ما اینجاییم برای کمک به شما


بازیابی برق، حمایت مالی و روند بازسازی.


بازیابی خدمات گاز و برق بعد از آتش​سوزی جنگل

کارکنان PG&E به محض اینکه مجوز ورود به منطقهای را از نیروهای امدادی دریافت کنند، روند ارزیابی، تعمیر و بازیابی را شروع میکنند.


  • اگر شرایط ایمن باشد، ارزیابی خسارت بهعنوان اولین مرحله انجام میشود. این مرحله معمولاً ۱۲ تا ۲۴ ساعت زمان میبرد.
  • کارکنان PG&E در محل حضور خواهند داشت تا با تعمیر تأسیسات PG&E (تیرهای چراغ برق، دکلها و کابلهای برق) منطقه را برای دریافت خدمات برق ایمن کنند.
  • براساس زمان لازم برای انجام تعمیرهای ضروری، زمان تخمینی اتصال مجدد برق تعیین و به مشترک اطلاعرسانی میشود.
  • اگر خسارت خانه یا کسبوکاری به حدی زیاد باشد که امکان وصل شدن ایمن برق وجود نداشته باشد، ابتدا مشترک باید آن محل را تعمیر کند و سپس برق وصل میشود.

 کارکنان PG&E به محض اینکه مجوز ورود به منطقهای را از نیروهای امدادی دریافت کنند، ارزیابی زیرساختهای انتقال گاز را شروع میکنند.


  • ارزیابی میتواند بلافاصله شروع شود و معمولاً ظرف ۲۴ ساعت تکمیل میشود.
  • قبل از ورود دوباره گاز به سیستم خط لوله و انتقال ایمن آن به خانهها یا کسبوکارها، باید این لولهها هوازدایی شوند.
  • در روند هوازدایی ابتدا لازم است یک تکسین گاز کنتورهای گاز موجود در محل را بررسی کند.
  • سپس کارکنان PG&E دوباره به همه خانهها یا کسبوکارهای آن محل مراجعه میکنند تا کنتور را روشن کنند، بررسیهای ایمنی را انجام دهند و بهعنوان اقدام ایمنی شمعکها را دوباره روشن کنند. برای انجام این کارها، لازم است که مشترکین در محل مربوطه حضور داشته باشند.
  • مجریان محلی قانون تعیین میکنند ساکنین هر منطقه چه زمانی میتوانند به آن منطقه برگردند.
  • اگر به ملکتان برگشتهاید اما گاز وصل نشده است، ازطریق شماره 1-800-743-5000 با PG&E تماس بگیرید. تلاش میکنیم در اسرع وقت گاز شما را وصل کنیم.

آشنایی بیشتر با ایمنی مربوط به گاز

 از افراد بخواهید کارت شناسایی PG&E خود را نشان دهند


General Verifyیادآوری می​کنیم که کارکنان و پیمانکاران ما کارت شناسایی PG&E دارند و همیشه با تمایل این کارت را به شما نشان می​دهند. قبل از اینکه اجازه دهید فردی که ادعا می​کند از نمایندگان PG&E است وارد خانه شما شود، از او بخواهید کارت شناسایی معتبری به شما نشان دهد. اگر فردی که ادعا می​کند کارمند PG&E است کارت شناسایی دارد اما شما هنوز اطمینان کافی ندارید، از طریق شماره 5000-742-800-1 با مرکز مشتریان PG&E تماس بگیرید تا حضور PG&E در منطقه خود را بررسی کنید.

منابع در دسترس بعد از آتشسوزی جنگل

Financial Relief

کمکهای مالی

درباره گزینه​های حمایتی موجود برای شما، ازجمله برنامه​های اعتباری، صدور صورت​حساب، برنامه​های مبتنی بر درآمد و ازسرگیری​های سریع خدمات، اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

Home

بازگشت ایمن به خانه

نکات ایمنی مربوط به برق و گاز را برای محافظت از خانواده و خانه​ مطالعه کنید.

Sun

گرم کردن خانه بدون گاز

اگر خانه شما گرمایش گازی دارد اما درحال​حاضر گاز وصل نیست،​ نکات ایمنی ما را برای استفاده از گرمایش جایگزین مرور کنید.

آیا برای بازسازی خانه یا کسب ​و کارتان بعد از آتش​سوزی جنگل، به کمک نیاز دارید؟


«بخش خدمات ساخت و نوسازی» ما به​طور مستقیم با مشترکین خسارت​دیده از آتش​سوزی جنگل همکاری می​کند. اگر برای تعمیر یا بازسازی خانه یا محل کسب ​و کارتان به کمک نیاز داشتید، مهم است که در اسرع وقت با PG&E تماس بگیرید


برق موقت برای بازسازی و متعاقب آن برق دائم


Electrical plugبرای شروع این فرآیند، با شماره 1-877-743-7782 تماس بگیرید یا از طریق "Your Projects" درخواست ارسال کنید.


درخواست برای وصل شدن برق، روندی چند مرحله​ای و زمان​بر است. در اسناد زیر مسئولیت​های هم PG&E و هم مشترک به​صورت کلی بیان شده است.


دانلود خلاصهای از روند درخواست وصل شدن موقت و دائم برق (فایل PDF، اندازه ۴۳۸ کیلوبایت)

دانلود راهنمای خدمات (فایل PDF، اندازه ۱۵۵ کیلوبایت)

مرور سؤالات متداول درباره خدمات ساخت و نوسازی PG&E