پیشگیری، آمادگی و پشتیبانی


وزش باد شدید ممکن است سبب برخورد شاخه‌های درختان و پسماندها به کابلهای برق دارای نیرو، بروز خسارات مالی به تاسیسات ما و وقوع آتش‌سوزی شود. در نتیجه، قطع برق در شرایط نامساعد جوی برای پیشگیری از آتش‌سوزی گسترده ممکن است ضرورت یابد. به این اقدام، Public Safety Power Shutoff (PSPS) (قطع برق برای حفظ ایمنی عمومی) گفته می‌شود.



برای کسب آمادگی برای PSPS، این اقدامات را همین امروز انجام دهید.

ایمنی هنگام بروز آتشسوزی جنگل

PG&E Safety Action Center


تاییدمی‌خواهید بدانید که چگونه باید خود را برای شرایط اضطراری و ساعات خاموشی آماده کنید؟ برای کسب اطلاعات درباره منابع، از جمله روش تهیه بسته و برنامه اضطراری، به Safety Action Center در safetyactioncenter.pge.com مراجعه کنید.


وب‌سایت پیش‌بینی 7-روزه وضع هوا و PSPS از PG&E


آتش‌سوزی گستردهبرای مشاهده شرایط آب‌وهوایی مورد پایش ما و بررسی داده‌هایی که ما از طریق ایستگاه‌های هواشناسی و دوربین‌های باکیفیت خود جمع‌آوری می‌کنیم، به صفحه هواشناسی ما مراجعه کنید.


Disability Disaster Access Program


فوریت عمومیما با Disability Disaster Access and Resources Program از California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) برای حمایت از جامعه Access and Functional Needs (AFN) همکاری می‌کنیم. این حمایت از مشترکان دارای نیازهای پزشکی یا نیازهای مربوط به زندگی مستقل شامل تامین باتری سیار پشتیبان، اقامت در هتل، جیره‌های غذایی و غیره باشد. به Disability Disaster Access & Resources Program مراجعه کنید.