‎ ‎اول ایمنی


توصیه‎ های ما را برای اقداماتی که اکنون می‎ توانید انجام دهید دنبال کنید، به‎ علاوه بدانید PG&E برای پیشگیری و آمادگی در برابر آتش‎ سوزی‎ ها چه کارهایی انجام می‎ دهد.