PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

 

LUS TSWJHWM KEV SIV LUB VASSAB (WEBSITE)

(Kho dua tshiab Lub Xya Hli 2020)

LUS QHIA NTXIV: QHOV KOJ LOS SIV LUB VASSAB (WEBSITE) TXHAIS TIAS KOJ YUAV LEES PAUB COV LUS TSWJHWM KEV SIV THIAB TXHUA YAM YUAV TAU UA NTAWM PG&E COV LUS TSWJHWM KEV TSIS PUB NEEG PAUB TXOG IB TUS NEEG THIAB LUS TSWJHWM KEV RUAJ NTSEG. YOG TIAS KOJ TSIS LEES PAUB COV LUS TSWJHWM KEV SIV NTAWM NO, TSIS TXHOB SIV LUB VASSAB NO.

 

Muaj lus zoo siab txais tos koj tuaj rau hauv pge.com. Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "lub Tuam Txhab," "peb," "peb sawvdaws") yog lub tuam txhab dhia dejnum rau lub Vassab (Website) no, pge.com Peb nyob rau ntawm 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612; xovtooj yog 1-800-743-5000.

 

Thov mus muab Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no coj los saib tsis tseg, vim tias muaj tej lub sijhawm peb kuj muab Cov Lus Tswjhwm Kev Siv hloov thiab muab cov lus kho dua tshiab coj los tso rau hauv lub Vassab. Peb yuav muaj Cov Lus Tswjhwm Kev Siv uas kho tshiab rau koj saib nyob rau ntawm lub Vassab. Cov Lus Kho Tshiab uas peb muab coj mus tso rau ntawm lub Vassab yog cov peb siv. Yog koj tseem siv lub Vassab mus ntxiv tom qab peb muab cov lus kho tshiab coj los tso rau hauv lub vassab tag lawm, nws txhais tias koj yeej lees paub cov lus kho tshiab zoo li no lawm.

 

Peb yuav muab ib yam lossis ib qho kev siv muaj nyob hauv lub Vassab kho lossis tshem tawm thaum twg los yeej tau. Yog koj ua txhaum ib yam dabtsi ntawm Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no, peb yuav tsis tso cai rau koj los siv lub Vassab ntxiv lawm. Thaum peb tsis pub koj siv ntxiv lawm, koj yeej pom zoo los mus muab txhua yam khoom koj rub lossis ntaub ntawv koj muab tau los ntawm lub Vassab tshem tawm hauv yam khoom koj siv lossis muab ua kom siv tsis tau ntxiv lawm.

 • Cov Lus Qhia Dav Dav
  Hauv lub Vassab, peb muaj ntau yam ntaub ntawv thiab kev pab rau peb cov neeg siv roj thiab hluav taws xob thiab lwm cov neeg uas nkag los rau hauv lub Vassab. Koj yuav siv tau lub Vassab rau koj cov homphiaj uas ua raws cai thiab ua raws li Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no. Koj yuav mus saib thiab rub tau cov ntaub ntawv muaj nyob hauv lub Vassab, tiamsis koj yuav tau tuav thiab ua raws li cov cai tswjhwm kev luam ntaub ntawv, tswjhwm cim lagluam thiab lwm cov lus ceebtoom rau tej yam txujci muaj nyob hauv cov ntaub ntawv. Peb txwv tsis pub muab cov ntaub ntawv no coj mus tso rau hauv cov ntawv luam tawm, hauv lwm cov vassab lossis hauv kev qhia ua ntej tau txais kev tso lus los ntawm PG&E.
 • Neeg Siv Cov Askhauj (Accounts)
  • Lub Vassab npaj muaj kev nkag mus siv rau ntau yam kev siv thiab kev pab. Ntau qhov kev siv muaj cov lus qhia txog cov neeg siv roj thiab hluav taws xob cov askhauj (accounts) thiab lwm yam lus qhia txog tus neeg. Los mus tiv thaiv txoj kev tsis pub neeg paub txog ib tus neeg, peb yuav tsum kom koj mus qhib ib lossis ntau tshaj ib tus askhauj (accounts) los mus siv cov Kev Pab zoo li no ("Neeg Siv Tus Askhauj (User Account)”). Peb muaj cai (i) los mus muab kev pom zoo lossis tsis pom zoo rau ib daim ntawv thov qhib ib tus Askhauj (User Account); (ii) los mus muab ib tus Askhauj (User Account) kaw thiab (iii) los mus muab cov Kev Pab uas tus Askhauj (User Account) no siv txiav tawm.
  • Nyob rau hauv txoj kev qhib koj tus Askhauj (User Account), koj yuav xaiv lossis tau txais ib tus username thiab password thiab/lossis lwm yam ntaub ntawv los qhia tseeb tias yeej yog koj tiag thaum koj nkag mus siv tej co Kev Pab. Koj yeej pom zoo (i) los mus qhia rau peb cov lus uas qhia tau meej thiab txhua thaum koj qhib ib tus Askhauj (User Account); (ii) los mus muab cov lus qhia txog qhov koj kho yog thaum muaj dabtsi hloov sub cov lus thiaj li tseem qhia tau meej thiab txhua thiab (iii) tsis txhob dag tias yog lwm tus neeg, siv ib lub npe cuav, tsis qhia tias koj yog leej twg, lossis siv lwm tus neeg cov ntaub ntawv los dag lossis los ua tsis raws cai los mus siv cov Kev Pab.
  • Qhov uas koj los qhib ib tus Askhauj (User Account) thiab nkag tau mus saib cov lus qhia txog cov neeg siv txoj kev siv roj thiab hluav taws xob, kev xam nqi thiab lwm cov lus qhia txog tus neeg, nws txhais tias koj yeej pom zoo thiab lees paub tias koj yog (1) PG&E tus neeg siv roj thiab hluav taws xob rau cov ntaub ntawv ntawm no; lossis (2) ib tus neeg sawv cev ntawm PG&E tus neeg siv roj thiab hluav taws xob, uas muaj ntawv tso cai meej thiab tseeb los ntawm tus neeg siv roj thiab hluav taws xob los saib cov ntaub ntawv ntawm no sawv cev tus neeg siv, uas yuav tau muaj ntaub ntawv tso cai yog thaum twg PG&E xav tau.
  • Peb tsuas tso cai rau koj tus kheej, uas yog tus muaj npe siv, los mus siv cov Kev Pab thiab kev ua ub ua no ntawm tus Askhauj (User Account) nyob hauv lub Vassab xwb. Koj yog tus muaj feemcuam los ceev koj tus username, password thiab lwm yam ntaub ntawv thiab pom zoo tias yuav tsis liam txim nplua nyiaj dabtsi rau PG&E los ntawm kev muaj lwm tus neeg nyiag siv koj tus usename, password thiab lwm yam ntaub ntawv. Koj yeej pom zoo lus mus lav txhua yam uas neeg ua lossis tsis ua hais txog kev siv koj tus Askhauj (User Account). Yog koj ntseeg tias qhov kev ruaj ntseg ntawm koj lub npe tus neeg siv (username), tus phav xab vawj (password), lwm cov pov thawj kev muaj peev xwm uas tseev kom muaj los sis lwm yam cov lus qhia paub txog tus kheej ntawm koj tau raug muab coj los siv yam tsis raug raws li txoj cai, raug nyiag los sis raug sib khom nqi muag nyob rau hauv txhua txoj hau kev thov tiv tauj rau PG&E tau ntawm 1-833-500-7226. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv hais txog kev dag txhaum cai thiab kev tiv thaiv kev dag txhaum cai, thov mus saib tau rau ntawm pge.com/scams.
  • Cov lus peb sau tau los ntawm koj nyob hauv lub Vassab (suav nrog rau cov lus qhia txog koj lub tuam txhab tus askhauj siv roj thiab hluav taws xob thiab cov lus qhia txoj koj) yeej yog cov lus muab ceev raws li PG&E Nqis Lus Tswjhwm Kev Tsis Pub Neeg Paub Txog Ib Tus Neeg thiab tsoomfwv, lub xeev thiab lub nroog cov cai los tiv thaiv koj txoj cai uas tsis pub neeg paub txog koj.
 • Cov Kev Pab
  • Neeg Siv Roj thiab Hluav Taws Xob Txoj Kev Tswj Kev Siv Roj thiab Hluav Taws Xob. Lub Vassab npaj muaj ntaub ntawv hais txog cov kev siv los ua kom tsis txhob siv roj thiab hluav taws xob ntau thiab cov kev pabcuam rau kev txuag roj thiab hluav taws xob tsim los ntawm lossis tsim los rau lub Tuam Txhab uas muaj rau pejxeem siv.
  • Lus Qhia Txog Cov Lagluam. Tej zaum lub Vassab kuj muaj cov kev pab uas pub koj mus nrhiav cov lagluam sab nraum uas muag cov khoom thiab kev pab rau kev siv roj thiab hluav taws xob nyob rau tej thaj chaw. PG&E YEEJ TSIS TAU NYIAJ LOS NTAWM COV LAGLUAM SAB NRAUM UAS MUAG COV KHOOM LOSSIS KEV PAB ZOO LI NO THIAB YEEJ TSIS MUAB LUS QHUAS RAU COV LAGLUAM, KHOOM LOSSIS KEV PAB ZOO LI NO.
  • Kev Tshaj Tawm Lagluam. Muaj tej lub sijhawm, lub Tuam Txhab kuj muaj kev tshaj tawm lagluam, kev nug, kev sibtw lossis kev sibtw rho npe txais khoom nplig (tag nrho ua ke, "Kev tshaj tawm lagluam") rau cov pejxeem lossis lagluam siv roj thiab hluav taws xob. Yog xav paub ntxiv txog cov Kev Tshaj Tawm Lagluam zoo li no, thov mus saib cov lus tswj nyob nrog qhov kev tshaj tawm lagluam lossis cuam tshuam rau cov Kev Tshaj Tawm Lagluam zoo li no.
 • Kev Txuas Mus (Linking), Kev Tsim Txoj Kev Siv Computer (Framing), Txujci Siv Computer (Bots) thiab Txujci Nrhiav Ntaub Ntawv Hauv Internet (Spiders)
  • Kev Txuas Mus Rau Cov Vassab Sab Nraum. Lub Tuam Txhab muaj cov chaw txuas mus rau cov vassab lossis kev pab hauv electronic tau kev txhawb los ntawm cov lagluam sab nraum uas yeej tsis yog cov kev pab los ntawm PG&E lossis cov kev pab PG&E them. PG&E yeej tsis muaj feemcuam los lav cov ntaub ntawv lossis txoj kev dhia dejnum ntawm cov vassab lossis kev pab electronic sab nraum uas neeg nkag tau mus vim peb muab cov chaw txuas mus lossis cov ntaub ntawv coj los tso rau ntawm no, thiab qhov uas muaj cov chaw txuas mus lossis cov ntaub ntawv nyob ntawm no yeej tsis txhais tias PG&E muab lus qhuas rau lossis tau nyiaj los ntawm cov vassab, cov kev pab sab nraum zoo li no lossis cov lagluam sab nraum, lossis cov kev pab lossis khoom uas lawv muag. Cov lagluam sab nraum, thiab tsis yog lub Tuam Txhab, yog cov uas muaj feemcuam los lav txhua yam kev tshaj tawm lagluam, tswvyim hauv txoj kev xav, kev muab tswvyim, lus hais tawm, kev pab, khoom pub lossis muag, ntaub ntawv, lus qhia, lus piav, lossis lwm yam ntaub ntawv uas cov lagluam sab nraum hais lossis muaj rau neeg mus saib lossis siv.
  • Cov Kev Txuas Los Rau Lub Vassab. Peb tsis pub kom muab peb lub Vassab coj mus ua ib lub chaw txuas uas pom lub Vassab nyob hauv ib lub vassab sab nraum lossis tso kom tshwm nyob nrog kev tshaj tawm lagluam lossis lwm yam ntaub ntawv tsis muaj nyob hauv lub Vassab. Qhov uas ib lub lagluam sab nraum muaj ib qho chaw txuas los rau peb lub Vassab yuav tsis txhais tias peb muab lus qhuas, peb yog ib tus sawv cev, muaj kev koom ua lagluam ua ke lossis kev sib koomtes zoo li no nyob rau ntawm PG&E thiab ib lub lagluam sab nraum zoo li no.
  • Kev Nrhiav Ntaub Ntawv (Mining). Peb tsis pub ib tus neeg lossis ib lub lagluam sab nraum los siv txujci computer (software), txujci siv computer (bots), txujci nrhiav ntaub ntawv hauv Internet (spiders), lossis lwm yam khoom khaws ntaub ntawv cia lossis txujci (programming) los mus soj ntsuam taug qab, luam coj mus siv lossis khaws tseg, lossis "khawb" ntaub ntawv tshwm nyob hauv lub Vassab rau kev coj mus tso tawm hauv lossis siv nrog ib lub Vassab lossis kev pab dabtsi, tshwj tias tus neeg lossis lub lagluam tau txais kev tso cai los ntawm PG&E lossis los ntawm PG&E ib tus neeg siv roj thiab hluav taws xob uas muaj npe nyob rau hauv.
 • Cov Cais Txwv Kev Luam Ntaub Ntawv (Copyrights)
  • Txhua yam nyob hauv lub Vassab, suav nrog rau cov ntawv, cov duab (graphics), cov duab kos (artworks), cov cim rau khoom siv (logos), cov chaw nias (button), cov cim siv hauv computer (icons), cov duab yees (images), cov suab lus kaw (audio clips), cov duab yeeb yaj kiab (video clips), cov ntaub ntawv thiab txujci siv hauv computer (software and code), yeej yog cov uas lub Tuam Txhab lossis lwm lub lagluam muaj cai txwv tsis pub luam thiab yeej tau kev tiv thaiv los ntawm cov cai tiv thaiv kev luam ntaub ntawv hauv Tebchaw Meskas thiab txawv tebchaws thiab cov kev pom zoo nyob ntawm cov tebchaws hauv ntiaj teb. Kev siv ib yam dabtsis nyob hauv lub Vassab no uas tsis tau txais kev tso cai tej zaum yuav yog ib yam ua txhaum cov cai luam ntaub ntawv, cov cai siv cim lagluam, cov cai rau kev tsis pub neeg paub txog ib tus neeg thiab kev pub neeg paub, thiab cov lus tswj lossis cai hauv kev txuaslus. Tshwj tias nws yog ib qho ua raws li Cov Tswjhwm Kev Siv ntawm no, peb txwv tsis pub muab txhua yam zoo li no coj mus luam tawm, kho, sau dua, faib, rov muab luam tawm, rub mus siv, tso tawm, tso rau neeg nyeem, muag, lossis xa tawm (tag nrho lossis ib feem) ua txhua yam lossis siv lossis xa li cas, suav nrog rau tiamsis tsis yog tag rau hauv electronic, ua ib yam khoom, luam tawm, kaw tseg, lossis lwm yam uas tsis tau txais kev tso cai sau ua ntaub ntawv los ntawm PG&E lossis lwm tus tswv uas muaj cai txwv tsis pub luam.
 • Cim Lagluam (Trademarks)
  • Cov cim lagluam (trademarks), cim haujlwm (service marks), cim khoom siv (logos), duab (graphics), ntu ntawv saum kawg (header), cov pob nias (button icons), cov txujci siv (scripts), cov npe (domain names), lub npe ntaus nkag mus (URLs) thiab lwm yam qhia tias yog dabtsi (identifiers) ("Cim Lagluam") uas siv thiab tshwm nyob hauv lub Vassab yeej yog cov Cim Lagluam ntawm lub Tuam Txhab thiab lwm lub lagluam nyob hauv Tebchaws Meskas thiab lwm lub tebchaws uas tau muab coj mus sau npe lossis tsis sau npe teev tseg rau ntawm lub chaw tswj cim lagluam. Peb txwv tsis pub muab cov Cim Lagluam zoo li no coj mus tso tawm lossis siv ua ntej tau txais kev tso cai sau ua ntaub ntawv los ntawm PG&E lossis lwm tus tswv ntawm lub Cim Lagluam, nyob ntawm saib lub cim yog leej twg li. Peb tsis pub koj siv cov lus qhia txog phab ntawv (meta tags) lossis lwm cov lus nraim (hidden text) siv PG&E lub npe lossis Cim Lagluam ua ntej tau txais kev tso cai sau ua ntaub ntawv los ntawm PG&E.
  • Yog koj ntseeg tias cov ntaub ntawv nyob hauv lub Vassab tau ua txhaum lwm tus tswv cov cai rau cim lagluam lawm, hais mus rau peb paub sai sai sub PG&E thiaj li yuav mus muab tau qhov teebmeem los txheebxyuas thiab, yog tias tsim nyog, thiaj li yuav muab cov ntaub ntawv ntawd thaiv lossis tshem tawm tau.
 • Kev Ruaj Ntseg (Security)
  Yog thaum twg koj nkag mus rau cov Kev Pab uas yuav tsum tau siv ib tus username, password thiab lwm cov ntaub ntawv, cov lus qhia txog tus neeg uas koj muab ntaus rau hauv cov chaw ntaus lossis daim ntawv teev npe nyob rau hauv cov Kev Pab ntawm no yeej yog cov peb muab ceev khaws tseg zoo siv cov txujci ceev ntaub ntawv (security technology) hu ua Secure Sockets Layer ("SSL"). Qhov peb siv SSL yog peb xav muab koj tus username, password thiab lwm cov lus qhia txog tus neeg coj mus ceev tseg tsis pub lwm tus neeg paub lossis pom. Yuav kom siv tau SSL, yam txujci koj muaj los mus siv internet (browser) yuav tsum muaj kev siv tau SSL. Thov nug lub tuam txhab uas tsim yam txujci (browser) koj siv yog xav paub.
 • Cov Neeg Siv Yuav Ua Tau Dabtsi
  Thaum siv lub Vassab lossis ib qho Kev Pab, koj yuav tsum tsis txhob:
  • Muab lub Vassab lossis ib yam ntawm lub Vassab xa dua tawm, luam dua tawm, faib, rov qab muab siv, muab muag, muab coj mus tso rau lwm qhov chaw, muab kho dua lossis muab luam ua ntau ntau daim ua ntej tau txais kev tso cai sau ua ntaub ntawv los ntawm PG&E.
  • Siv lub Vassab los muab ib yam dabtsi uas ua txhaum ib lub lagluam sab nraum cov cai tswj kev luam ntaub ntawv, cai tswj khoom lossis tswvyim neeg tsim, cim lagluam, cim haujlwm (service mark), cov khoom ua kom tej khoom zoo nkauj (trade dress), tswvyim lagluam tsis pub neeg paub (trade secret) lossis lwm cov cai, lossis qhov uas ua txhaum cov cai coglus (contractual), kev ntseeg siab (fiduciary), lossis kev ua raws cai (judicial) los ntawm cov kev tsis pub muab hais tawm (nondisclosure), xa mus rau ib lub chaw saum huabcua, coj mus tso rau lwm qhov chaw, luam, xa tawm, luam ua ntau ntau daim lossis faib rau neeg.
  • Ua ib yam dabtsi, thaum siv lub Vassab, uas txhaum txoj cai (unlawful), ua rau neeg ntshai (threatening), thab plaub (harassing), ua phem (abusive), dag (fraudulent), hais lus thuam tsis muaj tseeb (defamatory), sau ntawv thuam tsis muaj tseeb (libelous) lossis hais tej yam uas tsis tsim nyog muab hais tawm rau neeg paub (invasive) lossis txhaum lwm tus neeg cov cai txwv tsis pub neeg siv lawv lub npe lossis meejmom los ua lagluam (publicity rights).
  • Siv lub Vassab los muab ib yam ntaub ntawv dabtsi uas muaj kev tshaj tawm lagluam, kev xa ntawv email ntau tawm lossis kev cia li lam xa email tawm (scam), cov ntawv uas hais kom neeg xa ntxiv mus (chain letters), cov lagluam dag uas cov neeg nkag tshiab yog cov them cov neeg nkag ua ntej lawm (pyramid opportunities) lossis cov kev muag khoom lossis kev pab, xa mus rau ib lub chaw saum haubcua, coj mus tso rau lwm qhov chaw, luam tawm, xa tawm, luam ua ntau ntau daim lossis faib rau neeg.
  • Siv lub Vassab, lossis ib lub chaw txuas nyob hauv lub Vassab los muab ib co ntaub ntawv uas hais lus phem (vulgar), tsis raug ntsej raug muag (obscene), lus dev (profane), lus ntxub ntxaug (hateful), lus sib deev lossis lus tsis tsim nyog hais, xa mus rau ib lub chaw saum huabcua, coj mus tso rau lwm qhov chaw, luam tawm, xa, luam ua ntau ntau daim lossis faib rau neeg.
  • Hloov, txwv lossis txiav cov ntaub ntawv lossis txoj kev dhia dejnum ntawm lub Vassab lossis Kev Pab, suav nrog rau tiamsis tsis yog tag rau kev muab xa mus rau ib lub chaw saum huabcua, kev muab coj mus tso rau lwm qhov chaw lossis kev xa ib yam ntaub ntawv dabtsi uas (i) muaj cov txujci viruses, txujci Trojan horses, txujci worms, txujci time bombs, txujci cancelbots lossis lwm yam txujci computer uas muaj kev cuam tshuam, kaw, txais lossis kev tshem lub Vassab lossis cov ntaub ntawv nyob rau hauv tawm lossis ua kom puas; lossis (ii) ua rau lub Vassab muaj haujlwm ntau los dhia.
  • Siv lub Vassab los ua kom nkag tau mus rau lossis siv tau lwm cov computer (computer system) lossis lwm cov kev siv computer (networks).
  • Tsim ib lub Vassab zoo ib yam li lub no lossis muaj cov ntaub ntawv zoo li no nyob rau lwm lub chaw khiav vassab (server) uas yeej tsis tau txais kev tso cai sau ua ntaub ntawv los ntawm PG&E.
  • Dag tias yog lwm tus neeg lossis lwm lub lagluam, dag lossis hais tsis tseeb tias koj sawv cev ib tus neeg lossis ib lub lagluam, muab peb lub vassab tog saum kawg (header) coj los siv tias yog peb li, lossis muab cov khoom qhia tias yog leej twg li kho kom neeg tsis paub tias leej twg yog tus sau cov ntaub ntawv koj muab tso tawm lossis xa tuaj rau peb lossis siv lub Vassab xa.
  • Siv lub Vassab los muab ib co ntaub ntawv hais kom neeg ua tej yam uas yuav txhaum txoj cai, ua rau khoom puas uas yuav raug them nyiaj, lossis txhaum ib txoj cai, lus tswj lossis tsoomfwv cov lus hais kom ua.
 • Kev Txiav Tsis Pub Siv
  Nyob ntawm saib PG&E pom zoo li cas, peb yeej, tsis tag yuav hais rau paub ua ntej, muab ib tus tib neeg txoj kev siv lub Vassab lossis ib yam kev pab dabtsi, cov askhauj, usernames, lossis passwords, txwv lossis txiav tau tsis pub siv ntxiv lawm. Thaum peb tsis pub koj siv ntxiv lawm, koj yeej pom zoo los mus muab txhua yam khoom koj rub lossis ntaub ntawv koj muab tau los ntawm lub Vassab tshem tawm hauv yam khoom koj siv lossis muab ua kom siv tsis tau ntxiv lawm. Ib qho kev txwv lossis txiav zoo li no yeej tsis muaj kev zam cov txim uas tshwmsim thiab tau muaj ua ntej hnub uas muaj qhov kev txiav tsis pub siv zoo li no.
 • Kev Tshaj Tawm Tias Tsis Muaj Kev Lav
  • Lub Vassab thiab cov ntaub ntawv, lus, txujci computer (software), kev dhia haujlwm thiab cov applets uas muaj nyob hauv lossis los ntawm lub Vassab yeej yog muaj "zoo li pom" thiab "zoo li muaj" xwb. PG&E yeej tsis lav tias lub Vassab lossis cov ntaub ntawv lossis Kev Pab muaj nrog lub Vassab yuav yog cov tshiab, ceev tau zoo, yuav ua haujlwm txhua lub sijhawm lossis tsis muaj qhov yuam kev, lossis qhov tias peb yuav kho tej yam uas tsis ua haujlwm lossis yuam kev nyob hauv lub Vassab lossis cov ntaub ntawv lossis kev pab muaj nyob rau hauv lossis los ntawm lub Vassab, yog tias muaj nyob rau tej lub sijhawm.
  • Lub Tuam Txhab yuav tsis muaj feemcuam rau tej yam uas ua tau yuam kev, tsis muab tso rau hauv, tsis ua haujlwm txhua lub sijhawm, kev muab tshem tawm, tsis ua haujlwm lossis khiav lossis xa ntaub ntawv qeeb ntawm lub Vassab, ib yam Keb Pab dabtsi lossis cov ntaub ntawv, rau cov kev txuaslus tsis tau, lossis rau cov txujci computer viruses uas cuam ntsuam nrog kev siv lub Vassab. Lub Tuam Txhab yeej tsis lav ib yam dabtsi hais txog cov ntaub ntawv muaj los ntawm lossis nyob hauv lub Vassab. LUB TUAM TXHAB YEEJ TSIS MUAJ LUS HAIS TAWM LOSSIS NTSEEG TIAS PEB YUAV LAV IB YAM DABTSI HAIS TXOG LUB VASSAB, SUAV NROG RAU TIAMSIS TSIS YOG TAG RAU KEV LAV NTAWM LUB NPE, KEV UA TXHAUM CAI, KEV UA TAU LAGLUAM LOSSIS KEV UA TAU HAUM ZOO RAU IB LUB HOMPHIAJ. QHOV KOJ POM ZOO LOS SIV LUB VASSAB NO YEEJ YOG QHOV TIAS KOJ YEEJ POM ZOO RIS TAG TIB SI TXAWM TIAS NWS YUAV MUAJ TEEBMEEM DABTSI TSHWMSIM.
  • Peb yeej tsis tso cai rau PG&E ib tus neeg ua haujlwm, neeg sawv, neeg pab haujlwm lossis ib lub lagluam sab nraum los mus lav ib yam dabtsi uas peb tsis tau muab sau rau hauv Cov Lus Tshwjhwm Kev Siv ntawm no.
 • Kev Txwv Ntawm Txoj Kev Lav
  • PG&E, cov lagluam nrog nws koomtes lossis nws cov ceg lagluam me, thiab lawv cov coj, cov neeg tuav dejnum, cov neeg ua haujlwm, cov neeg sawv cev, cov neeg los hloov lawv, lossis cov neeg lawv muaj haujlwm rau, yuav tsis lav tias lawv yuav them koj lossis ib lub lagluam sab nraum rau cov kev puam tsuaj uas yog cov tshwmsim tom qab, tshwmsim loj, tshwjxeeb, tsis yog cov tshwmsim ncaj qab lossis txhob txwm ua (suav nrog rau tiamsis tsis yog tag rau cov kev puam tsuaj los ntawm kev ua ntaub ntawv ploj, kev poob nyiaj ua lagluam lossis nujnqis ntawm kev mus yuav lwm yam khoom lossis kev pab los hloov) los ntawm lossis muaj kev cuam tshuam nrog lub Vassab lossis ib yam Kev Pab dabtsi uas muaj nyob hauv lossis los ntawm lub Vassab.
  • Nyob rau txhua txoj cai hauv kev nplua nyiaj, PG&E, cov lagluam nrog nws koomtes lossis nws cov ceg lagluam me, thiab lawv cov coj, cov neeg tuav dejnum, cov neeg ua haujlwm, cov neeg sawv cev, cov neeg los hloov lawv, lossis cov neeg lawv muaj haujlwm rau yuav tsis raug nplua ntau tshaj $500, tsis hais txog qhov tias saib cov neeg muaj feem nyob hauv yuav paub txog qhov kev nplua zoo li no lossis tsis paub. LUB XEEV IB COV CAI YEEJ TSIS PUB KOM MUAJ KEV TXWV NYOB HAUV TXOJ KEV NTSEEG TIAS YUAV TSUM MUAJ KEV LAV LOSSIS TSIS LAV LOSSIS KEV TXWV NTAWM TEJ COV KEV NPLUA. YOG TIAS COV CAI NTAWM NO YEEJ SIV TAU RAU KOJ, TEJ ZAUM IB TXHIA LOSSIS TAG NRHO COV LUS TSIS TSHAJ TAWM TIAS TSIS LAV, KEV TSIS LAV, LOSSIS KEV TXWV NYOB RAU NTAWM NTU NTAWV 11 ("LUS TSHAJ TAWM TIAS TSIS LAV") THIAB HAUV NTU NTAWV 12 NO ("KEV TXWV NTAWM TXOJ KEV LAV") YUAV TSIS YOG COV COJ LOS SIV RAU KOJ, THIAB TEJ ZAUM KOJ YUAV MUAJ LWM COV CAI.
 • Kev Tiv Thaiv Txoj Kev Raug Nplua
  Koj pom zoo los mus tiv thaiv, tawm tsam txoj kev raug nplua, thiab ua kom PG&E, cov lagluam nrog nws koomtes lossis nws cov ceg lagluam me, thiab lawv cov coj, cov neeg tuav dejnum, cov neeg ua haujlwm, cov neeg sawv cev, cov neeg los hloov lawv, lossis cov neeg lawv muaj haujlwm rau, kom lawv tsis txhob raug liam txim, raug them nqis phua txim, nqi ntaub ntawv, thiab nujnqis (suav nrog rau nqi kws lijchoj thiab kws paub txujci (expert)) los ntawm koj txoj kev siv lub Vassab lossis koj txoj kev muab ib co lus dabtsis, ntaub ntawv, txujci (software), lossis lwm cov khoom lossis ntaub ntawv coj mus tso hauv lossis xa hauv lub Vassab mus los ntawm koj lossis cov neeg siv koj tus Askhauj (User Account) lossis muaj kev cuam tshuam rau ib txoj kev ua txhaum Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no los ntawm koj lossis cov neeg siv koj tus Askhauj.
 • Lwm Yam
  • Lub Tuam Txhab tswj thiab dhia lub Vassab no nyob rau ntawm nws lub chaw dhia haujlwm loj nyob Oakland, California, USA. Yog koj siv lub Vassab no nyob rau lwm qhov chaw, koj yog tus muaj feemcuam los siv kom tau raws li cov cai nyob ntawm koj lub nroog. Cov Lus Tshwjhwm Kev Siv ntawm no yuav tswj raws li cov cai tswj kev siv vassab hauv lub Xeev California, zoo li thaum muab coj los siv rau cov ntawv coglus nyob ntawm California cov pejxeem thiab siv nyob rau hauv California, tsis hais txog qhov tias saib koj yuav nyob lossis ua lagluam nrog lub Tuam Txhab nyob rau hauv California lossis lwm qhov chaw.
  • Kev siv lub Vassab yuav muab ntaus nqi tias yog siv nyob hauv California nkaus xwb. Koj yeej pom zoo tias cov tsev txiav plaubntug nyob hauv Alameda County, California, yuav yog cov muaj cai los hais tag nrho cov plaubntug tshwmsim los ntawm lossis muaj kev cuam tshuam rau Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no lossis koj txoj kev siv lub Vassab, thiab koj yeej pom zoo kom cov tsev txiav plaubntug no ua cov los hais. Tog yeej hauv ib rooj plaub yuav muaj cai tau cov nqi them kws lijchoj thiab nujnqis uas tsim nyog, ntxiv rau tag nrho lwm yam kev kho thiab kev pab.
  • Yog ib nqis lus ntawm Cov Lus Tshwjhwm Kev Siv ntawm no ho raug txiav txim tias ua tsis raws txoj cai, ua tsis yog, lossis siv tsis tau, peb yuav tsis muab nqis lus ntawd coj los siv, tiamsis nws yuav tsis muaj kev cuam tshuam rau txoj kev siv thiab txoj kev siv tau ntawm cov nqis lus uas tseem muaj.
  • Cov Lus Tshwjhwm Kev Siv, uas yog muab tso nrog PG&E Nqis Lus Tswjhwm Kev Tsis Pub Neeg Paub Txog Ib Tus Neeg Hauv Lub Vassab, hais tias tag nrho qhov kev pom zoo ntawm koj thiab PG&E hais koj txoj kev siv lub Vassab, thiab tag nrho cov kev pom zoo yav tag los thiab tam sim no thiab kev nkag siab hais txog Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no yuav raug hloov mus rau thiab raug muab coj los kho tso rau hauv Cov Lus Tswjhwm Kev Siv ntawm no. Cov Lus Tshwjhwm Kev Siv ntawm no yuav hloov tsis tau tshwj tias PG&E xav muab hloov raws li muaj nyob ntawm no.

 

Yog koj muaj lus nug txog Cov Lus Tshwjhwm Kev Siv ntawm no, koj yuav nug tau mus rau:

 

Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612