HLOOV KHO TSHIAB: Qhov kev pov thaiv xwm txheej kub ceev ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nod raug muab ncua sij hawm ntxiv mus txog ntua rau Lub Cuaj Hlis Ntuj 30, 2021: Kev ncua tej hauj lwm txog ntawm cov kev tu ncua feem kev pab cuam txog ntawm qhov tsis muaj kev them nyiaj rau cov neeg qhua (luj qhab) ntawm tej chaw nyob thiab tej lag luam me, lag luam pes nrab thiab lag luam loj.

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Koj muaj ntau cov kev xaiv

Koj puas yog ib feem ntawm cov pej xeem coob leej hauv xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) uas tab tom ntsib teeb meem nyob rau cov sij hawm uas muaj kev nyuaj ntau yam no? Tam li kev yog ib tus kws muab kev pab cuam hauv koj lub cheeb tsam thiab tus neeg nyob koom zej zos, peb nyob ntawm nod txaus siab yuav pab koj. Tam sim no cov khoos kas muab kev pab fab nyiaj txiag no muab cov kev hais daws teeb meem pab txog kev them cov ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los, thiab cov khoos kas muab kev pab txhawb nqa ntau ntxiv uas muab cov lus qhia txog kev txo cov nuj nqis rau yim neeg nyob rau lub neej yav pem suab.


Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov khoos kas pab cuam ntau yam ua ke. Tam sim no koj muaj peev xwm pib kev ua ntawv thov los sis kev sau npe nkag¬—koj tsis tas yuav tsum tau tos kom txog lub caij ntuj sov.

general customer service

Puas xav paub lus qhia ntau ntxiv?

Yog hais tias koj muaj lus nug, thov tsis txhob ua siab deb hu rau 1-800-743-5000.

general business

Cov chaw muab kev pab cuam rau cov chaw ua lag luam me

Tsis tas li ntawd kuj tseem muaj cov chaw muab kev pab cuam fab nyiaj txiag rau cov lag luam tib si.


Muaj ua Lus As Kiv Nkaus Xwb.