به کمک PG&E از راههای ایمن ماندن مطلع شوید.

در PG&E، چیزی مهمتر از ایمنی وجود ندارد. میخواهیم ایمنی برای شما هم به دغدغه اصلی تبدیل شود. برای آشنا شدن با ایمنی مربوط به گاز و برق، کارهایی که ما انجام میدهیم تا سیستمهای انرژی مختلف خود را ایمن نگه داریم و موارد بیشتر، بخشهای زیر را کاوش کنید.

Visit Wildfire Safety

آماده بودن درطول فصل آتشسوزی جنگل

اطلاعات ایمنی مربوط به جلوگیری از آتشسوزی جنگل، آماده بودن برای آن و حمایت را پیدا کنید.

جلوگیری از خطرات ایمنی مرتبط با درختان

جلوگیری از خطرات ایمنی مرتبط با درختان

درختانی که روی خطوط برق میافتند یا با رشد کردن به این خطوط میرسند، میتوانند باعث قطعی برق یا خطرات جدی شوند. ما طیف گستردهای از اطلاعات و خدمات را برای جلوگیری از قطعی برق و وقوع حوادث ارائه میکنیم.

ایمن ماندن در هنگام وقوع بلایای طبیعی

ایمن ماندن در هنگام وقوع بلایای طبیعی

بلایای طبیعی میتواند ویرانگر باشد. بدانید چگونه از خود و خانوادهتان در شرایط اضطراری محافظت کنید.

آشنایی با ایمنی حفر کردن و ایمنی حیاط

آشنایی با ایمنی حفر کردن و ایمنی حیاط

بدانید چگونه از آسیب رساندن به انشعابات زیرزمینی جلوگیری کنید. با نحوه هرس کردن گیاهانِ نزدیک به خطوط برق آشنا شوید و بدانید هر درخت مناسب کاشت در چه مکانی است.

Stay safe with electricity

مواظب انشعابات برق باشید

قوانین ایمن ماندن هنگام کار در نزدیکی خطوط برق را بیاموزید. بدانید چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم.

ایمن ماندن در نزدیکی گاز طبیعی

ایمن ماندن در نزدیکی گاز طبیعی

ببینید PG&E چکار میکند و بدانید شما چه کاری باید انجام دهید.

بدانید سیستم ما چگونه کار میکند

با سیستمهای الکتریکی، گازی، برق آبی (هیدروالکتریکی)، فرکانس رادیویی و نیروگاه هستهای ما آشنا شوید.

با ایمنی هستهای آشنا شوید

با آمادگی برای شرایط اضطراری هستهای آشنا شوید.

دیگر منابع آموزشی را کاوش کنید

منابع آموزشی تکمیلی را که PG&E برای دانشآموزان، معلمان، والدین و دیگران ارائه میکند مشاهده کنید.

Get more scam details and prevention tips

در برابر کلاهبرداری از خود محافظت کنید

مراقب کلاهبردارانی باشید که با هدف دسترسی به ملک شما وانمود میکنند ازسوی PG&E هستند و همچنین مراقب ایمیلها و تماسهایی باشید که اطلاعات شخصیتان را درخواست میکنند یا تلاش میکنند به نمایندگی از PG&E مبالغی از شما دریافت کنند.