Cov lus nug uas nquag nug (frequently asked questions, FAQs): Koj Cov Cai Raws Li California Consumer Privacy Act


Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej uas PG&E suav sau thiab kev yuav raug muab siv mus li cas, mus saib tau rau ntawm peb Txoj Cai Hais Txog Kev Ntiag Tug.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Kev tswj xyuas khub kim (cookie) nyob rau ntawm pge.com

Kev xaiv tawm ntawm PG&E cov kev sib txuas lus

Kev nthuav qhia cov ntaub ntawv rau pab pawg neeg thib peb

Kev nkag cuag tau rau thiab kev muab cov lus thov tshem tawm