Nkag siab tias yog vim li cas PG&E thiaj li ua kom neeg nkag tau mus siv lub vassab (website)

Nyob tom PG&E, peb lub homphiaj yog los mus ua kom txhua tus neeg nkag tau mus siv peb lub vassab.

Mus saib PG&E cov lus qhia uas xav kom ua tau hais txog kev siv peb lub vassab

Peb lub homphiaj yog los ua kom tau raws li txoj kev siv W3 Accessibility Initiative (WAI). Peb yeej muab peb lus vassab (website) kho kom siv tau zoo li Level AA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Cov lus qhia uas xav kom ua tau ntawm no yog cov qauv siv ntau tshaj nyob thoob plaws lub ntiaj teb. Cov qauv no yog cov muaj kev rau neeg siv tau coob tshaj nyob rau txhua yam khoom siv, suav nrog rau cov txujci siv Internet (brownsers) thiab lwm yam khoom technologies pab neeg. 

 

Nug mus rau peb yog muaj teebmeem

Hais rau peb paub yog koj muaj teebmeem thaum koj siv peb lub vassab (website). PG&E xav kom koj ua tau cov dejnum uas yeej yog cov peb pub neeg ua tau nyob hauv online. 

Thov nug mus rau tus Neeg Saibxyuas Kev Siv Tau Rau Cov Neeg Xiam Oob Qhab (Disability Access Coordinator), Deirdre Walke hauv xovtooj: 916-386-5240 lossis hauv email: DMB4@pge.com.