg muag khoom uas nyob dhau ntawm qhov ciaj ciam ntawm txoj cai no thiab yuav tsum tau tshaj qhia ncaj qha mus rau tus neeg muag khoom raws li lawv txoj cai kev nthuav tawm cov ntaub ntawv (yog tias muaj). Yog koj tsis paub tseeb tias lub lab npauv puas nyob hauv qhov ciaj ciam los sis tsis nyob, ces kom tiv toj tuaj rau peb ntawm pgecirt@pge.com ua ntej yuav pib ua koj qhov kev tshawb fawb (los sis ntawm tus neeg tiv toj saib xyuas fab kev nyab xeeb rau lub npe ntawm lub lab npauv (system's domain name) uas tau teev tseg nyob hauv .gov WHOIS).


Tab txawm hais tias peb yuav txhim kho thiab tswj hwm lwm cov lab npauv los sis cov kev pab cuam uas siv tau is taws nem (internet) los xij, tiam sis peb qhov kev xav thiab kev cia siab yog qhov kev tshawb fawb thiab kev kuaj sim uas tsuas yog yuav ua tau rau cov lab npauv thiab cov kev pab cuam uas tau duav roos nyob rau hauv qhov ciaj ciam ntawm daim ntawv no nkaus xwb. Yog tias muaj ib lub lab npauv tshwj xeeb twh uas tsis nyob hauv qhov ciaj ciam uas koj xav tias tsim nyog kuaj ntsuas, thov tiv toj rau peb txhawm rau sab laj txog nws ua ntej. Tej zaum peb yuav nce ntxiv qhov ciaj ciam ntawm txoj cai no rau txhua lub sij hawm.Kev tshaj qhia txog ib qho kev tsis zoo

Cov ntaub ntawv ntawm qhov kev tsis zoo uas tau xa raws li hauv txoj cai no yuav raug siv rau hauv lub hom phiaj tiv thaiv nkaus xwb, txhawm rau txo los sis kho tej kev tsis zoo. Yog tias koj qhov kev tshawb pom xam muaj nrog cov kev tsis zoo uas nyuam qhuav tau tshawb pom tshiab uas cuam tshuam rau txhua tus neeg siv qhov khoom los sis kev pab cuam thiab tsis yog PG&E nkaus xwb, peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv nrog rau Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, uas nws yuav raug lis raws li lawv cov txheej txheem kev nthuav tawm qhov kev tsis zoo uas tau sib koom tes. Peb yuav tsis qhia koj lub npe los sis cov ntaub ntawv tiv toj yam tsis tau koj kev tso cai los ntawm koj.


Txhawm rau txhaj qhia ib qhov kev tsis zoo twg thov tiv toj tuaj rau peb tau ntawm pgecirt@pge.com.


Tej zaum cov ntawv tshaj qhia yuav tau muab xav tawm yam tsis tas qhia npe. Yog tias koj qhia cov ntaub ntawv tiv toj, peb yuav ua kom zoo tshaj plaws los lees paub qhov tau txais koj daim ntawv tshaj qhia tsis pub dhau peb (3) hnub ua hauj lwm.


Los ntawm kev xa tsab ntawv tshaj qhia qho kev tsis zoo, koj lees paub tias koj tsis muaj kev cia siab tias yuav them nyiaj thiab tias koj yuav zam tsis hais txog kev them nyiaj yav tom ntej rau Tsoom Fwv Hauv Teb Chaws Meskas uas raug cuam tshuam nrog koj qhov kev xa ntawv.Yam uas peb xav pom los ntawm koj

Txhawm rau pab kom peb paub xaiv thiab kom paub tias seb qhov twg yog qhov tseem ceeb tshaj ua ntej yuav xav tawm, peb thov qhia tias koj thawj tus email tiv toj mus rau yog pgecirt@pge.com xam muaj nrog rau:

 • Kev piav qhia theem siab ntawm qhov kev tsis zoo, qhov ciaj ciam thiab qhov kev phem heev ntawm nws.
 • Qhov chaw nyob domain ntawm qhov kev tsis zoo thiab qhov kev cuam tshuam uas yuav muaj peev xwm tshwm sim tau los ntawm kev ua phem.

Thaum peb tshuaj xyuas cov ntaub ntawv xub thawj lawm, peb yuav xa ib tsab email tuaj rau koj kom koj tuaj yeem teb cov ntsiab lus tseeb meej tshwj xeeb txog ntawm qhov kev tsis zoo tuaj rau peb, suav nrog cov lus piav qhia ntawm cov kauj ruam uas xav tau rov qab los tsim qhov kev tsis zoo dua (pov thawj ntawm cov ntawv sau tawm tswv yim los sis cov screenshots yuav pab tau zoo).Yam uas koj cia siab yuav tau los ntawm peb

Thaum koj xa tsab ntawv tshaj qhia txog qhov kev tsis zoo tuaj rau qhov khoos kas pab cuam no raws li hauv txoj cai no, peb cog lus tias yuav koom tes nrog koj yam qhib kev dav fo thiab sai tshaj plaws.

 • Tsis pub dhau peb (3) hnub ua hauj lwm, peb yuav siv zog ua hauj lwm kom lees paub tias tau txais koj tsab ntawv tshaj qhia lawm.
 • Hais txog qhov zoo tshaj plaws ntawm peb rab peev xwm, peb yuav lees paub tias muaj qhov kev tsis zoo rau koj thiab ua kom muaj kev ncaj ncees tshaj plaws raws li qhov ua tau txog cov kauj ruam uas peb tab tom ua thaum sij hawm ua cov txheej txheem kev rov kho kom zoo, suav nrog cov teeb meem los sis cov kev phom sij uas yuav ua rau qhov kev daws teeb meem qeeb.
 • Peb yuav teeb tsa kom muaj ib lub rooj sib tham yam tso tshav lug txhawm rau los sab laj txog txhua yam teeb meem.

Kev txiav txim siab txog kev them nyiaj txhawm rau nthuav qhia cov ntaub ntawv tshwj xeeb yog nyob ntawm PG&E tiam sis tsis muaj ib qho teeb meem twg PG&E yuav them nyiaj txhawm rau nthuav qhiav cov ntaub ntawv mus rau cov tib neeg uas muaj npe nyob hauv cov kev rau txim, los sis ib leeg twg uas nyob hauv cov teb chaws no (piv txwv li, Cuba, Iran, North Korea, Sudan thiab Syria) nyob hauv cov npe kev rau txim.Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Fab Kev Cai Lij Choj Ntawm Qhov Khoos Kas Pab Cuam Kev Nthuav Qhia Txog Qhov Kev Tsis Zoo

Thov nco ntsoov tias tej zaum yuav muaj kev txwv ntxiv rau koj rab peev xwm xa tawm cov kev tsis zoo uas raug nthuav tawm qhov nod yog nyob ntawm txoj cai lij choj hauv cheeb tsam uas koj nyob los sis ua hauj lwm.


Txoj cai nod yuav raug hloov pauv thiab qhov khoos kas pab cuam nod yuav raug tso tseg nyob rau lub sij hawm twg los tau, thiab qhov kev txiav txim siab tias yuav them nyiaj txhawm rau nthuav qhia cov ntaub ntawv tsuas yog nyob ntawm PG&E lawm xwb.