KEV CEEB TOOM: Tam li ib feem ntawm 2022 California Arrearage Payment Program (CAPP), PG&E tau xa nyiaj ntau tshaj $207 sawm rau hauv cov nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi lawm. Cov nyiaj khes div yuav pab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob’ uas tau nce siab nyob rau lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais nyiaj khes div yog hais tias koj muaj ib daim ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E rau cov kev pab cuam nyob rau nruab nrab ntawm Lub Peb Hlis Ntuj 4, 2020 thiab Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 31, 2021. Tsis tas ua ntaub ntawv thov kev pab dab tsi li. thiab yog hais tias koj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, ces koj yuav pom muaj ib qho nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi nyob rau zeeg sij hawm puag ncig ntawm daim ntawv sau nqi hluav taws xob li ib-txog-on zeeg. Xav paub ntau ntxiv tau txog ntawm CAPP.Tshawb nrhiav kom paub peb cov txheej txheem pab cuam kev pab txhawb nqa


Koj puas yog ib feem ntawm cov pej xeem uas coob ntawm Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) uas ntsib teeb meem nyob rau cov sij hawm uas muaj kev nyuaj ntau yam ntawv? Tam li kev yog ib tus kws muab kev pab cuam rau lub zej zos thiab tus neeg nyob koom zej zos, peb’ nyob ntawm nod txaus siab yuav pab koj. Nyob rau tam sim no cov txheej txheem kev pab fab nyiaj txiag no muab cov kev hais daws teeb meem txog rau kev them cov nuj nqis uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los. Cov txheej txheem pab cuam kev pab txhawb nqa ntxiv muab cov lus qhia txog kev txo cov nuj nqis hauv yim neeg nyob rau yav pem suab. Koj tuaj yeem muaj cai tsim nyog rau ntau cov txheej txheem pab cuam tau nyob rau tib zaug thiab koj muaj peev xwm pib thov los sis tso npe nkag tau kiag tam sim no.

Tau txais kev pab nrog rau cov ntawv sau nqi uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los

assistance CARE and FERA program

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Tau txais nyiaj pab txog li $1,000 los mus them rau cov nqi hluav taws xob ntawm yim neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam.

 • Them koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los kom tag nrho ib zaug, tab txawm hais tias koj yuav siv taws, roj zeb propane, los sis roj los xij
 • Tau txais kev pab nyob rau lub sij hawm muaj xwm txheej kub ntxhov ceev, xws li kev hluav taws xob tuag
 • Tau txais kev pab txuas ntxiv mus yog hais tias koj dhau sij hawm them lawm thiab tsim nyog tau txais kev pab raws li nyiaj khwv tau los
assistance reach program

Lub Khoos Kas Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Cuam txog rau Kev Pab Txog Fab Hluav Taws Xob los ntawm Feem Saib Xyuas Kev Pab Rau Cheeb Tsam Zej Zos (REACH, Relief for Energy Assistance through Community Help)

Tau txais nyiaj khes div hluav taws xob txog li $300.

 • Tau txais kev pab fab nyiaj txiag nrog rau cov ntawv sau nqi uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los ib zaug
 • Cov neeg qhua uas siv hluav taws xob muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ib zaug nyob rau ncua sij hawm kaum ob lub hlis, koj yuav tsum muaj cai tsim nyog tau txais kev pab txhua zaus
 • Pab tswj koj li kev siv kom tau qhib nyob rau cov sij hawm muaj kev ntxhov siab
general residential icon

Phiaj Xwm Kev Npaj Hais Txog Kev Tswj Xyuas Thaum Tshuav Nqi Tsis Tau Them (AMP, Arrearage Management Plan)

Tau txais nyiaj pab txog li $8,000 rau hauv qhov nqi tshuav uas zam rau uas tseem tsis tau them ntawd, yog hais tias koj:

 • Sau npe nkag rau hauv PG&E CARE los sis qhov khoos kas pab cuam FERA
 • Tshuav nqi yam tsawg li $500 nyob rau ntawm koj daim ntawv sau nqi cua (gas) thiab hluav taws xob, los sis yam tsawg kawg li $250 yog hais tias koj yog ib tus neeg qhua uas siv cua (gas) nkaus xwb
 • Yog ib tus neeg qhua uas siv hluav taws xob ntawm PG&E uas muaj cov ntawv sau nqi uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los ntau tshaj 90 hnub
 • TSO NPE THOV KEV PAB LOS NTAWM KEV HU RAU 1-800-743-5000
bill schedule icon

Cov Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Them Nyiaj (Payment Arrangement Plans)

Siv cov phiaj xwm kev npaj txog kev them nyiaj uas hloov yooj yim txhawm rau kom pab tau koj rov los nyob rau hauv kev soj ntsuam xyuas. Ob txoj kev xaiv:

 1. Nthuav dav koj cov nqi tshuav them tam sim no kom ntev zog, mus txog rau 12 lub hlis

LOS SIS

 1. Xaiv ib qho kev txuas ntxiv uas tso cai rau koj them tag nrho qhov nqi tshuav tom qab ntawd
 • Qhib cib fim rau tag nrho cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob

Nrhiav cov hau kev los mus txo nqi cov ntawv sau nqi hluav taws xob rau yav pem suab kom raug tsawg

Bill paper icon

Qhov Khoos Kas Pab Cuam Txog Cov Kev Ntaus Nqi Sib Quas txog rau Hluav Taws Xob Hauv Xeev California (CARE, California Alternate Rates for Energy)

Txuag tau txog 20% los sis ntau dua ntawd txog ntawm koj daim ntawv sau nqi cua thiab hluav taws xob txhua hli.

 • Tau txais kev txo nqi txhua hli ua ntu zus
 • Tej zaum koj twb tsim nyog tau txais kev pab lawm yog hais tias koj tau sau npe rau nkag hauv qee cov khoos kas muab kev pab cuam rau pej xeem lawm
Family Program icon

Qhov Khoos Kas Pab Cuam Txog Feem Kev Pab Txog Kev Ntaus Nqi Hluav Taws Xob Ntawm Tsev Neeg (FERA, Family Electric Rate Assistance)

Txuag tau txog 18% txog ntawm koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob txhua hli.

 • Tau txais kev txo nqi txhua hli ua ntu zus
 • Koj yim neeg yuav tsum muaj peb tus neeg los sis coob dua ntawd mas thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab
assistance ESA icon

Qhov Khoos Kas Pab Cuam Txog Feem Kev Pab Txog Kev Txuag Nyiaj Tseg Them Hluav Taws Xob (Energy Savings Assistance)

Tej zaum koj yuav tuaj yeem txo tau koj cov ntawv sau nqi hluav taws xob los ntawm kev txhim kho kev ua hauj lwm zoo ntsig txog feem hluav taws xob ntawm koj lub tsev uas tsis tau them nqi dab tsi li.

 • Tau txais cov kev ua kom txawj tej yam tshiab ntxiv txog ntawm vaj tsev uas kho zoo rau feem hluav taws xob uas tsis sau nqi
 • Cov neeg xauj tsev thiab cov tswv muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam
 • Koj yeej muaj cai tsim nyog tau txais kev pab kawg yog hais tias koj sau npe nkag rau hauv CARE lawm

Tau txais kev pab txhawb nqa ntxiv

Medical assistance icon

Qhov khoos kas pab cuam rau Lub Hauv Paus Kev Kho Mob (Medical Baseline program)

Tau txais kev txo nqi txhua hli ua ntu zus yog hais tias koj muaj cov zwj ceeb los sis cov cuab yeej koos pis tawj fab kev kuaj mob uas tsim nyog tau txais kev pab.

 • Koj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yog hais tias koj yog ib tus neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas muaj cov kev xav tau txog feem hluav taws xob tseem ceeb yeeb vim los ntawm kev muaj ib qho zwj ceeb fab kev kho mob
 • Tsis tas li ntawd koj kuj tseem yuav tau txais cov kev ceeb toom tshwj xeeb ua ntej txog ntawm Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws tib si
Contact call icon

California Lifeline program

Tau txais kev txo nqi txhua hli txog ntawm koj li kev siv xov tooj.

 • Tsis tas li ntawd kuj tseem tau txais ib qho kev txo nqi li ntawm $39 txog ntawm cov nqi sau txog kev txuas lus hauv xov tooj tib si
 • Koj yuav tsum muaj qhov nyiaj khwv tau los uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam mas thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, los sis sau npe nkag rau hauv ib qho khoos kas muab kev pab cuam rau pej xeem uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam
Lub cim oos lais (online icon) txhua yam (thuaj pais)

Cov kev xaiv siv is taws nej (internet) siv hauv tsev uas raug nqi tsawg

 • Ua ntawv thov qhov Affordable Connectivity Program (ACP). Koj muaj peev xwm tau txais ib qho kev txo nqi txhua hli txog li $30 tawm ntawm qhov kev siv is taws nej (internet) hauv tsev uas ceev.
 • Qhov kev txo nqi no siv tau rau txhua qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev pab cuam ntsig txog is taws nej (internet).
 • Ntau cov phiaj xwm kev npaj xav kom tsis txhob muaj tus nqi kev faj nyiaj, lus cog tseg los sis kev nruab rau.
 • Muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yam yooj yim heev yog hais tias ib tus neeg twg hauv koj tsev neeg twb raug sau npe rau hauv Lifeline, CalFresh, Medi-Cal los sis WIC lawm.
 • Hu rau 866-519-8655.
assistance balance pay

Khoos kas muab kev pab cuam ntsig txog Kev Npaj Nyiaj Them Nuj Nqis (Budget Billing program)

Kwv yees txog koj cov nqi hluav taws xob rau kom thiaj li tswj xyuas tau cov kev them nyiaj txhua hli zoo dua qub.

 • Tshem tawm cov nqi feem ntau hauv daim ntawv sau nqi kom tag mus vim muaj cov kev hloov pauv raws caij nyoog
 • Sau npe nkag rau hauv qhov khoos kas pab cuam Kev Npaj Nyiaj Them Nuj Nqi tau hnub no thiab tswj xyuas koj cov kev them nyiaj txhua hli uas muaj peev xwm kwv yees tseg tau
general customer service

Puas xav paub lus qhia ntau ntxiv?

Yog hais tias koj muaj lus nug, thov tsis txhob ua siab deb hu rau 1-800-743-5000.

general business

Cov chaw muab kev pab cuam rau cov chaw ua lag luam me

Tsis tas li ntawd kuj tseem muaj cov chaw muab kev pab cuam fab nyiaj txiag rau cov lag luam tib si.


Muaj ua Lus As Kiv Nkaus Xwb.