English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Cov kev pabcuam thiab kev txhawb muaj rau cov neeg siv hluav taws xob (Customer programs and support)


Nyob rau lub caij uas tus kabmob COVID-19 muaj kev sibkis tsis tseg mus ntxiv nyob hauv peb cov zejzos, peb nkag siab txog cov teebmeem uas muaj ntau zujzus rau peb cov neeg siv hluav taws xob. Peb yeej npaj siab los mus pab peb cov neeg siv hluav taws xob nyob rau lub sijhawm muaj qhov teebmeem ntawm no los ntawm txoj kev npaj muaj cov kev pabcuam uas muaj nyiaj txiag pab, muaj cov txujci (tools) thiab tswvyim (tips) los txuag hluav taws xob thiab roj. Yog tias koj nyuam qhuav poob koj txoj haujlwm tsis ntev los no, txawm tias koj yeej tau nyiaj poob haujlwm los, tej zaum koj yeej tseem tsim nyog siv tau qhov kev txo nqi hluav taws xob thiab roj los ntawm peb cov kev pabcuam CARE lossis FERA.


COV PEJXEEM SIV HLUAV TAWS XOB: MUS KAWM NTXIV TXOG COV KEV PABCUAM THIAB COV TXUJCI (TOOLS) UAS YUAV PAB TAU

COV LAGLUAM SIV HLUAV TAWS XOB: MUS KAWM NTXIV TXOG COV KEV PAB UAS YUAV PAB TAU

PG&E COV DEJNUM NIAJ HNUB UA LOS TIV THAIV THAUM MUAJ KEV SIBKIS LOJ NTAWM TUS KABMOB COVID-19


Muaj kev pab nyiaj txiag rau peb cov pejxeem siv hluas taws xob.


Peb yeej paub txog cov kev txom nyem uas tej zaum nej tab tom ntsib. Nyob rau lub caij uas yeej tsis muaj leej twg paub meej tias yuav muaj dabtsi tshwmsim ntawm no, peb xav los mus npaj kom muaj kev pab rau nej los ntawm txoj kev npaj muaj cov kev pab nram qab no.


Rau cov neeg uas tsim nyog siv tau qhov kev pab, peb muaj ib qho kev pab ntxiv uas tsim los pab nej txuag nyiaj hauv nej cov nqi siv hluav taws xob.

Qhov Kev Pabcuam California Alternate Rates for Energy (CARE)

Cov yim neeg uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam CARE Program yuav txuag tau nyiaj li 20 feem pua lossis ntau tshaj ntawd rau ib hlis hauv lawv qhov nqi siv hluav taws xob thiab roj. Qhov kev thov yog ib yam yoojyim thiab tsuas siv sijhawm li ob peb nasthis xwb. Koj qhov nyiaj tau los uas peb yuav muab siv coj los txiav txim tias saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yog saib raws li qhov nyiaj koj khwv tau los tam sim no thiab nws tsis yog qhov nyiaj khwv tau los yav tag los; yog li ntawd, yog tias koj qhov nyiaj khwv tau los tam sim no tau hloov lawm tej zaum koj yuav tsim nyog siv tau qhov kev pab.

Qhov Kev Pabcuam Family Electric Rate Assistance (FERA) Program

Txawv ntawm CARE, cov yim neeg uas khwv tau nyiaj tsawg txog qhov tsim nyog siv tau kev pab uas muaj coob li peb tus neeg lossis coob tshaj yuav mus thov tau ib qho kev txo nqi txhua lub hlis rau lawv qhov nqi hluav taws xob los FERA. Zoo ib yam li qhov kev pabcuam CARE, cov nyiaj koj khwv tau tam sim no mus rau yav tom ntej yuav yog cov uas peb muab siv coj los txiav txim tias saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam; yog li ntawd, yog koj cov nyiaj khwv tau los tam sim no tau hloov lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam.

Qhov Kev Pabcuam Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH)

Muaj nyiaj pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas khwv tau nyiaj tsawg txog qhov tsim nyog siv tau qhov kev pab nyob rau cov sijhawm lawv ntsib kev txom nyem. Cov neeg siv hluas taws xob uas ntsib teebmeem los ntawm tus kabmob COVID-19 yuav tau nyiaj pab ntxiv txog li $100 coj los pab them lawv qhov nqi mus txog thaum Lub Peb Hlis, Tim 4, 2021.

Qhov Kev Pabcuam Uas Npaj Hluav Taws Xob Pheej Yig thiab Pub Siv Ntau Rau Cov Neeg Muaj Mob (Medical Baseline)

Cov pejxeem siv hluav taws xob uas muaj kev siv hluav taws xob tshwjxeeb vim lawv muaj tej co mob uas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam yuav tau ib tus nqi pheej yig mes ntsis rau lawv cov nqi hluav taws xob thiab roj txhua hli. Cov nyiaj koj khwv tau los yeej tsis yog ib yam uas peb yuav muab siv coj los txiav txim tias saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam ntawm no. Vim txoj kev txwv kom neeg yuav tsum tau nyob twb ywm hauv tsev tsis txhob tawm mus qhov twg los ntawm tus kabmob COVID-19 thiab qhov kev hloov ntawm kws khomob cov dejnum tias cov kev khomob twg yog cov tseemceeb tshaj tam sim no, PG&E cov qhua siv hluav taws xob yeej ua tau kev lees paub tus kheej (self-certify) tias lawv yeej tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam los sau npe nkag mus siv qhov kev pabcuam Medical Baseline. Yuav tsis tag muaj ib tus kws khomob tus ntawv tes kos npe los mus thov tiamsis tej zaum yuav tau muaj ib tus kws khomob tus ntaws tes kos npe thiaj li yuav siv tau qhov kev pabcuam mus ntev tshaj ib xyoos.

Qhov Kev Pabcuam Low-Income Home Energy Assistance Program.

Cov tib neeg uas muaj teebmeem nyiaj txiag yuav muaj cibfim los mos thov tau nyiaj pab ntau txog $1,000 coj los them lawv qhov nqi roj thiab hluav taws xob los ntawm qhov kev pabcuam Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP).


Yog koj xav tau nyiaj los mus pab koj them koj qhov nqi roj lossis hluav taws xob, qhov kev pabcuam LIHEAP yuav pab koj them tau ib zaug. Qhov uas ib tus neeg lossis ib yim neeg yuav siv tau qhov kev pabcuam no yog nyob ntawm saib lawv cov nyiaj khwv tau los yog khwv ntau npaum li cas thaum muab saib raws li tsoomfwv cov qauv rau cov nyiaj neeg khwv tau los thiab qhov kev pabcuam yuav muaj nyiaj pab rau cov yim neeg thiab cov tib neeg uas khwv tau nyiaj tsawg txog qhov tsim nyog pab.

Kev hloov txoj kev xam nqi thiab kev siv


Peb nkag siab tias peb cov neeg siv hluav taws xob coob tug yeej ntsib teebmeem nyiaj txiag vim qhov teebmeem loj ntawm no. Thaum peb muab qhov no coj los xav tag, peb:


Npaj Muaj Ntau Txoj Kev Them Nqi Rau Neeg Siv Los Them Los Them Lawv Cov Nqi Roj thiab Hluav Taws Xob. Koj yeej muab qhov nqi koj tshuav tam sim no coj los teem tau ua ntau ntau hli them los mus pab daws qhov kev tu ncua nyiaj txiag.


Kev muab txoj kev kaw hluav taws xob vim tsis them nqi ncua tseg thiab kev zam qhov nyiaj uas neeg yuav tsum tau muab rau peb tuav los mus npaj them nqi thaum lawv them tsis taus (deposit). PG&E yuav muab txoj kev kaw hluav taws xob vim tsis them nqi ncua tseg rau tag nrho cov pejxeem thiab lagluam siv hluav taws xob thiab yuav cia ncua zoo li ntawd mus txog thaum peb tshaj tawm tias hloov.


SKev Ncua Tseg Txoj Kev Uas Muab Neeg Tshem Tawm Ntawm Qhov Kev Pabcuam Medical Baseline. Peb yuav tsis hais kom cov neeg uas siv qhov kev pabcuam Medical Baseline rov qab mus thov ntawv lees paub los ntawm ib tus kws khomob lossis lwm tus neeg khomob uas muaj cai ua tau daim ntawv lees paub nyob hauv lub sijhawm ntev txog ib xyoos.

Alert icon

Paub txog kev muaj neeg haub ntxias

Cov neeg haub ntxias yuav siv lub sijhawm no los hem tias lawv yuav muab hluav taws xob kaw yog koj tsis them koj qhov nqi.

Plug iconc

Txuag roj thiab hluav taws xob thaum nyob hauv tsev

Tej zaum nej yuav siv roj thiab hluav taws xob ntau dua rau thaum muaj qhov txwv kom sawvdaws nyob twb ywm hauv tsev. Kawm los txuag hluav taws xob thiab roj thiab nyiaj txiag.

Electric Pole Icon

Cov dejnum los ua kom muaj kev nyabxeeb thiab los kho

Kev daws xwm ceev, cov kev kho tseemceeb thiab kev ua kom tsis txhob muaj hav zoov kub nyiab loj yuav tsum tau muaj mus ntxiv tsis tseg. Mus kawm kom paub tias saib peb muab peb cov dejnum tso zoo li cas peb thiaj li paub tias yam twg yog yam tseemceeb tshaj thiab saib qhov ntawd yuav pab tau koj zoo li cas.

Kev pab nyiaj txiag rau cov lagluam siv hluav taws xob


Peb yeej nkag siab txog cov teebmeem uas cov lagluam tab tom ntsib ntau zujzus ntxiv nyob rau hauv lub sijhawm uas muaj kev sibkis loj ntawm COVID-19. PG&E yeej tseem npaj siab los mus npaj cov hauv kev rau peb cov lagluam siv hluav taws xob los mus txuag roj thiab hluav taws xob thiab nyiaj txiag nyob rau lub sijhawm muaj kev ntxhov siab ntawm no. Ntawm no yog cov kev pabcuam uas muaj los pab, cov tswvyim qhia kev siv, kev pabcuam rau kev txuag roj thiab hluav taws xob thiab cov ntaub ntawv (resources) uas yuav siv tau yoojyim los mus pab koj tswj koj txoj kev siv roj thiab hluav taws xob thiab koj cov nqi thaum nyob hauv tsev thiab nyob rau ntawm ib lub chaw nrug deb (remotely).


Cov ntaub ntawv (resources) thiab cov kev pabcuam uas muaj los pab


Kev muab txoj kev kaw roj thiab hluav taws xob ncua tseg

PG&E tau muab txoj kev kaw roj thiab hluav taws xob vim tsis them nqi ncua tseg lawm thiab yuav zam qhov nyiaj uas neeg yuav tsum tau muab rau peb tuav coj los mus npaj them nqi thaum lawv them tsis taus. Qhov kev ncua no yog siv rau cov lugluam me siv hluav taws xob thiab yuav cia ncua zoo li no mus txog thaum peb tshaj tawm tias nws tau hloov.


MUS NYEEM NTXIV TXOG COV LUS TSHAJ TAWM TSHIAB NTAWM NO


Kev pab nyiaj txiag thiab txujci (technical assistant) rau cov lagluam me

Lub chaw California Governor's Office of Business and Economic Development (GO-Biz) tau sau muaj ib co tswvyim qhia coj los rau cov chaw haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm siv hais txog tus kabmob coronavirus (COVID-19).


MUS NYEEM LUS TSHAJ TAWM TSHIAB


Lub Koomhaum Federal Small Business Assistance (SBA) Cov Nyiaj Muaj Los Txais Rau Cov Lagluam Me

Lub koomhaum SBA npaj muaj ib co kev pabcuam los pab suav nrog rau tsoomfwv cov nyiaj txais thaum muaj kev puam tsuaj loj uas muaj nqi paj tsawg (low-interest) rau California cov lagluam me.


MUS KAWM TXOG COV KEV PABCUAM UAS MUAJ NYIAJ RAU COV LAGLUAM ME TXAIS.


Cov kev kawm dawb saum huabcua (online) uas muaj nyob rau ntawm PG&E's Energy Centers

Mus kawm kom muaj txujci ntxiv thiab pab koj lub neej yav tom ntej los ntawm cov kev kawm saum huabcua thiab ntawm ib lub chaw cia ntaub ntawv uas muaj kev kawm zoo, txhua yam tsis tau them nqi.


SAU NPE NKAG MUS KAWM HNUB NO


Cov kev siv xovtooj uas muaj kev txo nqi

Tej zaum koj los tseem yuav tsim nyog siv tau ib txoj kev siv xovtooj uas tus nqi pheej yig los ntawm saib cov nyiaj koj khwv tau los yog nyob rau theem twg lossis saib cov kev pabcuam muaj rau koj siv tau yog muaj zoo li cas. California LifeLine program Qhov kev pabcuam California LifeLine muaj ib qho kev txo nqi rau kev siv lub xovtooj hauv tsev lossis lub xovtooj ntawm tes coj los rau cov yim neeg uas tsim nyog siv tau los mus siv. Ntxiv ntawd, cov neeg siv PG&E qhov kev pabcuam CARE yuav txuag tau $15 txhua hli hauv lawv lub Boost Mobile xovtooj ntawm tes uas them nqi siv ua ntej (prepaid) los ntawm qhov kev pabcuam CARE and Boost Mobile pilot program.

Mus muab tau ib txoj kev txuag nyiaj uas peb npaj rau koj, siv cov txujci uas muaj rau koj siv kom paub txhua yam txog kev siv roj thiab hluav taws xob, thiab cov tswvyim rau kev tswj roj thiab hluav taws xob tag tib si nyob hauv koj tus Online Account. Koj yuav nkag tau mus rau hauv koj tus askhauj (account) nyob rau txhua lub chaw, koj yeej tseem nkag tau mus xyuas txawm tias yuav nyob rau sab raum ntawm koj lub chaw haujlwm.

 • Kev Xa Lus Ceebtoom Tawm: Mus teev npe los mus txais cov lus ceebtoom tseemceeb hauv email, hauv kev xa ntawv hauv xovtooj (text) lossis hu xovtooj hais txog koj lub lagluam txoj kev siv roj thiab hluav taws xob thiab kev muaj hluav taws xob tuag. Mus tso npe kom tau txais lus ceebtoom hnub no.
 • Kev Them Nujnqis Hauv Online: Mus them koj daim nqi roj thiab hluav taws xob hauv online, mus teev kev them nqi txhua hli thiab mus tso npe txais cov ntawv teev nqi hauv email. Muab cov kev uas muaj rau neeg xaiv ntawm no coj los xyuas.
 • Txujci (tool) Siv Los Tshawbxyuas Taug Qab Tus Nqi thiab Kev Siv Roj thiab Hluav Taws Xob: Muab koj txoj kev siv roj thiab hluav taws xob coj los txheeb xyuas, muab sib piv thiab npaj siab tias koj cov nqi yav tom ntej yuav raug npaum li cas. Nrhiav kev los txo cov kev siv roj thiab hluav taws xob uas siv tsis tseemceeb nyob ntawm koj lub tsev ua haujlwm. Mus kawm ntxiv.
 • Cov Kev Los Mus Muab Ib Qhov Kev Nthuav Qhia Ceev Khaws Tseg: Mus muab tau ib co tswvyim qhia tias pom zoo kom ua li cas uas peb tau npaj rau koj lub lagluam los mus txuag nyiaj thiab roj thiab hluav taws xob. Mus muab cov lus nug rau koj lub tsev ua haujlwm tus online askhauj (account) teb kom tag los mus txais tsab ntawv nthuav qhia uas peb tau npaj rau koj lub lagluam. Mus pib hnub no.

Nyob rau hauv lub sijhawm peb ntsib ib co teebmeem uas tsis tau ntsib dua los li los ntawm tus kabmob COVID-19, PG&E yeej tseem npaj siab los mus npaj kom muaj cov hauv kev rau nej lub lagluam los mus txuag nyiaj los ntawm peb cov kev pabcuam rau kev txuag hluav taws xob thiab roj zoo li cov nyiaj ntxiv rov qab (rebates), kev txais nyiaj thiab cov kev kho uas npaj rau nej lub lagluam. After peb muab txoj kev nyabxeeb ntawm peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov neeg ua haujlwm coj los xav tag, peb tau muab hloov tshiab zoo li nram qab no:


Siv txoj kev sib txuaslus saum huabcua kom ntau ntxiv.PG&E yeej siv cov sibtham saum huabcua thiab cov kev tshawbxyuas tias saib puas muaj tseeb ntau ntxiv hauv kev siv cov khoom xa ub no saum huabcua (digital technologies) los muab peb tej dejnum ua kom tiav.


Rov qab muab cov kev tawm mus xyuas lub chaw teem rau lwm lub sijhawm. Peb yuav muab cov kev tawm mus xyuas lub chaw teem rau lwm lub sijhawm tom qab rov pub kom muaj tawm mus xyuas tim ntsej tim muag.


Kev muab cov ntawv thov coj los txheeb xyuas. Peb tseem yuav muab cov ntawv thov nyiaj ntxiv rov qab (rebate) thiab thov txais nyiaj, thiab cov nyiaj txhawb siab (incentives) coj los ua kom tiav raws li lub sijhawm peb tau txais.


Kev them cov nyiaj txhawb siab (incentive). Peb yuav muab cov ntaub ntawv them nyiaj txhawb siab ua kom tiav rau cov dejnum (projects) uas twb ua tiav tag lawm yog tus neeg muab daim ntawv teev lus qhia txog cov dejnum ntawd xa hauv huabcua (electronically) tuaj rau peb.


Kev muab cov kev sib ntsib tim ntseg tim muag nres. Peb tau muab tag nrho cov kev sib ntsib tim ntsej tim muag nrog PG&E Cov Kws Pab Tswvyim Rau Kev Siv Roj thiab Hluav Taws Xob (Energy Advisors) thiab nrog cov neeg muaj kev koomtes nrog peb nres tag lawm. Peb los yeej hais rau cov neeg uas peb ntiav los pab cov haujlwm nyuaj kom lawv tso tseg txhua yam dejnum uas muaj kev sib ntsib tim ntsej tim muag.

Bill Schedule

Loan Deferral Available for Active On-Bill Financing Loans

Under PG&E's Energy Efficiency Financing program, payments on 0% interest, On-Bill Financing loans can now be deferred for up to six months. Eligible customers will see a reduction in their monthly repayment and pay only $0.01 per month during the six-month deferral period. The loan repayment schedule will be extended by six months, so the loan is repaid in full.

Bill Rebates

Economic Development Rate

PG&E's offers eligible businesses the opportunity to lower costs through one of three reduced electric rate options. Rates are discounted at 12%, 18% or 25% on most electric costs for five years.

Vim muaj kev hloov ntau heev rau cov kev niaj hnub dhia dejnum , tej zaum cov lagluam yuav tsum tau txiav txim siab sai tias lawv yuav ua li cas. Ntawm no yog ib co tswvyim zoo rau nej coj los xav saib puas yuav muab siv rau cov kev hloov nyob hauv cov tsev ua haujlwm thiab khoom siv (equipments).

MUS RUB DAIM NTAWV TEEV TSWVYIM TXUAG NYIAJ TXIAG THIAB ROJ THIAB HLUAV TAWS XOB COJ LOS XYUAS (PDF, 181 KB)PDF.

Lub Tsev Ua Haujlwm Loj

 • Tua cov khoom (systems) nyob ntawm cov chaws uas tsis muaj neeg nyob.
 • Kaw cov ntxaij thaiv qhov rais los mus ceev kom qhov sov tsis txhob nce thiab nqis ntau ntau.
 • Tua cov paib nyob sab nraum yog lub lagluam kawm lawm.
 • Nco ntsoov qhib tag nrho cov khoom ceev lub tsev kom neeg nkag tsis tau (security systems).

Tshuab Cua Sov, Cua Txias (HVAC) thiab Teeb

 • Tua cov HVAC nyob ntawm cov tsev ua haujlwm uas tsis muaj neeg thiab khoom siv tseemceeb (critical equipment) nyob.
 • Muab HVAC cov tshuab uas nqus cua txias nraum zoo los siv kom txuag tau hluav taws xob caws kom txawj kaw thaum tua cov tshuab cua sov cua txias tag lawm.
 • Tua cov teeb nyob rau ntawm cov chaw tsis muaj neeg nyob uas tsis yog cov teeb siv rau thaum muaj xwmceev thiab cov chaw tua yuav tsum yog cov muaj ib tus neeg los siv tes tua (manual switches).
 • Muab ib txhia teeb ntswj kom tsis txhob pom pom kev heev lossis muab tua yog tias tsis muaj chaw ntswj zoo li no.

Tub txias thiab lwm yam khoom siv

 • Muab cov khoom nyob hauv cov tub txias sau coj los tso rau ib lub thiab tua cov tub txias uas tsis muaj dabtsi nyob hauv.
 • Muab cov tub txias uas tsis muaj khoom nyob hauv qhib rau yav hmo ntuj xwb yog tias ntshai tua.
 • Tua cov teeb ntawm cov chav tub txias uas tsis muaj dabtsi nyob hauv.
 • Muab txhua yam khoom siv tua ntawm qhov chaw ntsia hluav taws xob lossis qhov hluav taws xob ntawm phab ntsa.

Kev Ceebtoom Txog Kev Haub Ntxias Nyiaj

Ceev txoj kev nyabxeeb ntawm koj tus kheej thiab nyob hauv online kom zoo. Yog thaum twg muaj ib tsab email, ib tsab xovtooj, ib tsab ntawv xa hauv xovtoj lossis ib tus neeg tuaj ntawm PG&E tuaj uas koj tsis ntseeg, hu rau peb sai sai ntawm 1-800-743-5000.PG&E cov dejnum niaj hnub ua los tiv thaiv nyob rau lub sijhawm muaj kev sibkis loj ntawm tus kabmob COVID-19


Peb txoj kev npaj siab los mus npaj txoj kev siv roj thiab hluav taws xob uas muaj kev nyabxeeb thiab tsis muaj kev tu ncua coj los rau peb cov neeg siv hluav taws xob siv.


Nyob rau lub sijhawm tam sim no uas tag nrho cov pejxeem nyob hauv California tau raug txwv kom nyob twb ywm hauv tsev los mus tiv thaiv txoj kev sibkis loj ntawm tus kabmob COVID-19, PG&E tau los muab cov dejnum kev nyabxeeb uas tseemceeb thiab yuav tsum tau muaj thiab cov dejnum tu lossi kho uas tseemceeb thiab yuav tsum tau ua coj los tsom xam tias qhov dejnum twg yog qhov tseemceeb tshaj. Txoj kev nyabxeeb ntawm cov zej zos uas peb pab yog txoj haujlwm uas tseemceeb tshaj rau peb. Cov dejnum (projects) no yog cov tseemceeb rau txoj kev nyabxeeb sai sai no thiab ntev ntev yav tom ntej ntawm Qaum California thiab Nraub Nruab Nrab California (Northern and Central California).


Qhov haujlwm tseemceeb thiab yuav tsum tau ua ntawm no yog muaj cov dejnum tseemceeb nyob rau hauv peb Txoj Kev Npaj Los Ua Kom Tsis Txhob Muaj Hav Zoov Kub Nyiab (Wildfire Mitigation Plan) uas yog ib feem ntawm lub tuam txhab tes dejnum los mus txo qhov kev ntxim yuav muaj hav zoov kub nyiab kom muaj tsawg nyob rau lub caij hav zoov kub nyiab uas yuav los ntawm no. PG&E los yeej tseem yuav ua cov dejnum (projects) hluav taws xob, roj, thiab kev tsim hluav taws xob uas tseemceeb rau txoj kev nyabxeeb thiab kev kho nrog rau ib qho kev hloov dua tshiab lossis dejnum ceev tam sim hauv txoj kev xa hluav taws xob.


PG&E yuav muab cov dejnum uas cov neeg siv hluav taws xob tau thov tuaj coj los xav thiab ua mus yog tias cov dejnum ntawd yeej yog cov muab ncua tseg tsis tau ntev thiab yeej yog cov dejnum los txhawb txhua yam uas yuav tsum tau muaj (xws li kev tsheb, vajtse, dej haus, hluav taws xob, tej yam zoo li no) (infrastructure) thiab los txhawb cov lagluam uas yuav tsum tau qhib. Qhov haujlwm no yog muaj cov dejnum (projects) uas yuav tsum tau ua sai los ua kom tsa tau, tu tau, ib lub chaw dhia tau haujlwm zoo lossis kho txhua yam uas yuav tsum muaj los siv (essential infrastructure), vajtse txhua yam uas yuav tsum muaj los siv (essential infrastructure), vajtse pheej yig, chaw so rau cov neeg tsis muaj vajtse nyob, chaw khomob yog tias qhov kev tsim tsa zoo li no yeej muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau cov dejnum los tiv thaiv thiab kho tus kabmob COVID-19, thiab kev ua liajteb thiab npaj khoom noj uas tsim nyog tias peb yuav tsum tau mus kho. Cov khoom siv tseemceeb uas yuav tsum muaj (essential infrastructure) los kuj yuav muaj cov chaw haujlwm xws li cov khoom tseemceeb siv rau kev txuaslus saum haubcua txhua yam thiab chaw lim kom muaj dej huv siab rau pejxeem siv. PG&E yuav ua raws li lub nroog cov kev txwv hauv kev tsim tsa (construction), yuav mus nrog lub nroog tawm tswvyim txog txoj kev muab ib yam dejnum uas yuav tsum ua coj los xav (essential infrustructure evaluaton), thiab yuav muab cov kev kaw hluav taws xob uas tau npaj tias yuav tau kaw coj los kaw kom haum raws li qhov kev tsim tsa lagluam tshiab.


Thaum PG&E muab cov dejnum kev nyabxeeb uas tseemceeb thiab yuav tsum tau muaj thiab cov dejnum tu lossis kho uas tseemceeb thiab yuav tsum tau ua coj los npaj mus ntxiv, peb yuav sib zog los nrhiav kev kom muaj kev cuam tshuam rau peb cov neeg siv hluav taws xob tsawg li tsawg tau. Yog thaum twg peb yuav tsum tau kaw hluav taws xob thiaj li yuav ua tau tiav qhov dejnum uas tseemceeb thiab yuav tsum ua, PG&E coglus los mus ua kom tsis txhob tau kaw ntau ntau zaug thiab kom tsis txhob tau kaw ntev ntev, raws li qhov peb ua tau. Peb yeej nkag siab cov teebmeem ntawm qhov kev kaw hluav taws xob nyob rau lub sijhawm muaj qhov kev txwv kom sawvdaws nyob twb ywm hauv tsev uas peb muaj tam sim no, thiab peb thov txim rau qhov teebmeem lossis kev txom nyem uas cov kev kaw hluav taws xob ntawm no yuav tsim tau rau sawvdaws.


Zoo ib yam li txhua lub sijhawm, peb cov qhua siv hluav taws xob thiab peb cov neeg ua haujlwm txoj kev nyabxeeb yeej yog txoj haujlwm uas tseemceeb tshaj plaws rau peb. Thaum peb cov neeg tawm mus ua qhov haujlwm kev nyabxeeb thiab kev kho uas tseemceeb ntawm no sab nraum, peb thov kom peb cov qhua siv hluav taws xob siv txoj kev txwv tsis pub neeg nyob sib ze thiab nyob kom nrug deb li ntawm rau kauj ruam txhua lub sijhawm. Ceev peb cov neeg ua haujlwm kom tsis txhob muaj mob thiab kom muaj kev nyabxeeb yog ib qho tseemceeb los mus tuav thiab khiav txoj haujlwm npaj roj thiab hluav taws xob rau peb cov qhua siv. Ua raws li qhov kev txwv kom sawvdaws nyob twb ywm hauv tsev, peb tab tom qhia peb cov neeg ua haujlwm kom lawv hloov lawv txoj kev ua dejnum mus raws li txhua yam uas muaj nyob rau ntawm lawv txoj haujlwm thiab kom lawv tsis txhob ua ib yam dejnum uas yuav ua rau lawv kis tau tus kabmob thaum lawv ua qhov dejnum tseemceeb no.


Tej zaum peb yuav tsum tau muab qhov dejnum ntawm cov qhua lagluam siv hluav taws xob tshiab uas tau muab teem coj los tsim tsa rau hauv ob peb limpiam tom ntej coj los ncua tseg. Cov dejnum (jobs) uas muaj kev kaw hluav taws xob nrog yog cov uas ntxim yuav raug muab ncua sub peb thiaj li txo tau qhov teebmeem uas yuav muaj rau cov neeg siv hluav taws xob kom sib mes ntsis.


Peb thov ua nej tsaug rau nej txoj kev ua lub siab ntev thiab nej txoj kev txhawb nqa peb cov neeg ua haujlwm nyob rau thaum peb tab tom muab cov dejnum kev nyab xeeb thiab kev tu uas tseemceeb thiab yuav tsum tau ua coj los ua kom tiav.

Peb tau tsa ib pawg neeg daws teebmeem hauv lub tuam txhab coj los daws cov teebmeem tsim los ntawm tus kabmob no thiab peb yeej soj ntsuam taug qab Centers for Disease Control and Prevention (CDC) thiab World Health Organization rau cov lus tshaj tawm tshiab hais txog tus kab virus. Peb yeej koomtes nrog PG&E tus Medical Director kom peb tau lus los ntawm nws rau cov dejnum uas peb yuav nqis tes mus ua.


Kev noj qab nyob zoo thiab kev nyabxeeb ntawm peb cov neeg ua haujlwm yog ib qho tseemceeb heev rau peb txawm tias nws yuav yog lub sijhawm lawv ua haujlwm lossis lub sijhawm lawv tsis ua. Peb yeej tau los ua zoo soj ntsuam qhov kev muaj kabmob sibkis loj ntawm no lawm thiab yeej tau muab lus rau peb cov neeg ua haujlwm los pab lawv tiv thaiv lawv tus kheej kom tsis txhob kis tau tus kabmob COVID-19. Ua ntej qhov kev txwv kom sawvdaws nyob twb ywm hauv tsev los ntawm tus Tswjxeev, peb yeej tau hais rau peb cov neeg ua haujlwm txhua tus uas muaj hnub nyoog dhau 65 xyoos thiab cov uas muaj mob kom lawv nyob twb ywm tom tsev thiab kom lawv cais lawv tus kheej los mus ua kom lawv tsis txhob nyob ze lwm tus neeg. Peb yeej tau hais rau PG&E cov neeg ua haujlwm nyob hauv lub chaw dhia dejnum ntawm Bay Area kom lawv ua haujlwm twb ywm hauv tsev ua ntej Bay Area qhov kev txwv kom neeg nyob twb ywm hauv tsev.

 • PG&E tau muab 480,000 lub ntaub npog ntsej muag N95 thiab 470,000 lub ntaub npog ntsej muag siv thaum phais mob coj mus pub rau lub chaw Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) kom lawv coj mus faib rau California cov tsev khomob thiab lwm cov tib neeg pab pejxeem uas tsis muaj cov Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (Personal Protective Equipment (PPE)) txaus vim qhov kev sibkis loj ntawm tus kabmob COVID-19.
 • PG&E thiab PG&E Corporation Foundation tau muab $1 lab mus pab rau cov koomhaum pab pejxeem uas tau npaj kev pab rau cov tib neeg thiab cov yim neeg uas tsis muaj khoom noj, nrog rau cov lagluam me los mus pab lawv daws teebmeem lagluam ntawm qhov kev muaj xwmceev hauv pejxeem txoj kev noj qab nyob zoo. Cov nyiaj muab mus pab ntawm no yog rho hauv cov tswv pob nyiaj los, nws tsis yog cov neeg siv hluav taws xob cov nyiaj.
 • Peb yeej npaj muaj kev los tu peb cov tsev ua haujlwm thiab yeej tau tshaj tawm tsis tseg rau peb cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg peb ntiav los pab cov haujlwm nyuaj hais txog cov kev txwv ntawm tus kheej thiab ntawm chaw haujlwm.
 • Peb yeej tau qhia peb cov neeg ua haujlwm uas muaj kev sib ntsib tim ntsej tim muag nrog cov qhua siv hluav taws xob kom lawv yuav tsum ua raws li txoj kev txwv tsis pub neeg nyob sib ze, xws li tsis txhob tuav tes thiab kom lawv looj cov hnab looj tes uas siv cov khoom muaj nitrile los ua thaum nyob hauv cov qhua siv hluav taws xob cov tsev. Peb yeej npaj siab los mus daws txhua yam uas peb cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tau muaj los siv mus ntxiv.