Peb yuav pov thaiv koj cov ntaub ntawv tau li cas


Nyob rau ntawm PG&E, peb nkag siab hais tias nws tseem ceeb rau koj npaum li cas txhawm rau pov thaiv cov ntaub ntawv uas koj muab rau peb ntawd. Qhov no yog ib qhov kev yuam ua raws cai uas peb ua yam tiag li. Nyeem peb cov qauv cai hais txog kev ntiag tug nyob rau nram qab no txhawm rau kom paub txog tias peb mob siab rau kev pov thaiv koj cov ntaub ntawv kom raug raws li txoj cai kev ua hauj lwm tiag.

PG&E Txoj Cai Hais Txog Kev Ntiag Tug

Kawm paub ntau ntxiv txog tias yuav siv peb cov ntaub ntawv uas peb suav sau tau ntawd mus li cas, muaj xam nrog rau cov ntaub ntawv uas suav sau los ntawm peb lub vas sab (website) thiab cov kev pab cuam hauv oos lais (online) tib si.

Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Tus Neeg Ua Hauj Lwm, Tus Neeg Tso Npe Thov Rau Txoj Hauj Lwm thiab Tus Neeg Cog Lus Ua Hauj Lwm Nrog

Nrhiav seb cov kev cais ua pawg muaj quag ntawm cov lus qhia paub txog tus kheej twg uas peb suav sau, siv thiab muab sib qhia txog ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, cov neeg tso npe thov rau txoj hauj lwm thiab cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog.

Kev Nkag Cuag Tau Rau, Kev Suav Sau, Kev Khaws Tseg, Kev Siv thiab Kev Nthuav Tawn Cov Ntaub Ntawv Qhia Paub Txog Kev Siv Hluav Taws Xob

Kawm paub ntau ntxiv txog tias yuav siv peb cov ntaub ntawv hais txog kev siv hluav taws xob mus li cas, muaj xam nrog rau cov ntaub ntawv uas suav sau los ntawm SmartMeters.

California Consumer Privacy Act Cov lus nug uas nquag nug (frequently asked questions, FAQs)

Kawm paub ntau ntxiv txog ntawm cov ncauj lus “muab kev pab” kheev nyiam nug ntau tshaj plaws.

Digital Communications Policy

Kawm paub txog txoj kev uas peb npaj los sib tiv tauj nrog koj raws kev xa suab hauv xov tooj, kev xa tsab ntawv hauv xov tooj, kev xa emails, thiab lwm yam kev sib txuas lus fab tshuab dis ntsis tauj (digital).