English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

کووید-19


با توجه به شرایط کویید-19 و لزوم قرنطینه، الویت های پزشکان متخصص تغییر کرده، PG&Eمشتری های  میتوانند واجد شرایط  بودن خود را خودشان تایید کرده و در برنامه مرجع پزشکی ثبت نام کنند.

 • تمام مراحل مربوط به برنامه مرجع پزشکی به جز پزشک متخصص مرحله 5، بخش 3 را کامل کنید (تذکر: در حال حاضر امضای یک پزشک متخصص واجد شرایط لازم نیست.)
 • درخواست تکمیل شده را به آدرس واقع در انتهای فرم ارسال کنید
 • در سالگرد یکسالگی برنامه مرجع پزشکی خود، مجدداً باید مجوز بگیرید. قبل از صدور مجدد مجوز 1 ساله، PG&E هشدارهای یادآوری از جمله به روزرسانی در مورد اینکه آیا امضای پزشک متخصص واجد شرایط برای تأیید مجدد لازم است یا خیر را برای مشتریان ثبتنام شده ارسال میکند.

مرور کلی برنامه مرجع پزشکی

برنامه مرجع پزشکی، که با عنوان کمک هزینه مرجع پزشکی نیز شناخته میشود، یک برنامه کمکی برای مشتریان مسکونی است که برای برخی از نیازهای پزشکی و زندگی مستقل به برق وابسته هستند. این برنامه شامل دو نوع کمک میشود:


 1. نرخ پایینتر بر روی قبض ماهانه انرژی
 2. ارائه هشدارهای بیشتر قبل از قطع برق به منظور تامین ایمنی عمومی

چگونگی عملکرد برنامه مرجع پزشکی و نرخ پایینتر


کلیه مشتریان مسکونی هر ماه با کمترین قیمت موجود در نرخ خود، سهم انرژی را دریافت میکنند. به این برنامه، کمک هزینه مرجع گفته میشود.


مشتریانی که واجد شرایط دریافت مرجع پزشکی هستند، در ماه از سهمیه برق و/یا گاز اضافی (تقریباً 500 کیلووات در ساعت (kwh) برق و/یا 25 واحد گرما گاز در ماه) برخوردار میشوند. این امر کمک میکند تا انرژی بیشتری برای پشتیبانی از دستگاههای پزشکی واجد شرایط با نرخ پایینتر ارائه شود.


توجه به این نکته مهم است که تأیید درخواست برنامه مرجع پزشکی شما هنوز مستلزم این است که شما به پرداخت قبض ماهانه PG&E خود ادامه دهید. عدم پرداخت میتواند منجر به قطع خدمات شهری شما شود.


قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی چیست و اطلاعیههای اضافی برای مشتریان مرجع پزشکی به چه معناست؟


جهت حفظ ایمنی، PG&E ممکن است به قطع کردن برق جوامعی نیاز داشته باشد که خطوط برق آنها در مناطقی قرار داشته یا از مناطقی عبور میکنند که با خطر شدید آتشسوزی در هنگام وزش باد شدید و شرایط خشک مواجه هستند و همراه با خطر بیشتر آتش سوزی، بخشی از سیستم الکتریکی در معرض تهدید قرار میگیرد. به این وضعیت، قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی گفته میشود.


تهدیدهای شدید آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند. بسته به آب و هوا، هدف ما ارسال هشدارهایی به مشتری طی 48 ساعت، 24 ساعت و درست قبل از قطعی برق است. ما با استفاده از تماسهای تلفنی خودکار، پیامک و ایمیل این کار را انجام میدهیم. هشدارها از طریق تلفن، پیام متنی و ایمیل ارسال میشوند.


همچنین مشترکین «مرجع پزشکی» میتوانند از اطلاعرسانی مازادی درطول این خدماترسانی همگانی برخوردار شوند که میتواند شامل تماسهای تلفنی بیشتر و یا مراجعه حضوری برای حصول اطمینان از اطلاع آنها و توانایی آنها برای آماده کردن مقدمات ایمن ماندن باشد. مهم است که مشتریان مرجع پزشکی با جواب دادن به تلفن و صحبت کردن و یا پاسخ دادن به پیامک، دریافت یک هشدار را تأیید کنند.درباره ایمنی در برابر آتشسوزی اطلاعات بیشتری کسب کنید

منابع برای افراد با نیازهای خاص و عملکردی

1OF 4

چگونگی آگاهی از واجب شرایط بودن خود

برای واجد شرایط بودن، اقامت تمام وقت در خانه شما باید به دلیل شرایط پزشکی واجد شرایطی صورت گیرد و/یا به استفاده از یک دستگاه پزشکی واجد شرایط برای درمان شرایط پزشکی مدام نیاز داشته باشد.

برخی از مثالهای شرایط پزشکی واجد شرایط شامل موارد زیر است:

 • فلج پاها، فلج نیمه بدن یا فلج چهار اندام
 • اسکلروز چندگانه با نیازهای ویژه گرمایشی و/یا سرمایشی
 • اسکلرودرمی با نیازهای ویژه گرمایشی
 • وجود بیماری خطرناک یا اختلال در سیستم ایمنی بدن و نیاز به گرمایش و/یا سرمایش ویژه برای حفظ زندگی یا جلوگیری از زوال پزشکی
 • آسم و/یا آپنه خواب


و نمونههایی از دستگاههای پزشکی واجد شرایط شامل موارد زیر است:

 • صندلیهای چرخدار موتوری/اسکوتر
 • دستگاه IPPB و یا CPAP
 • دستگاه تنفس مصنوعی (همه انواع)
 • دستگاه همودیالیز
 • ریه آهنی


لیست کاملتری از دستگاههای پزشکی واجد شرایط را دریافت کنید.

2OF 4

درخواست

شما میتوانید با پر کردن درخواستنامه آنلاین یا ارسال یک درخواست به صورت پستی، برای برنامه مرجع پزشکی اقدام کنید.

درخواستنامه آنلاین:

همین حالا درخواست کنید

دانلود و چاپ درخواستنامه:
اطمینان حاصل کنید که مرحله 5 از درخواست شما به بهترین شکل ممکن در حد توان شما پر شده باشد. توجه: در حال حاضر به دلیل الزامات مربوط به قرنطینه خانگی ناشی از کووید-19 و تغییر اولویتهای پزشکان، امضای پزشک متخصص واجد شرایط (بخش 3) لازم نیست.

درخواست خود را ارسال کنید


درخواست تکمیل شده خود را برای بخش زیر ارسال کنید:

PG&E
Attention: Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

میتوانید با تماس با PG&E از طریق شماره 5000-743-800-1 و یا با تکمیل فرم تماس آنلاین ما، درخواستنامه را تقاضا کرده و اطلاعات بیشتری کسب کنید..

مشتریان دارای اختلالات شنوایی که از دستگاههای ارتباطی دور برد برای ناشنوایان (TDDs) استفاده میکنند، میتوانند با خدمات رله کالیفرنیا (California Relay Service) به شماره 7-1-1 تماس بگیرند.

لطفا توجه داشته باشید: واجد شرایط بودن برای شرکت در برنامه مرجع پزشکی، بر مبنای عارضه ها یا نیازهای پزشکی تعیین میشود، نه بر مبنای درآمد.

3OF 4

تماس مرجع پزشکی/پشتیبان زندگی خود را انتخاب کنید

روش دلخواه خود را برای نحوه اطلاع رسانی ما برای آگاه کردن شما از قطع برنامه ریزی شده و یا قطعی های غیر منتظره در محل اقامت خود را انتخاب کرده تا به شما اطلاع رسانی شود. به ترجیحات تماس مرجع پزشکی/پشتیبانی از زندگی مراجعه کنید.

4OF 4

شروع به پس انداز کنید

پس از تایید در خواست، مقادیر اضافی مرجع پزشکی خود را تقریبا به میزان 500 کیلو وات در ساعت برق و/یا واحد گرما گاز ماهانه، دریافت خواهید کرد. 
(kWH)