KEV CEEB TOOM: Qhov kev ncua tej hauj lwm txog ntawm cov kev txiav hluav taws xob vim kev tsis them nyiaj los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj 2020 ntawd tau tag sij hawm raws li txoj cai lawm. Peb yeej tseem muab siab rau pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob. Dhau ntawd kuj tseem muaj lwm cov kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa ntsig txog kev pab fab nyiaj txiag tib si, qhov txheej txheem pab cuam ntawm lub xeev tshiab, California Arrearage Payment Program (CAPP) Bill Credit yuav pab them cov nuj nqis hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas nws qhov nyiaj tshuav uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los tau nce siab nyob rau lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nod. Thov tshuaj xyuas dua koj qhov nyiaj tshuav hauv tus as khauj thiab them koj cov nyiaj tshuav uas tseem tsis tau them ntawd kom ncav raws sij hawm txhawm rau kom thiaj li zam dhau txhua qhov kev cuam tshuam txog rau qhov kev pab cuam.

Tshawb nrhiav kom paub peb cov txheej txheem pab cuam kev pab txhawb nqa ntsig txog Tus Kab Mob Khaus Viv (COVID)


Koj puas yog ib feem ntawm coob Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) uas ntsib teeb meem nyob rau cov sij hawm uas muaj kev nyuaj ntau yam no? Tam li kev yog ib tus kws muab kev pab cuam rau lub zej zos thiab tus neeg nyob koom zej zos, p’eb nyob ntawm nod txaus siab yuav pab koj. Nyob rau tam sim no cov txheej txheem kev pab fab nyiaj txiag no muab cov kev hais daws teeb meem txog rau kev them cov nuj nqis uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los. Cov txheej txheem pab cuam kev pab txhawb nqa ntxiv muab cov lus qhia txog kev txo cov nuj nqis hauv yim neeg nyob rau yav pem suab. Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog rau ntau cov txheej txheem pab cuam tau nyob rau tib zaug thiab koj muaj peev xwm pib thov los sis tso npe nkag tau kiag tam sim no.


CALIFORNIA ARREARAGE PAYMENT PLAN (CAPP)

COVID RELIEF PAYMENT PLAN

California Arrearage Payment Program (CAPP)

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm California Arrearage Payment Program (CAPP). CAPP yog ib qho txheej txheem pab cuam ntawm lub xeev uas muab kev pab fab nyiaj txiag rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog uas yog cov neeg tau poob qab nyob rau lub sij hawm muaj txoj kev sib kis kab mob.


Cov neeg siv hluav taws xob TSIS tas yuav tau ua ntawv thov rau kev pab cuam CAPP. Daim khes div (credit) uas siv tau ib zaug yuav raug xa mus rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog yam av tas naus mav nyob rau lub hli no. Tsuas yog cov kev tshuav nqi ntawm daim nqi siv hluav taws xob txij lub Peb Hlis Ntuj 4, 2020 txog rau Lub Rau Hli Ntuj 15, 2021—uas ntev dua 60 hnub yav dhau los nkaus xwb—thiaj tsim nyog tau txais txoj kev pab txo raws li CAPP. Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog yuav pom tag nrho cov nyiaj khes div (credit) ntawm lawv daim nqi hluav taws xob.


Kev txiav txim los ntawm lub xeev cov lus qhia, tus nqi ntawm CAPP txoj kev pab yuav muab siv rau daim nqi hluav taws xob dhau los yuav txawv rau ntawm qhov nyiaj uas tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawd tshuav. Txhua qhov kev siv hluav taws xob tau txais ib feem ntawm CAPP cov nyiaj raws li nws feem pua ​​​​ntawm tag nrho lub xeev ntawm cov nqi hluav taws xob dhau los uas tau tshwm sim thaum lub sij hawm muaj kev sib kis kab mob nthuav dav.


Cov nyiaj them tawm nyob ntawm ntau yam. Cov no suav nrog cov peev nyiaj uas muaj, qhov coob los tsawg ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog, thiab cov neeg qhua siv hluav taws xob txoj kev pheej hmoo ntawm kev tsis muaj hluav taws xob txuas mus rau. Cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tau txais nyiaj khes div CAPP muaj cai tsim nyog rau txoj kev npaj them nqi hloov pauv rau txhua qhov nyiaj tshuav. Txhua tus neeg qhua siv hluav taws xob uas tau txais nyiaj khes div CAPP yuav tau txais kev pov thaiv kom tsis txhob muaj kev txiav hluav taws xob rau ib ncua sij hawm ntev li 90-hnub.

COVID Relief Payment Plan

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas tsim nyog yuav tau txais kev tso npe nkag yam av tas naus mav rau hauv peb qhov Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Them Nyiaj Pab Daws Tso Tus Xwm Txheej Kab Mob Khaus Viv (COVID Relief Payment Plan). Yog tias koj tau sau npe lawm, qhov phiaj xwm (plan) yuav pab koj them koj cov nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los. Dua li nod lawm nws kuj tseem yuav pov thaiv koj los ntawm kev txiav kev txuas hluav taws xob tawm tom qab kev ncua kev them nqi hluav taws xob rau kev kaw hluav taws xob yuav tag sij hawm rau Lub Cuaj Hlis Ntuj 30, 2021, tab sis yuav tsum og koj them mi ntsis txhua lub hlis raws li koj daim nqi hluav tws xob.

General Residential

Cov neeg siv hluav taws xob uas nyob hauv tsev:


  • Koj cov nqi uas muaj cai tsim nyog yuav tau them tag nrho tuaj yeem them tau tsis pub dhau 24 lub hlis.
  • Cov nyiaj nqi hluav taws xob uas them raws li koj qhov phiaj xwm them nqi hluav taws xob txhua hli, uas yog muab koj cov nyiaj nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them coj los faib them rau 24 lub hlis kom sib npaug zos, yuav tsum tau them txhua lub hlis nrog rau Total Current Charges. 
  • Koj Total Current Charges tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv nplooj ntawv thib ib ntawm koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E.
  • Yog tias koj plam kev them nqi hluav taws xob raws li qhov phiaj xwm ntau dua ob zaug lawm, ko’j yuav raug rho npe ntawm qhov phiaj xwm them nqi hluav taws xob ntawd.
Handshake

Cov neeg siv hluav taws xob uas Ua Lag Luam Me:


  • Koj cov nyiaj them nqi hluav taws xob txhua hli raug xam tsis pub ntau tshaj 10% ntawm tus nqi nruab nrab ntawm koj daim ntawv nqi hluav taws xob hauv 24 lub hlis dhau los.
  • Koj cov nyiaj them nqi hluav taws xob raws li qhov phiaj xwm kev them nqi hluav taws xob txhua hli yuav tsum tau them txhua lub hlis nrog rau koj Total Current Charges.
  • Koj Total Current Charges tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv nplooj ntawv thib ib ntawm koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E.
  • Yog tias koj plam kev them nqi hluav taws xob raws li qhov phiaj xwm ntau dua ib zaug hauv lub sij hawm 12 lub hlis lawm, ko’j yuav raug rho npe ntawm qhov phiaj xwm them nqi hluav taws xob ntawd.
Group of business people icon


Cov neeg siv hluav taws xob uas yog Cov Chaw Lag Luam Me nyob hauv Disadvantaged Communities:


Cov nyiaj them nqi hluav taws xob yuav tsis tshaj li5% ntawm koj tus nqi xam nrab nyob rau daim ntawv nqi hluav taws xob hauv 24 lub hlis dhau los. Lus Cim Tseg: Disadvantaged Communities hais txog cov zej zos tshwj xeeb uas tau lees paub los ntawm Xeev California Lub Chaw Saib Xyuas Cov Kev Siv Hluav Taws Xob Dej Cua Rau Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Commission (CPUC)) tias xav tau kev nqis peev ntau tshaj plaws los txhim kho kev noj qab haus huv rau zej tsoom sawv daws, kev ua neej nyob kom zoo thiab kom muaj hwv tsam rau fab kev khwv nyiaj txiag. Kawm paub ntau ntxiv txog Disadvantaged Communities.

Kev pab ntsig txog kev them nuj nqis thiab kev pab txhawb nqa ntau ntxiv

general customer service

Puas xav paub lus qhia ntau ntxiv?

Yog hais tias koj muaj lus nug, thov tsis txhob ua siab deb hu rau 1-800-743-5000.

general business

Cov chaw muab kev pab cuam rau cov chaw ua lag luam me

Tsis tas li ntawd kuj tseem muaj cov chaw muab kev pab cuam fab nyiaj txiag rau cov lag luam tib si.


Muaj ua Lus As Kiv Nkaus Xwb.