Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Zoo siab txais tos tuaj rau ntawm pge.com tshiab

Tau tawm qauv los rau koj—thiab nrog koj

 

Yam uas koj yuav pom muaj nyob rau ntawm peb lub vas sab (site) tshiab

 

 • Cov kev tshawb fawb tau los uas tau txhim kho zoo dua qub lawm
 • Kev tsav coj kev uas zoo dua qub lawm
 • Cov lus qhia paub uas yees duab (scan) tau yooj yim dua qub

Lus pab tswv yim ntawm tus neeg siv hluav taws xob uas tau pab peb kho kom raug!

Peb tau suav sau tau ntau pua cov lus tawm tswv yim qhia los ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

 • Peb tau txhim kho qhov ntsiab lus tseem ceeb ntawm txoj hau kev uas tau raug muab tso ua pab pawg lawm.
 • Peb tau hloov kho dua tshiab cov ntawv nplaum muab lus qhia thiab cov ntsiab lus piav qhia mus rau cov uas koj nyiam lawm.

Kev sim ntawd tau pab ua rau ntseeg siab tau lawm hais tias peb ua yog lawm.

 • Peb tsim tau cov kev mov av (mockups) uas siv peb qhov kev tsav coj kev thiav cov lus sau tshiab.
 • Peb tau sim siv seb puas muaj teeb meem los ntawm kev thov kom cov neeg siv hluav taws xob sim tshawb fawb txog cov khoom uas keev pom muaj tas li.

Muaj ntau tshaj 400 cov neeg siv hluav taws xob tau tshab xyuas txog peb lub vas sab rau kev sim ua zaum kawg lawm. Lawv tau pab peb tsim ua tau zoo lawm:

 • Cov lus thiab cov ntsiab lus piav qhia
 • Qhov chaw tso cov pob nias (buttons) thiab cov chaw txuas (links)
 • Kev npaj thiab kev tsim qauv 

Cov kev txhim kho kom zoo dua qub ntau ntxiv nyob rau xyoo 2024

Muaj cov cuab yeej kev tua hluav taws xob nyob rau ntawm no!

Nyob rau thaum ntxov ntawm lub xyoo no, peb tau tsim ntau cov kev hloov loj txog rau peb Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tua Hluav Taws Xob (Outage Center).

 • Yuav soj xyuas thiab hais tawm qhia txog cov kev tua hluav taws xob tau yooj yim dua qub lawm.
 • Cov nplooj vas sab yuav tuaj yeem ntim ntaub ntawv tau ceev dua qub tuaj lawm.
Nyob rau hauv lub caij ntuj sov xyoo 2024, peb tab tom qhib ib tus My Account (Kuv Tus As Khauj) tshiab rau tag nrho txhua yam.

Koj txoj kev sib koom tes yog qhov tseem ceeb

Nyob rau lub sij hawm peb ua cov kev txhim kho kom zoo dua qub rau peb lub vas sab (website), peb xav hnov los ntawm koj. Txhawm rau hais qhia rau peb paub seb koj xav li cas, siv qhov chaw txuas (link) muab lus pab tswv yim tau nyob rau hauv qab kawg nkaus los sis sab xis hauv qab kawg nkaus ntawm txhua nplooj vas sab.

Pib tau

Ib tus neeg tab tom saib pge.com nyob rau saum lawv lub koos pis tawj thev lej (tablet).

Teeb tsim koj tus as khauj oos lais (online)

Lub koos pis tawj (computer) txawb qhia rau pom txog Lub Chaw Saib Xyuas Kev Tua Hluav Taws Xob (Outage Center).

Tau txais qhov txheej xwm txog ntawm cov kev tua hluav taws xob raws li tau npaj tseg thiab uas tsis tau npaj tseg

Ib tus neeg tab tom saib pge.com nyob rau saum lawv lub koos pis tawj lev thov (laptop) thiab lub xov tooj ntawm tes.

Tshawb nrhiav cov txheej txheem pab cuam txhawm rau los mus pab koj them koj tej nuj nqi