HLOOV KHO TSHIAB: Qhov kev pov thaiv xwm txheej kub ceev ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nod raug muab ncua sij hawm ntxiv mus txog ntua rau Lub Cuaj Hlis Ntuj 30, 2021: Kev ncua tej hauj lwm txog ntawm cov kev tu ncua feem kev pab cuam txog ntawm qhov tsis muaj kev them nyiaj rau cov neeg qhua (luj qhab) ntawm tej chaw nyob thiab tej lag luam me, lag luam pes nrab thiab lag luam loj.

Koj muaj ntau cov kev xaiv

Koj puas yog ib feem ntawm cov pej xeem coob leej hauv xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) uas tab tom ntsib teeb meem nyob rau cov sij hawm uas muaj kev nyuaj ntau yam no? Tam li kev yog ib tus kws muab kev pab cuam hauv koj lub cheeb tsam thiab tus neeg nyob koom zej zos, peb nyob ntawm nod txaus siab yuav pab koj. Tam sim no cov khoos kas muab kev pab fab nyiaj txiag no muab cov kev hais daws teeb meem pab txog kev them cov ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los, thiab cov khoos kas muab kev pab txhawb nqa ntau ntxiv uas muab cov lus qhia txog kev txo cov nuj nqis rau yim neeg nyob rau lub neej yav pem suab.


Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov khoos kas pab cuam ntau yam ua ke. Tam sim no koj muaj peev xwm pib kev ua ntawv thov los sis kev sau npe nkag¬—koj tsis tas yuav tsum tau tos kom txog lub caij ntuj sov.

PG&E Qhov Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Them Nyiaj Pab Daws Tso Tus Xwm Txheej Kab Mob Khaus Viv (COVID Relief Payment Plan)


Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas tsim nyog yuav cia li raug sau npe rau hauv peb qhov Phiaj Xwm Kev Npaj Txog Kev Them Nyiaj Pab Daws Tso Tus Xwm Txheej Kab Mob Khaus Viv (COVID Relief Payment Plan). Yog tias koj tau sau npe lawm, qhov phiaj xwm (plan) yuav pab koj them koj cov nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los. Dua li nod lawm nws kuj tseem yuav pov thaiv koj los ntawm kev txiav kev txuas hluav taws xob tawm tom qab kev ncua kev them nqi hluav taws xob rau kev kaw hluav taws xob yuav tag sij hawm rau Lub Cuaj Hlis Ntuj 30, 2021, tab sis tsuas yog kis uas koj them cov nyiaj nqi hluav taws xob raws qhov phiaj xwm thiab koj cov nqi hluav taws xob uas them tam sim no txhua txhua lub hli nkaus xwb.


Yam uas koj yuav cia siab rau:


Cov neeg siv hluav taws xob uas nyob hauv tsev:

  • Koj cov nyiaj uas muaj cai tsim nyog yuav tau them tag nrho tuaj yeem them tau tsis pub dhau 24 lub hlis.
  • Cov nyiaj nqi hluav taws xob uas them raws li koj qhov phiaj xwm them nqi hluav taws xob txhua txhua hli, uas yog muab koj cov nyiaj nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them coj los faib them rau 24 lub hlis kom sib npaug zos, yuav tsum tau them txhua lub hlis nrog rau Koj Cov Nyiaj Nqi Hluav Taws Xob Tam Sim. 
  • Koj cov Nqi Hluav Taws Xob Tam Sim No tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv nplooj ntawv thib ib ntawm koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E.
  • Yog tias koj plam kev them nqi hluav taws xob raws li qhov phiaj xwm ntau dua ob zaug lawm, koj’yuav raug rhov npe ntawm ntawm qhov phiaj xwm them nqi hluav taws xob ntawd.

Cov neeg siv hluav taws xob uas Ua Lag Luam Me:

  • Koj cov nyiaj them nqi hluav taws xob txhua txhua hli raug xam tsis pub ntau tshaj 10% ntawm tus nqi nruab nrab ntawm koj daim ntawv nqi hluav taws xob hauv 24 lub hlis dhau los.
  • Koj cov nyiaj them nqi hluav taws xob raws li qhov phiaj xwm kev them nqi hluav taws xob txhua hli yuav tsum tau them txhua lub hlis nrog rau koj Cov Nqi Hluav Taws Xob Tag Nrho Tam Sim No.
  • Koj cov Nqi Hluav Taws Xob Tam Sim No tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv nplooj ntawv thib ib ntawm koj daim ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm PG&E.
  • Yog tias koj plam kev them nqi hluav taws xob raws li qhov phiaj xwm ntau dua ib zaug hauv lub sij hawm 12 lub hlis lawm, koj’yuav raug rhov npe ntawm ntawm qhov phiaj xwm them nqi hluav taws xob ntawd.

Cov neeg siv hluav taws xob uas Ua Lag Luam Me nyob hauv Cov Zej Zos Uas Tsis Muaj Kev Vam Meej:
Kev them nyiaj nqi hluav taws xob ua hli yuav tsis pub ntau tshaj 5% ntawm tus nqi nruab nrab ntawm koj daim ntawv nqi hluav taws xob hauv 24 lub hlis dhau los. Nco Tseg: Cov Zej Zos Tsis Muaj Kev Vam Meej hais txog cov zej zos tshwj xeeb uas tau lees paub los ntawm Xeev California Lub Chaw Saib Xyuas Cov Kev Siv Hluav Taws Xob Dej Cua Rau Zej Tsoom Sawv Daws (California Public Utilities Commission (CPUC)) tias xav tau kev nqis peev ntau tshaj plaws los txhim kho kev noj qab haus huv rau zej tsoom sawv daws, kev ua neej nyob kom zoo thiab kom muaj hwv tsam rau fab kev khwv nyiaj txiag. Kawm paub ntau ntxiv txog Cov Zej Zos Tsis Muaj Kev Vam Meej.

general customer service

Puas xav paub lus qhia ntau ntxiv?

Yog hais tias koj muaj lus nug, thov tsis txhob ua siab deb hu rau 1-800-743-5000.

general business

Cov chaw muab kev pab cuam rau cov chaw ua lag luam me

Tsis tas li ntawd kuj tseem muaj cov chaw muab kev pab cuam fab nyiaj txiag rau cov lag luam tib si.


Muaj ua Lus As Kiv Nkaus Xwb.